Poder per acceptar un llegat i vendre la finca o finques o quota/es indivisa/es adquirida/es per aquest títol

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAgosto 2021

Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model
  • 3 Comentari
  • 4 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *, vigent.

Intervé en nom propi.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

  • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquest PODER y DIU:
  • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament del present PODER i DIU:
  • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament del present PODER i DIU:

Que dóna Poder al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom i representació del poderdant pugui:

a).- Intervenir en l'herència del seu * , senyor * , acceptant el llegat a favor de l'atorgant consistent en (una finca, diverses finques, una quota indivisa d'una o més finques o dir sense especificar “acceptant tot el llegat a favor de l'atorgant); prendre possessió del llegat i sol·licitar la pertinent inscripció en el Registre de la Propietat, amb llibertat per a modificar dades descriptives, límits, indicació de la referència cadastral, i fixar valors i declarar complet a la seva satisfacció el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR