Convenio colectivo - Comerç per a Subsectors i Empreses Sense Conveni Propi, Cataluña

Inicio de Vigencia 1 de Enero de 2003
Fin de Vigencia31 de Diciembre de 2004
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 4032 de 17/12/2003

RESOLUCIÓ TIC/3837/2003, de 29 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball general del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7901495).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball general del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys 2003-2004 (codi de conveni núm. 7901495), subscrit, per la part empresarial, pels representants de la Confederació del Comerç de Catalunya i, per la part social, pels representants de CCOO (Federació del Comerç) i d'UGT (Federació del Comerç) els dies 22 de maig de 2003 i 30 de setembre de 2003, i d'acord amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

.1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball general del sector del comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys 2003-2004 al Registre de convenis de la Direcció General de Relacions Laborals.

.2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

Notifiqueu aquesta Resolució a la Comissió Negociadora del Conveni.

Barcelona, 29 d'octubre de 2003

Jaume Abat i Dinarès

Director general de Relacions Laborals

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

general de comerç de Catalunya per a subsectors i empreses sense conveni propi per als anys 2003-2004

TÍTOL 1

Determinació de les parts, àmbits d'aplicació i administracions del Conveni

Article 1

Determinació de les parts

El present Conveni col·lectiu ha estat negociat entre, d'una part, la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), i de l'altra, per les centrals sindicals i de l'altra, per les centrals sindicals Federación de Cataluña de Trabajadores de Comercio, de Hostelería, Turismo y Juego (FCTCHTJ-UGT), i Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Cataluña (FECOHT-CCOO).

Article 2

Àmbit funcional

Aquest Conveni col·lectiu regula les condicions de treball del personal que presta els seus serveis per compte i ordre d'empreses dedicades a l'activitat de comerç, tant majoristes com minoristes, que no estan incloses en l'àmbit funcional de cap altre conveni publicat en el butlletí o diari oficial corresponent, amb anterioritat a la data d'entrada en vigor del present Conveni.

Article 3

Àmbit territorial

Aquest Conveni col·lectiu afecta les empreses i els centres de treball que, inclosos en l'àmbit funcional definit en l'article anterior, estan situats en el territori de Catalunya.

Article 4

Àmbit personal

Aquest Conveni col·lectiu afecta tots els treballadors que componen o componguin les plantilles de les empreses incloses en els àmbits funcional i territorial dels articles 2 i 3, llevat els compresos en l'article 2.1.a) del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

Article 5

Àmbit temporal

 1. Les condicions pactades en el present Conveni col·lectiu entraran en vigor a tots els efectes el dia 1 de gener de 2003, amb independència, per tant, de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 2. La seva durada serà de 2 anys, fins el dia 31 de desembre de l'any 2004, excepte pel que fa referència a aquelles clàusules per a les quals s'estableix una vigència i durada diferents.

 3. A partir del dia 1 de gener de l'any 2005, el Conveni col·lectiu es prorrogarà tàcitament i automàtica d'any en any, excepte en el cas de denúncia fefaent de qualsevol de les parts que l'han negociat amb 2 mesos d'antelació a l'esmentada data de venciment o de qualsevol de les seves pròrrogues.

  Article 6

  Prelació de normes i dret supletori

  Pel que fa a allò que no preveu aquest Conveni col·lectiu, s'aplicarà l'Acord substitutori de l'antiga ordenança per al sector del comerç (BOE de 9 d'abril de 1996), el Text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i altres disposicions de caràcter general.

  En el cas que durant la vigència del present Conveni s'aprovés un conveni col·lectiu del mateix àmbit funcional de caràcter estatal, la Comissió paritària del present Conveni decidirà sobre la seva possible aplicació amb caràcter supletori.

  Article 7

  Compensació i absorció

  Els salaris fixats en l'annex 1 d'aquest Conveni seran compensables i absorbibles en la seva totalitat i en el còmput anual per les retribucions que estan fixades per les empreses incloses en el seu àmbit.

  Article 8

  Condicions més beneficioses i garanties "ad personam"

  Totes les condicions establertes en aquest Conveni tenen la consideració de mínimes, per la qual cosa els pactes, les clàusules, les condicions i les situacions actuals implantats entre empresaris i treballadors que en el seu conjunt anual impliquen condicions més beneficioses que les pactades en aquest Conveni hauran de respectar-se íntegrament.

  Article 9

  Vinculació a la totalitat

  Les condicions establertes en el present Conveni col·lectiu constitueixen un tot orgànic i indivisible i a efectes de la seva aplicació pràctica seran considerades globalment.

  Article 10

  Comissió paritària

 4. La Comissió paritària estarà composta per 6 representants de l'organització empresarial i per 3 més de cada una de les centrals sindicals signants del Conveni col·lectiu.

 5. S'acorda que la Comissió paritària es constituirà en un termini no superior als 3 mesos des de la signatura del present Conveni i que es dotarà d'un reglament de funcionament. A les reunions podran assistir-hi, amb veu però sense vot, els assessors que les parts designin, amb un màxim de 3 per representació.

 6. Les funcions de la Comissió paritària seran les següents:

  1. Vigilància i compliment de les qüestions que es deriven de l'aplicació del Conveni col·lectiu.

  2. Assessorament i emissió d'informes en relació amb les categories professionals no regulades en aquest Conveni.

  3. Intervenció mitjancera en les reclamacions salarials, sancions i acomiadaments quan afecten 5 o més persones en una mateixa empresa.

  4. Intervenció davant l'Administració pública i les institucions privades per exigir el compliment del present Conveni.

  5. Facultat d'incorporar al Conveni col·lectiu els acords que es puguin assolir en l'àmbit estatal.

  6. Estudi i resolució de la creació de noves categories professionals; definició de les seves funcions, que en cap cas no podran entrar en contradicció amb els acords laborals d'àmbit estatal.

  7. Decisió sobre l'aplicació, amb caràcter supletori, d'un conveni del mateix àmbit funcional de caràcter estatal.

  8. En general, farà tot allò que se li encomani en aquest Conveni.

   L'exercici de les funcions anteriors no ha d'obstaculitzar en cap cas la competència de la jurisdicció respectiva prevista en les disposicions legals.

   Es fixen com a adreça de la Comissió paritària els domicilis següents:

   Domicili de CCOO: Via Laietana, 16, 2a planta, 08003 Barcelona.

   Domicili d'UGT: Rambla de Santa Mònica, 10, 2a planta, 08002 Barcelona.

   Domicili Patronal: Via Laietana, 32, 2a planta, despatx 51-52, 08003 Barcelona.

   Article 11

   Conflictes col·lectius

   A l'efecte de solucionar els conflictes col·lectius que es puguin originar, tant de caràcter jurídic com d'interès, derivats de l'aplicació o interposició del present Conveni, i sense perjudici de les facultats i competències atribuïdes a la Comissió paritària, ambdues parts negociadores, en representació de treballadors i empreses, se sotmeten expressament als procediments de conciliació i mediació del Tribunal Laboral de Catalunya, regulats en l'Acord Interprofessional de Catalunya de 7 de novembre de 1990.

   TÍTOL 2

   Condicions de treball

   Capítol 1

   Organització de treball

   Article 12

   Organització de treball

   L'organització del treball, d'acord amb el que prescriuen aquest Conveni i la legislació vigent, és facultat i responsabilitat de l'empresa.

   L'organització del treball té per objecte assolir en l'empresa un nivell adequat de productivitat fonamentat en la utilització òptima dels recursos humans i materials.

   Sense minva de la facultat al·ludida en el paràgraf primer, els representants dels treballadors tindran funcions d'orientació, proposta, emissió d'informes, etc., en allò que estigui relacionat amb l'organització i la racionalització del treball, de conformitat amb l'article 64 del Text refós de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març.

   Capítol 2

   Classificació professional

   Article 13

   Classificació professional

   Els treballadors que presten els seus serveis a les empreses incloses en l'àmbit del present Conveni seran classificats en atenció a les seves aptituds professionals, titulacions i contingut general de la prestació.

   En cas que a un treballador no se li assigni una de les categories professionals previstes anteriorment, percebrà el salari corresponent al nivell retributiu 3, sense perjudici del dret del treballador a reclamar la qualificació professional que li pugui correspondre.

   La classificació es realitzarà en grups professionals, per interposició i aplicació dels factors de valoració i per les tasques i funcions bàsiques més representatives que desenvolupin els treballadors.

   Per acord entre el treballador i l'empresari, s'establirà el contingut de la prestació laboral objecte del contracte de treball, així com la seva pertinença a un dels grups professionals previstos en aquest Conveni.

   Aquest criteri de classificació no suposarà que s'exclogui, en els llocs de treball de cada grup professional, la realització de tasques complementàries que siguin bàsiques.

   La realització de funcions d'un grup superior o inferior es farà de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR