Acord del Consell de Govern de 19 d’octubre de 2020 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

SecciónIII. Altres disposicions i actes administratius
EmisorCONSELL DE GOVERN
Rango de LeyAcord

L'article 5.2.g) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, estableix que correspon al Consell de Govern determinar el nombre, les característiques i les retribucions dels llocs de feina del personal eventual. Així mateix, l'article 20.2 d'aquest text legal disposa que el nombre de llocs de feina del personal eventual, les seves característiques i les retribucions que els corresponen són públics i els determina el Consell de Govern.

D'altra banda, l'article 6.2.f) del text legal esmentat atribueix al conseller competent en matèria de funció pública la competència de proposar al Consell de Govern l'aprovació de la relació de llocs de feina del personal al servei de l'Administració autonòmica.

En la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual al servei de la Comunitat Autònoma de les llles Balears, aprovada per l'Acord del Consell de Govern de data 3 de juliol de 2015 (BOIB núm. 98, de 3 de juliol) i modificada per l'Acord del 5 de juliol de 2019 (BOIB núm. 91, de 6 de juliol), per l'Acord del 13 de setembre de 2019 (BOIB núm. 126, de 14 de setembre) ,per l'Acord del 18 d'octubre de 2019 (BOIB núm. 142, de 19 d'octubre) ,per l'Acord del 7 de febrer de 2020 (BOIB núm. 17, de 8 de febrer), per l'Acord del 27 de març de 2020 (BOIB núm. 45, de 28 de març de 2020) i per l'Acord del 5 d'octubre de 2020 (BOIB núm. 172, de 6 d'octubre de 2020), figuren els llocs de feina corresponents al personal eventual adscrits orgànicament a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Des de la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'ha presentat una proposta de modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual, per donar compliment al punt tercer de l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2020 pel qual es creava un lloc de treball d'assessor/a tècnic/a amb la finalitat de poder cobrir el període de llicència per maternitat de la ocupant del lloc de treball 100189. Una vegada reincorporada la titular del lloc de treball, es proposa al Consell de Govern l'amortització de aquest lloc.

Atès tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, en la sessió de 19 d'octubre de 2020, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de personal eventual, en el sentit d'eliminar el lloc adscrit a la Conselleria d'Afers Socials i Esports, que figura en l'annex que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR