DECRET 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyDecret

DECRET

128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya (d'ara endavant EAC) proclama en l'article 6 que el català és la llengua pròpia de Catalunya i, com a tal, és la llengua d'ús normal de les administracions públiques i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament. També proclama que la llengua catalana i la llengua castellana són oficials a Catalunya. L'article 35 de l'EAC reitera que el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i declara que el professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin. D'acord amb l'article 50.2 de l'EAC, el Govern, les universitats i les institucions d'ensenyament superior, en l'àmbit de les competències respectives, han d'adoptar les mesures pertinents per garantir l'ús del català en tots els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca.

En el marc del multilingüisme promogut per la Unió Europea mitjançant la Resolució del Consell de 21 de novembre de 2008, relativa a una estratègia europea a favor del multilingüisme, i la Resolució del Parlament Europeu de 24 de març de 2009, El multilingüisme: un avantatge per Europa i un compromís compartit, el Govern de la Generalitat, tenint en compte l'article 6.6 de la Llei d'universitats de Catalunya, ha considerat que en el cas que s'imparteixi docència en terceres llengües caldrà acreditar-ne el coneixement suficient. Correspon a la Generalitat, d'acord amb l'article 172 de l'EAC, i sens perjudici de l'autonomia universitària, la competència exclusiva sobre la coordinació del sistema universitari català i la competència compartida sobre la regulació del règim del professorat docent i investigador contractat i funcionari. Igualment, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia que, d'acord amb l'article 143 de l'EAC, inclou la determinació de l'abast, els usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat, i també la normalització lingüística del català i de l'occità juntament amb el Consell General d'Aran.

L'article 24.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (d'ara endavant LPL) i l'article 6.4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (d'ara endavant LUC), fan referència a l'obligació que té el professorat universitari, llevat del visitant i casos anàlegs, de conèixer suficientment les dues llengües oficials a Catalunya, d'acord amb les exigències de les seves tasques acadèmiques. Alhora, l'article 22 de la LPL estableix que l'estudiantat té dret a expressar-se en la llengua oficial que prefereixi i, per tant, té dret a emprar la llengua catalana i a ser atès en aquesta llengua. A més, l'article 6.4 de la LUC estableix que el Govern, d'acord amb la normativa vigent i mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de garantir que en els processos de selecció, d'accés i d'avaluació es concreti el coneixement suficient de les dues llengües oficials pel professorat universitari.

El Govern ha considerat convenient desenvolupar, mitjançant una disposició reglamentària, el precepte legal esmentat, en exercici de l'habilitació que li confereix la disposició final primera de la LUC i tenint en compte l'Acord del Ple de la Junta del Consell Interuniversitari...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR