STSJ Cataluña 6766/2013, 21 de Octubre de 2013

PonenteENRIQUE JIMENEZ-ASENJO GOMEZ
ECLIES:TSJCAT:2013:10371
Número de Recurso4306/2013
ProcedimientoRECURSO DE SUPLICACIóN
Número de Resolución6766/2013
Fecha de Resolución21 de Octubre de 2013
EmisorSala de lo Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2012 - 8028887

mi

ILMO. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

ILMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

ILMO. SR. ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO GÓMEZ

En Barcelona a 21 de octubre de 2013

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 6766/2013

En el recurso de suplicación interpuesto por Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a la Sentencia del Juzgado Social 33 Barcelona de fecha 22 de marzo de 2013 dictada en el procedimiento Demandas nº 599/2012 y siendo recurrida Amanda . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO GÓMEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 19 de junio de 2012 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Seguridad Social en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 22 de marzo de 2013 que contenía el siguiente Fallo:

Estimar la demanda interposada per Amanda contra INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i reconèixer a la demandant el dret a la prestació de maternitat, per una durada de 16 setmanes, en un percentatge del 100% d'una base reguladora de 1.401.30 # al mes, i data d'efectes de 20.10.11, i condemnar l'INSS a l'abonament de l'esmentada prestació.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"1.- La demandant, de nacionalitat xilena, nascuda el NUM000 .80, con NYE NUM001 emès en data

23.1.08, fou contractada i alta a la seguretat social en data 6.2.08, a l'empresa Yolanda Ribes Soriano, causant les corresponents cotitzacions (folis 27 i 40, dors). 2.-En aquell moment disposava d'autorització de residència temporal i de treball per compte aliena, amb data de caducitat del 19.5.09 (foli 60). En data 29.9.09 demanà la renovació, que li fou denegada per haver estat presentada fora de termini, per resolució de 3.11.09 (foli 59). Tot i aquesta denegació, la demandant seguí treballant, d'alta a la seguretat social i causant les corresponents cotitzacions (folis 34-35, fet conforme).

  1. - En data 20.10.11 donà a llum al seu fill Alejandro, fruït de la seva unió de fet amb Eleuterio, de nacionalitat alemanya (foli 9), amb qui a contret matrimoni posteriorment, en data 26.10.12, i actualment és titular de targeta de residència, concedida com a familiar de ciutadà comunitari (foli 37). Abans i després del naixement la demandant seguí treballant (excepte el període del permís de maternitat, iniciat el mateix

    20.10.11, segons informe mèdic, foli 28,dors) i d'alta a la seguretat social i causant les corresponents cotitzacions (foli 63).

  2. - En data 17.1.12 demanà el subsidi per maternitat davant de l'INSS, el qual la requerí a fi que aportés, en el termini de 10 dies, el NIE " original y en vigor". La demandant presentà escrit explicant que el seu NYE estava caducat des del 19.5.09 i que estava tramitant la seva renovació, e invocà la condició de familiar de ciutadà comunitari, en raó de la seva convivència de més de dos anys amb el pare del nadó, Eleuterio, de nacionalitat alemanya, i aportà llibre família on hi constava inscrit el fill comú, Alejandro (folis 25-31). Aquest escrit motivà un comunicat interior des del CAISS Poblenou a la seu de la Direcció Provincial de l'INSS en la que el funcionari instructor de l'expedient raonava: " Penso que en aquest cas seria bo que algun lletrat llegís el document i valorés si s'ha de fer algun tipus de tractament especial en aquest cas, o, per el contrari, hem de considerar la caducitat del document amb la normalitat de sempre i arxivar la sol.licitud en el termini legal de 10 dies" (foli 36, dors).

  3. - Per resolució de l'INSS de 1.2.12 es resolgué entendre a la demandant desistida de la seva petició, en no haver aportat la documentació requerida (foli 37). Interposada reclamació prèvia a la que invocà la impossibilitat d'acreditar la condició de parella de fet en raó de la inexistència a Barcelona d'aquest tipus de registre, ha estat desestimada per resolució de l'INSS de 8.5.12, a la que se invoca que només estan inclosos en el sistema de seguretat social els espanyols i els estrangers que resideixin legalment a Espanya.

  4. - La base reguladora de la prestació és de 1.401.30 # i la data d'efectes la de 20.10.11."

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero

En su Motivo único, al amparo del artículo 193 c) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, a fin de que por el Tribunal se examine el derecho aplicado por la sentencia que se recurre, entiende el INSS recurrente se ha infringido el art. 7 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio.

A sus fines viene a razonar, en esencia, que se ha infringido el mencionado precepto en relación con el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, en relación con la renovación de las autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de los trabajadores extranjeros, en sus artículos 71.1 y...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR