DECRET 362/1996, de 12 de novembre, pel qual es modifica l'adscripció del Servei d'Administració i Promoció de Programes de la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

AtËs que l'article 26 del Decret 25/1990, de 9 de gener, de reestructuraciÛ del Departament de Treball, modificat pel Decret 288/1995, d'11 d'octubre, estableix que la DirecciÛ General d'OcupaciÛ s'estructura en la SubdirecciÛ General d'OcupaciÛ, el Servei d'AdministraciÛ i PromociÛ de Programes i els centres d'innovaciÛ i formaciÛ ocupacional;

AtËs que Ès convenient modificar l'adscripciÛ del Servei d'AdministraciÛ i PromociÛ de Programes de la DirecciÛ General d'OcupaciÛ;

Vist el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El Servei d'AdministraciÛ i PromociÛ de Programes adscrit a la DirecciÛ General d'OcupaciÛ passa a dependre de la SubdirecciÛ General d'OcupaciÛ de la DirecciÛ General d'OcupaciÛ.

Article 2

Les funcions i l'estructura del Servei esmentat a l'article 1 sÛn les que estableixen els articles 33 i 34 del Decret 25/1990, de 9 de gener.

Disposicions finals

-1 Queden modificats, d'acord amb el que disposa aquest Decret, els articles 26 i 28 del Decret 25/1990, de 9 de gener, de reestructuraciÛ del Departament de Treball.

-2 Es faculta el conseller de Treball per dictar les disposicions necess‡ries per al desenvolupament i l'aplicaciÛ d'aquest Decret.

-3 Aquest Decret entrar‡ en vigor l'endem‡ de la seva publicaciÛ al DOGC.

Barcelona, 12 de nivembre de 1996

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Ignasi...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR