26/2016 FORU LEGEA, abenduaren 28koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

NAFARROAKO GOBERNUKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

FORU LEGEA, SOZIETATEEN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA.

INDIZEA

ZIOEN AZALPENA.

 1. TITULUA.–Zergaren izaera eta aplikazio eremua.

  1. artikulua. Zergaren izaera.

  2. artikulua. Aplikazio eremua.

  3. artikulua. Itunak eta hitzarmenak.

 2. TITULUA.–Zerga-egitatea.

  4. artikulua. Zerga-egitatea.

  5. artikulua. Errenten zenbatespena.

  6. artikulua. Aitortu gabeko errentak lortu direla uste izatea.

  7. artikulua. Errentak eratxikitzea.

  8. artikulua. Jarduera ekonomikoaren eta ondare entitatearen kontzeptua.

  9. artikulua. Jarduera ekonomikoari atxikitako ondare-elementuak.

 3. TITULUA.–Zergaduna.

  10. artikulua. Zergadunak.

  11. artikulua. Egoitza eta helbide fiskala.

  12. artikulua. Enpresa txikiaren eta mikroenpresaren kontzeptua.

  13. artikulua. Salbuespenak.

 4. TITULUA.–Zerga-oinarria.

 5. KAPITULUA.–Zerga-oinarriaren kontzeptua eta zehaztapena. Denbora-egozpenerako arauak.

  14. artikulua. Zerga-oinarriaren kontzeptua eta zehaztapena.

  15. artikulua. Denbora-egozpena. Diru-sarrera eta gastuen kontabilitate-inskripzioa.

 6. KAPITULUA.–Balio zuzenketak: amortizazioak.

  16. artikulua. Ibilgetu materialaren eta higiezinetako inbertsioen amortizazioa.

  17. artikulua. Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa.

  18. artikulua. Amortizaziorako askatasuna.

 7. KAPITULUA.–Finantza errentamenduko kontratuak.

  19. artikulua. Finantza errentamenduko kontratuak.

 8. KAPITULUA.–Balio-galtzearen ondoriozko galera, pentsio planetarako hornidurak eta ekarpenak.

  20. artikulua. Balio-zuzenketak: ondare-elementuen balio-galtzearen ondoriozko galera.

  21. artikulua. Hornidurak.

  22. artikulua. Pentsio planetarako eta antzeko kontingentziak estaltzeko ekarpenak.

 9. KAPITULUA.–Gastuen kengarritasunaren beste muga batzuk.

  23. artikulua. Kenkari fiskalik ez duten gastuak.

  24. artikulua. Zenbait finantza-gasturen kengarritasuna mugatzea.

 10. KAPITULUA.–Balorazio arauak.

  1. ATALA.–Balorazio arauak: orokorra eta arau bereziak.

  25. artikulua. Balorazio arau orokorra eta arau bereziak, kostu gabeko eskualdaketen eta sozietate eskualdaketen kasuetarako.

  26. artikulua. Kontabilitateko balorazioa balorazio fiskala ez bezalakoa izatearen ondorioak.

  27. artikulua. Egoitza paradisu fiskaletan duten pertsonek edo entitateek egindako eragiketetan eta egoitza Espainiatik kanpora eramaten den kasuetan aplikatu beharreko balorazio arauak.

  2. ATALA.–Pertsona edo entitate lotuen arteko eragiketen tratamendua.

  28. artikulua. Pertsona edo entitate lotuen kontzeptua, eta balorazio arauak.

  29. artikulua. Merkatuko balioa zehazteko metodoak. Agerian jarritako errenten izaera. Prozedura.

  30. artikulua. Dokumentazio betebeharra.

  31. artikulua. Arau-hausteak eta zehapenak.

  32. artikulua. Bazkide profesionalek zerbitzuak ematea.

  33. artikulua. Zerbitzuak talde barnean ematea eta kostuak banatzeko akordioak.

  34. artikulua. Balorazio akordioak.

 11. KAPITULUA.–Zergapetze bikoitza saihesteko salbuespenak.

  35. artikulua. Salbuespena, honako hauen gainean zergapetze bikoitza izatea saihesteko: dibidenduak, mozkinetako partaidetzak eta kapitalaren balore adierazgarriak eskualdatzearen ondoriozko errentak, edo Espainiako egoiliar nahiz ez-egoiliar diren entitateen funts berekien balore adierazgarriak eskualdatzearen ondoriozkoak.

  36. artikulua. Establezimendu iraunkor baten bidez atzerrian lortutako errenten salbuespena.

 12. KAPITULUA.–Salbuespena berrinbertsioagatik.

  37. artikulua. Salbuespena, ezohiko mozkinak berrinbertitzeagatik.

  38. artikulua. Berrinbertsioagatiko salbuespena zer baloretan gauzatzen ahal den.

 13. KAPITULUA.–Zenbait aktibo ukiezin lagatzearen ondoriozko errentak.

  39. artikulua. Zenbait aktibo ukiezinetatik ateratzen diren errenten murriztapena.

 14. KAPITULUA.–Laguntza batzuen tratamendu fiskala.

  40. artikulua. Zerga-oinarrian sartzen ez diren laguntzak.

 15. KAPITULUA.–Aurrezki kutxen eta banku fundazioen ongintzako gizarte ekintzak.

  41. artikulua. Aurrezki kutxen eta banku fundazioen ongintzako gizarte ekintzak.

 16. KAPITULUA.–Likidazio-oinarria.

  42. artikulua. Likidazio-oinarria.

 17. KAPITULUA.–Zerga-oinarriaren murriztapenak.

  1. ATALA.–Likidazio-oinarri negatiboen murriztapena.

  43. artikulua. Likidazio-oinarri negatiboen murriztapena.

  2. ATALA.–Inbertsioetarako Erreserba Berezirako zuzkiduragatiko murriztapena.

  44. artikulua. Inbertsioetarako erreserba berezia.

  45. artikulua. Zenbatekoa eta gauzatzea.

  46. artikulua. Erreserba bereziaren beharkizun formalak eta aplikazioa.

  47. artikulua. Ez-betetzea.

  48. artikulua. Bateraezintasunak.

 18. TITULUA.–Zergaldia eta zergaren sortzapena.

  49. artikulua. Zergaldia.

  50. artikulua. Zergaren sortzapena.

 19. TITULUA.–Tributu zorra.

 20. KAPITULUA.–Karga-tasak, kuota osoa, likidoa eta efektiboa, eta gutxieneko tributazioa.

  51. artikulua. Karga-tasak.

  52. artikulua. Kuota osoa, likidoa eta efektiboa, eta gutxieneko tributazioa.

  53. artikulua. Gutxieneko tributazioa.

 21. KAPITULUA.–Hobariak.

  54. artikulua. Zerbitzu publiko batzuk emateagatiko hobaria.

  55. artikulua. Kooperatiba bereziki babestuei eta lehentasunezko elkarte-ustiategiei aplikatzeko hobariak.

 22. KAPITULUA.–Zergapetze bikoitza saihesteko bideak.

  56. artikulua. Nazioarteko zergapetze juridiko bikoitza saihesteko kenkaria: zergadunak jasandako zerga.

  57. artikulua. Nazioarteko zergapetze ekonomiko bikoitza saihesteko kenkaria: dibidenduak eta mozkinetako partaidetzak.

 23. KAPITULUA.–Pizgarrien ondoriozko kenkariak.

  1. ATALA.–Ibilgetu materialetako eta ondasun higiezinetako inbertsioak sustatzeko kenkariak.

  58. artikulua. Kenkariak ibilgetu materialeko eta higiezinetako inbertsioetako elementu berrietan egindako inbertsioengatik.

  59. artikulua. Beharkizunak.

  60. artikulua. Ez-betetzea.

  2. ATALA.–Zenbait jarduera bultzatzeko pizgarri diren kenkariak.

  61. artikulua. Kenkaria ikerketa eta garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiteagatik.

  62. artikulua. Ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzea.

  63. artikulua. Babesletza jarduerek eragindako publizitate gastuengatiko kenkaria.

  64. artikulua. Energia berriztagarrien instalazioetan inbertitzeagatiko kenkariak.

  65. artikulua. Produkzio zinematografikoetan eta ikus-entzunezko serieetan egindako inbertsioengatiko kenkariak.

  3. ATALA.–Enplegua sustatzeko pizgarriak.

  66. artikulua. Enplegua sortzeagatiko kenkaria.

  4. ATALA.–Arau amankomunak.

  67. artikulua. Kapitulu honetan aurreikusitako kenkariei buruzko arau amankomunak.

 24. KAPITULUA.–Ordainketa zatikatua.

  68. artikulua. Ordainketa zatikatua.

 25. KAPITULUA.–Konturako ordainketen kenkaria.

  69. artikulua. Atxikipenen, konturako diru-sarreren, ordainketa zatikatuen eta bestelako konturako ordainketa batzuen kenkaria.

 26. TITULUA.–Zergaren kudeaketa

 27. KAPITULUA.–Entitateen aurkibidea.

  70. artikulua. Entitateen Aurkibidea.

  71. artikulua. Entitateen Aurkibidean baja ematea.

  72. artikulua. Laguntza emateko betebeharra.

 28. KAPITULUA.–Kontabilitateko betebeharrak. Borondatezko errebalorizazioak.

  73. artikulua. Kontabilitateko betebeharrak. Zerga administrazioaren ahalmenak.

  74. artikulua. Borondatezko kontabilitate-errebalorizazioen aipua memorian.

 29. KAPITULUA.–Aitorpen-likidazioa.

  75. artikulua. Aitorpenak.

  76. artikulua. Autolikidazioa eta zerga zorra nola ordaindu.

 30. KAPITULUA.–Itzulketak.

  77. artikulua. Ofiziozko itzulketak.

  78. artikulua. Ikerketa, garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiteagatiko kenkariari dagokion berariazko itzulketa.

 31. KAPITULUA.–Atxikipena egiteko eta konturako diru-sarrera egiteko betebeharra.

  79. artikulua. Atxikipenak eta konturako diru-sarrerak.

  80. artikulua. Finantza-aktiboekin eta bestelako higigarri-baloreekin lotutako atxikipen, eskualdaketa eta betebehar formalei buruzko arauak.

 32. TITULUA.–Zerga araubide bereziak.

 33. KAPITULUA.–Xedapen orokorrak.

  81. artikulua. Definizioa.

 34. KAPITULUA.–Nazioarteko gardentasun fiskala.

  82. artikulua. Kontzeptua eta aplikatzeko baldintzak.

  83. artikulua. Egotz daitezkeen errentak.

  84. artikulua. Kuota osoko kenkariak.

  85. artikulua. Partaidetzen eskualdaketek ekarritako errenta.

  86. artikulua. Betebehar formalak.

 35. KAPITULUA.–Ekonomia intereseko taldeak, espainiakoak eta europakoak, eta aldi baterako enpresa elkarteak.

  87. artikulua. Ekonomia intereseko Espainiako taldeak.

  88. artikulua. Ekonomia intereseko Europako taldeak.

  89. artikulua. Aldi baterako enpresa elkarteak.

  90. artikulua. Egozpenerako irizpideak.

  91. artikulua. Bazkideen edo kide diren enpresen identifikazioa.

 36. KAPITULUA.–Etxebizitzak errentan ematen diharduten entitateak.

  92. artikulua. Etxebizitzak errentan ematen diharduten entitateak.

  93. artikulua. Tributazio araubidea.

 37. KAPITULUA.–Arrisku-kapitaleko entitateak.

  94. artikulua. Arrisku-kapitaleko entitateak eta bazkideak.

 38. KAPITULUA.–Inbertsio kolektiboko erakundeak.

  95. artikulua. Inbertsio kolektiboko erakundeen tributazioa.

  96. artikulua. Inbertsio kolektiboko erakundeetako bazkide edo partaideen tributazioa.

  97. artikulua. Paradisu fiskaltzat jotako lurraldeetan edo herrialdeetan eratuak diren inbertsio kolektiboko erakundeetako bazkideen edo parte-hartzaileen tributazioa.

 39. KAPITULUA.–Zerga-kontsolidazioa.

  98. artikulua. Definizioa.

  99. artikulua. Zergaduna.

  100. artikulua. Talde fiskalaren definizioa. Entitate nagusia. Menpeko entitateak.

  101. artikulua. Entitateak talde fiskalean sartzea edo hortik kanpo gelditzea.

  102. artikulua. Nagusitasuna eta boto eskubideak zehaztea zeharkako partaidetzetan.

  103. artikulua. Zerga-kontsolidazioaren araubidearen aplikazioa.

  104. artikulua. Talde fiskalaren zerga-oinarria zehaztea.

  105. artikulua. Talde fiskala osatzen duten entitateen banakako zerga-oinarriak zehaztean aplikatzekoak diren arau bereziak.

  106. artikulua. Entitateak talde fiskalean sartzeari buruzko arau bereziak.

  107. artikulua. Talde fiskalaren zerga-oinarriaren murriztapenak.

  108. artikulua. Talde fiskalaren zergaldia.

  109. artikulua. Talde fiskalaren karga-tasa.

  110. artikulua. Talde fiskalaren kuota osoa.

  111. artikulua. Talde fiskalaren kuota osoaren kenkariak eta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR