STSJ Cataluña , 5 de Marzo de 2004

PonenteSEBASTIAN MORALO GALLEGO
Número de Recurso719/2002
ProcedimientoSOCIAL
Fecha de Resolución 5 de Marzo de 2004
EmisorSala de lo Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA CATALUNYA SALA SOCIAL J.A ILMO. SR. JOSÉ DE QUINTANA PELLICER ILMO. SR. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO ILMA. SRA. Mª LOURDES ARASTEY SAHÚN En Barcelona a 5 de marzo de 2004 La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as.

Sres/as. citados al margen, EN NOMBRE DEL REY ha dictado la siguiente S E N T E N C I A núm. 1921/2004 En el recurso de suplicación interpuesto por INSS frente a la Sentencia del Juzgado Social 25 Barcelona de fecha 22 DE DICIEMBRE DE 2002 dictada en el procedimiento Demandas nº 719/2002 y siendo recurrida María del Pilar . Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 6.09.02 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Seguridad Social en general, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 22 DE DICIEMBRE DE 2002 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimo la demanda presentada per María del Pilar contra l'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i declaro el dret del demandant a percebre la pensió de jubilació que te reconeguda amb aplicació del percentatge del 70% a la base reguladora de 1.501,59 euros al mes, i amb efectes del dia 23.03.02.

Condemno l'Entitat Gestora demandada a estar i passar per aquesta resolució i a que aboni a l'actor les diferències de pensió que se'n deriven."

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"1r.- La demandant María del Pilar , nascuda en data 22.03.42, amb DNI núm NUM000 , va sol.licitar la pensió de jubilació, la qual va ser reconeguda per l'INSS, per resolució de data 12.03.02, en la quantia del 60% de la base reguladora de 249.844.- ptes i amb efectes del dia 23.03.02, quantia inicial de la pensió de 149.905.- ptes. al mes, equivalents a 1.501,59 euros.

2n.- La demandant va presentar reclamació prèvia considerant que el percentatge de pensió havia de ser superior, que va ser desestimada per resolució de data 02.07.02.

  1. - L'actor preten l'aplicació de un percentatge superior, considerant que el cessament en l'empresa no va ser voluntàri.

4t.- El demandant es va jubilar en data 22.03.02, moment en què tenia 60 anys d'edat, per la qual cosa se li va aplicar el coeficient reductor del 0,60 % per l'INSS, havent considerat l'entitat gestora que la causa de la baixa en l'empresa era volun tària.

5è.- L'actora treballava a l'empresa Telefònica, S.A. Amb l'esmentada empresa va pactar en data 11.08.97, un "contracte de préjubilació", en el qual s'establien les estipulacions que consten en el document 6 del ram de la part actora que es dóna per reproduït. Mitjançant l'indicat contracte el demandant, major de 55 anys cessava en l'empresa al complir 60 anys i rebia a canvi una compensació econòmica de 15.705.637 ptes. (clàusula tercera); es comprometia a subscriure un conveni especial amb la seguretat social, amb la finalitat de mantenir-se en situació assimilada al alta. L'empresa assumia el cost del conveni especial fins al 60 anys d'edat del demandant.

6è.- L'empresa Telefónica, SA, va pactar el contracte de préjubilació esmentat, en el marc de una sèrie de mesures dirigides a la reducció de la plantilla sense acudir a la via de l'acomiadament objetiu, forçant baixes voluntàries dels treballadors de més edat, fins que l'any 1999 va ser autoritzada l'empresa per la Direcció General de Treball a l'extinció de contractes de treball de 10.846 empleats, mitjançant resolució de data 16.07.99. La...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR