Actors i models de relacions laborals. Una perspectiva comparada

AutorAntonio Martín Artiles
Cargo del AutorDoctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona
Páginas151-239
Introducció

Crisi dels sistemes de relacions laborals tradicionals, emergència d'un nou model de relacions de treball? Convergència en un únic model de relacions laborals a Europa o divergència d'acord amb les característiques institucionals i culturals dels estats nacionals? La resposta a aquests interrogants no és senzilla i dóna lloc a un creixent interès pels estudis comparats.

La perspectiva comparada presta especial atenció als actors i models de relacions laborals. Per actors entenem l'estudi de les formes d'acció i organització dels treballadors, dels seus representants i dels sindicats, i també les maneres d'acció i organització dels empresaris i els seus estils de gerència laboral. També l'estat és un altre actor en el terreny de les relacions laborals, el qual sol exercir tres funcions: com a legitimador de l'ordre social, com a integrador de les parts en conflicte i com a coordinador de la negociació laboral. Per models entenem les formes d'articulació i interacció dels actors socials, fet que està associat a la història, a la tradició, al costum i a la cultura pròpia dels diferents sistemes nacionals.

Els sistemes nacionals de relacions laborals no són uniformes. Però el procés de globalització i integració de les economies regionals dóna lloc a Europa a un debat sobre la convergència des de la diversitat. Els termes del debat teòric i polític apareixen polaritzats. D'una banda, hi ha els que defensen la idea d'una convergència sobre el pluralisme liberal voluntarista (d'acord amb el model angloamericà). De l'altra, hi ha els que defensen la convergència sobre un model unitaristacorporatiu (model escandinau i germànic). Enmig d'aquests dos pols extrems hi ha la posició del pluralisme mitjà (com el cas espanyol). En altres paraules, els models en discussió plantegen diferents camins i opcions estratègiques per als actors de les relacions laborals.

Les transformacions del treball i de les relacions laborals, registrades en les dues últimes dècades del segle XX, han qüestionat la teoria clàssica de les relacions laborals. Si per sistema de relacions laborals entenem les premisses, valors, lleis, institucions i pràctiques que regulen les relacions de feina, com assenyala Dunlop (1978), avui hauríem de tenir en compte l'entorn circumdant per a examinar les transformacions de les forces econòmiques, de la tecnologia, dels valors en els supòsits del consens pel que fa al paper de les ideologies de les forces polítiques, els canvis en les lleis i altres elements que determinen el poder dels actors en la societat.

Les transformacions dels sistemes de relacions laborals que han venut el model teòric clàssic les podem resumir escaridament en tres grans punts:

    1) En primer lloc, s'ha de destacar la transformació dels actors de les relacions laborals, especialment dels sindicats, però també de les organitzacions empresarials. Aquesta crisi dels actors té múltiples causes, però sens dubte, una d'important és la mateixa transformació tecnològica i de l'organització del treball, a més de la transformació en les formes d'intervenció de l'estat.

2) En segon lloc, la crisi dels sistemes de relacions industrials està associada al procés de globalització de les economies, que han desbordat el paper de les institucions reguladores Page 152 en l'espai de l'estat nació. Però alhora, la globalització ha portat un cert procés de convergència entre els sistemes de relacions laborals i una discussió sobre els diferents models per contrast entre els uns i els altres.

3) En tercer lloc, les transformacions del treball han ocupat un lloc important en les dues últimes dècades. Aquestes transformacions tenen lloc en dos nivells. En el nivell micro, d'empresa, les noves formes d'organització del treball han propiciat noves formes de gestió dels recursos humans i la irrupció de nous col·lectius com a interlocutors subjectes de negociació. En el nivell macro, les transformacions en la norma social de la feina qüestionen els drets de ciutadania social assolits abans amb el model d'ocupació keynesiana-fordista.

En aquest mòdul tractarem d'estudiar i analitzar les qüestions plantejades. L'estructura d'aquest mòdul es divideix en tres apartats, en els quals es tractaran els diferents tipus de sindicats, les formes d'organització empresarial i el paper de l'estat.

1) En l'apartat "El sindicalisme, tipus i transformació" estudiarem els sindicats segons la forma d'organització, d'acció i de funcions, les formes de representativitat a l'empresa i fora d'aquesta, i també les transformacions de l'afiliació.

2) En l'apartat "Les associacions empresarials. Tipus" tractarem de les formes d'estructuració de les associacions empresarials, com a empresaris i emprenedors, els tipus d'acció i també els estils de gerència laboral.

3) En l'apartat "L'estat en les relacions laborals i models comparats" tractarem del paper de l'estat en les relacions laborals, com a institució de legitimació i integració, i també com a institució de coordinació de la negociació laboral. Examinarem aquí les diferents formes de connexió entre l'estat de benestar i el sistema de relacions laborals. Finalment, tractarem de l'estudi dels models d'interrelació entre els tres actors, estudi que ens permetrà d'entrar en el debat entorn de la convergència o divergència en les relacions laborals.

D'altra banda, si teniu interès per a fer una primera i ràpida lectura per a captar els conceptes centrals d'aquest mòdul, podeu seguir les indicacions que figuren en la introducció de cada apartat, en la qual se suggereix fer atenció a determinats conceptes i apartats clau. Així mateix, us podeu guiar per les preguntes que figuren en l'exercici d'autoavaluació i en les solucions. Posteriorment haureu de fer una lectura completa del text.

Objectius

Els objectius principals d'aquest mòdul són:

1. Oferir una visió general de les característiques dels actors de les relacions laborals, dels sindicats, de les associacions empresarials i de l'estat. Aquestes característiques diverses facilitaran a l'estudiant una visió de les diferents tradicions i cultures arrelades als sistemes de relacions laborals.

2. Posar a l'abast de l'estudiant una classificació dels diferents tipus de sindicalisme depenent de la seva forma d'organització, dels tipus d'acció i dels corrents ideològics. Page 153

3. Caracteritzar els tipus d'associacions empresarials i de les diferències en la lògica de la seva acció com a empresaris i emprenedors. Aquesta caracterització permetrà a l'estudiant comprendre les "dues lògiques" de l'acció empresarial, així com el seu caràcter contradictori.

4. Analitzar les funcions de legitimació, d'integració i de coordinació que té l'estat. Aixó facilitarà a l'estudiant una visió de la funció de l'Estat en la regulació macroeconòmica.

5. Aportar una visió dinàmica que doni compte de la transformació dels actors, de la crisi dels sindicats europeus, dels canvis de les organitzacions empresarials i de la transformació del paper de l'estat en el context de la globalització, modernització i convergència de les relacions industrials.

6. Oferir una visió panoràmica sobre els diferents models de relacions laborals que donin compte de la diversitat de tradicions, costums, legislació i marcs culturals, i mostrar les dificultats del procés de convergència des de la diversitat de models de relacions industrials.

7. Mostrar una perspectiva de les transformacions de treball i de les relacions laborals, de l'emergència del paradigma de la flexibilitat i de les noves formes de gestió de recursos humans, i també les seves repercussions sobre els sindicats i les formes de regulació laboral. Aixó permetrà a l'estudiant captar quins són els reptes de futur per les relacions laborals.

1. El sindicalisme, tipus i transformació

L'objectiu d'aquest apartat és oferir-vos una visió panoràmica dels diferents tipus de sindicalisme depenent de les seves formes d'organització, tipus d'acció i corrents ideològics. Així mateix, un altre objectiu és oferir una visió de les transformacions recents del sindicalisme i dels seus objectius estratègics en el procés de convergència de les relacions laborals a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR