DECRET 147/1999, de 18 de maig, d'ampliació del termini establert en el Decret 67/1996, de 20 de febrer, per a l'adquisició d'una habilitació extraordinària i específica en llengua catalana.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

147/1999, de 18 de maig, d’ampliació del termini establert en el Decret 67/1996, de 20 de febrer, per a l’adquisició d’una habilitació extraordinària i específica en llengua catalana.

El Decret 67/1996, de 20 de febrer, va regular l’adscripció dels mestres al primer cicle de l’educació secundària obligatòria i la readscripció en els centres d’educació infantil i primària, la normativa transitòria dels desplaçaments per modificacions de les plantilles docents, el desenvolupament dels requisits d’especialització i el pla de formació i capacitació per a la recol·locació del professorat (DOGC núm. 2172, de 23.2.1996). La disposició transitòria 2 d’aquest Decret preveu que el professorat amb destinació definitiva que hagi de ser desplaçat per transformació dels llocs de treball del centre i no posseeixi l’acreditació adequada del coneixement de la llengua catalana, pugui obtenir una habilitació extraordinària i específica per a aquest desplaçament, i estableix el 30 de juny de 1998 com a data límit per adquirir-la.

Tenint en compte que encara no s’ha completat el procés de readscripció i de recol·locació del professorat en tots els nivells educatius, i amb la finalitat que tot el professorat que estigui en la situació descrita en l’esmentada disposició transitòria 2 del Decret 67/1996 pugui obtenir l’habilitació extraordinària en coneixement de la llengua catalana, es fa necessari ampliar el termini per assolir-la.

Per aquest motiu, a proposta del conseller d’Ensenyament, amb l’informe del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR