Contratos de aparcería rustica

1 modelo sobre Contratos de aparcería rustica

  • Contracte de parceria (Catalunya)

    Contracte de parceria pel que el titular d'una o diverses finques cedeix temporalment l'ús i el gaudi de les mateixes, a canvi de què el parcer faci entrega d'un % del producte que s'obtingui de l'explotació de les finques al propietari d'aquestes. Aquest contracte és d'aplicació a la Comunitat Autònoma de Catalunya, ja que queda emmarcat a les disposicions del Llibre sisè del Codi civil de...

1 sentencia sobre Contratos de aparcería rustica

Valoración vLex
  • STSJ Cataluña 7781/2012, 16 de Noviembre de 2012

    CONTRATO DE APARCERÍA PECUARIA. Así examinamos tales factos podemos objetivar, conforme realiza la instancia y no se ha precisado extensión alguna por parte de los recurrentes, por lo que la Sala no precisa examinar nuevamente la prueba practicada, a lo que está autorizada al tratarse de un supuesto de competencia ratione materiae, señalando que lo realmente decisivo a efecto de determinar la...

3 artículos doctrinales sobre Contratos de aparcería rustica