Certificat de l'acord de reducció de capital de SA per tal d'amortitzar accions pròpies seguit d'ampliació amb càrrec a reserves. Junta general extraordinària d'una SA. Universal

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aJunio 2021

[[Categoría:Reducció de capital|05]|]
Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 L'adquisició d'accions pròpies
   • 3.1.1 Requisits generals
   • 3.1.2 Requisits especials
   • 3.1.3 Altres especialitats
  • 3.2 La reducció de capital
  • 3.3 Llibre Registre de socis
  • 3.4 Altres temes
  • 3.5 Especialitat de reducció amortitzant accions
  • 3.6 Reducció amb càrrec a reserves
  • 3.7 Regles generals per a tot certificat de junta universal de SA
  • 3.8 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SA
  • 3.9 Reduccions mixtes
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal. El nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) figuren a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el que indiquin els estatuts; si no n'hi ha, presideix la junta el president del consell d'administració i, tampoc no n´hi ha, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts, i si no n'hi ha, el secretari del consell i, si no n'hi ha, el nomenat pels accionistes.)

C. Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents el següent: 1.- Reducció de capital per tal d'amortitzar accions pròpies. 2.- Ampliació de capital amb càrrec a reserves.- 3.- Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials. 4. Delegació de facultats. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació i de l'informe sobre la mateixa i de demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents.)

D.- L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents, que es corresponen literalment amb la proposta de l'òrgan d'administració:

PRIMER.- En compliment del que estableix l'article 139 de la Ley de Sociedades de Capital, s'amortitzen * accions de valor nominal * euros cada una, números * al * tots ells inclosos, que representen el *% del capital social, i que la societat va adquirir segons consta en l'escriptura autoritzada el dia *, davant del notari *, número * de Protocol.

L'amortització es realitza amb càrrec a capital en la quantitat que seguidament s'indica, efectuant-se a aquest efecte, els corresponents assentaments comptables.

SEGON.- Es redueix el capital social en * euros, a l'empara del que disposat l'article 139 de la Ley de Sociedades de Capital, com que no s'han alienat les accions que la societat té en auto cartera, mitjançant l'amortització de les mateixes, concretament * accions, números *, tots ells inclosos, de valor nominal * euros cada una d'elles, i no es fixa termini d'execució, atès que la reducció es va realitzar en la mateixa junta, sense perjudici del dret d'oposició que pugui correspondre als creditors de la societat. En conseqüència, el capital social queda establert en la quantitat de * euros, dividit i representat per * accions, de * euros de valor nominal cada una d'elles.

TERCER.- Com a conseqüència de l'anterior, es modifica l'article * dels estatuts socials, el qual tindrà ara la següent redacció:

ARTICLE *.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en la suma de * euros representat i dividit en * accions, ordinàries, nominatives, de sèrie única, d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les accions estaran representades per títols numerats de l'u (1) al * (*), i podran ser individuals o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament els esments mínims assenyalats per la Llei i, especialment, les limitacions que en relació a la seva transmissió consten en els estatuts socials.

Totes les accions estan totalment subscrites i desembossades.

QUART.- Amb la finalitat de donar una numeració correlativa a les accions, s'anul·len les anteriors accions que són substituïdes per unes noves, amb una numeració correlativa, conservant els accionistes el mateix nombre d'accions, significant que, per raó del bescanvi a realitzar, no es produirà cap alteració en el grau de participació de cadascun dels accionistes en el capital de l'entitat. Per tant, a cada accionista se li canvien les seves accions per les noves, la numeració de les quals i titularitat és la següent:

Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI queda titular de * accions * números * a *, ambdós inclosos.

Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI queda titular de * accions * números * a *, ambdós inclosos.

Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI queda titular de * accions * números * a *, ambdós inclosos.

CINQUÈ.- S'acorda ampliar el capital de la societat en la quantitat de * euros *, mitjançant l'emissió de * accions nominatives, (o al portador) de * de valor nominal cadascuna d'elles, numerades del * a el *, ambdós inclosos, íntegrament subscrites i desembossades i de les mateixes característiques que les fins ara circulants, representades per títols.

(Un altre sistema: augmentar el valor nominal de les accions)

Després d'aquesta ampliació, el capital de la societat es fixa en * euros.

SISÈ.- L'òrgan d'administració va presentar als socis un balanç tancat el dia * i verificat per l'auditor de la societat Sr. * el dia *(o per l'auditor Sr. * el dia *, nomenat a petició dels administradors, si la societat no està obligada a verificació comptable). (Atenció: ha de ser un balanç de data compresa dintre dels sis mesos immediatament anteriors a la data de la junta que adopta l'acord i cal indicar el nom de l'auditor i la data de la verificació); aquest balanç va ser aprovat per la junta general de * (indicar data) i està verificat per l'auditor de la societat o per l'auditor nomenat pel Registrador Mercantil a petició dels administradors, si la societat no estigués obligada a verificació comptable.

En aquest balanç consta que les reserves de la societat són les següents: reserva legal: * euros; reserves voluntàries: * euros.

SETÈ- El desembós de les accions creades ho ha estat a càrrec de reserves voluntàries de lliure disposició, en la quantia del seu valor total nominal, és a dir * euros i amb base al balanç abans indicat; per tant, les noves accions creades són adjudicades als socis de la companyia en proporció que són titulars, segons el següent detall:

Al Sr. *, (major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI *, ) titular abans de l'ampliació acordada de * accions (números * a *, ambdós inclosos), li corresponen i adjudiquen * noves accions, números * a *, ambdós inclosos.

A la Sra. (major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a * i DNI *, ) titular abans de l'ampliació acordada de * accions (números * a *, ambdós inclosos), li corresponen i adjudiquen * noves accions, números * a *, ambdós inclosos.

(Etc. Etc.)

VUITÈ.- Es modifica l'article *º dels estatuts socials que tindrà la següent redacció:

ARTICLE *.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es fixa en la suma de * euros, representat i dividit en * accions, ordinàries, nominatives, de sèrie única, d'un valor nominal de * euros cadascuna.

Les accions estaran representades per títols numerats de l'u (1) al * (*), i podran ser individuals o múltiples. El títol de cada acció contindrà necessàriament els esments mínims assenyalats per la Llei i, especialment, les limitacions que en relació a la seva transmissió consten en els estatuts socials.

Totes les accions estan totalment subscrites i desembossades.

NOVÈ.- (Atenció: només caldrà si les accions són nominatives) S'acorda, per donar compliment a la llei, fer constar la titularitat de les noves accions emeses en el Llibre Registre d'accions nominatives.

DESÈ.- S'assenyala com a termini d'execució de l'acord de reducció el de *.

Aprovació: 'Aquests...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR