ORDRE IUE/378/2008, de 25 de juliol, per la qual es revoca l'adscripció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona per integrar-se a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la denominació d'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, i se n'autoritza el canvi d'emplaçament.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IUE/378/2008, de 25 de juliol, per la qual es revoca l'adscripció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona per integrar-se a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la denominació d'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, i se n'autoritza el canvi d'emplaçament.

L'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona és un centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya que ha manifestat la seva voluntat d'integrar-se com a centre propi d'aquest Universitat. Amb aquesta finalitat, el 1998 la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya varen constituir el Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), que va assumir la titularitat d'aquesta Escola.

En data 22 de maig de 2008, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci Escola Industrial de Barcelona, han signat un conveni que regula el procediment de desadscripció i integració de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de Barcelona a la Universitat Politècnica de Catalunya, amb la denominació d'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona.

La tipologia dels estudis que s'imparteixen a l'Escola requereix d'espais, d'equipaments i d'instal·lacions pròximes idònies per a la realització de pràctiques docents, per la qual cosa es considera convenient traslladar la seva ubicació al Campus del Baix Llobregat, situat a Castelldefels.

Per tot això, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR