DECRET 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, estableix la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, que a Catalunya s’han de prestar amb càrrec al Servei Català de la Salut.

El Servei Català de la Salut fa efectiva la cartera de serveis, amb caràcter general, a través dels centres, serveis i establiments sanitaris integrats al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), regulat pel Decret 196/2010, de 14 de desembre.

La disposició addicional onzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), incorporada per la Llei 11/1995, de 29 de setembre, estableix que el Govern ha de regular, mitjançant un decret, els requisits, l'abast, el procediment i els sistemes de selecció per a l'establiment dels contractes de gestió de serveis sanitaris i sociosanitaris, en règim de concert, que s’han d’ajustar als principis de publicitat i concurrència, tenint en compte les previsions del Pla de salut de Catalunya i les normes específiques d'ordenació d’aquests serveis.

D’acord amb això, actualment, mitjançant el Decret 66/2010, de 25 de maig, es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, mentre que el Decret 170/2010, de 16 de novembre, regula el sistema de pagament dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut.

Aquest nou Decret regula conjuntament els encàrrecs de gestió dels serveis públics que el Servei Català de la Salut ha d’establir amb els centres i establiments del SISCAT; els sistemes de contraprestació de la gestió d'aquests serveis públics; la cartera complementària de serveis no previstos en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, i el sistema d'assignació territorial a regions sanitàries i sectors dels recursos per al finançament d'aquests serveis sobre la base de les necessitats de la població derivades de la seves característiques singulars i de morbiditat i comorbiditat.

Així mateix, s’hi recullen les previsions del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, aprovat per l’Acord GOV/13/2012 de 21 de febrer, que estableix que el sistema de contractació s'ha de adaptar a les necessitats de la població d'atenció sanitària de cobertura publica a càrrec del Servei Català de la Salut, amb l’objecte que estigui més enfocat als resultats en salut, així com a una més elevada integració dels serveis i nivells assistencials, i que estimuli l’eficiència del conjunt del sistema.

D'acord amb això, aquest Decret ha de coadjuvar en l'assoliment dels objectius següents: l’assignació equitativa en la distribució dels recursos; l’atenció centrada en les persones i en el territori on resideixen; l’accessibilitat equitativa a la millor resolució; la major resolució i accessibilitat a l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària a Catalunya; la utilització dels serveis en els nivells més adequats; la major eficiència del conjunt del Sistema Nacional de Salut de Catalunya, amb més interacció entre nivells i serveis assistencials, amb visió de xarxa i complementarietat dels models organitzatius i assistencials per garantir una atenció a cada persona integral, integrada i de qualitat, i la translació als professionals, des de les organitzacions, d’incentius per resultats i guanys d'eficiència.

A l'efecte d'assolir aquests objectius, el sistema de contractació i la contraprestació dels serveis a les entitats gestores dels centres del SISCAT ha de prioritzar els resultats clínics i de salut en el nivell més adequat de resolució i amb la millor accessibilitat, d’acord amb les necessitats de la població de cada territori, i ha d’establir indicadors de resultats i mecanismes de incentivació per afavorir les sinergies entre els diferents centres i serveis al servei d'aquests resultats.

Finalment, aquest nou Decret s’ha d’aplicar amb l’objectiu d’assolir els nivells més alts de transparència, en compliment de la Resolució 323/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, aprovada en data 27 de setembre de 2013, i tenint en compte les recomanacions del Grup de Treball constituït per complir la Moció 3/X del Parlament de Catalunya, sobre polítiques de Salut.

Vist l’informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa;

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;

De conformitat amb el que estableix la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del conseller de Salut, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Títol 1

Disposicions generals i cartera de serveis

Capítol 1

Objecte, finalitats i definicions

Article 1

Objecte

Aquest Decret té com a objecte:

  1. Determinar la cartera de serveis a contractar a càrrec del Servei Català de la Salut.

  2. Regular el procediment i els sistemes de contractació de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a través de les quals es fan efectives les prestacions incloses en la cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la Salut.

  3. Regular el procediment i el sistema d’assignació territorial de recursos.

  4. Regular els drets i les obligacions que assumeixen les esmentades entitats proveïdores, especialment pel que fa al règim de contraprestació econòmica i als sistemes d’avaluació i control.

Article 2

Finalitat

La finalitat d’aquest Decret, que regula el sistema d’assignació territorial de recursos i de contractació de les entitats proveïdores i determina la contraprestació econòmica corresponent, és promoure la millora de l’eficiència del conjunt del sistema sanitari públic, mitjançant la incentivació de la interacció entre els diferents proveïdors d’un determinat territori, per tal d’assolir un millor grau de accessibilitat i una resolució en el nivell i recurs assistencial adient.

Article 3

Definicions

Als efectes del que disposa aquest Decret, s’estableixen les definicions incloses a l’annex.

Capítol 2

Cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la Salut

Article 4

Cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la Salut

La cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la Salut inclou:

  1. La cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut en les modalitats bàsica de serveis assistencials, suplementària i de serveis accessoris, d’acord amb la normativa bàsica estatal.

  2. La cartera complementària de serveis que incorpora les tècniques, tecnologies i procediments no previstos en la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut, que determini la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el procediment que estableix la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Article 5

Cartera complementària de serveis

La cartera complementària de serveis, sense perjudici de futures modificacions, inclou les tècniques, tecnologies o procediments que a la data d’entrada en vigor d’aquest Decret hagi establert l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Títol 2

Procediment i sistemes de contractació de les entitats proveïdores de serveis sanitaris a través de les quals es fan efectives les prestacions incloses en la cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la Salut

Capítol 1

Objecte i requisits previs

Article 6

Objecte dels encàrrecs de gestió de serveis

6.1 Poden ser objecte d’un encàrrec de gestió de serveis totes les prestacions incloses en la cartera de serveis a càrrec del Servei Català de la Salut a fer efectives per l’atenció especialitzada familiar i comunitària i de salut pública en l’àmbit de l’atenció primària, l’atenció hospitalària i especialitzada, l’atenció sociosanitària i l’atenció a la salut mental.

6.2 L’encàrrec de gestió pot incloure la gestió d’algun dels tipus d’atenció inclosos a l’apartat 1 d’aquest article o la gestió unificada de tots aquests tipus d’atenció.

6.3 L’encàrrec de la gestió unificada de tots els tipus d’atenció inclosos a l’apartat 1 d’aquest article suposa establir un sistema d'atenció sanitària integrada de la població d’un conjunt d’àrees bàsiques. La gestió unificada de tots aquests tipus d’atenció es pot encarregar a una única entitat proveïdora o a diferents entitats proveïdores que prèviament hagin establert les aliances corresponents a aquest efecte.

6.4 El Servei Català de la Salut ha d’incloure en els encàrrecs de gestió els paràmetres d’accessibilitat, resolució i de resultat sobre la base dels objectius del Pla de salut de Catalunya.

Article 7

Competències

7.1 D'acord amb l'article 14.1.g) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, correspon al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut fixar els criteris generals i les polítiques de contractació, d’acord amb el Pla de salut, i establir i actualitzar els encàrrecs de gestió de serveis sanitaris per a la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR