ORDRE BSF/304/2014, de 17 de setembre, per la qual es regula la concessió del reconeixement de la formació d'interès en serveis socials per a activitats de formació continuada per part del Departament de Benestar Social i Família.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Benestar Social i Família
Rango de LeyOrdre

D’acord amb el que preveu la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de serveis socials, ha d’impulsar les mesures necessàries per fomentar l’acompliment d’activitats i programes adreçats a la formació i la millora de les capacitats del personal professional de serveis socials, amb l’objectiu final de garantir la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia de l’atenció social en benefici de les persones usuàries i dels ciutadans en general.

En aquest marc es valora com a fonamental fomentar la qualitat en la formació, i per això el Departament de Benestar Social i Família considera adequat atorgar un reconeixement a les accions formatives de formació continuada que es duen a terme a Catalunya en l’àmbit dels serveis socials. Amb aquesta Ordre es vol regular i crear els mecanismes per concedir el reconeixement de la formació d’interès en serveis socials.

Per complir amb aquest objectiu, el Departament de Benestar Social i Família encomana al Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social que estableixi els requisits i els criteris d’avaluació de les activitats formatives, així com els mecanismes per concedir-les, en virtut del que estableix l’article 3.p) de l’Ordre ASC/192/2009, de 26 de març, per la qual es regula el Comitè.

El Comitè d’Expertes i Experts en Formació en l’Àmbit de l’Acció Social és un òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria General del Departament amb funcions d'assessorament en la definició dels programes de formació dels professionals de l'àmbit dels serveis socials i que actua també en l'estudi i l'observació de l'evolució de les professions en aquest camp d'actuació, tant pel que fa a la formació com a les competències professionals necessàries, condicionades pels canvis demogràfics, econòmics i socioculturals, així com per l'evolució dels entorns institucionals i de les organitzacions. Aquest Comitè està presidit per la persona titular de la Secretaria General i en formen part vint-i-cinc vocals, com a màxim, provinents de l'Administració de la Generalitat, de les universitats catalanes i altres persones de reconeguda competència en l'àmbit de la formació i els serveis socials.

Així mateix, el Departament de Benestar Social i Família confia al Gabinet Tècnic del Departament que dugui a terme les gestions administratives que se’n derivin per a la concessió del reconeixement de la formació d’interès en serveis socials per activitats de formació continuada.

Per tot això, i en ús de les facultats que m’atorga la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és regular la concessió del reconeixement de la formació d’interès en serveis socials per part del Departament de Benestar Social i Família a les activitats de formació continuada que tinguin per objecte contribuir a la gestió i la difusió del coneixement en l’àmbit dels serveis socials i promoure la qualitat de la formació.

Article 2

Entitats sol·licitants

Poden sol·licitar el reconeixement les fundacions, les associacions i altres entitats o organismes de naturalesa pública o privada amb personalitat jurídica i que tinguin l’objectiu d’impartir formació.

Article 3

Àmbit d’actuació

El reconeixement de la formació d’interès en serveis socials es concedeix a les activitats de formació continuada que s’imparteixin en el territori de Catalunya, amb la sol·licitud prèvia de l’entitat organitzadora.

Article 4

Logotip acreditatiu

El reconeixement de la formació d’interès en serveis socials dóna dret a la utilització del logotip acreditatiu en la difusió de l’activitat.

En cap cas es pot utilitzar el logotip sense estar vinculat de forma inequívoca a una activitat acreditada.

Per a l’aplicació del logotip, el Gabinet Tècnic ha de fer arribar a l’entitat adjudicatària del reconeixement dues imatges, a una tinta i a dues tintes, i s’ha de conservar la proporcionalitat de les mides establertes, segons les característiques que estableix l’annex 1.

A més, en l’apartat de característiques de l’activitat o en el certificat emès de l’activitat formativa, es pot afegir l’enunciat següent: “Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Benestar Social i Família”.

Article 5

Requisits

  1. Les activitats han de ser de formació continuada (cursos, seminaris, congressos, tallers jornades...).

  2. Queden excloses d’aquest reconeixement la formació reglada i la formació professional per a l’ocupació vinculada a l’obtenció dels certificats de professionalitat.

    Els continguts de les activitats han d’estar directament vinculats a l’àmbit dels serveis socials, si bé poden estar relacionats amb altres àmbits d’atenció a la persona com són, entre d’altres, l’àmbit de la salut (sociosanitari), l’àmbit laboral (sociolaboral) i l’àmbit comunitari (sociocultural).

  3. Les activitats poden impartir-se en les modalitats presencial, semipresencial i a distància.

Article 6

Criteris d’avaluació

  1. Els objectius de l’activitat han de ser coherents amb els continguts.

  2. Els continguts...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR