Convenio colectivo - Personal funcionari de l Ajuntament de la Palma de Cervelló, Cataluña

Inicio de Vigencia 1 de Enero de 2007
Fin de Vigencia31 de Diciembre de 2012
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4947 de 14/08/2007

RESOLUCI”

TRE/2555/2007, de 4 de maig, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ de l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de la Palma de CervellÛ per als anys 2007-2012 (codi de conveni n˙m. 0814552).

Vist l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de la Palma de CervellÛ, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 6 de marÁ de 2007, i d'acord amb el que disposen l'article 36 de la Llei 7/1990, de 19 de juliol, sobre negociaciÛ col∑lectiva i participaciÛ en la determinaciÛ de les condicions de treball dels empleats p˙blics, en relaciÛ amb el que estableix la disposiciÛ final 1.2 de la Llei org‡nica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferËncia de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matËria de mediaciÛ, arbitratge i conciliaciÛ; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuraciÛ de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat; el Decret 223/2004, de 9 de marÁ, de reestructuraciÛ d'Úrgans territorials de l'AdministraciÛ de la Generalitat; el Decret 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuraciÛ parcial del Departament de Treball i Ind˙stria; el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creaciÛ, denominaciÛ i determinaciÛ de l'‡mbit de competËncia dels departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 570/2006, de 19 de desembre, d'estructuraciÛ del Departament de Treball;

Vista l'aprovaciÛ expressa de l'Acord per l'Úrgan competent, segons el que disposa l'article 35 de la Llei 7/1990 abans esmentada,

Resolc:

.1 Disposar la inscripciÛ de l'Acord regulador de les condicions de treball dels funcionaris de l'Ajuntament de la Palma de CervellÛ per als anys 2007-2012 (codi de conveni n˙m. 0814552) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament Treball a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 4 de maig de 2007

Elisenda Giral i Masana

Directora dels Serveis Territorials

a Barcelona

TranscripciÛ literal del text signat per les parts

ACORD

de condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de la Palma de CervellÛ per als anys 2007-2012

Article 1

Naturalesa

 1. Aquesta disposiciÛ, que tÈ el car‡cter d'Acord de condicions de treball, s'aplica a tots els funcionaris d'AdministraciÛ local al servei de l'Ajuntament de la Palma de CervellÛ, i es convÈ per les representacions de l'Ajuntament i per la dels sindicats legitimats.

 2. Per tant, l'‡mbit personal Ès l'integrat pels funcionaris esmentats, el territorial, el municipi de la Palma de CervellÛ i el temporal, el de vigËncia que discorre entre l'endem‡ de la seva publicaciÛ i el dia 31 de desembre de 2012.

El termini de preavÌs per a denunciar l'Acord Ès el dels 2 mesos immediatament anteriors a quË cessi la vigËncia.

Si conclou el termini de vigËncia sense que el Conveni hagi estat denunciat, aquest es prorrogar‡ per anys naturals.

En cas de ser denunciat, s'haur‡ de formular la den˙ncia a travÈs d'una comunicaciÛ escrita dirigida a l'altra part, i en el termini m‡xim de 2 mesos s'haur‡ de constituir la ComissiÛ Negociadora. Un cop denunciat, perviuran les cl‡usules normatives del Conveni fins que se substitueixin per un nou Conveni.

Aquest Acord deixa sense efecte qualsevol acord anterior de la mateixa naturalesa, que el contradigui.

Article 2

ComissiÛ Mixta Parit‡ria

 1. Per a la interpretaciÛ d'aquest Acord, es constituir‡ una ComissiÛ Mixta Parit‡ria en el termini de 2 mesos des de la seva vigËncia, integrada per un membre corporatiu, designat per l'alcalde, i pel delegat de personal. Aquesta ComissiÛ tindr‡ com a funcions interpretar el Conveni i resoldre de forma pactada les q¸estions que se suscitin de la seva aplicaciÛ i tambÈ la resta d'atribucions que contempla aquest Acord.

 2. La ComissiÛ adoptar‡ les seves disposicions per acord de les parts, sens perjudici de les competËncies dels Úrgans de govern municipals, i es reunir‡ quan ho sol∑liciti qualsevol de les parts, amb un previ avÌs de 48 hores. La resta de normes de funcionament, s'establiran de mutu acord.

 3. A les sessions de la ComissiÛ, podran assistir fins a 2 assessors per cada part a efectes d'assessorar la ComissiÛ en les seves funcions, perÚ no participaran en les disposicions que es prenguin.

 4. Durant el segon semestre del 2009 la ComissiÛ Mixta Parit‡ria estudiar‡ la idoneÔtat i condicions per l'aplicaciÛ d'un sistema de flexibilitat hor‡ria, i la creaciÛ d'un Pla de pensions pels funcionaris municipals.

Article 3

RelaciÛ de llocs de treball

La Llei defineix la RelaciÛ de llocs de treball com l'expressiÛ ordenada del conjunt de llocs de treball de l'Ajuntament.

Es concreta el compromÌs de l'Ajuntament de la Palma de CervellÛ de redactar, durant l'any 2007, una RelaciÛ de llocs de treball que haur‡ de garantir les condicions actuals dels llocs de treball pel que fa a horaris i retribucions, sense fixar en cap cas, complements personals transitoris.

La relaciÛ de llocs de treball determinar‡ el car‡cter continu o partit de la jornada, i tambÈ si aquesta es realitza a torns.

Per l'elaboraciÛ definitiva d'aquesta RelaciÛ de llocs de treball es comptar‡ amb la participaciÛ de la ComissiÛ Mixta Parit‡ria.

Article 4

Condicions econÚmiques

 1. Cada lloc de treball resulta delimitat per la relaciÛ que figura unida com a annex 1 a aquesta disposiciÛ.

  Les quantitats consignades en aquesta relaciÛ ho sÛn en import brut anual, essent el detall de les assignacions concretes de cada lloc de treball les reflectides cada any en el Pressupost de la corporaciÛ.

 2. Les gratificacions per serveis fora de la jornada es retribuiran segons la fÛrmula seg¸ent:

  CG = SA x NH x F / 1647

  CG : import de la gratificaciÛ

  SA : Ès sou anual del lloc de treball

  NH : Ès el nombre d'hores de serveis prestats fora de la jornada

  F: Ès el factor corrector que ser‡:

  1.5 per als serveis prestats de dilluns a divendres no festius per al personal de l'Ajuntament de la Palma de CervellÛ, en horari di¸rn.

  2 per als serveis prestats en altres horaris.

  A aquests efectes, s'entendr‡ per horari nocturn el determinat normativament per als treballadors subjectes al rËgim laboral per a la seva legislaciÛ especÌfica.

 3. En els supÚsit d'incapacitat temporal del treballador, maternitat, risc durant l'embar‡s de la dona treballadora o adopciÛ o acolliment, preadoptiu o permanent, de menors de 6 anys, l'Ajuntament satisfar‡ al funcionari la diferËncia entre la part de les retribucions fixes i periÚdiques que s'hauria meritat en cas de no produir-se la situaciÛ de referËncia i la que percebr‡ el funcionari per la prestaciÛ per la cobertura de la contingËncia a c‡rrec de la Seguretat Social.

 4. L'aplicaciÛ de l'article 97.2.a del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, segons la redacciÛ de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, es realitzar‡ segons la fÛrmula seg¸ent:

  RC = (-1.4 J2 + 2.9 J - 0.5) RF

  RC: sÛn les retribucions fixes i periÚdiques resultants de l'aplicaciÛ de la reducciÛ de jornada

  J: Ès el percentatge de jornada en quË es presten els serveis respecte a l'ordin‡ria del lloc de treball definida per la relaciÛ de llocs de treball, expressat en tant per ˙.

  RF: sÛn les retribucions fixes i periÚdiques atribuÔdes al lloc de treball per la relaciÛ de llocs de treball.

Article 5

ModificaciÛ de les condicions de treball

 1. En cas que un funcionari sigui assignat per fer funcions d'inferior categoria se li respectaran Ìntegrament les condicions retributives que percebia amb anterioritat.

 2. Quan el funcionari passi a ocupar un lloc de treball de categoria superior, li correspondr‡ tambÈ el nivell salarial amb quË estigui dotat aquell lloc de treball, de conformitat amb el que indica el RPSEL. En cas de substitucions temporals d'una categoria superior, el substitut cobrar‡ les mateixes retribucions, sense triennis, corresponents al lloc de treball ocupat temporalment.

 3. Quan un funcionari passi a ocupar un lloc de treball, dins d'una mateixa categoria, que suposi un canvi d'ubicaciÛ fÌsica de centre de treball, caldr‡ l'acord previ entre l'Ajuntament i el funcionari.

Article 6

Horari

 1. La jornada es distribuir‡ anualment en horari de treball que es fixar‡ per decret el mes de desembre immediatament anterior a l'exercici d'aplicaciÛ, previ informe de la ComissiÛ prevista a l'article 2.

 2. Amb car‡cter general, l'horari laboral ordinari que afecta als col∑lectius de car‡cter administratiu, tËcnic i aquells altres que, sense aquest car‡cter, puguin assimilar-s'hi, queda fixat de dilluns a divendres entre les 8 i les 15 hores, llevat dels llocs de treball que hagin de prestar serveis en jornada partida on aquesta es distribuir‡ dins de la franja compresa entre les 8 i les 20 hores.

  Fins a completar les 1.647 hores anuals s'haur‡ de treballar 1 tarda a la setmana i amb 1 pausa mÌnima, respecte a la finalitzaciÛ de la jornada de matÌ, d'1 hora i 15 minuts. A aquest efecte es fixa la tarda del dijous, i es pot modificar per necessitats del servei, de com˙...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR