DECRET 225/2004, de 16 de març, d'adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a la nova organització dels departaments de l'Administració de la Generalitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyDecret

DECRET

225/2004, de 16 de març, d'adaptació de la composició de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya a la nova organització dels departaments de l'Administració de la Generalitat.

El Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 237/2000, de 7 de juliol, que el va modificar, estableixen que el Ple d'aquest òrgan es compon, entre d'altres membres, per un vocal en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquests vocals formen part, així mateix, de la Comissió Permanent i/o de la Comissió de Classificació Empresarial.

El Decret 296/2003, de 20 de desembre, ha creat nous departaments, ha canviat la denominació d'altres i ha determinat novament l'àmbit de competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, el Decret 343/2003, de 29 de desembre, ha modificat la denominació del Departament de Governació i Administració Pública.

Amb posterioritat, en virtut dels decrets 152/2004, de 27 de gener, de modificació del Decret 296/2003; 193/2004, de 20 de febrer, de segona modificació del mateix Decret 296/2003, i 194/2004, de 20 de febrer, un dels nous departaments, el del Conseller en Cap, ha desaparegut i part de les seves funcions han passat a integrar-se dintre del Departament de la Presidència.

Com a conseqüència de l'entrada en vigor d'aquests decrets, es fa necessari adaptar la composició de la Comissió Permanent i de la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta atès que, en relació amb el Ple de la Junta, la normativa vigent ja preveu la representació de tots els departaments i només cal adaptar les referències al Departament i al conseller d'Economia i Finances.

Per tant, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifiquen els articles 7, 10 i 12 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, segons la redacció efectuada pel Decret 237/2000, de 7 de juliol, que passen a tenir la redacció següent:

"Article 7

"El Ple de la Junta Consultiva

"El Ple de la Junta Consultiva és el màxim òrgan col·legiat decisori i està integrat pels membres següents:

"President/a: el/la secretari/ària general del Departament d'Economia i Finances.

"Vicepresident/a: el/la secretari/ària general del Departament...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR