123/2018 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak emana, honako hauen deialdia egiten duena 2018ko kanpainarako: Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak nekazaritzarako eta abeltzaintzarako finantzaturiko ordainketa zuzenei eta Landa Garapenerako Programaren eta Estatuaren halako laguntza batzuei dagokien eskaera bakarra, Erreserba Nazionalerako eskubide eskaerak, Nekazaritzako Lurzatien Informazio Geografikoko Sistemarentzako aldaketa eskaeren aurkezpena eta urteko jakinarazpena, Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorrean erregistra dadin.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1307/2013 (EB) Erregelamenduak ezartzen ditu Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntza araubideen ondorioz nekazariei egiten zaizkien zuzeneko ordainketan aplikatzeko arauak, eta orobat indargabetzen Kontseiluaren 637/2008 (EE) eta 73/2009 (EE) Erregelamenduak.

Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko 639/2014 (EB) Erregelamendu Delegatuak osatzen du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1307/2013 (EB) Erregelamendua, Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntza araubideen ondorioz nekazariei egiten zaizkien zuzeneko ordainketan aplikatzeko arauak ezartzen dituena, eta aldatzen du erregelamendu horren X. eranskina. Batzordearen 2017ko otsailaren 15eko 2017/1155 (EB) Erregelamendu Delegatuak 639/2014 Erregelamendu Delegatua aldatu zuen.

Batzordearen 2014ko ekainaren 16ko 641/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduak xedapenak ematen ditu aplikatzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1307/2013 (EB) Erregelamendua, zeinaren bidez ezartzen baitira Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntza araubideen ondorioz nekazariei egiten zaizkien zuzeneko ordainketan aplikatzeko arauak.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamenduak ezartzen ditu Nekazaritza Politika Erkidearen finantzaketa, kudeaketa eta jarraipena, eta indargabetzen Kontseiluaren 352/78 (EE), 165/94 (EE), 2799/98 (EE), 814/2000 (EE), 1290/2005 (EE) eta 485/2008 (EE) Erregelamenduak.

Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko 640/2014 (EB) Erregelamendu Delegatuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua osatzen du kudeaketaren eta kontrolaren sistema integratuari dagokionez, ordainketak ukatu edo kentzeko baldintzei dagokienez eta ordainketa zuzenei, landa garapeneko laguntzari eta baldintzazkotasunari aplika dakizkiekeen zehapen administratiboei dagokienez. Batzordearen 2016ko maiatzaren 4ko 2016/1393 (EB) Erregelamendu Delegatuak 640/2014 (EB) Erregelamendua aldatu zuen.

Batzordearen 2014ko uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduak xedapenak ezartzen ditu Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko, kudeaketaren eta kontrolaren sistema integratuari dagokionez, landa garapeneko neurriei dagokienez eta baldintzazkotasunari dagokionez.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduak arautzen ditu Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidezko landa garapenerako laguntzak, eta indargabetzen Kontseiluaren 1698/2005 (EE) Erregelamendua.

Batzordearen 2014ko martxoaren 11ko 807/2014 (EB) Erregelamendu Delegatuak osatzen du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1305/2013 (EB) Erregelamendua, LGENF-Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidezko landa garapenerako laguntzari buruzkoa.

Batzordearen 2015eko apirilaren 27ko 2015/791 (EB) Erregelamendu Delegatuak aldatzen du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren I. eranskina (Landa Garapenerako Europako Funtsaren bidezko landa garapenerako laguntzari buruzko Erregelamenduarena).

Batzordearen 2014ko uztailaren 17ko 808/2014 (EB) Exekuzio Erregelamenduak xedapenak ezartzen ditu aplikatzeko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamendua, LGENF-Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidezko landa garapenerako laguntzari buruzkoa.

Kontseiluaren 2013ko abenduaren 2ko 1311/2013 Erregelamenduak (EB, EURATOM) 20142020 eperako Urte Anitzeko Finantza Esparrua ezartzen du.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2017ko abenduaren 13ko 2017/2393 (EB) Erregelamenduak aldatu zituen 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013, 1308/2013 eta 652/2014 (EB) erregelamenduak.

Abenduaren 19ko 1075/2014 Errege Dekretuak (abenduaren 29ko 1172/2015 Errege Dekretuak aldatua) ezarri zituen nekazaritzari eta abeltzaintzari 2015etik aurrera egiten zaizkien zuzeneko ordainketen aplikazioa eta laguntzeko beste araubide batzuk, baita zuzeneko ordainketen eta landa garapenerako ordainketen kudeaketari eta kontrolari dagokiena ere.

Abenduaren 19ko 1076/2014 Errege Dekretuak ezartzen du Nekazaritza Politika Erkidearen oinarrizko ordainketarako eskubideen esleipena.

Abenduaren 19ko 1077/2014 Errege Dekretuak arautzen du nekazaritzako lurzatien informazio geografikoaren sistema.

Abenduaren 19ko 1078/2014 Errege Dekretuak ezartzen du zer baldintzazkotasun arau bete behar dituzten onuradunek, honako hauek jasotzeko: mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko zenbait programaren ondoriozko ordainketak, landa garapenerako urteko prima jakin batzuk edo zuzeneko ordainketak.

Abenduaren 30eko 745/2016 Errege Dekretuak eta azaroaren 10eko 980/2017 Errege Dekretuak aldatu zituzten abenduaren 19ko 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 eta 1078/2014 errege dekretuak, Nekazaritza Politika Erkidea Espainian aplikatzeko emandakoak.

Urtarrilaren 26ko 27/2018 Errege Dekretuak 1075/2009 Errege Dekretua aldatu zuen.

Urtarrilaren 16ko 9/2015 Errege Dekretuak arautzen ditu Europar Batasunak lehen mailako nekazaritza ekoizpenerako higienearen arloan emandako araudia aplikatzeko baldintzak.

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren martxoaren 20ko 110/2015 Foru Aginduaren bidez ezartzen da zer baldintzazkotasun arau bete behar dituzten honako laguntza hauek jasotzen dituzten onuradunek: mahastizaintzaren eta ardogintzaren sektoreari laguntzeko zenbait programaren ondoriozko ordainketak, landa garapenerako urteko primak, edo zuzeneko ordainketak.

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak martxoaren 10ean emandako 90/2015 Foru Aginduaren bidez arautzen da Nekazaritzako Lurzatien Informazio Geografikoko Sistema (SIGPAC) eta ezartzen dira hura Nafarroan kudeatzeko arauak.

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariak martxoaren 20an eman 111/2015 Foru Aginduaren bidez arautzen da Nekazaritzako Ekoizpenaren Erregistro Orokorraren eta Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroaren arteko koordinazioa, eta ezartzen Nafarroako Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatutako nekazaritzako ustiategien kalifikaziorako irizpideak.

Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren otsailaren 27ko 61/2018 Foru Aginduaren bidez araubide orokorra ezartzen da, ingurumen eta klimaren laguntzak (10. neurria) eta nekazaritza ekologikoarenak (11. neurria) eman eta kudeatzeko Nafarroako Foru Komunitatean. Laguntza horiek Nafarroako Foru Komunitateko Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barnean daude.

Toki Administrazioko kontseilariaren maiatzaren 8ko 159/2017 Foru Aginduaren IX. eranskinak ezartzen ditu natura balio handiko zereal-agrosistemetan ardi aziendaren larratze jasangarrirako laguntzak arautzeko oinarriak. Landa garapeneko 20142020 Programaren barnekoak dira laguntza horiek.

Foru agindu honen IV. eta V. eranskinetan sartzen dira Nafarroako mendialdeko eskualdeetarako eta naturak mugatuetarako konpentsazio laguntzak 2017ko kanpainan eman, kudeatu eta kontrolatzeko araubide orokorra arautzen duten oinarriak; laguntza hori Nafarroako Landa Garapenerako 20142020 Programaren barnean dago, eta azpineurri gisa ditu mendialdeko eskualdeetarako konpentsazio ordainak eta naturak mugatutako eskualdeetarako konpentsazio ordainak.

Nafarroako Gobernuak 2018ko martxoaren 28an hartutako Erabakiaren bitartez, baimena eman zitzaion Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuari zenbait urtetarako gastu konpromisoa hartzeko, 5.200.000 eurokoa, 2019ko ekitaldian Nafarroako mendialdeko eskualdeetarako eta naturak mugatuetarako konpentsazio laguntza tramitatu beharrez.

 1. eta VII. eranskinetan sartzen dira naturgune babestuetan ezartzen diren ingurumen arloko mugapenei dagozkien kalte-ordainak arautzen dituzten arauak.

  Gobernuak 2018ko urtarrilaren 17an hartutako Erabakiaren bidez, Ingurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiari baimena eman zitzaion 350.000 euroko gastu-konpromisoa har zezan, urte anitzekoa eta 2019-2023 ekitaldiei egoztekoa, 10. neurriko (nekazaritza, ingurumena eta klima) “Estepako habitata hobetzea basoiloarentzat eta basoilo handiarentzat” ekintzako laguntzen deialdia sustatzeko. Nafarroako Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren barnean daude laguntza horiek.

  Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren abenduaren 7ko 428/2016 Foru Aginduaren bidez, arauak ezartzen dira, Nafarroako Foru Komunitatean 2016-2020 urteetan patataren hazi ziurtatuaren ekoizleei laguntzak ematearen gainean.

  Abeltzaintza, Nekazaritza eta Elikadurako kontseilariak, otsailaren 8ko 29/2007 Foru Aginduaren bidez, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak finantzaturiko laguntzak kudeatzeko prozedura ezarri zuen, eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Elikadurako kontseilariak, otsailaren 8ko 30/2007 Foru Aginduaren bidez, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsarekin batera landa garapenerako finantzaturiko laguntzak tramitatzeko prozedura ezarri zuen.

  Arestian aipatutako araudia dela medio, garatzen dira Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak finantzatzen dituen laguntza zuzenak eta Landa Garapeneko Programan sartutakoak erregulatzen dituzten arauak, autonomia erkidegoek eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak finantzatuak 2018ko kanpainarako, hala laguntzak emateari nola urteko ordainketari dagokienez.

  Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 38. artikuluak xedatzen duenez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren organoek noiznahi bereganatzen ahalko dute beren menpeko administrazio organo batek, berez edo eskuordetze bidez, ebatzi beharreko gai baten gaineko ardura. Horrenbestez, beharrezkoa da nire gain hartzea bai deialdi honen eskumena, Departamentu honetako bi zuzendaritza nagusiri eragiten baitie.

  Aginduzko txostenak ikusirik eta...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR