STSJ Cataluña 8274/2013, 17 de Diciembre de 2013

PonenteIGNACIO MARIA PALOS PEÑARROYA
ECLIES:TSJCAT:2013:13671
Número de Recurso5094/2013
ProcedimientoRECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución8274/2013
Fecha de Resolución17 de Diciembre de 2013
EmisorSala de lo Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 25120 - 44 - 4 - 2012 - 8026914

CR

ILMO. SR. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA

ILMA. SRA. M. MACARENA MARTINEZ MIRANDA

ILMO. SR. LUIS REVILLA PÉREZ

En Barcelona a 17 de diciembre de 2013

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/ as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 8274/2013

En el recurso de suplicación interpuesto por Leoncio, Gabinete Servicios Técnicos Arcmo, S.L. y J. Mora y Asociados Arquitectos, S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 2 Lleida de fecha 15 de mayo de 2013 dictada en el procedimiento Demandas nº 470/2012 y siendo recurrido/a Ovidio . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 14 de agosto de 2012 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 15 de mayo de 2013 que contenía el siguiente Fallo:

" Estimo íntegrament la demanda interposada per Ovidio contra Leoncio, GABINETE SERVICIOS TÉCNICOS ARCMO, S.L., J. MORA Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L. i el FOGASA, i declaro:

1r. Improcedent l`acomiadament efectuat amb efectes del dia 124-2012, per la qual cosa condemno, conjunta i solidàriament, l'empreses demandades a la readmissió immediata de l`actor en el seu lloc de treball i en les seves condicions laborals habituals, juntament amb l'abonament dels salaris de tramitació deixats de percebre des de la data de l'acomiadament fins la notificació d'aquesta Sentència, a raó de 137,66 euros bruts diaris, o fins que hagi trobat una altre ocupació, si aquesta és anterior a l`esmentada Sentència i es provi per l`empresari el percebut, per tal de fer el descompte dels salaris de tramitació i, a més, amb les prevencions de l`art. 209.5 de la vigent Llei General de la Seguretat Social, en el supòsit de percebre la prestació contributiva per desocupació; o, bé i alternativament, al pagament de la indemnització legalment prevista de 148.783,60 euros, dels qual cal compensar l'import de 42.298,15 euros ja percebuts, conforme l'opció que haurà de realitzar en els cinc dies posteriors a la notificació d'aquesta Sentència.

2n. Absolc el FOGASA, sense perjudici de la seva responsabilitat legal conforme l' art. 33 de l'ET . "

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

Primer

L`actor acredita una antiguitat en l'empresa demandada del 3-2-1988. Va iniciar la seva prestació de serveis per compte de l'empresa J. MORA Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L., fins que el 30-11-2006 li va donar de baixa, si bé, l'endemà va ser tornat a donar d'alta pel també demandat Leoncio, el qual és l'accionista majoritari i l'administrador de l'anterior empresa.

La categoria professional és la de delineant.

Pel que fa a la retribució salarial, és de 4.187,22 euros bruts mensuals, inclosa la part proporcional de les pagues extres. Aquesta quantitat equival al salari reconegut expressament en la carta d'acomiadament objectiu de data 12-4-2010; quantitat respecte de la qual consta una antiguitat del 35%, en l'import de 354,97 euros. Atès l'anterior, a la data de l'esmentat acomiadament i en relació a la seva antiguitat de 3-2-1988, l'actor meritava una antiguitat del 55% sobre el sou base, segons allò regulat en l'art. 28 del vigent conveni col.lectiu d'àmbit estatal per al sector d'empreses d'enginyeria i d'oficines d'estudis tècnics, és a dir, cinc triennis al 5%, tres triennis al 10% i un últim trienni al 5%, i conforme el detall que apareix reflectit en el fet quart de l'escrit de demanda (conformitat, folis 4 i 5, doc. 38 de l'actora i 28 de les demandades).

Segon

Leoncio té com activitat principal la realització de projectes i direccions d'obres i els seus clients principals són immobiliàries de vivendes i locals comercials urbans; forma part d'un grup empresarial juntament amb les altres dues codemandades amb interconnexió entre elles (doc. 1 de les demandades, no controvertit).

Tercer

GABINETE SERVICIOS TÉCNICOS ARCMO, S.L. i J. MORA Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L. van ser dissoltes i liquidades en data del 27-12-2011, atès la inactivitat de totes dues (no controvertit i document 27 de les demandades).

Quart

En data del 12-4-2012, l'empresa JOAQUIN MORA MASCARÓ va notificar l'actor una carta on se li comunicava l'extinció, amb efectes d'aquell mateix dia, del seu contracte per causes econòmiques, organitzatives i de producció, la qual es dona per completament reproduïda.

En l'esmentada comunicació escrita, a banda d'admetre l'existència d'un grup d'empreses entre totes tres demandades, es fa esment, de manera genèrica, a "La desacceleració econòmica i l'evident retrocés en l'activitat econòmica que ha tinguts reflexes en tots els sectors, però en especial, la profunda crisi del sector immobiliari que ha afectat a totes l'empreses directa i indirectament relacionada amb elles, i la nostre empresa no ha estat aliena a la crisi econòmica". I n'afegeix que es remet la publicació d'un estudi publicat al Segre el 24-11-2011 on s'afirma que la meitat dels arquitectes de Lleida no han signat cap projecte aquest any (2011).

A més, indica, pel que fa a les causes organitzatives i de producció, que "La decisió extintiva obeeix a la necessitat, fins i tot l'obligació de l'empresa d'ajustar la nostra capacitat productiva i també la nostra plantilla, a la situació actual del mercat i d'activitat, molt perjudicada en aquests moments, lamentablement en desembre de 2011 ja em vaig veure obligat a extingir una bona part de contractes de treball del personal en no tenir expectatives de projectes de futur com abans".

I acaba dient que "Conseqüència de tot això és que l'empresa es veu en la necessitat d'amortitzar el seu lloc de treball per les causes econòmiques ja exposades, i organitzatives i de producció en existir una desajust entre el personal contractat i la feina a realitzar".

Ja de manera més concreta, la carta detalla la xifra de negocis dels anys 2009 (353.822,84 euros), 2010 (307.491,74 euros) i 2011 (209.548,52 euros). I náfegeix que "Hem pogut facturar alguns treballs en l'últim trimestre del 2011 que venien d'exercicis passats però que encara no hem cobrat. Conseqüència immediata d'aquest descens d'ingressos pel 2011, és un resultat d'explotació negatiu i creiem amb pèrdues importants que arriben a la suma de -79.468,30 euros", sense fer esment a cap xifra de negocis o de resultats del 2012, si més no respecte del primer trimestre.

Per una altre banda, la carta adverteix que el treballador "té a la seva disposició la informació precisa respecte dels costos negatius de producció de l'empresa, el compte de pèrdues i guanys, on destaquen no tan sols les pèrdues actuals, sinó la disminució d'ingressos com a conseqüència immediata de la disminució dels encàrrecs d'obres tant públiques com privades, ajuntant un quadre esquemàtic que resumeix comptablement les dades aquí exposades en la carta i que reflecteix fidelment la comptabilitat de l'empreses"; dades referides respecte dels exercicis del 2009 al 2011 (doc. 1 de les demandades).

Cinquè

Així mateix, la carta extintiva va posar a disposició del treballador l'import de la indemnització legal de 42.298,15 euros, mitjançant un xec al portador de 12-4-2012, a banda dels dies que falten de preavís que s'abonaran juntament amb la liquidació (doc. 1 de les demandades, no controvertit).

Sisè

Leoncio va declarar en el seu IRPF els següents resultats en relació a la seva activitat professional:

 1. Exercici 2009: 29.411,47 euros

 2. Exercici 2010: 28.652,46 euros

 3. Exercici 2011: - 81.988,45 euros

A més, en el compte de pèrdues i guanys del 2012, el resultat de l'exercici és de 5.302,14 euros (doc.29 de les demandades i pericial).

Setè

En el capítol de vendes, despeses de personal, rendiments abans d'impostos i despeses de personal/vendes, es determinen els corresponents imports en els exercicis 2007 a 2012, amb una disminució poc significativa de vendes en el 2012, també de despeses de personal i una forta reducció respecte dels resultats.

Respecte de les despeses de personal han augmentat des d'un percentatge l'any 2007 del 19% a aproximadament entre un 40- 44% en els anys 2008 a 2010, i a un 60% en el 2011 i 2012. L'evolució de les vendes a la llarg dels exercicis 2007 a 2011/2012 passen de 848.546 euros a 209.549 euros/206.283 euros respectivament.

L'evolució de la plantilla passa de 5 treballadors el 2007, a 3 el 2009 i a tan sols 1 (l'actor) en 2011. Les despeses del personal passen de 167.016 euros en 2007 a 129.462/119.610 euros en 2011 i 2012, respectivament, sense adaptar-se a l'evolució de les vendes, atès que el percentatge que aquestes despeses representen respecte a les mateixes eren d'un 19% en el 2007 a entre un 40-44% del 2008 al 2010 i a un 60% en 2011/2012.

En relació a la informació facilitada pel Col.legi d'Arquitectes de Catalunya, demarcació de Lleida, dels projectes i direccions d'obres signats per Leoncio des del 2009 al 2012, hi ha 7 nous projectes nous visats en el període 2009 a 2012, atès que passa de 3.322.282 euros a 833.738 euros, és a dir una reducció del 75% (document 29 de les demandades i pericial).

Vuitè

Amb data de 24-5-2012, es va celebrar el preceptiu i previ acte de conciliació administrativa, amb el resultat de sense avinença (foli 14). "

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
2 sentencias
 • STSJ Cataluña 1524/2016, 7 de Marzo de 2016
  • España
  • 7 Marzo 2016
  ...un salario mensual bruto de 4.187,22 euros (con inclusión de prorrata de pagas extraordinarias), pero que fue revocada por STSJ Cataluña de 17-12-13 firme, que consideró procedente la extinción del contrato y correcto el cálculo de la indemnización sobre un salario mensual bruto de 3.476,56......
 • ATS, 9 de Diciembre de 2014
  • España
  • 9 Diciembre 2014
  ...la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 17 de diciembre de 2013, en el recurso de suplicación número 5094/2013 , interpuesto por D. Mateo , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de los de Lérida/Lleida de fecha 15 de mayo de 2013 ......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR