123/2018 FORU AGINDUA, urriaren 31koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariaren apirilaren 5eko 74/2016 Foru Agindua aldatzen duena. Foru agindu horren bidez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen bulegoen mailan.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

ATARIKOA

Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariaren apirilaren 5eko 74/2016 Foru Aginduaren bidez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen bulegoen mailan. Foru agindu hori, gero, ekainaren 5eko 88/2017 Foru Aginduaren bidez aldatu zen, Barne Zuzendaritza Nagusiaren egituran zerbitzuen eta atalean mailan gertatutako aldaketetara egokitzeko.

Gaur den egunean, beharrezkoa da aldaketa gehiago egitea bulegoen mailan, hain zuzen, departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusian eta hiru zuzendaritza nagusitan.

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusiari dagokionez, proposatzen da eginkizunak Kudeaketa Administratiboaren Bulegoan bateratzea, Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako Zerbitzuari esleitutako eginkizun guztien koordinazio administratiborako unitate gisa jardun dezan eta Zerbitzuko bi atalei laguntza eman diezaien. Zerbitzu horretan berean, Gobernuaren Idazkaritza Atalari atxikitzen zaizkio esleituta dituen eginkizunei lotuta dauden bi bulego, hots: Argibide eta Erregistro Bulegoa eta Posta Eginkizunetarako Bulegoa. Horrela, zeharkakoak ez diren eginkizun berariazkoak dituzten bulegoak nor bere atalari atxikita gelditzen dira.

Atxikipena aldatzeaz gainera, bulego horiei esleitutako eginkizunen deskribapena eguneratzen da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak jendeari informazioa emateko bulegoetarako eta erregistro bulegoetarako ezartzen duen araudi berriarekin bat. Ildo horretan, Posta Eginkizunetarako Bulegoari beste kudeaketa unitate batzuekiko esparru akordioa kontrolatu eta koordinatzeko eginkizuna ere esleitzen zaio, baita egindako igorketei buruzko informazioa eta laguntza ematekoa ere.

Bestalde, Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Atalean bulego berri bat sortzen da, Koordinazio Elebidunaren Bulegoa, bere gain hartuko dituena, berez itzulpen lanak izan gabe, Nafarroako Aldizkari Ofiziala euskaraz argitaratzeko ezinbestekoak diren eginkizunak; izan ere, euskarazko aldizkaria argitaratu beharra ezarrita dago bai Euskarari buruzko abenduaren 15eko 18/1986 Foru Legean, baita Nafarroako Aldizkari Ofiziala arautzen duen uztailaren 2ko 58/2009 Foru Dekretuan ere. Eginkizun horiek, orain arte, itzulpen unitateko langileek betetzen dituzte, nahiz eta unitate hori, gaur egun, Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harremanetako Departamentuari atxikita dagoen. Beste alde batetik, tresna informatikoek izandako bilakaera dela-eta, kudeaketa arloa gaindimentsionatua gelditu da. Hortaz, bidezkoa da arlo hori egungo beharretara egokitzea, Kudeaketa Bulegoan txertatuz Kalitate eta Kontrolerako Bulegoaren eginkizunak, eta azken bulego hori kenduz.

Justizia Zuzendaritza Nagusiak, bere aldetik, bere egitura organikoaren barreneko bulegoen aldaketa sustatu du. Horren ondorioz, Langileriaren eta Bulego Judizial Berriaren Bulegoaren eta Mantentze-lanen Bulegoen atxikipena aldatuko da Giza Baliabideen eta Baliabide Materialen Kudeaketarako Zerbitzuaren barruan, eta Kudeaketa eta Laguntza Administratiborako Bulegoaren eta Gizarte Zerbitzuekiko Lankidetza Bulegoaren eginkizunak azaltzeko testua aldatzen da, baita lehenengoaren atxikipena ere, hori guztia eginkizunak eguneroko kudeaketari egokitzeko asmoz eta helburuak lortzeko bidean eraginkortasuna hobetzeko asmoz.

Gainera, bi bulego berri sortzen dira Justizia Zuzendaritza Nagusiaren barruan. Giza Baliabideen eta Baliabide Materialen Kudeaketarako Zerbitzuaren barruan, Artxibo Judizialaren eta Liburutegiaren Bulegoa sortzen da, Proiektuen Atalari atxikia, honako lan hauetan laguntzeko: epaileei, magistratuei, fiskalei eta Justizia Administrazioaren letraduei ematen zaien liburutegi zerbitzuaren kudeaketa; funts bibliografikoak erosi eta maileguan uzteko zerbitzuaren kudeaketa; artxiboetan gordetzeko diren agiriak gainbegiratu eta zaintzeko zerbitzua; organo judizialentzako mailegu zerbitzua; Agiri Judizialak Suntsitzeko Batzordean parte hartzea; hori guztia etorkizuneko artxibo digitalen ezarpena bultzatuz. Orobat, Justizia Administrazioko langileei prestakuntza ematea, prestakuntza arloko laguntza ematea Nafarroako Unibertsitate Publikoari eta elkarlanean aritzea Administrazio Judizial Elektronikoaren Estatuko Batzorde Teknikoaren Artxiboak Kudeatzeko Taldearekin.

Justiziako Gizarte Zerbitzuaren barruan, Epaitegien arteko Bitartekaritza Bulegoa sortzen da, Nafarroako Delituen Biktimei Laguntzeko eta Organo Judizialekin Aritzeko Atalari atxikita, epaitegien eta bitartekaritzako entitateen arteko bitartekaritza prozeduretan izaera hori aitortzeaz eta eginkizunak esleitzeaz arduratuko dena; izan ere, azken urteotan asko handitu dira horrelako espedienteak jurisdikzio penalean, zibilean eta markataritzakoan. Hala, 2007. urtean hasitako proiektu pilotu bat izatetik Justizia Administrazioaren baliabide arrunt bat izatera igaroko da, gatazkak konpontzeko gisa horretako sistema alternatiboak sustatuko dituena.

Informatikaren, Telekomunikazioen eta Berrikuntza Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren barruan, Administrazio Publikoetan administrazio elektronikoa ezartzeko dagoen premiaren ondorioz, Administrazio Elektronikoaren Atala sortu zen gure departamentuaren egitura organikoa aldatu zuen uztailaren 5eko 67/2017 Foru Dekretuaren bidez, Informazio Sistema Korporatiboen Zerbitzuari atxikia. Orain, atal berri horri sostengu juridikoa emateko berariazko unitate bat sortu beharra dago, bulego mailakoa; Administrazio Elektronikoaren Araubide Juridikoaren Bulegoa izena izanen du, eta administrazio elektronikoa ezartzearekin lotutako eginkizunetan sostengu eta laguntza emateaz arduratuko da.

Informazio Sistema Korporatiboen Zerbitzuaren barruan, orobat, Atariak eta Ezagutza Kudeatzeko Bulegoa sortzen da, kasu honetan Atariak eta Ezagutza Kudeatzeko Atalari atxikia, Informazio Sistema Zentralen Ataleko Zuzendaritzarako Informazio Sistemen Bulegoaren eginkizunak bere gain hartzera datorrena. Ezagutzaren kudeaketaren arloan eta edukiak Interneten bidez kudeatu, administratu eta argitaratzeko sistemen arloan sostengu orokorra emateko unitate gisa arituko da.

Laguntza Administratiboaren eta Digitalizazioaren Atalaren barruan, zeina zuzenean Informatikaren, Telekomunikazioen eta Berrikuntza Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari atxikita baitago, kendu egiten da Araubide Administratiboaren Bulegoa; izan ere, bulego horrek zituen eginkizun batzuk administrazio elektronikoaren ezarpenarekin lotuta zeuden, eta horiek Informazio Sistema Korporatiboen Zerbitzuko Administrazio Elektronikoaren Atal sortu berrira igaro dira.

Azkenik, Idazkaritza Tekniko Nagusiaren barruan, honako eginkizun hau esleitzen zaio berariaz Idazkaritza eta Dokumentazio Bulegoari: Idazkaritza Tekniko Nagusiaren unitate eskuordetu gisa aritzea administrazio elektronikoa garatzeko eskumena duten unitateetatik bultzatzen diren lantaldeetan.

Horregatik guztiagatik, bidezkoa da Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa aldatzea, bulegoen mailan eguneratzeko asmoz. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 24.4 artikuluak xedatuari jarraikiz, kontseilari bakoitzaren esku uzten baitu bere departamentuko bulegoak sortu, aldatu edo kentzeko eskumena,

AGINDU DUT:

Artikulu bakarra. Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariaren apirilaren 5eko 74/2016 Foru Agindua aldatzea. Foru agindu horren bidez, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezarri zen bulegoen mailan.

Bat.–Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia izeneko I. kapitulua aldatzen da, honela idatzita geldituko baita:

“I. KAPITULUA

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

  1. ATALA

    Gobernuaren Idazkaritzako eta Araugintzako...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR