Algunes reflexions envers la selecció i la provisió de llocs de treball per a persones amb discapacitat en el sector públic. Especial referència als funcionaris locals amb habilitació de caràcter nacional

AutorJoan Miquel Roig Mestre
CargoSecretari Interventor de l'Ajuntament de Calaf
Páginas30-42
30
L                de
            E
             
ser satisfactòria.
La Convenció internacional de les persones amb discapacitat, publicada al BOE número 96, de 21
               que els estats part
reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les
ààààààààà-se la vida mitjançant un treball lliurement
elegit o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les
persones amb discapacitat.
En aquest sentit, e            
                
les mesures pertinents, inclosa la promulgació de legislació que, entre d     
discriminació per motius de discapacitat respecte de totes les qüestions relatives a qualsevol
            
    i unes condicions de treball segures i saludables.
A més, els estats han de protegir els drets de les persones amb discapacitat, en igualtat de
condicions amb les altres, amb condicions de treball justes i favorables, i en particular amb
            
              
I           els seus drets
laborals i sindicals en igualtat de condicions amb les altres i afavorir les seves oportunitats
      el mercat laboral, així com donar-los suport per a la
      i el retorn a aquesta.
També estableix que amb caràcter específic els estats      
discapacitat en el sector públic així com vetllar perquè es facin les adaptacions raonables per a
les persones amb discapacitat en el lloc de treball.
D                 
          C    CE
encomana als poders públics que promoguin les condicions perquè la llibertat i la igualtat de
Algunes reflexions envers la selecció i la provisió de llocs
de treball per a persones amb discapacitat en el sector públic.
Especial referència als funcionaris locals amb habilitació
de caràcter nacional

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR