Convenio colectivo - Telesco Control de Puertas SA, Barcelona

Inicio de Vigencia 1 de Enero de 2005
Fin de Vigencia31 de Diciembre de 2007
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4774 de 04/12/2006

RESOLUCIÓ

TRI/3923/2006, de 22 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Telesco Control de Puertas, SA, per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm. 0804222).

Atès el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Telesco Control de Puertas, SA, subscrit pels representants de l'empresa i pels dels seus treballadors el dia 16 de febrer de 2005 i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; el Reial decret 2342/1980, de 3 d'octubre, sobre transferència de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de mediació, arbitratge i conciliació; el Decret 326/1998, de 24 de desembre, de reestructuració de les delegacions territorials del Departament de Treball; el Decret 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, modificat pel Decret 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Telesco Control de Puertas, SA, per als anys 2005-2007 (codi de conveni núm. 0804222) al Registre de convenis dels Serveis Territorials del Departament de Treball i Indústria a Barcelona.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al DOGC.

Barcelona, 22 de maig de 2006

Salvador Álvarez Vega

Director dels Serveis Territorials

a Barcelona en funcions

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Telesco Control de Puertas, SA, per als anys 2005-2007

Capítol 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

Àmbit funcional

Atès que, en conjunt, les condicions, els drets i les obligacions d'aquest Conveni són més favorables per al personal de Telesco Control de Puertas, SA, aquestes estipulacions substitueixen les que s'hagin establert en les matèries esmentades, independentment del seu origen.

Per al que no estigui previst en aquest Conveni, cal atenir-se al que disposen l'Estatut dels treballadors, el Conveni col·lectiu de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona i la resta de disposicions legals vigents.

Article 2

Àmbit personal

És adscrit a aquest Conveni col·lectiu la totalitat del personal laboral que pertany a la plantilla de Telesco Control de Puertas, SA, així com els treballadors que hi ingressin durant la seva vigència, llevat dels que exerceixen el càrrec de consellers, d'alta direcció o d'alta gestió a l'empresa.

Article 3

Àmbit temporal: entrada en vigor i durada

Aquest Conveni entra en vigor el dia de la seva publicació oficial. Tanmateix, les seves condicions econòmiques tenen efectes retroactius a l'1 de gener de 2005.

La seva durada és de 3 anys, i la seva vigència s'estén des del dia 1 de gener de 2005 fins al dia 31 de desembre de 2007.

Article 4

Denúncia

Aquest Conveni col·lectiu es prorroga automàticament, llevat que qualsevol de les dues parts el denunciï expressament i per escrit davant l'autoritat laboral competent amb 1 mes de temps com a mínim respecte a la data del seu venciment inicial o de qualsevol de les pròrrogues.

Si en finalitzar el termini de vigència del Conveni se'n sol·licita la rescissió, s'ha de mantenir el règim establert fins que les parts afectades es regeixin per un nou conveni, amb independència de les facultats reservades a l'autoritat laboral per la llei.

Article 5

Vinculació a la totalitat

Les condicions que es pacten aquí formen un tot orgànic i indivisible i, a l'efecte de la seva aplicació pràctica, s'han de considerar globalment.

Capítol 2

Compensació, garantia personal, absorció i respecte al que s'ha pactat

Article 6

Compensació

En matèria de compensació cal atenir-se al que estableixen les normes legals d'aplicació a cada cas, sens perjudici del que amb caràcter específic es determini de manera concreta en aquest Conveni.

Les retribucions que estableix aquest Conveni tenen caràcter de mínimes. Els augments concedits voluntàriament per l'empresa són absorbibles i compensables amb les millores que es pacten en aquest Conveni.

L'excés que es pugui produir, computant les quantitats percebudes per tots els conceptes sobre la base anual, es mantenen amb el mateix caràcter amb què es van concedir.

Article 7

Garanties personals

Cal respectar, a títol individual, les condicions econòmiques que superin les que estableix aquest Conveni, considerades en conjunt i en còmput anual.

Article 8

Absorció

Les disposicions legals futures que comportin una variació econòmica en tots o alguns dels conceptes retributius existents, o que representin la creació d'altres de nous, únicament tenen eficàcia pràctica si considerats en conjunt superen el nivell total d'aquest Conveni; si no és així, s'entenen absorbits per les millores que s'estipulen en aquest Conveni.

En aquest cas, cal adaptar els nous conceptes a les clàusules d'aquest Conveni, sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior.

Article 9

Respecte al que s'ha pactat

Tenint en compte que les condicions que estipula aquest Conveni es consideren globalment, en cas que l'autoritat laboral no aprovi algun dels pactes del present Conveni, aquest acord quedaria sense eficàcia, però no pas la resta dels articles. En aquest cas, les parts es comprometen a negociar novament el pacte no aprovat en l'àmbit interior de l'empresa, de conformitat amb el que estableixen l'Estatut dels treballadors i el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball.

Capítol 3

Comissió Paritària

Article 10

Comissió Paritària d'aplicació i vigilància

Per vigilar el contingut i l'aplicació correcta d'aquest Conveni, així com per interpretar-lo, si escau, es crea la Comissió Paritària, formada per 3 representants dels treballadors i per 3 de l'empresa, entre els quals s'elegeix 1 president i 1 secretari.

Article 11

Funcions

La Comissió Paritària té les funcions següents:

Interpretació del Conveni.

Mediació, conciliació i arbitratge en els problemes i les qüestions sotmesos a la seva consideració per una o totes dues parts.

Vigilància del compliment del que es pacta en el Conveni col·lectiu.

Intervenció en els conflictes col·lectius derivats d'aquest Conveni.

L'exercici d'aquestes funcions no ha d'obstaculitzar en cap cas la competència de la jurisdicció administrativa i contenciosa que preveu la normativa laboral vigent.

Article 12

Submissió de qüestions

Les parts han d'informar la Comissió Paritària de tots els dubtes, les discrepàncies o els conflictes que es puguin produir com a conseqüència de la interpretació i l'aplicació del Conveni.

Article 13

Resolució de conflictes

En tot cas, si les parts no arriben a cap acord en el si de la Comissió esmentada, aquestes poden sotmetre les seves diferències al Tribunal Laboral de Conciliació, Mediació i Arbitratge de Catalunya, constituït en virtut de l'Acord interprofessional de Catalunya, subscrit en data 7 de novembre de 1990 per Foment del Treball Nacional i els sindicats CCOO i UGT.

Capítol 4

Jornada laboral, descansos i permisos, vacances, hores extraordinàries i calendari laboral

Article 14

Jornada laboral

Per a l'any 2005, la jornada laboral es fixa en 1.736 hores de feina efectiva.

Per a l'any 2006, la jornada laboral es fixa en 1.732 hores de feina efectiva.

Per a l'any 2007, la jornada laboral es fixa en 1.728 hores de feina efectiva.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR