Convenio colectivo - UTE Mollet., Cataluña

Inicio de Vigencia27 de Septiembre de 2001
Fin de Vigencia27 de Septiembre de 2001
Publicado enDiari Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 3481 de 27/09/01

RESOLUCIÓ

de 14 de juny de 2001, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió de l'IPC del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa UTE Mollet (recollida d'escombraries i neteja viària de Mollet) per a l'any 2000 (codi de conveni núm. 0811691).

Vist l'Acord de revisió de l'IPC del Conveni col·lectiu de treball de UTE Mollet (recollida d'escombraries i neteja viària de Mollet) subscrit pels representants de l'empresa i dels seus treballadors del dia 28 de febrer de 2001 i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.b) del Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball; l'article 11.2 de la Llei orgànica 4/1979, de 18 de desembre, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

-1 Disposar la inscripció de l'Acord de revisió de l'IPC del Conveni col·lectiu de treball d'UTE Mollet (recollida d'escombraries i neteja viària de Mollet) per a l'any 2000 al Registre de convenis de la Delegació Territorial de Treball de Barcelona.

-2 Disposar-ne la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de juny de 2001

Francisca Antolinos i Jiménez

Delegada territorial de Barcelona

Traducció del text original signat per les parts

ACORD

de revisió de l'IPC del Conveni col·lectiu de l'empresa UTE Mollet (recollida d'escombraries i neteja viària de Mollet) per a l'any 2000.

Assistents:

Representació empresarial: Luis Arnal Villa, Jordi Navarro Martínez i Juan Carlos García Bravo.

Representació social: Rafael Raya Reina, Francisca Molina i Eugenio Maiquez.

Assessores: José Cachinero i José Pérez.

En data 28 de febrer de 2001, a Mollet del Vallès, es reuneix, amb els assistents indicats més amunt, la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de l'empresa UTE Mollet, constituïda per les empreses Rubatec, SA, i FCC Medio Ambiente, SA, adjudicatària dels serveis de recollida d'escombraries i neteja viària de Mollet del Vallès, amb l'ordre del dia següent: aprovar l'increment salarial definitiu del Conveni...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR