SAP Pontevedra 73/1998, 28 de Septiembre de 1998

PonenteJUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO
ECLIES:APPO:1998:2407
Número de Recurso1042/1998
ProcedimientoPENAL
Número de Resolución73/1998
Fecha de Resolución28 de Septiembre de 1998
EmisorAudiencia Provincial - Pontevedra, Sección 1ª

SENTENCIA N. 73

No presente recurso de apelación interposto fronte sentencia proferida no procedemento

curto á marxe amentado, contra do/s acusado/s, Armando , son parte: dunha

banda, como apelante/s, o MINISTERIO FISCAL, e da nutra, como apelado/s, o devandito acusado.

Foi relator o maxistrado D. JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO quen expresa o criterio da Sala.

ANTECEDENTES DE FEITO.PRIMEIRO. Acéptase a alínea de feitos probados da sentencia apelada, agás na frase "sin que conste que en ese momento los agentes de la policía local le insistieran en que dicha negativa podía ser catigada como delito de desobediencia", que se ha entender substituida polo seguinte: "O acusado foi informado repetidamente de que a súa negativa a se someter á proba de alcolemia poderío ser constitutiva dun delicto de desobediencia, tendo enteiro e cabal coñecemento desta consecuencia, derivada daquela negativa".

SEGUNDO

Coa data de 17 de marzo de 1998, o xuiz do XDO. DO PENAL VIGA-3 proferiu sentencia nos actos orixinais de ande a presente rolo e vindo, a resolución da cal, rigorosamente, di:

"DICTAME. Que debía condenar y condenaba a Armando como autor responsable de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas previsto y penada en el art. 379 del C. penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la PENA DE MULTA DE 4 MESES can una cuota diaria de 500 ptas., can 1 día de privación de libertad por cada das coutas impagadas, con PRIVACION DEL PERMISO DE CONDUCIR O DE LA FACULTAD PARA OBTENERLO DURANTE 1 AÑO Y UN DIA con expresa imposición de la mitad de las costas procesales.

Por el contrario absolvía al mismo condenada del delito de desobediencia previsto y penado en el art. 380 del C. penal de que era acusado por el Minsiterio fiscal con declaración expresa de la masato de las costas procesales de oficio.

TERCEIRO

Téndoselle notificada a devandita sentencia ás partes, o MINISTERIO FISCAL interpuxo recurso de apelación que foi admitido en émbolos dous efectos. Tras elevárenselle as actuacións a este tribunal, sinalouse data para deliberaren e resolveren o recurso.

II. FUNDAMENTOS XURIDICOS.

PRIMEIRO

Hai probas ahondas que conducirán a aceptármo-lo recurso movido polo Ministerio fiscal e a revogármo-la sentencia de instancia na súa pronuncia absolutoria polo delicto de desobediencia do art. 380 do Código penal .

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
1 sentencias
  • ATC 63/2000, 28 de Febrero de 2000
    • España
    • 28 Febrero 2000
    ...José Buján Antelo, el 13 de noviembre de 1998, escrito de interposición de recurso de amparo contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 28 de septiembre de 1998 dictada al resolver el recurso de apelación contra otra anterior del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Vigo, y en......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR