Convenio colectivo - Thyssenkrupp Elevadores, SA. (centres de treball de la província de Barcelona), Barcelona

Inicio de Vigencia 3 de Septiembre de 2002
Fin de Vigencia28 de Junio de 2002
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3712 de 03/09/02

RESOLUCIÓ

TRE/2395/2002, de 28 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Thyssenkrupp Elevadores, SA (centres de la província de Barcelona) per als anys 2001-2003 (codi de conveni núm. 0807461).

Vist el text del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Thyssenkrupp Elevadores, SA (centres de la província de Barcelona), subscrit pels representants de l'empresa i dels treballadors el dia 24 d'abril de 2002, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Thyssenkrupp Elevadores, SA (centres de la província de Barcelona) per als anys 2001-2003 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona (codi de conveni núm. 0807461).

-2 Disposar que el text esmentat es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 28 de juny de 2002

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

CONVENI

col·lectiu de treball de l'empresa Thyssenkrupp Elevadores, SA (delegació de Barcelona) per als anys 2001-2003

Article 1

Àmbit personal

Aquest Conveni afecta els treballadors que presten els seus serveis al centre de treball de Barcelona. Així mateix i no obstant el que s'ha indicat en el primer paràgraf, les persones que tinguin reconegudes amb l'empresa condicions individuals de caràcter econòmic diferents de les que estableix aquest Conveni, com a conseqüència del caràcter especial de les funcions que exerceixen, del nivell de responsabilitat, de la qualificació professional específica, de la major dedicació, o bé per raons historicopersonals o de qualsevol altra mena, se'n consideren excloses pel que fa a aquests aspectes, tot i que queden incloses en la resta.

Si aquestes condicions econòmiques individuals impliquen en el seu conjunt i còmput anual una retribució superior a la que correspondria si s'apliqués estrictament el Conveni, l'increment salarial que s'hi estableixi només és vinculant pel que fa a la retribució de conveni i no pas pel que fa a l'excés.

Article 2

Àmbit territorial

Les normes que consten en aquest Conveni col·lectiu són aplicables al centre de treball que Thyssenkrupp Elevadores, SA, té actualment a Barcelona i a qualsevol altre que en el futur es pugui obrir en aquesta província.

Article 3

Àmbit temporal

Aquest Conveni s'aplicarà immediatament després de la seva firma i serà vigent des de l'1 de gener de 2001 fins al 31 de desembre de 2003, per la qual cosa els acords que s'hi preveuen tenen caràcter retroactiu en data 1.1.2001. Si alguna de les parts no denuncia el Conveni com a mínim dos mesos abans del seu venciment inicial o del d'alguna de les seves pròrrogues, quedarà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius.

Article 4

Indivisibilitat i unitat del Conveni

Aquest Conveni forma un tot indivisible i, per tant, si la jurisdicció competent en ús de les atribucions que li confereix l'article 90.5 de l'Estatut dels treballadors modifica en tot o en part el contingut d'aquest Conveni, aquest queda totalment invalidat, i les parts n'han de reconsiderar el contingut. Les condicions pactades formen un tot indivisible i a l'efecte de la seva aplicació pràctica s'han de considerar globalment i en conjunt.

Article 5

Absorció i compensació

Les condicions pactades són compensables en la seva totalitat amb les que regien anteriorment per millora pactada o unilateralment concedida per l'empresa, imperatiu legal; resolucions legals futures, generals o individuals; jurisprudencial, contenciós administratiu, conveni col·lectiu, pacte de qualsevol mena, contracte individual, ús i costums locals, comarcals o regionals, o per qualsevol altra causa.

Les disposicions legals futures que impliquin una variació econòmica en tots o en alguns dels conceptes retributius, sempre que estiguin determinats dineràriament o afectin el nombre d'hores que s'ha pactat de treballar, computades anualment, únicament tindran eficàcia pràctica si considerades en còmput anual superen el nivell del Conveni; altrament, queden absorbides pel Conveni.

Article 6

Garantia personal

Si algun treballador té reconegudes unes condicions econòmiques que, considerades en el seu conjunt i en còmput anual, són més beneficioses que les que estableix aquest Conveni per als treballadors de la seva mateixa categoria professional, cal mantenir-les-hi amb caràcter estrictament personal.

Article 7

Garantia del Conveni

Les parts que signen aquest Conveni acorden, i s'hi comprometen formalment, no sol·licitar ni admetre l'adhesió a un altre conveni, sigui quin sigui el seu àmbit d'aplicació, durant la vigència d'aquest Conveni o de les seves pròrrogues.

Així mateix, durant la vigència d'aquest Conveni no són aplicables altres convenis d'àmbit interprovincial, provincial, comarcal o local que es puguin negociar per àmbits superiors al d'aquesta empresa, encara que aquests en disposin l'aplicació genèrica a indústries siderometal·lúrgiques o per convenis d'empresa, ubicades dins dels seus respectius àmbits d'aplicació.

Article 8

Organització de la feina

De conformitat amb el que disposa l'article 20 de l'Estatut des treballadors, la facultat i responsabilitat d'organitzar la feina correspon a la Direcció de l'empresa.

La representació legal dels treballadors ha de vetllar perquè en l'exercici d'aquestes facultats d'organització de la feina no es conculqui la legislació vigent, sobretot el que regula l'article 41 de l'Estatut dels treballadors.

Article 9

Jornada

Independentment de la jornada que es pugui establir per disposicions de caràcter general, es pacta expressament per a aquest Conveni una jornada de treball anual efectiu de 1.772 hores efectives de treball per a l'any 2001. Les possibles reduccions d'hores que pugui haver en el futur s'aplicaran a l'inici de la jornada. L'any 2002, la jornada serà de 1.764 hores efectives.

El personal amb una jornada de tarda pot disposar de fins a dues hores l'any per assistir a les assemblees informatives que convoqui el Comitè d'Empresa.

Article 10

Horari

Postvenda

a) Horari normal: de 8.45 h a 13.30 h i de 15.00 h a 18.15 h, de dilluns a divendres.

b) Jornada fixa de matí (Liceo): de 6.30 h a 14.30 h, de dilluns a divendres.

c) Escales: de 7.30 h a 13.30 h i de 15 a 17 h de dilluns a divendres.

c) Jornada fixa de tarda: de 14 h a 22 h, de dilluns a divendres.

d) Jornada fixa de nit: de 22 a 6 h, de diumenge a dijous.

Horaris de postvenda amb cap de setmana:

Aquests horaris s'aplicaran sempre que l'empresa ho determini, en atenció únicament a les seves pròpies necessitats, sempre que aquesta decisió afecti al personal de nova contractació o incorporació al centre de treball de Barcelona (01.04.2002). Respecte del personal que actualment forma part de la plantilla del centre de treball a la firma d'aquest Conveni, la seva adscripció a aquests horaris serà voluntària, llevat que es donin les causes previstes a l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors.

a) Horari normal: de 8.45 a 13.30 h, dilluns a diumenge, i de 15 h a 18.15 h (reajustant l'horari per lliurar de dilluns a diumenge).

b) Jornada fixa de matí: de 6.30 h a 14.30 h, tots els dies, inclòs festius i diumenges (reajustant l'horari per lliurar de dilluns a diumenge).

c) Jornada fixa de tarda: de 14.30 h a 22.30 h, tots els dies, inclòs festius i diumenges (reajustant l'horari per lliurar de dilluns a diumenge).

d) Jornada fixa de nit: de 22 h a 8 h tots els dies, inclòs festius i diumenges (reajustant l'horari per lliurar de dilluns a diumenge).

Muntatge

De dilluns a dijous: de 8.15 h a 13.00 h i de 14.00 h a 17.45 h. Divendres: de 8.00 h a 14.00 h.

Oficines/Magatzem

De dilluns a dijous: de 8.30 h a 13.30 h i de 15.00 h a 18.20 h (15 minuts de flexibilitat).

Dissabtes: de 9.00 h a 13.00 h (només personal de torn).

Divendres: de 8.30 h a 15.00 h.

Nota: les persones que vulguin fer una interrupció al llarg de la jornada han de prolongar 15 minuts l'hora de sortida oficial en els horaris de més de 6 hores continuades de feina. Si es fa ús d'aquest descans, cal sol·licitar-lo al cap corresponent i és indefinit, fins a la finalització del calendari.

Article 11

Servei 24 hores

L'empresa disposa d'un servei de 24 hores durant tot l'any, que cobreix la reparació d'avaries i el rescat de persones.

Horaris actuals, rotatius:

De dilluns a dijous: de 8.45 h a 13.30 h i de 15 h a 18.15 h.

Dissabtes: de 8 h a 20 h, o bé, de 10 h a 22 h.

Dissabte nit: de 22 h a 10 de diumenge.

Diumenge: de 10 h a 22 h.

Article 12

Vacances anuals

La durada de les vacances és de 30 dies naturals o de la part proporcional corresponent en cas d'incorporacions a l'empres, amb una antelació inferior a un any. Aquests dies de vacances es meriten dins del període comprès entre el dia primer de juliol i el 30 de juny següent. La Direcció ha de comunicar els torns en què es faran les vacances amb una antelació mínima de dos mesos. Les vacances es poden fer de manera rotativa per anys.

Les vacances s'han de fer preferentment en el període comprès entre l'1 de juliol i el 30 d'agost, sempre que en aquest temps es garanteixi adequadament el servei.

La retribució corresponent a les vacances que s'abona al personal operari és la mitjana dels dotze mesos immediatament anteriors al mes en què es facin, incrementada amb la mitjana de primes percebudes durant els cinc mesos anteriors a aquell en què les faci en el cas del personal de postvenda i de muntatge. El període de vacances retribuïdes no es pot substituir per una compensació econòmica.

Article 13

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR