Decret Legislatiu per a L'adequació de Normes Amb Rang de Llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, Relativa als Serveis en el Mercat interior (Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey Orgánica

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tota la ciutadania que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LEGISLATIU

PREÀMBUL

La Llei 5/2010, del 26 de març, de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de diverses normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, en el marc de la Unió Europea, habilita el Govern per dictar decrets legislatius que aprovin textos articulats sobre les matèries regulades per determinades normes amb rang de llei.

En l'exercici d'aquesta delegació, dins del termini de sis mesos establert i en el marc de la Directiva 2006/123/CE (en endavant, DSMI), que, d'acord amb l'article 2 de la Llei de bases, constitueix els principis i criteris als quals ha de cenyir-se el Govern, aquest Decret legislatiu modifica les normes amb rang de llei identificades a l'annex de la Llei de bases.

La DSMI, que consolida la lliure prestació de serveis i la llibertat d'establiment en el mercat únic, té per finalitat suprimir els obstacles que s'oposen o dificulten l'assoliment d'aquestes llibertats i garantir, tant a les persones destinatàries com a les prestadores de serveis, la seguretat jurídica necessària per assolir un nivell elevat de qualitat dels serveis. Amb aquesta finalitat, la DSMI estableix el criteri de supressió i reducció de càrregues administratives.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, en l'article 113, en el capítol referit a la tipologia de les competències, determina que correspon a la Generalitat el desplegament, l'aplicació i l'execució de la normativa de la Unió Europea quan afecta l'àmbit de les seves competències. Aquest mateix principi es recull en l'article 189 del text estatutari, que diu que la Generalitat, en el seu àmbit de competències, aplica i executa el dret de la Unió Europea, i afirma que l'existència d'una regulació europea no modifica la distribució interna de competències.

La Llei estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, ha incorporat parcialment la DSMI a l'ordenament jurídic intern. No obstant això, aquest procés d'implementació requereix adaptar la normativa catalana amb rang legal als criteris i principis de la DSMI.

Amb aquesta finalitat, aquest Decret legislatiu preveu la supressió dels règims d'autorització que afecten l'exercici o l'accés a una activitat de serveis i que no es justifiquen per una raó imperiosa d'interès general. A més, en els casos en què està justificat el manteniment d'un règim d'autorització, aquest règim es revisa perquè respongui als principis de proporcionalitat i no-discriminació. D'altra banda, les modificacions normatives que introdueix aquest Decret legislatiu comporten l'eliminació de tots els requisits que la DSMI prohibeix i dels que no s'ajusten al que preveuen els articles 15 i 16 de la DSMI. Finalment, en tots els casos, les modificacions introduïdes comporten l'adaptació del règim sancionador al nou marc normatiu.

L'adaptació normativa es fa d'acord amb les competències que l'Estatut atribueix a la Generalitat en cadascun dels àmbits materials sobre els quals es projecta la implementació de la DSMI.

Aquest Decret legislatiu s'estructura en vuit capítols. El capítol 1, relatiu a mesures administratives, modifica el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, per tal d'introduir amb caràcter general les declaracions responsables i les comunicacions prèvies com a fórmules ordinàries d'intervenció administrativa en les activitats relacionades amb la prestació de serveis.

El capítol 2, referit als serveis mediambientals, modifica la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya, i la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural.

La modificació de la Llei forestal comporta que a les activitats d'aprofitament de productes forestals se substitueixin règims d'autorització per règims de comunicació prèvia o de declaració responsable. Només es preveu mantenir el règim d'autorització en els aprofitaments de productes forestals quan concorrin raons d'equilibri de l'ecosistema o per garantir la persistència d'espècies. Així mateix, es considera que raons de protecció del medi natural justifiquen mantenir el règim d'autorització en les tallades arreu d'espècies de creixement lent. D'altra banda, se simplifica el règim d'acreditació de les empreses d'aprofitament de fustes.

En la Llei de l'accés motoritzat al medi natural es modifica el règim d'intervenció administrativa de les activitats organitzades de circulació motoritzada i de les competicions esportives.

El capítol 3, relatiu als serveis de salut, modifica la Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica, i Llei 2/1997, de 3 d'abril, de serveis funeraris. En relació amb la Llei 31/1991 se simplifiquen els requisits referits al personal en els centres distribuïdors de productes farmacèutics, ja que se suprimeix la necessitat de personal addicional.

La Llei 2/1997 es modifica per tal de destacar el dret dels usuaris i usuàries dels serveis funeraris a obtenir informació sobre els serveis als quals tenen accés i sobre les condicions econòmiques d'aquests serveis. A més, amb la finalitat de facilitar l'accés a la prestació de serveis funeraris, es preveu que qualsevol prestador de serveis funeraris amb habilitació pugui prestar el servei de transport de cadàvers i les activitats associades a tot el territori de Catalunya i s'elimina la necessitat que el transport s'hagi d'efectuar amb vehicles autoritzats.

El capítol 4, relatiu als serveis d'infants i joves, modifica la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Se substitueix, en la regulació dels requisits de funcionament d'aquests centres, el règim d'autorització pel règim de comunicació prèvia acompanyada de declaració responsable i s'estableix el Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, en el qual s'inscriu d'ofici la instal·lació un cop rebuda la comunicació prèvia.

El capítol 5, relatiu als serveis comercials i publicitaris, modifica el text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, la Llei 8/1994, de 25 de maig, d'activitats firals, i la Llei 9/2000, del 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.

Pel que fa al text refós sobre comerç interior, només s'admet el manteniment del règim d'autorització en determinats tipus de venda quan ho justifiquin raons imperioses d'interès general. D'acord amb aquest principi, se suprimeix el règim d'autorització per a la venda domiciliària i per a la venda a distància, i es simplifiquen els requisits per dur a terme determinades activitats.

L'afectació de l'espai públic i la limitació del nombre de prestadors que en deriva, comporta el manteniment del règim d'autorització en la venda no sedentària. Atès que el nombre de autoritzacions és limitat, s'estableix que no es poden atorgar per temps indefinit i es preveu un termini màxim que es considera suficient, en tot cas, per permetre l'amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capital invertits.

L'afectació de l'espai públic es considera també raó suficient per al manteniment del règim d'autorització per a les vendes pels agricultors dels seus propis productes i per a la instal·lació de màquines de venda automàtica fora d'establiments comercials.

En la Llei d'activitats firals se substitueix el règim d'autorització per un règim de comunicació prèvia i se simplifiquen els requisits per exercir-la. Només es manté el règim d'autorització per a les fires que ocupen espai de la via pública.

La modificació de la Llei de la publicitat dinàmica substitueix el règim d'autorització prèvia per a l'exercici d'aquestes activitats per la comunicació prèvia a l'ajuntament. Així mateix, se suprimeix el règim específic de la publicitat mitjançant l'ús de vehicles, que passa a regir-se pel règim general, la qual cosa comporta eliminar els requisits i les càrregues administratives que limitaven l'exercici d'aquesta modalitat de publicitat dinàmica.

El capítol 6, referit als serveis professionals, modifica la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i la Llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

Quant a la modificació de la Llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, es ressalta la finalitat essencial dels col·legis de protecció dels interessos de persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. Amb relació als i a les professionals, es preveu que aquells amb habilitació per exercir la professió poden exercir-la en tot el territori de Catalunya.

Pel que fa a la Llei de creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, s'ha modificat l'article 3, que establia l'obligatorietat de la col·legiació per a l'exercici de la professió.

El capítol 7 regula els serveis turístics i fa una reordenació important de l'activitat turística prevista a la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya. La nova delimitació de les activitats que tenen la consideració de serveis turístics comporta que s'eliminin requisits per a l'exercici dels serveis, que ja no tenen la consideració d'empreses turístiques. En la regulació de les empreses turístiques només es manté un règim d'autorització en els serveis en què concorren raons imperioses d'interès general. Les inscripcions al Registre de Turisme de Catalunya passen a fer-se d'ofici per l'Administració. També s'estableix una nova regulació dels guies de turisme, que, amb caràcter general, liberalitza l'activitat.

El capítol 8, referit als serveis industrials, modifica la Llei 9/2009, de 30 de juny, de política industrial. Si bé la Llei 9/2009 ja establia el principi de llibertat d'exercici d'activitats industrials, la modificació efectuada en la regulació del Registre Industrial i de Serveis Empresarials de la Producció, que es configura com un instrument d'informació per a l'actuació administrativa i com una eina estadística, suposa una disminució de càrregues administratives per a l'exercici d'aquestes activitats.

El Decret legislatiu conté dues disposicions addicionals, una disposició transitòria, una de derogatòria i una de final. La disposició addicional primera manté la vigència dels reglaments que despleguen les normes legals que aquest Decret legislatiu modifica, en tot allò que no sigui contradictori amb l'adaptació a la DSMI. En la disposició addicional segona s'insta a les Administracions públiques catalanes a adoptar mesures perquè els procediments d'accés i l'exercici d'activitats de serveis es puguin realitzar mitjançant finestreta única i determina que l'Oficina de Gestió Empresarial actua com a finestreta única a Catalunya en els procediments de competència de la Generalitat. La disposició transitòria fixa el règim jurídic aplicable als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor del Decret legislatiu. La disposició derogatòria introdueix una clàusula de derogació genèrica. La disposició final especifica que l'entrada en vigor del Decret legislatiu és l'endemà de la seva publicació, en atenció als terminis de transposició de la DSMI.

En exercici de la delegació atorgada per la Llei 5/2010, del 26 de març, a proposta del conseller d'Economia i Finances, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1 Mesures administratives. Modificació del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril Artículos 1 a 3
ARTICLE 1
ARTICLE 2

S'afegeix un nou article 236.bis, amb el text següent:

"Article 236.bis. Finestreta única

"1. Els prestadors de serveis poden realitzar mitjançant finestreta única, per via electrònica i a distància, procediments i tràmits per a l'accés i exercici d'una activitat de serveis.

"2. Les entitats locals han de promoure que els prestadors de serveis puguin, mitjançant la finestreta única, obtenir tota la informació i els formularis rellevants per a l'accés a l'activitat i per al seu exercici, presentar la documentació i conèixer les resolucions i la resta de comunicacions de les autoritats competents en relació amb les seves sol·licituds.

Així mateix, han de facilitar el dret dels destinataris a obtenir mitjançant la finestreta única la informació referida a l'accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

ARTICLE 3

Es modifica l'article 238, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 238. Ordenació sectorial i intervenció administrativa

"1 L'exercici pels particulars d'activitats d'interès general és subjecte a l'ordenació del sector, d'acord amb la legislació corresponent, i queda sotmès a les mesures de control, de policia i d'intervenció que corresponguin.

2. La intervenció de l'exercici d'aquestes activitats es du a terme per algun dels mitjans que estableix l'article 236.1.

CAPÍTOL 2 Serveis mediambientals Artículos 4 a 9
SECCIÓ 1 Modificació de la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya Artículos 4 a 6
ARTICLE 4

Es modifica l'apartat 2 i s'afegeix un nou apartat 3 a l'article 49, que passen a tenir la redacció següent:

"2. Els aprofitaments dels productes forestals a què fa referència l'apartat 1 que constin en projectes d'ordenació o en plans tècnics aprovats s'han de comunicar prèviament a l'Administració forestal.

3. El règim de control dels aprofitaments dels productes forestals a què fa referència l'apartat 1 que no constin en projectes d'ordenació o en plans tècnics aprovats és el de comunicació prèvia acompanyada de declaració responsable, en els termes que s'estableixin reglamentàriament. No obstant això, se subjecten a autorització els aprofitaments que puguin malmetre l'equilibri de l'ecosistema del bosc o la persistència de les espècies.

ARTICLE 5
ARTICLE 6

Es modifica l'article 66, que passa a tenir la redacció següent:

"1. Les empreses que es volen dedicar a l'aprofitament de fustes, llenyes i escorces han de presentar una comunicació prèvia davant de l'òrgan competent en matèria forestal de l'Administració de la Generalitat, i han de complir els requisits que es determinin per reglament. La manifestació del compliment d'aquests requisits es fa mitjançant una declaració responsable en els termes que preveu la normativa sobre règim jurídic i procediment administratiu.

2. Aquests requisits no són necessaris si els aprofitaments són fets directament per les persones titulars dels terrenys forestals en llurs predis.

SECCIÓ 2 Modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural Artículos 7 a 9
ARTICLE 7

Es modifica l'article 17, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 17. Activitats organitzades

"1. Per a fer activitats organitzades de circulació motoritzada en grup cal la comunicació prèvia del recorregut corresponent.

"2. La comunicació a què fa referència l'apartat 1 s'ha de fer a l'ajuntament, si l'activitat afecta un sol municipi, o al consell o consells comarcals, si afecta dos o més municipis o comarques, amb un mes d'antelació a la realització de l'activitat. Els ajuntaments i els consells comarcals que rebin les comunicacions n'han de donar compte al departament competent en matèria de medi ambient.

"3. Si el recorregut a què fa referència l'apartat 1 passa per un espai natural de protecció especial, la comunicació amb un mes d'antelació s'ha de fer només a l'òrgan gestor de l'espai, el qual pot introduir modificacions o limitacions en el recorregut i incorporar-hi els condicionants específics que consideri necessaris per evitar danys al medi natural.

"4. Els ajuntaments, els consells comarcals o l'òrgan gestor de l'espai poden suspendre totalment o parcialment l'exercici de les activitats comunicades per circumstàncies meteorològiques, per incendis o per altres supòsits justificats per a la protecció del medi.

5. Tots els vehicles participants en l'activitat organitzada han de disposar d'una còpia de la comunicació efectuada i l'han d'exhibir als agents de l'autoritat si els la requereixen.

ARTICLE 8

Es modifica l'article 23, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 23. Catàleg de circuits i calendari de proves

Les competicions esportives únicament es poden fer en circuits catalogats. Correspon a les federacions catalanes de motociclisme i d'automobilisme elaborar anualment el catàleg de circuits i el calendari de les competicions previstes, els quals s'han de trametre al departament competent en matèria de medi ambient el primer trimestre de cada any.

ARTICLE 9

Es modifiquen les lletres f) i i) de l'apartat 4 de l'article 27, que passen a tenir la redacció següent:

"f) Organitzar activitats de circulació motoritzada en grup sense haver fet la comunicació prèvia descrita a l'article 17.1 o incomplint les condicions que s'imposin d'acord amb el que preveu l'article 17.3".

"i) Circular per les vies esmentades a l'apartat h) en l'època i en zones d'alt risc d'incendi i per la resta de camins en què, per raons de prevenció i extinció d'incendis forestals o de preservació de valors naturals, sigui prohibit de circular-hi, de manera temporal o permanent, quan es puguin ocasionar danys greus a la fauna, als béns o als ecosistemes naturals".

CAPÍTOL 3 Serveis de la salut Artículos 10 a 17
SECCIÓ 1 Modificació de la Llei 31/1991, del 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya Artículo 10
ARTICLE 10

Es modifica l'apartat 3 de l'article 13, que passa a tenir la redacció següent:

3. Les funcions tecnicosanitàries que desenvolupen els centres distribuïdors han d'ésser responsabilitat d'una persona directora tècnica farmacèutica.

SECCIÓ 2 Modificació de la Llei 2/1997, del 3 d'abril, sobre serveis funeraris Artículos 11 a 17
ARTICLE 11

Es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'article 3, que passen a tenir la redacció següent:

"2. Les entitats que presten serveis funeraris han de facilitar a l'ajuntament del municipi on estan establertes la informació actualitzada sobre prestacions i preus, per tal que la puguin consultar les persones interessades. Amb aquest objecte, els ajuntaments han d'establir mecanismes de publicitat actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis puguin disposar d'aquesta informació".

"3. Les entitats que presten serveis funeraris no poden denegar el servei per a les persones difuntes el domicili mortuori de les quals sigui en el terme municipal on les entitats estan establertes".

ARTICLE 12

Es modifica la lletra c) de l'apartat 1 de l'article 4, que passa a tenir la redacció següent:

"c) Fer les pràctiques higièniques necessàries en el cadàver, col·locar-lo en el fèretre i transportar-lo des del lloc de la defunció fins al domicili mortuori, si escau, i fins al lloc de destinació final mitjançant un vehicle de transport funerari".

ARTICLE 13

Es modifica l'article 5, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 5.

"1. Les entitats habilitades per prestar serveis funeraris en el municipi on tenen la seu, tant si és dins com fora de Catalunya, poden prestar lliurement el servei de transport de cadàvers a qualsevol municipi de Catalunya. El transport pot portar associades les funcions compreses a l'article 4.b) i c) i la gestió dels tràmits administratius preceptius per a tot aquest procés.

"2. Les persones que volen accedir al servei de transport de cadàvers poden contractar lliurement amb diferents entitats prestadores de serveis funeraris la realització per separat de les diverses prestacions que la funció de transport du associada".

ARTICLE 14

14.1 Es modifica la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 6, que passa a tenir la redacció següent:

"b) Els vehicles que compleixen els requisits tècnics i sanitaris que preveu la normativa específica de transport funerari".

14.2 Es modifica l'apartat 3 de l'article 6, que passa a tenir la redacció següent:

3. Les ordenances o els reglaments municipals poden fixar els requisits mínims de disponibilitat de mitjans a què es refereix l'apartat 1, els quals han de tenir per finalitat garantir la qualitat del servei, han de ser proporcionats i han de respectar la lliure competència.

ARTICLE 15

Es modifica l'apartat 2 de l'article 7, que passa a tenir la redacció següent:

"2. Les empreses privades de serveis funeraris han d'obtenir l'autorització de l'ajuntament del municipi on estan establertes. Les ordenances o els reglaments municipals han de regular les condicions per a l'atorgament d'aquestes autoritzacions, d'acord amb els criteris següents:

"a) Les autoritzacions han de ser reglades: s'han d'atorgar a totes les empreses que compleixen els requisits fixats.

"b) L'atorgament de les autoritzacions s'ha de condicionar al compliment per les entitats funeràries dels requisits que estableix la normativa sanitària, a la garantia dels principis de continuïtat i universalitat dels serveis, i al respecte dels drets de les persones usuàries.

"c) Amb la finalitat de garantir el principi de continuïtat dels serveis funeraris, els ajuntaments poden establir l'obligació de constituir una fiança com a requisit previ a l'atorgament de l'autorització.

"d) Amb la finalitat de garantir el principi d'universalitat en l'accés als serveis funeraris, els ajuntaments poden atorgar l'autorització amb la condició que el servei es presti gratuïtament o de forma bonificada a les persones que, d'acord amb les indicacions dels serveis socials municipals, ho requereixin per manca de mitjans econòmics propis, o en els casos en què ho acordi l'autoritat judicial.

"L'ajuntament ha de distribuir aquestes prestacions forçoses entre les empreses de serveis funeraris que operen en el terme municipal, de manera proporcional a la facturació de cadascuna.

e) L'atorgament de les autoritzacions ha de respectar els principis de lliure competència i d'igualtat.

ARTICLE 16

Es deixen sense contingut les lletres b) i c) de l'apartat 1 de l'article 8, i es modifica l'apartat 3, que passa a tenir la redacció següent:

3. La fiança no pot ser retornada o cancel·lada mentre sigui vigent l'autorització.

ARTICLE 17

Es modifica la lletra d) de l'apartat 3 de l'article 12, que passa a tenir la redacció següent:

d) Prestar els serveis en vehicles que no compleixen els requisits tècnics i sanitaris.

CAPÍTOL 4 Serveis per a infants i joves. Modificació de la Llei 38/1991, del 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves Artículos 18 a 27
ARTICLE 18

Es modifica l'article 3, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 3.

"1. El funcionament de les instal·lacions objecte d'aquesta Llei requereix la comunicació prèvia a l'administració competent, acompanyada amb una declaració responsable que es manifesti sobre el compliment dels requisits que la normativa estableix.

2. L'administració competent, un cop rebuda la comunicació, ha d'inscriure d'ofici la instal·lació en el Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves corresponent.

ARTICLE 19

Es modifica l'article 4, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 4

"1. El Govern ha d'establir per reglament les condicions tècniques que ha de complir cada tipus d'instal·lació per a garantir la seva funció educativa, la correcta prestació dels serveis que ofereix, la qualitat de vida i la seguretat dels usuaris i usuàries, i l'evitació de molèsties a terceres persones i d'efectes negatius per a l'entorn.

"2. Les instal·lacions han de garantir les condicions mínimes necessàries d'higiene i seguretat que exigeix la normativa aplicable i han de complir la normativa sobre mesures preventives en relació amb substàncies que poden generar dependència i sobre supressió de barreres arquitectòniques i d'accessibilitat.

3. Totes les instal·lacions han de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil o garantia equivalent que sigui adequada i suficient. Reglamentàriament se'n han de determinar la forma i la quantia.

ARTICLE 20

Es modifica l'article 5, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 5

El funcionament d'instal·lacions juvenils situades en immobles declarats béns culturals d'interès nacional o catalogats que, atès el seu valor cultural, no poden complir les condicions reglamentàries per a aquests tipus d'establiments, requereix comunicació prèvia amb una antelació mínima d'un mes en què es determinin les mesures alternatives adoptades per garantir la manca de risc per a la seguretat i la higiene de les persones i per a la integritat de l'immoble. En el seu cas, la tramitació de l'expedient s'ha d'ajustar a allò que disposi la normativa sectorial corresponent.

ARTICLE 21

Es modifica l'article 7, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 7

1. D'acord amb allò que disposa l'article 71 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els municipis poden exercir per delegació potestats d'execució en la matèria objecte d'aquesta Llei, les quals han d'incloure la gestió i tramitació que deriva de la comunicació prèvia, les facultats d'inspecció i també les de sanció previstes a l'article 14, sempre que s'adopti un acord exprés en aquest sentit en el qual es justifiqui la capacitat tècnica, financera i de gestió per dur-les a terme. S'ha d'informar l'Administració de la Generalitat d'aquest acord, segons el que preveu la normativa de règim local.

ARTICLE 22

S'afegeix un nou article 8 bis, amb el text següent:

"Article 8.bis

La gestió del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves correspon a l'òrgan competent en matèria de joventut de l'Administració de la Generalitat, que la du a terme d'acord amb el contingut i funcionament que s'estableix per reglament.

ARTICLE 23

Es modifica l'article 9, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 9

Les entitats locals han d'informar l'òrgan competent en matèria de joventut de l'Administració de la Generalitat de la documentació que reben en aplicació de l'article 3.1 i de les sancions que imposen en compliment d'aquesta Llei.

ARTICLE 24
 1. Es modifiquen les lletres b), d) i f) de l'apartat 3 de l'article 10, que passen a tenir la redacció següent:

  "b) El funcionament de la instal·lació sense comunicació prèvia a l'Administració competent, i la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanyi o s'incorpori a una declaració responsable o a una comunicació prèvia.

  "d) Les modificacions de la instal·lació que alterin les condicions amb què es va fer la comunicació prèvia i, en el seu cas, la declaració responsable, sense haver fet una nova comunicació.

  "f) L'excés en l'aforament establert en la comunicació, si comporta un risc per a la seguretat dels usuaris i usuàries".

 2. Es modifiquen les lletres c), e) i g) de l'apartat 4 de l'article 10, que passen a tenir la redacció següent:

  "c) L'excés no ocasional en l'aforament establert en la comunicació, si no comporta un risc per a la seguretat dels usuaris i usuàries".

  "e) Permetre la utilització de dependències o serveis de la instal·lació a persones o grups aliens a les finalitats de les instal·lacions d'infants i joves quan dificulti l'activitat normal dels seus usuaris i usuàries".

  g) La manca de l'assegurança de responsabilitat civil preceptiva o garantia equivalent.

ARTICLE 25

Es modifica l'article 11, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 11

"1. Les faltes molt greus poden ser sancionades amb una multa de fins a 30.050 euros i, alternativament o conjuntament amb aquesta, es pot acordar el cessament temporal en l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de dotze mesos. Aquesta suspensió s'ha d'inscriure al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

"2. La reincidència i la reiteració en faltes molt greus i la comissió de les faltes molt greus previstes a les lletres b) i d) de l'article 10.3 comporten deixar sense efecte la comunicació prèvia, l'anul·lació de la inscripció en el Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i el tancament de la instal·lació.

3. Les faltes greus poden ser sancionades amb una multa de fins a 6.010 euros i, alternativament o conjuntament amb aquesta, es pot acordar la impossibilitat de continuar l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de sis mesos. Aquesta suspensió s'ha d'inscriure al Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

ARTICLE 26

Es modifica l'apartat 3 de l'article 14, que passa a tenir al redacció següent:

"3. Són competents per a la resolució dels expedients sancionadors:

"a) Els presidents dels ens locals esmentats al paràgraf anterior, per sancionar infraccions amb multes de fins a 6.010,12 euros i amb el cessament temporal en l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de sis mesos.

"b) La unitat directiva competent en matèria de joventut, per sancionar infraccions amb multes de fins 12.020,24 euros i, el cessament temporal en l'exercici de l'activitat corresponent per un període màxim de dotze mesos.

c) El Conseller competent en matèria de joventut, per sancionar infraccions amb multes superiors als 12.020,24 euros i amb el tancament de la instal·lació.

ARTICLE 27

S'afegeix amb el número 3 una nova disposició addicional , amb el text següent:

3. A partir de la entrada en vigor de l'article 8 bis, el Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves substitueix el llibre registre que previst al Decret 276/1994, de 14 d'octubre, i al Decret 140/2003, de 10 de juny.

CAPÍTOL 5 Serveis comercials i publicitaris Artículos 28 a 65
SECCIÓ 1 Modificació del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març Artículos 28 a 47
ARTICLE 28
ARTICLE 29
ARTICLE 30
ARTICLE 31
ARTICLE 32
ARTICLE 33
ARTICLE 34
ARTICLE 35
ARTICLE 36
ARTICLE 37
ARTICLE 38
ARTICLE 39
ARTICLE 40
ARTICLE 41
ARTICLE 42
ARTICLE 43
ARTICLE 44
ARTICLE 45
ARTICLE 46
ARTICLE 47
SECCIÓ 2 Modificació de la Llei 8/1994, del 25 de maig, d'activitats firals Artículos 48 a 65
ARTICLE 48
ARTICLE 49
ARTICLE 50
ARTICLE 51
ARTICLE 52
ARTICLE 53
ARTICLE 54

Es modifica l'apartat c) a l'article 2, que passa a tenir la redacció següent:

c) Publicitat mitjançant l'ús de vehicles: és la publicitat que es du a terme mitjançant l'ús d'elements de promoció o publicitat situats en vehicles, estacionats o en circulació, i la difusió dels missatges publicitaris pels mitjans audiovisuals que s'hi instal·lin. També s'inclou la modalitat anomenada ‘caravana publicitària', tant si es tracta de l'activitat principal com si és complementària.

ARTICLE 55

Es modifica l'article 4, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 4

"Comunicació prèvia

L'exercici d'activitats de publicitat dinàmica es sotmet al règim de comunicació prèvia".

ARTICLE 56

Es modifica l'article 5, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 5

"Administració competent

"1. Els ajuntaments són l'administració competent per rebre i tramitar les comunicacions relatives a l'exercici de les activitats de publicitat dinàmica si aquestes s'han de desenvolupar dins de llur terme municipal, i també per exercir les activitats de control i la potestat sancionadora en aquesta matèria.

2. Si la publicitat es desenvolupa en més d'un terme municipal, s'ha de realitzar la comunicació prèvia a cadascun dels ajuntaments on es dugui a terme l'activitat publicitària.

ARTICLE 57

Es modifica la rúbrica del Títol II, que passa a ser la següent:

Títol II. Comunicacions prèvies

ARTICLE 58

Es modifica l'article 6, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 6

"Obligats a comunicar

"1. Han de comunicar l'inici de l'exercici de l'activitat les persones físiques o jurídiques que pretenguin promoure la contractació o la difusió de missatges en els termes establerts a l'article 1.2.

2. També han de fer-ho les agrupacions o els col·lectius sense personalitat jurídica en els termes que determinen les ordenances corresponents.

ARTICLE 59

Es modifica l'article 7, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 7

"Contingut de la comunicació

Les comunicacions s'han d'ajustar a les determinacions que estipulen les ordenances municipals corresponents i, si escau, han d'anar acompanyades de declaracions responsables del compliment dels requisits establerts a la normativa específica.

ARTICLE 60

Es modifica l'article 9, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 9

"Mesures correctores

"1. Els qui duen a terme les activitats regulades en aquesta Llei estan obligats a adoptar les mesures correctores necessàries per evitar la brutícia en la zona d'actuació publicitària.

2. Si és previsible que la publicitat dinàmica pugui afectar de forma rellevant la neteja de les vies i els espais públics, l'òrgan municipal competent pot condicionar l'exercici de l'activitat a la subscripció d'una assegurança de responsabilitat civil en la forma i la quantia que determina l'ordenança corresponent.

ARTICLE 61

Es modifica la lletra a) de l'apartat 1 de article 10, que passa a tenir la redacció següent:

a) El comís del material de promoció o publicitat, si es tracta d'una activitat no permesa o no comunicada, o bé es considera que aquesta mesura resulta necessària per a impedir-ne la comissió o la continuació, en el cas que s'hagi detectat una infracció.

ARTICLE 62

Es deixa sense contingut el Capítol II del Títol III, integrat pels articles 13, 14 i 15, que queden també sense contingut.

ARTICLE 63

1 Es modifica la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 16, que passa a tenir la redacció següent:

"a) L'incompliment de les condicions formals indicades a la comunicació prèvia corresponent".

2 Es modifiquen les lletres a) i b) de l'apartat 3 de l'article 16, que passen a tenir la redacció següent:

"a) L'exercici de les activitats publicitàries regulades per aquesta Llei sense haver realitzat la comunicació prèvia.

b) L'exercici de les activitats publicitàries regulades per aquesta Llei sense complir les condicions materials indicades a la comunicació administrativa corresponent.

3 Es modifica la lletra b) de l'apartat 4 de l'article 16, que passa a tenir la redacció següent:

b) La falsedat dels documents o les dades exigits per l'Administració en la comunicació de les activitats publicitàries.

ARTICLE 64

Es modifica l'article 20, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 20

"Inhabilitació per a l'exercici de l'activitat

"Les persones físiques o jurídiques que exerceixen l'activitat de publicitat dinàmica poden ser sancionades, amb caràcter de sanció accessòria, amb la inhabilitació per a l'exercici de l'activitat per un període màxim de tres anys".

ARTICLE 65

Es modifica la Disposició addicional Primera, que passa a tenir la redacció següent:

"Primera

"Mentre els ajuntaments no regulin l'exercici de les activitats de publicitat dinàmica, mitjançant l'ordenança corresponent, s'ha d'aplicar directament el que disposa aquesta Llei, d'acord amb les regles següents:

"a) Les normes de procediment aplicables són les establertes amb caràcter general per la legislació del règim municipal de Catalunya.

b) Les normes de procediment aplicables són, per a la tramitació dels procediments sancionadors, les establertes al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

CAPÍTOL 6 Serveis professionals Artículos 66 a 74
SECCIÓ 1 Modificació de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals Artículos 66 a 73
ARTICLE 66

Es modifica l'apartat 1 de l'article 9, que passa a tenir la redacció següent:

1. Els i les professionals amb titulació tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança o garantia equivalent els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l'exercici de llur professió.

ARTICLE 67

Es modifica l'apartat 1 de l'article 14, que passa a tenir la redacció següent:

1. Els i les professionals d'estats membres de la Unió Europea poden prestar lliurement els seus serveis a Catalunya. Aquesta prestació no es pot impedir o restringir per raons de qualificació professional, sempre que estiguin col·legiats o establerts legalment en un altre estat membre, per exercir-hi la mateixa professió. L'exercici que comporta desplaçament temporal transnacional d'un o una professional es regeix per la normativa relativa al reconeixement de qualificacions.

ARTICLE 68

Es modifica la lletra d) de l'apartat 1 de l'article 31, que passa a tenir la redacció següent:

d) Facilitar a les persones usuàries i consumidores informació en matèria d'honoraris professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.

ARTICLE 69

Es modifica l'apartat 1 de l'article 36, que passa a tenir la redacció següent:

1. Els col·legis professionals tenen com a finalitat essencial vetllar perquè l'actuació de les seves persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici professional de què es tracti, i especialment garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. També tenen com a finalitat l'ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

ARTICLE 70

Es modifica la lletra d) de l'article 39 que passa a tenir la redacció següent:

d) Visar els projectes i els treballs de les persones col·legiades amb els termes i els efectes que determini la normativa corresponent.

ARTICLE 71

Es modifica l'article 40, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 40

"Altres funcions

"Com a entitats de base associativa privada, els col·legis professionals exerceixen les activitats següents:

"a) Fomentar i prestar serveis en interès de les persones col·legiades i de la professió en general.

"b) Posar a disposició dels i les professionals tota la informació necessària per accedir a la professió i per al seu exercici, facilitant-los la gestió dels tràmits relacionats amb la col·legiació i l'exercici professional.

"c) Gestionar el cobrament de les remuneracions i dels honoraris professionals a petició de les persones col·legiades, d'acord amb el que estableixin els estatuts respectius.

"d) Intervenir, per via de mediació o d'arbitratge, en els conflictes professionals que es puguin donar entre persones col·legiades o entre aquestes i terceres persones, sempre que ho sol·licitin de comú acord les parts implicades.

"e) Col·laborar amb les associacions i altres entitats representatives dels interessos ciutadans directament vinculades amb l'exercici de la professió col·legiada.

"f) Facilitar a les persones usuàries i consumidores informació en matèria d'honoraris professionals respectant sempre el règim lliure competència.

"g) Posar a disposició de les persones usuàries i consumidores destinatàries dels serveis professionals, i també de les persones col·legiades, la informació sobre els estatuts col·legials; els codis deontològics i de bones pràctiques de la professió; les dades professionals de les persones col·legiades; les vies de reclamació i queixes relatives a l'activitat col·legial o de les persones col·legiades; els recursos que es poden interposar en cas de conflicte, i les mesures necessàries per fer efectives les obligacions esmentades.

h) Custodiar, a petició del o de la professional i d'acord amb els estatuts, la documentació pròpia de la seva activitat que es vegin obligats a guardar de conformitat amb la normativa vigent.

ARTICLE 72

S'afegeix un nou article 40 bis, amb el text següent:

"Article 40 bis

"Finestreta única

"1. Els col·legis professionals han de facilitar mitjançant la finestreta única els tràmits i procediments relatius al lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici per tal que els i les professionals puguin realitzar per via electrònica i a distància tots els tràmits necessaris i conèixer l'estat de tramitació dels procediments en els quals es tingui la condició d'interessat. Així mateix s'ha de facilitar mitjançant la finestreta única la informació útil per a la millor defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

"2. En tot cas, els col·legis professionals han de garantir l'accés mitjançant finestreta única a la informació següent:

"a) L'accés al registre de col·legiats, que ha d'estar actualitzat, en el qual constin les dades següents: nom i cognoms dels professionals col·legiats, número de col·legiació, títols oficials, domicili professional.

"b) El contingut dels codis deontològics.

"c) Les vies de reclamació i de recursos que es poden interposar en cas de conflicte entre consumidor o usuari i un col·legiat o col·legi professional.

"d) La informació i formularis sobre els procediments necessaris per a l'accés a una activitat de serveis i el seu exercici i sobre la realització dels tràmits preceptius per fer-ho.

e) Les dades de les associacions u organitzacions de consumidors i usuaris a les quals puguin dirigir-se per obtenir assistència.

ARTICLE 73
 1. Es modifica l'apartat 4 de l'article 44, que passa a tenir la redacció següent:

  4. La incorporació en el col·legi on el professional o la professional té el domicili únic o principal l'habilita per exercir la professió a tot el territori de l'Estat. Per tal de garantir el compliment de la bona praxi i de les obligacions deontològiques de la professió en els supòsits d'exercici professionals en territori diferent del de la col·legiació, els col·legis professionals ha d'utilitzar els mecanismes de comunicació i cooperació administratius adients.

 2. Es modifica l'apartat 5 de l'article 44, que passa a tenir la redacció següent:

  5. La incorporació al col·legi professional no és necessària si es tracta de professionals de la Unió Europea col·legiats o establerts legalment amb caràcter permanent en qualsevol país de la Unió que desitgen exercir la professió ocasionalment o temporalment a Catalunya. Aquest exercici temporal o ocasional es regeix per la normativa relativa al reconeixement de qualificacions.

SECCIÓ 2 Modificació de la Llei 12/2001, de 13 de juliol, de creació del Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya Artículo 74
ARTICLE 74

Es modifica l'article 3, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 3

El Col·legi de Joiers, d'Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya agrupa les persones que voluntàriament sol·liciten incorporar-s'hi i que tenen la titulació de diplomat o diplomada en gemmologia o de tècnic o tècnica superior en joieria artística o en orfebreria i argentaria artístiques o de tècnic o tècnica de grau mitjà de personal reparador i mantenidor d'aparells de mesura i control, o un títol degudament homologat, o que, d'acord amb la normativa vigent, estan habilitades per a l'exercici de les funcions de joieria, orfebreria, rellotgeria i gemmologia.

CAPÍTOL 7 Serveis turístics. Modificació de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya Artículos 75 a 93
ARTICLE 75

Es modifica l'apartat 1 de l'article 33, que passa a tenir la redacció següent:

1. Són empreses turístiques les que es dediquen professionalment a la prestació de serveis turístics retribuïts d'allotjament o mediació.

ARTICLE 76

Es modifica l'article 34, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 34

"Classificació de les empreses turístiques

"Als efectes d'aquesta Llei, les empreses turístiques es classifiquen en:

"a) Empreses turístiques d'allotjament.

b) Empreses turístiques de mediació.

ARTICLE 77

Es modifica l'apartat a) de l'article 36, que passa a tenir la redacció següent:

a) Formalitzar amb dades certes i fidedignes les declaracions responsables requerides, disposar de les autoritzacions i les inscripcions que, en funció de les seves característiques, els siguin exigibles en aplicació de la legislació vigent per iniciar i desenvolupar llur activitat, i comunicar a l'Administració els canvis que es produeixin en les dades facilitades.

ARTICLE 78

El text actual de l'article 38 passa a constituir l'apartat 1 i s'afegeix a aquest article un nou apartat 2, amb el text següent:

"2. Els establiments d'allotjament turístic no requereixen cap autorització del departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de turisme, si bé abans d'iniciar l'activitat s'han de sotmetre als règims d'intervenció administrativa derivats de les altres normes sectorials que els són d'aplicació. El departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de turisme ha d'avaluar el compliment dels requisits previstos en aquesta llei i als reglaments que la despleguen".

ARTICLE 79

Se suprimeix el capítol IV del Títol III, integrat pels articles 51 i 52, que queden també suprimits. L'actual capítol V del Títol III passa a ser el capítol IV.

ARTICLE 80

Es modifica l'article 53, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 53

"Mediació turística

"Tenen la consideració d'empreses de mediació turística els i les agents de viatges".

ARTICLE 81
ARTICLE 82
ARTICLE 83

Es deixen sense contingut els articles 56 i 58.

ARTICLE 84

El capítol VI del títol III passa a ser el capítol V, que queda integrat per l'article 59 i es modifica la rúbrica, que passa a ser la següent:

Capítol V. Equipaments d'informació, difusió i atenció turística.

ARTICLE 85

S'inclou un nou capítol VI al títol III, integrat pels articles 60 a 62 i amb la rúbrica següent:

Capítol VI. Establiments i activitats d'interès turístic

ARTICLE 86
ARTICLE 87

Es modifica l'article 61, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 61

"Categorització i distinció turística

Els establiments i activitats d'interès turístic esmentats a l'article 60 i els que justificadament es puguin determinar en aplicació d'aquesta Llei poden optar a processos de categorització i distinció turística dels seus serveis, en la forma i abast que es determina reglamentàriament.

ARTICLE 88

Es modifica l'article 65, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 65

"Guies de turisme

"1. L'activitat de guia de turisme és de lliure prestació excepte a l'interior dels monuments declarats bé cultural d'interès nacional i dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya.

"Les vies o espais públics de lliure circulació són sempre espais de lliure prestació de serveis de guia de turisme.

"2. Per establir-se a Catalunya per desenvolupar l'activitat de guia de turisme als llocs on no és de lliure prestació, cal disposar de l'habilitació corresponent, atorgada o reconeguda per l'Administració de la Generalitat en els termes que preveu la normativa.

"Tant l'habilitació per a l'exercici de l'activitat com el seu reconeixement comporten la inscripció d'ofici al Registre de Turisme de Catalunya.

3. Les persones guies de turisme establertes a altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol o en altres estats membres de la Unió Europea poden exercir l'activitat de guia de turisme de forma temporal a Catalunya als llocs on no és de lliure prestació si formalitzen una declaració prèvia, en els termes que preveu la normativa.

ARTICLE 89
ARTICLE 90

S'afegeix un apartat c bis) a l'article 68, amb el text següent:

c bis) La comunicació al Registre de Turisme de Catalunya de les altes i baixes d'activitat dels establiments d'allotjament turístic.

ARTICLE 91
 1. Es modifica l'apartat 3 de l'article 73, que passa a tenir la redacció següent:

  "3. S'han d'inscriure al Registre de Turisme de Catalunya totes les empreses i establiments turístics regulats per aquesta Llei i la normativa que la desplega".

 2. S'afegeix un apartat 4 a l'article 73, amb el text següent:

  4. Es poden inscriure al Registre de Turisme de Catalunya el conjunt d'empreses, entitats i establiments que desenvolupen activitats d'interès turístic a Catalunya.

ARTICLE 92

S'afegeix un apartat u bis) a l'article 88, amb el text següent:

u bis) Ometre dades o aportar dades falses o inexactes en les declaracions responsables o en els documents que s'hagin de presentar davant l'Administració turística i que atorguin facultats o concedeixin drets.

ARTICLE 93

S'afegeix un apartat f) a l'article 89, amb el text següent:

f) Reiterar l'omissió, falsedat o inexactitud en l'aportació de les dades de les declaracions responsables o dels documents que s'hagin de presentar davant l'Administració turística i que atorguin facultats o concedeixin drets, que l'Administració ja hagi comprovat abans en sentit idèntic.

CAPÍTOL VIII Serveis industrials. Modificació de la Llei 9/2009, del 30 de juny, de política industrial Artículos 94 a 96
ARTICLE 94
ARTICLE 95
ARTICLE 96
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Vigència dels reglaments

Els reglaments que despleguen les normes legals que aquest Decret legislatiu modifica mantenen la seva vigència en tot allò que no s'oposi al present Decret legislatiu.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Tramitació en la finestreta única

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Regim jurídic aplicable als procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret legislatiu
 1. Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret legislatiu s'han de tramitar i resoldre d'acord amb la normativa aplicable en el moment de la iniciació del procediment, sens perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3.

 2. En els procediments a què fa referència l'apartat 1, les persones sol·licitants poden, abans que es dicti resolució, optar perquè els sigui d'aplicació la nova normativa.

 3. En els procediments a què fa referència l'apartat 1 en els quals el present Decret legislatiu ha modificat el sentit del silenci administratiu, es poden entendre estimades les sol·licituds, sempre que en el moment de l'entrada en vigor d'aquest Decret legislatiu no hagi transcorregut el termini per resoldre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les normes de rang legal o reglamentari que s'oposin al que estableix aquest Decret legislatiu.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquest Decret legislatiu entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret legislatiu cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 5 d'octubre de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR