STSJ Islas Baleares 418/2015, 16 de Junio de 2015

PonenteGABRIEL FIOL GOMILA
ECLIES:TSJBAL:2015:568
Número de Recurso11/2014
ProcedimientoPROCEDIMIENTO ORDINARIO
Número de Resolución418/2015
Fecha de Resolución16 de Junio de 2015
EmisorSala de lo Contencioso

T.S.J.ILLES BALEARS SALA CON/AD

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00418/2015

SENTÈNCIA núm. 418

Palma, a 16 de juny de 2015

Il·lès. Srs.

PRESIDENT:

Gabriel Fiol Gomila.

MAGISTRATS:

Pablo Delfont Maza.

Carmen Frigola Castillón. ------------------------- VISTES per la Sala Contenciosa Administrativa del

Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears les actuacions número 11 de 2014, dimanants del recurs contenciós administratiu seguit entre parts, d'una, com a demandant, la mercantil Balear de Servicios Discrecionales S.L.U., representada pel procurador dels Tribunals Sr. Ramón Roig i assistida per advocat Sr. Morote Pons i, d'altra, com a Administració demandada, la de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representada i assistida pel seu advocat. En la qualitat de part codemandada ha intervingut la Federació empresarial balear de transport representada per la Sra. Colom Ruiz i dirigida pel lletrat Sr. Miguel Ramis.

L'objecte del recurs és la resolució dictada el 6 de novembre de 2013 pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear la qual va desestimar el recurs d'alçada aixecat per la mercantil Balear de Servicios Discrecionales S.L.U. contra resolució anterior del director general de Transports de 23 de juliol de 2013 denegant-li l'expedició de 700 autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor a Mallorca i es declarava la incompetència funcional per entendre de la petició de 300 autoritzacions a Eivissa.

La quantia es fixà en indeterminada.

El procediment seguit ha estat el del tràmit previst a la Llei Jurisdiccional 29/1998.

L'Il·lm. Sr. Gabriel Fiol Gomila, President de la Sala, en qualitat de magistrat ponent, expressa el parer del Tribunal.

= ANTECEDENTS DE FET =

1r.- Interposat el recurs en el termini prefixat en la Llei Jurisdiccional se li donà el tràmit processal adequat, ordenant-se reclamar l'expedient administratiu i anunciar la seva incoació.

2n.- Rebut l'expedient administratiu es va posar de manifest en Secretaria a la part recurrent perquè formalitzés la demanda. La referida demanda fou deduïda dins el termini legal al·legant-se en ella els fets i fonaments de dret que s'estimaren necessaris en ordre a les seves pretensions i interessant de la Sala que es dictés sentència estimatòria del recurs per ser contraris a l'ordenament jurídic els actes administratius impugnats. 3r.- Donat trasllat de l'escrit de demanda a la representació de l'Administració demandada perquè la contestés, així ho va fer en temps i forma, oposant-se a ella i suplicant que es dictés sentència confirmatòria dels actes administratius recorreguts. També en idèntic sentit s'hi va pronunciar la direcció lletrada de la Federació part codemandada.

4r.- Després de la denegació de la recepció a prova mitjançant interlocutòria, per provisió es declarà conclosa la discussió escrita ordenant-se portar les actuacions a la vista, amb citació de les parts per a sentència, acordant que aquestes formularan les conclusions per escrit; cosa que així varen fer, i s'assenyalà a continuació, per a la votació i decisió, el dia 12 de maig de 2015.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER

Hem assenyalat a l'encapçalament, que la revisió jurisdiccional ho era de la resolució dictada el 6 de novembre de 2013 pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear la qual va desestimar el recurs d'alçada aixecat per la mercantil Balear de Servicios Discrecionales S.L.U. contra resolució anterior del director general de Transports de 23 de juliol de 2013 denegant-li l'expedició de 700 autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor a Mallorca i es declarava la incompetència funcional per entendre de la petició de 300 autoritzacions a Eivissa.

La desestimació de l'alçada s'emparava en la remissió al contingut de l'informe tècnic del Servei jurídic evacuat el propi 6 de novembre, i que com a motivació forma part de la resolució administrativa final ara recorreguda. Motivació que a la fi assenyalava, i pel que feia a les 300 peticions d'Eivissa, que hi havia una mancança de competència funcional de la Direcció General per resoldre ja que des de l'entrada en vigor de la Llei autonòmica 13/1998, de 23 de desembre, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria de transports terrestres, el Consell d'Eivissa venia exercint les seves competències de que es tractava, tant per a les delegades com a per a les pròpies.

En relació a la petició de 700 autoritzacions a l'illa de Mallorca, la denegació s'emparava en una doble vessant; a saber, primera, la vacatio legis de la Llei 9/2013, de 4 de juliol, de modificació de la Llei d'ordenació del Transport terrestre i, segona, amb el fet que es considerava una petició de contingut impossible. La petició era de caràcter genèric, la qual cosa suposava contradir les previsions dels articles 1 i 2 de l'OM FOM 36/2008.

A la demanda, se'ns diu que l'article 14.1 de la referida Ordre no estava vigent en el moment en què es va presentar la sol·licitud i, per tant, no era d'aplicació en el cas. La sol·licitud es feia ressò que la inhabilitació derivava de la derogació que feia l' article 21.dos de la referida Llei sobre els articles 49 i 50 de la Llei 16/1987 i que privava de cobertura habilitant a l' article 14 de la OM FOM 36/2008. Així, doncs, s'afirma, que la norma aplicable era l ' article 8 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Ara, ja instal·lat el contenciós, la part actora addueix en relació a la petició d'Eivissa que per un simple principi de cooperació, i a l'haver-se presentat davant la Conselleria del Govern Balear, s'hauria d'haver remés al Consell Insular d'Eivissa; al no haver-se fet i resolt més tard, el termini per a la seva presentació havia precluit

A la pètita de la demanda s'interessa expressament, a més de l'anul·lació - se'ns parla de revocació -de les resolucions administratives recorregudes que se'l atorguin les autoritzacions d'arrendament de vehicles amb conductor tant pel que fa a l'illa de Mallorca com a per a les de l'illa d'Eivissa.

SEGON

Doncs bé, cal afirmar, primer, que la Llei 9/2013 va entrar en vigor el 25 de juliol de 2013 i la petició s'havia efectuat el dia 9 de juliol anterior, i, segon, que la part sol·licitant no va adjuntar els documents requerits per tal de comptar amb els requisits que es preveuen a l'OM FOM 36/2008.

Tal com coneixen, en són conscients, les parts litigants, el Tribunal s'hi va pronunciar a la sentència núm. 563 de 4 de novembre de 2014 dictada a les actuacions 261 de 2013 envers qüestió semblant. Tant semblant que, fins i tot, s'havia adduït la possible litispendència amb el contenciós administratiu núm. 277 de 2013 que es trobava, en aquell moment, en fase de prova a la seu d'aquest Tribunal. Sentència que va determinar la desestimació del contenciós i que s'entengués que les resolucions administratives recorregudes eren conformes amb l'Ordenament jurídic. Precisament, sobre això, ara, a l'escrit de conclusions, les parts demandada i codemandada s'hi fan ressò.

Cal dir, no obstant, ara, que el Tribunal, a les referides actuacions 277 de 2013 ja s'hi ha pronunciat. Concretament el dia 1 d'aquest mes de juny i any a la sentència núm. 368. Sentència que ho resol des d'una diferent perspectiva i arriba a una estimació en part acordant, en canvi, una retroacció d'actuacions al moment immediatament posterior a la presentació de la sol· licitud per tal que, i d'acord amb la legislació vigent, es requereixi d'esmenes i d'aportació documental, en la forma i manera en què ve explicat al seu 4t fonament de dret, i havent-se de resoldre, en el seu cas, conforme a l'article 14.3 de l'Ordre Ministerial.

Sentència que ve, òbviament, motivada en el canvi fent cita de les sentències de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de 13 de febrer de 2015 dictada en un recurs de cassació en unificació de doctrina i altra del 16 d'abril de 2015 ; sentències que no existien el mes de novembre de 2014 quan ens pronunciàrem per primera vegada sobre la qüestió ara sotmesa de forma versemblant a les presents actuacions.

TERCER

El que és més rellevant en quant al fons és el de la possible mancança de complir o no amb els requisits establerts a la normativa i se'l tenia que haver donat un termini per esmenes tal i com es preveu a l' article 71.1 de la Llei 30/1992 així, com també, a l'article 14.3 de la OM FOM 36/2008. Mai se l'havia requerit per esmenes.

Respecte a n'aquesta consideració, a la sentència núm. 368 del dia 1 d'aquest mes, assenyalàvem, recollint part de la sentència 563/2014, al quart fonament de dret el següent, que reiterem:

" CUARTO. Por lo que respecta a la ausencia de aportación junto con la solicitud presentada el 14 de agosto de 2012 de los documentos que acrediten que "Ares Capital" cumple con los requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones interesadas, se debe destacar, como denuncia la entidad recurrente, que se trata de un motivo de denegación que no fue incluido en el cuerpo de la resolución desestimatoria dictada por el Director General el 29 de agosto de 2012, y que fue introducido ex novo en la resolución desestimatoria del recurso de alzada, dictada el 21 de noviembre de 2012 por el Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

Estas condiciones se recogen en el artículo 181.1 del ROOT (debiendo tener en cuenta la modificación producida por el Real Decreto 919/2010, de 16 de julio y los pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2012 ), el cual dispone que:

"1. Para el otorgamiento de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, que serán de la modalidad prevista en el artículo 92.2 a) de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, será necesario que la persona física o jurídica solicitante cumpla los siguientes requisitos:

 1. ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
2 sentencias
 • ATS, 12 de Mayo de 2016
  • España
  • 12 Mayo 2016
  ...de junio de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, en el recurso nº 11/2014 , en materia de autorización de arrendamiento de vehículos con SEGUNDO .- Por providencia de 14 de diciembre de 2015, se acordó conceder a las......
 • Auto Aclaratorio TS, 15 de Noviembre de 2017
  • España
  • 15 Noviembre 2017
  ...del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 25 de enero de 2016 (recurso contencioso- administrativo 11/2014 ) debe decir que la recurrida es la sentencia nº 418/2015, de 16 de junio de 2015, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior d......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR