DECRET 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels noms i cognoms.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística dels noms i cognoms.

L'article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a l'ús de la forma normativament correcta en català dels seus noms i cognoms i a incloure la conjunció "i" entre els cognoms.

El mateix article estableix que les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en català dels seus noms i cognoms en el Registre Civil, sigui quina sigui la data de la imposició, per simple manifestació a la persona encarregada del Registre, amb l'aportació dels documents que n'acreditin la correcció lingüística, els quals s'han d'establir per reglament.

Les normes precedents són aplicables als noms i cognoms aranesos respecte a la normativa lingüística aranesa.

D'altra banda, la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l'autoritat lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans, el reconeix com a institució encarregada d'establir i actualitzar la normativa lingüística del català, per la qual cosa l'acreditació de la correcció de la forma dels noms i cognoms ha de ser feta d'acord amb les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans.

Pel que fa a la correcció de la forma dels noms i cognoms aranesos, s'ha de fer d'acord amb la normativa lingüística aranesa, continguda en les normes ortogràfiques de la llengua occitana aplicables a l'aranès, aprovades pel Decret 57/1983, de 14 de gener.

El present Decret té per objecte el desplegament de l'article 19 de la Llei de política lingüística, i establir els documents que acrediten la correcció lingüística dels noms i cognoms.

Pel que fa al procediment per obtenir la substitució de les grafies normativament incorrectes per les correctes, la disposició addicional 4 de la Llei de política lingüística es remet al que preveu l'article 2 de la Llei de l'Estat 17/1977, de 4 de gener, sobre reforma de l'article 54 de la Llei del Registre Civil. Per raó d'aquesta remissió, el procediment és el de la simple manifestació a la persona encarregada del Registre feta per la persona interessada o el seu representant legal.

D'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i de la consellera de Justícia i de conformitat amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 La constància en el Registre Civil de la forma normativament...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR