DECRET 400/1996, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 1997 i s'estableixen les seves normes reguladores. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 2370, pàg. 3777, de 14.4.1997).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyDecret

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

La Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, regula les activitats estadístiques d'interès per a la Generalitat en exercici de la competència exclusiva prevista a l'article 9.33 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i estableix que el Pla estadístic de Catalunya és l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística de la Generalitat i de les entitats públiques catalanes de caràcter territorial.

L'article 10 de l'esmentada Llei 14/1987, de 9 de juliol, d'estadística, obliga el Govern de la Generalitat a aprovar, a proposta del conseller d'Economia i Finances, un programa anual d'actuació estadística acomodat al Pla estadístic de Catalunya i del qual s'ha de donar compte al Parlament.

La Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000, preveu en els seus articles 26, 27 i 28 l'aprovació dels programes anuals d'actuació estadística en execució del Pla estadístic.

Atès, així mateix, que l'article 11 de la Llei 14/1987, de 9 de juliol, disposa que el Govern aprovarà les normes reguladores de cada mena d'estadística;

Atès l'article 28 de l'esmentada Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000, i atès, així mateix, l'article 12 de la mateixa Llei;

Vist que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha realitzat els tràmits i les consultes previstos a l'esmentat article 28 i vist el projecte de proposta del Programa anual d'actuació estadística de 1997, aprovat per la seva Junta de Govern;

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1 Programa anual d'actuació estadística per al 1997

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 1997 en compliment i execució del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000.

Article 2

Objecte del Programa El Programa anual d'actuació estadística per al 1997 té per objecte l'establiment de les activitats estadístiques que s'han de dur a terme durant l'any 1997, en compliment dels preceptes de la Llei 9/1996, de 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000.

Article 3

Activitats estadístiques del Programa anual d'actuació estadística 3.1 La relació de les activitats estadístiques consolidades que s'han de dur a terme durant l'any 1997 figura en l'annex 1 d'aquest Decret. 3.2 Les activitats estadístiques experimentals i en projecte que s'han de dur a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR