Convenio colectivo - Personal Laboral de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, Barcelona

Inicio de Vigencia 1 de Enero de 2000
Fin de Vigencia31 de Diciembre de 2003
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 15/05/2002

RESOLUCIÓ

TRE/1252/2002, de 15 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Just Desvern per als anys 2000-2003 (codi de conveni núm. 0806072).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Just Desvern, subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors el dia 21 de novembre de 2001, i de conformitat amb el que disposen els articles 90.2 i 90.3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Just Desvern per als anys 2000-2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de febrer de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Transcripció literal del text signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball del personal laboral de l'Ajuntament de Sant Just Desvern per a l'any 2000

Títol 1

Disposicions generals

Capítol 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

Àmbit funcional

 1. El present Conveni col·lectiu estableix i regula les condicions de treball del personal laboral que presta els seus serveis a l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

 2. Als efectes d'aquest Conveni col·lectiu, el personal subjecte serà anomenat treballador/a o empleat/da públic/a.

 3. Les referències fetes al cònjugues i familiars per afinitat, al llarg d'aquest Conveni, s'entenen aplicables a les parelles de fet degudament acreditades i familiars consanguinis d'aquestes.

Article 2

Àmbit personal

 1. El present Conveni col·lectiu s'aplicarà a tots els treballadors públics inclosos dins l'article 1.

 2. Queda exclòs de la seva aplicació el personal següent:

 1. El personal funcionari que presta els seus serveis a l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

 2. Les persones que prestin serveis en virtut de contractes de consultoria i assistència i de serveis celebrats per l'Ajuntament d'acord amb el títol 4 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.

 3. El personal inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció.

 4. El personal eventual de confiança o assessorament especial i el personal directiu designat en virtut de lliure nomenament i en règim no permanent, d'acord amb els articles 9 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol. A aquest personal se li aplicarà per analogia el règim estatutari dels funcionaris, d'acord amb les condicions especials que concorren en la seva designació i amb l'abast que es determini en efectuar-se el nomenament.

 5. El personal que faci feines de col·laboració social (objectors de consciència i voluntariat).

 6. El personal amb relació laboral establerta en virtut de plans d'ocupació.

Article 3

Àmbit territorial

L'àmbit territorial d'aquest Conveni col·lectiu és el del municipi de Sant Just Desvern i els d'aquells municipis on es realitzin tasques laborals per empleats públics d'aquest Ajuntament.

Article 4

Àmbit temporal

La vigència d'aquest Conveni col·lectiu s'estén des de l'1 de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2003. Es prorrogarà tàcitament, per anys successius i amb excepció del règim retributiu, si no hi hagués denúncia expressa de les parts, formulada amb tres mesos d'antelació a la seva finalització.

Capítol 2

Vinculació i seguiment

Article 5

Vinculació

El present Conveni col·lectiu constitueix un tot únic i indivisible, basat en l'equilibri de les recíproques obligacions i mútues contraprestacions assumides per les parts i, com a tal, ha d'ésser objecte de consideració conjunta. En conseqüència, cap de les obligacions i contraprestacions esmentades i pactades per aquest Conveni col·lectiu no pot ésser aïlladament considerada.

Article 6

Comissió Paritària de Seguiment

 1. Una vegada signat el Conveni col·lectiu es constituirà una comissió mixta, integrada per tres representants de la corporació designats per l'alcalde i tres escollits pels membres dels representants dels empleats públics, de la qual serà president el regidor/a que té delegades les funcions en matèria de personal.

  Les reunions d'aquesta Comissió es convocaran a petició de qualsevol de les dues parts, amb 72 hores d'antelació sobre l'ordre del dia prefixat. L'adopció d'acords requereix una majoria qualificada de 2/3. Aquesta Comissió actuarà com a òrgan d'interpretació, arbitratge, conciliació i vigilància de les normes aquí recollides en aquest Conveni col·lectiu.

 2. En cas de discrepància en la interpretació del Conveni col·lectiu, les parts se sotmetran a la mediació del Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local en els supòsits procedents i en els termes que s'indiquen a l'article 47, sense perjudici de la competència de les administracions i els tribunals corresponents.

 3. Existiran les següents comissions paritàries que desenvoluparan els projectes específics previstos en aquest Conveni:

  Comissió d'objectius

  Comissió de formació

  Comissió de clima laboral

  Comissió de seguiment del projecte de millora de l'eficiència de la policia

  Comissió del fons social.

  Títol 2

  Règim jurídic

  Capítol 1

  Condicions de treball

Article 7

Jornada i horari de treball

 1. Jornada de treball

  1.1. Còmput anual. S'estableixen els còmputs anuals següents:

  Escola bressol: 1.595 hores, sense perjudici de la seva reducció fins a 1.512 hores anuals, amb la correlativa reducció dels índexs de prolongació de jornada.

  Resta de serveis: 1.512 hores.

  Prevaldrà el còmput anual anterior enfront del que resulti de la jornada setmanal de 35 hores, si aquest fos inferior.

  1.2. La jornada de treball es fixa amb caràcter general en 35 hores setmanals, de dilluns a divendres.

  A meitat i a final d'any, l'Ajuntament comunicarà als/les treballadors/es que no hagin complert el còmput total del període corresponent el nombre d'hores que manquen per a la seva recuperació durant els mesos següents. En els casos que no sigui possible el coneixement del còmput anual a través de terminals de control de presència, l'Ajuntament comunicarà el còmput horari semestralment.

  1.3. El personal que així determini la relació de llocs de treball, gaudirà de flexibilitat horària al començament i finalització de la jornada de treball. Aquesta flexibilitat horària consistirà en la possibilitat de començar i acabar la jornada fins a 30 minuts abans o desprès de l'hora establerta, però sempre respectant el còmput setmanal d'hores efectives de treball.

  En supòsits excepcionals, respectant les necessitats del servei i prèvia autorització expressa, es podrà gaudir d'una flexibilitat horària especial i diferent a l'establerta a l'apartat anterior, encara que aquesta circumstància no consti reflectida en la relació de llocs de treball.

  1.4. S'estableix un temps de descans en jornada continuada, computable com a jornada de treball efectiu, de 30 minuts diaris. Els responsables dels serveis establiran la franja horària en la qual haurà de gaudir aquest descans cadascun/a dels/de les treballadors/es de la Corporació, atenent les necessitats del servei. No es tindrà dret al descans en el cas que es realitzi jornada continuada inferior a 6 hores.

  Quan els retards en l'hora de reingrés al treball després d'esmorzar no superin els 5 minuts diaris, hauran de ser recuperats dins de la mateixa setmana en què es produeixin. Si el retard es produeix el divendres o el darrer dia laborable de la setmana de què es tracti i s'hagin esgotat els períodes d'esmorzar durant la resta de la mateixa setmana, el retard es considerarà falta de puntualitat d'acord amb el que determina l'article 16.3.

  Al personal que no gaudeixi de flexibilitat horària se li aplicaran els mateixos criteris previstos al paràgraf anterior a efectes del càlcul del retard de l'hora d'entrada.

 2. Horaris

  2.1. L'horari del personal administratiu i de la brigada de l'Ajuntament serà el següent: de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores. El nombre de dies a treballar serà anualment de 216 dies.

  2.2. El personal adscrit a Cultura, Joventut, Esports, Serveis Socials i Educació tindrà horaris específics d'acord amb les necessitats del servei. Aquests horaris seran aprovats pel titular de la Regidoria de Govern o equivalent a proposta del cap d'àrea, conformada pel regidor/a corresponent.

  2.3. Per necessitats dels serveis, el regidor/a de Govern o equivalent, amb un informe previ dels representants de personal, podrà establir modificacions en els horaris de determinats llocs de treball, amb la corresponent compensació econòmica d'acord amb la valoració de llocs de treball.

  2.4. Es podrà concedir horari especial, a petició de l'interessat, individualment i motivadament, pel/per la regidor/a de Govern, amb l'informe previ del/de la cap d'àrea i regidor/a corresponent.

  2.5. Es podran concedir jornades partides, a petició de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR