registro civil parla

3838 resultados para registro civil parla

 • Valoración vLex
 • Certificat de l'acord de dissolució i liquidació simultània de SL. Junta general universal

  Model de certificat de l'acord de dissolució I liquidació d'una SL, adoptat en una única junta general universal.

  ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ...ón en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en uno de los periódicos de mayor ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ...

 • Permuta béns d'un Ajuntament

  Model de permuta d'un bé patrimonial d'un Ajuntament. Normativa catalana.

  ...:) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ..., a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el carácter demanial o ...

 • Compravenda de finca a favor de persona no resident a Espanya

  Model de compravenda de finca a favor de persona no resident a Espanya. Inversió estrangera.-

  ...): El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... por lo que resulte de los asientos del Registro» , arribant a la conclusió que, si el número ...

 • Poder que autoritza a vendre una finca

  Poder facultant a vendre una finca.-

  ...'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ... convencional que figurase inscrito en el Registro de la Propiedad al tiempo de celebrarse el ...

 • Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal

  Model genèric de certificat d'acords de SA amb estudi de les normes a tenir en compte en qualsevol expedició de certificats: falta de convocatòria, facultat de certificar, facultat d'elevar a públics acords socials i contingut del certificat.

  ...ència nº 784/2010 de TS, Sala 1a, de lo Civil", 9 de desembre de 2010 [j 1] indica que: \xC2"...163 de la LSC ens parla de dues classes de Juntes les ordinàries i les ... acuerdos hubieren de inscribirse en el Registro Mercantil se precisará consignar todas las ...

 • Penyora sense desplaçament

  Model d'escriptura de constitució de penyora sense desplaçament. Diversos béns susceptibles d’aquest tipus de penyora.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ... constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles.» Béns que no es poden ... llei 41/2007 (per a la seva constitució) parla de la inscripció en el Registre de Béns Mobles. ...

 • Escriptura de cessament i nomenament d'administrador de S.L. en junta convocada

  Model d'escriptura per la qual es declara el cessament i nomenament d'un administrador de societat limitada. Junta convocada.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ..., serà aplicable l'establert en el Codi Civil, com a font supletòria del Dret mercantil ... estuviere inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante ...

 • Escriptura de dissolució de S.L. en junta universal

  Model d'escriptura de dissolució d'una societat limitada, JUNTA universal.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... correspondiente se presentase en el Registro" Mercantil una vez transcurrido el plazo de duraci\xC3"...ència nº 714/2013 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 12 de novembre de 2013 [j 17] afirma que la ...

 • Estatuts de S.A. amb diverses opcions d'organitzar l'administració social

  Model d'estatuts de societat anònima en què estan previstos els diversos sistemes d'administració.

  ... publicarà en el "Boletín Oficial del Registro" Mercantil\" i en un dels diaris de major circulaci\xC3"...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ... imposen els articles 1271 i 1272 del Codi Civil» i afegeix la DG: La misma Orden ...

 • STSJ Comunidad de Madrid 450/2014, 23 de Mayo de 2014

  CONFLICTO COLECTIVO. Lo que antes eran comisiones por ventas en sentido estricto se troca en un concepto salarial totalmente diferente, como es el de incentivos en función de los resultados generales de la empresa cuya determinación y consiguiente pago quedan al albur de la voluntad unilateral de ésta. Se estima la demanda.

  ...ó escrito de demanda en las Oficinas de Registro de este Tribunal promovida por el órgano de ... concreta que se han vendido los locales de Parla y de la calle La Laguna de Madrid, con precio, ... con reiteración la doctrina judicial civilista: "(..) Pues bien, el artº 327 LEC remite, a ...

 • Certificat de l'acord de cessament i nomenament de càrrecs adoptat en junta general universal d'una SL.

  Model de certificat de l'acord de cessament i nomenament de càrrecs adoptat en una junta general universal d'una SL, amb estudi de la normativa aplicable.

  ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ..., serà aplicable l'establert en el Codi Civil, com a font supletòria del Dret mercantil ... estuviere inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante ...

 • Acta per la qual el notari declara hereus abintestat d'un impúber. Art. 349 del Codi de Successions

  Model de declaració d'hereus abintestat d'un impúber, amb referència a les disposicions de l'art. 349 del Codi de Successions. Causant de veïnatge civil català i menor de 14 anys.

  ... que aplica les normes del Codi civil de Catalunya , Llibre Quart. Conforme a ...209 bis del Reglament notarial no parla de dues Actes, i no ho fan els articles 55 i 56 ... sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta ...

 • Certificat de l'acord de reducció de capital d'una SL per tal de restituir aportacions. Junta general convocada

  Model de certificat dels acords de reducció de capital per restituir aportacions adoptats en una junta general d'una SL convocada per anuncis amb estudi de la normativa aplicable.

  ... proposta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (o la seva comunicació per carta ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ...

 • Escriptura de constitució de societat limitada professional

  Model d'escriptura de constitució d'una societat Limitada Professional, amb aportacions només dineràries. Capital espanyol i resident.

  ...*, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat) , ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ...414.1 del Reglament del Registro Mercantil , ampliant el termini tradicional de ...

 • Escriptura de liquidació de S.A amb béns i efectiu a repartir.Junta universal

  Model d'escriptura de liquidació d'una societat anònima, per acord de la junta general universal. Repartiment béns i efectiu.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... de 2001 de la Dirección General de los Registros y del Notariado [j 1] explica en què ...ència nº 220/2013 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 20 de març de 2013, [j 17] citant l'art. ...

 • Escriptura de liquidació de S. A. amb béns i efectiu a repartir. Junta convocada

  Model d'escriptura de liquidació d'una societat anònima, per acord de la junta general CONVOCADA. Repartiment béns i efectiu.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... de 2001 de la Dirección General de los Registros y del Notariado [j 1] explica en què ...ència nº 220/2013 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 20 de març de 2013, [j 17] citant l'art. ...

 • Contratación bancaria y protección de datos

  1. Introducción 1.1. Justificación y sentido del trabajo 1.2. Ordenación sistemática elegida 2. El derecho a la autodeterminación informativa 2.1. Fuentes de Derecho interno en materia de protección de datos 2.2. Ámbito de aplicación de la LOPD 2.3. Fundamento de la ordenación legal y extensión a las personas jurídicas 2.4. Relaciones con el deber de secreto bancario 2.4.1. Introducción:...

  ... cesión de datos para la inclusión en registros de incumplimiento de obligaciones dinerarias, ...Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 ... tuvo sus efectos ante la Jurisdicción Civil. La SAP Toledo de 12 de julio de 2004 (JUR 2004, ...

 • Venda de finca amb preu ajornat garantit amb hipoteca

  Model de venda de finca en la qual part del preu s'ajorna i es garanteix el seu pagament amb una hipoteca de la mateixa finca venuda.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra ...

 • Certificat de l'acord d'escissió parcial d'una SA a favor d'una altra SA. Juntes generals universals

  Model de certificat d'acords d'escissió parcial d'una SA a favor d'una altra SA, adoptats en juntes generals de cada SA, celebrades amb caràcter d'universal amb estudi de la normativa aplicable a l'acord concret.

  ... del proyecto común de fusión en el Registro Mercantil correspondiente a cada una de las ...78 de la LME que parla de les societats que participin en una escissió ... Sentencia nº 8/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 3 de Febrero de 2015 [j 12] afirma que en el ...

 • Subdivisió de local

  Model d'escriptura de segregació de part del local d'una finca integrada en règim de propietat horitzontal. Consentiment de la comunitat. Regles per a la seva inscripció.

  ... Intervé en nom propi i és de veïnatge civil català; el seu matrimoni es regeix per la ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... siguiente a aquél que conste en el Registro como último de la propiedad horizontal, y ello ...

 • Certificat de l'acord de liquidació d'una societat anònima, acordada en junta general universal

  Model de certificat de l'acord de liquidació de SA adoptat en una junta general celebrada amb caràcter universal amb estudi de la normativa aplicable a l'acord concret.

  ... de 2001 de la Dirección General de los Registros y del Notariado [j 1] explica en què ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ...ència nº 220/2013 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 20 de març de 2013, [j 17] citant l'art. ...

 • La reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears de 2007 i la llengua catalana

  This paper analyzes the regulation of Catalan in the 2007 Reform of the Statute of Autonomy of the Balearic Islands, with special attention being paid to the positions of the key players in the reform (parliamentary groups, the Advisory Commission for a Reform of the Statute and its members, organizations, specialists and some media). For this reason, we studied the background, the political...

  ... protagonistes de la reforma (grups parlamentaris, Comissió Assessora per a la Reforma del ... las demandas de gran parte de la sociedad civil". Ahora, la Obra Cultural Balear, que cuenta con m\xC3"... las ventanillas de cualquier juzgado o registro civil no me tienen que atender en este idioma o ...

 • “La Compilació va salvar el nucli essencial del nostre patrimoni normatiu”

  La Generalitat de Catalunya és capdavantera en matèria de Justícia, segons la consellera Montserrat Tura: durant el seu mandat, s’han aprobat tres Llibres del Codi Civil, una tasca compiladora “sense precedents”, en la qual destaca l’aportació del Col•legi de Notaris de Catalunya. A més a més, la consellera remarca la posada enmarxa de la Ciutat de la Justícia, “el complex judicial més important...

  ... mandat, hem aprovat tres Llibres del Codi Civil, que és la major tasca de codificació, ...Ambdós han estat enviats al Parlament. Hem construït i estem construint nous centres ... amb la Dirección General de los Registros y del Notariado, cal subratllar alguns aspectes ...

 • Venda de la nua propietat de finca llogada amb reserva d'usdefruit

  Model de compravenda de la nua propietat de finca llogada, reservant-se el venedor l'usdefruit vitalici. Tempteig i retracte. Criteris fiscals.

  ...) El senyor *, de * anys , * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por ...

 • Propietat horitzontal rústica

  Model d'escriptura per la qual unes edificacions en terreny rústic es divideixen en entitats independents, per poder tenir titulars diferents.

  ... en matèria urbanística 2.4.1 Codi civil català 2.5 Cadastre i representació ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... 2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo ...