Convenio colectivo - Productos Aglutinantes y Derivados, SA., Cataluña

Inicio de Vigencia 3 de Septiembre de 2002
Fin de Vigencia 1 de Julio de 2002
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3712 de 03/09/02

RESOLUCI”

TRE/2396/2002, d'1 de juliol, per la qual es disposa la inscripciÛ i la publicaciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa Productos Aglutinantes y Derivados, SA, per a l'any 2002 (codi de conveni n˙m. 0803512).

Vist el text del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa Productos Aglutinantes y Derivados, SA, subscrit pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 15 de maig de 2002, i de conformitat amb el que disposa l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de marÁ, pel qual s'aprova el Text refÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipÚsit de convenis col∑lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei org‡nica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicaciÛ,

Resolc:

-1††Disposar la inscripciÛ del Conveni col∑lectiu de treball de l'empresa Productos Aglutinantes y Derivados, SA, per a l'any 2002 al Registre de convenis de la DelegaciÛ Territorial de Treball de Barcelona (codi de conveni n˙m. 0803512).

-2††Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 1 de juliol de 2002

Francisca Antolinos i JimÈnez

Delegada territorial de Barcelona

TraducciÛ del text original signat per les parts

CONVENI

col∑lectiu de treball de l'empresa Productos Aglutinantes y Derivados, SA (PAYDSA), per a l'any 2002

CapÌtol 1

¿mbit d'aplicaciÛ, vigËncia i durada

Article 1

¿mbit d'aplicaciÛ

El present Conveni col∑lectiu regula les relacions entre l'empresa Productos Aglutinantes y Derivados, SA, (PAYDSA) i els seus treballadors, als quals s'aplica el Text RefÛs de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de marÁ, tret dels qui sÛn subjectes de les relacions laborals de car‡cter especial previstes a l'article 2 de la Llei esmentada.

Article 2

Entrada en vigor

Aquest Conveni entrar‡ en vigor el dia de la seva firma per part de la ComissiÛ deliberadora.

Els efectes retributius s'han de retrotraure a l'1 de gener de 2002.

Article 3

Durada

La durada d'aquest Conveni s'estendr‡ fins al 31 de desembre de 2002, i es prorrogar‡ successivament per perÌodes d'un any natural si cap de les dues parts no el denuncia davant l'altra, i per escrit, amb una antelaciÛ mÌnima de 2 mesos a l'expiraciÛ del primer o dels seus successius perÌodes de validesa.

CapÌtol 2

ComissiÛ parit‡ria

Article 4

Es crea la ComissiÛ parit‡ria del Conveni com a Úrgan d'interpretaciÛ del seu text, sens perjudici de la competËncia de la jurisdicciÛ laboral.

Article 5

ComposiciÛ

Es compon d'un representant de l'empresa i un altre dels treballadors. Es designen les persones seg¸ents:

Empresa: Sr. JoaquÌn Claros S·nchez

Treballadors: Sra. Dolores Bailon Rosales

Article 6

Reunions

La ComissiÛ parit‡ria s'ha de reunir una vegada al mes, si tÈ pendents consultes escrites formulades pels afectats pel Conveni.

AixÌ mateix, s'ha de reunir quan ho sol∑liciten per escrit una de les dues representacions. En aquest cas, la reuniÛ s'ha de celebrar dintre dels 10 dies laborables seg¸ents a la data en quË s'hagi lliurat l'escrit de sol∑licitud.

Article 7

Assessors

Qualsevol de les parts pot acudir a les reunions assistida dels assessors que consideri convenients, sense altra requisit que la notificaciÛ prËvia a l'altra representaciÛ amb una antelaciÛ mÌnima de 7 dies naturals.

CapÌtol 3

OrganitzaciÛ de la feina

Article 8

L'organitzaciÛ de la feina, amb subjecciÛ al que es disposa a l'Estatut dels treballadors i en aquest Conveni, Ès facultat exclusiva de la direcciÛ de l'empresa.

CapÌtol 4

Categories professionals

Article 9

RegulaciÛ general

Les categories professionals que figuren en aquest Conveni sÛn merament enunciatives i no suposen per a l'empresa cap obligaciÛ de tenir-les totes cobertes si, a criteri de la direcciÛ, no cal.

AixÌ mateix, les diferents funcions que, per a cada categoria professional, s'expressen a l'annex 1 d'aquest Conveni, sÛn simplement informatives o orientatives, ja que, dintre de la comesa general de la seva categoria i grup professional, el treballador tÈ l'obligaciÛ d'efectuar, amb tota la diligËncia possible, totes les feines que li encomanin els seus superiors.

CapÌtol 5

Mobilitat funcional

Article 10

La direcciÛ, per manca de treball, i per conveniËncia de la seva organitzaciÛ, pot encomanar als treballadors una feina diferent de la seva habitual. En aquest cas, el treballador ha de percebre la retribuciÛ corresponent a la nova comesa, i aquesta no pot ser inferior a la que percebia en la d'origen.

CapÌtol 6

PerÌode de prova i preavÌs de cessament

Article 11

PerÌode de prova

Els ingressos del personal, si aixÌ s'estableix en el contracte, es consideren a prova, la qual, d'acord amb el que s'estableix a l'article 14 de l'Estatut dels treballadors, ha de tenir la durada seg¸ent:

Personal tËcnic titulat: 6 mesos

Peons i rentaplats: 15 dies

Resta de personal: 3 mesos

Durant el perÌode de prova, qualsevol de les parts pot rescindir el contracte, sense necessitat de preavÌs i sense que la rescissiÛ doni dret a cap indemnitzaciÛ.

Article 12

PreavÌs de cessament

El treballador que vulgui...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR