ORDRE INT/192/2011, de 28 de juliol, d'acreditació dels centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior
Rango de LeyOrdre

ORDRE

INT/192/2011, de 28 de juliol, d'acreditació dels centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil.

La Llei 10/2007, del 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, té entre les seves finalitats la formació del personal dels serveis de protecció civil.

El Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, desplega els preceptes relatius a l'autoprotecció recollits a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Entre aquestes mesures s'estableix l'obligació d'elaborar el pla d'autoprotecció corresponent a l'activitat. El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l'autoprotecció davant els riscos a què estigui subjecte l'activitat.

L'article 17 del Decret 82/2010 estableix diferents alternatives per acreditar el personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil. Entre aquestes alternatives es preveu la superació de cursos de formació per elaborar els esmentats plans.

L'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre, sobre el procediment d'acreditació del personal tècnic competent per a l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil, també preveu en el seu article 2 aquesta formació i dedica els seus annexos 1 i 2 als àmbits en els quals s'han d'assolir unes competències mínimes, amb els cursos de formació bàsica i de formació superior, per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil.

Així mateix, l'article 14 del Decret 82/2010, disposa que a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya li correspon la funció d'acreditar els centres de formació necessaris per cobrir les demandes de formació en el territori.

Es fa necessari, per tant, establir els requisits i el procediment d'acreditació dels centres de formació que han d'impartir els cursos de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local i els cursos de formació superior per elaborar plans d'autoprotecció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya.

D'acord amb el que preveu la disposició final primera del Decret 82/2010, de 29 de juny, i en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre regula el procediment d'acreditació dels centres de formació de personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i els centres d'interès per a la protecció civil.

Article 2

Sol·licitants

Poden sol·licitar l'acreditació com a centre de formació de tècnics en l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de protecció civil els organismes i les entitats següents:

  1. Universitats de Catalunya.

  2. Centres adscrits a les universitats de Catalunya.

  3. Col·legis professionals.

  4. Centres de formació acreditats o homologats pel departament competent en matèria de treball.

  5. Centres de formació professionals de les organitzacions empresarials.

Article 3

Característiques dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR