registro civil parla

3838 resultados para registro civil parla

 • Valoración vLex
 • Administració i disposició dels béns

  1.- Introducció. - Béns comuns i béns privatius. - Actes d'administració i actes de disposició. 2. Administració i disposició del patrimoni comú. 2.1- Possibilitat de pactar un règim propi. 2.1.1.- El principi d'igualtat com a límit a la llibertat de pacte. a) El pacte que atribueix a tots dos cònjuges, individualment o solidària, facultats per a l'administració i disposició dels béns comuns. b)...

  ...Els principis de llibertat civil i de llibertat de pacte presideixen la regulació ... el del Codi de comerç, mentre el primer parla de "professió, indústria o comerç", el segon ... que "es preferible que acceda al registro una titularidad claudicante, que no que nos ...

 • Modificació de propietat horitzontal i canvi d'us

  Model d'escriptura en la qual es modifica una propietat horitzontal, varia la superfície dels anteriors departaments en haver construït un ascensor i es descriuen els departaments actuals.

  ...Són de veïnatge civil català. Els identifico pels seus expressats ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ... no fue inscrito oportunamente en el Registro de la Propiedad, la consecuencia resulta ...

 • Propiedad horizontal. Junta y acuerdos

  ... posibles determinados asientos en el Registro de la Propiedad, en concreto notaciones ... nº 422/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 24 de Junio de 2016, [j 9] compete a la Junta ... por el registrador de la propiedad de Parla n.º 2, por la que se suspende la cancelación la ...

 • Cancel·lació de condició resolutòria per caducitat

  Model d'acta notarial en la qual el comprador d'una finca subjecta a la condició resolutòria pel cas de falta de pagament del preu al·lega la caducitat de la condició. Doctrina de la DGRN.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ... ser satisfecha en su totalidad según el Registro, siempre que dentro del año siguiente no ...

 • Escriptura de constitució de S. L. amb aportacions dineràries, no telemàtica

  Model de constitució de societat limitada sense acollir-se al sistema de constitució telemàtica que regula la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» en les seves dues modalitats d'estatuts tipus i sense estatuts tipus.

  ... la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público). ...*, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat) , ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ...

 • Escriptura de reducció de capital d'una S.L per a restituir aportacions en junta universal

  Model d'escriptura de reducció de capital, per a retornar aportacions, disminuint el valor nominal de les participacions o amortitzant-les. Regles generals segons els diversos supòsits. Junta universal.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... de publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en la página web de la sociedad ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ...

 • Permuta béns d'un Ajuntament

  Model de permuta d'un bé patrimonial d'un Ajuntament. Normativa catalana.

  ...:) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ..., a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el carácter demanial o ...

 • Escriptura voluntària d'elevació a públic d'un contracte privat de compravenda

  Model d'escriptura per la qual els atorgants d'un document privat de compravenda ho eleven a públic.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ...:{ {quote|« serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad ...

 • Registro de la Propiedad

  ... PRORROGADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 1/2000, DE 7 DE ENERO. . . . Frente al criterio aislado de la ...Registro de la Propiedad de Parla, número 1. . . . @@ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. PRÓRROGA. ...

 • Escriptura de liquidació de S.A amb béns i efectiu a repartir.Junta universal

  Model d'escriptura de liquidació d'una societat anònima, per acord de la junta general universal. Repartiment béns i efectiu.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... de 2001 de la Dirección General de los Registros y del Notariado [j 1] explica en què ...ència nº 220/2013 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 20 de març de 2013, [j 17] citant l'art. ...

 • Venda de béns d'un menor amb autorització judicial

  Model de compravenda de finca D'UN MENOR D'EDAT, formalitzada pels seus pares amb autorització judicial. Estudi dels casos que exigeixen l'autorització judicial i efectes de la venda sense autorització. Diferents legislacions de l'Estat.

  ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ... 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por ...

 • Estatuts de societat anònima. Administradors mancomunats

  Model d'estatuts de societat anònima en què s'adopta el sistema de dos administradors mancomunats, per a ser unit a l'escriptura de constitució social. Comentari dels temes més importants.

  ... publicarà en el "Boletín Oficial del Registro" Mercantil\" i en un dels diaris de major circulaci\xC3"...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ... imposen els articles 1271 i 1272 del Codi Civil» i afegeix la DG: La misma Orden ...

 • Certificat d'acord de la Junta universal d’una SL pel qual es renuncia al dret de preferent adquisició de participacions socials.

  Model de certificació d'una junta universal de societat limitada que autoritza a un soci, que va formular la pertinent comunicació, a transmetre les seves participacions socials.

  ... la llei parla d’ofertes (¿veritable oferta vinculant?), tot ... de 2010), y su inscripción en el Registro Mercantil tiene claro apoyo en la norma del ... por el artículo 1.256 del Código Civil» En conseqüència, serà perillós establir ...

 • Acta de requeriment notificant la resolució d'una venda

  Model d'acta per la qual el Notari notifica la resolució d'una venda.-

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ... 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra ...

 • Acta per la qual el notari declara hereus abintestat d'un impúber. Art. 349 del Codi de Successions

  Model de declaració d'hereus abintestat d'un impúber, amb referència a les disposicions de l'art. 349 del Codi de Successions. Causant de veïnatge civil català i menor de 14 anys.

  ... que aplica les normes del Codi civil de Catalunya , Llibre Quart. Conforme a ...209 bis del Reglament notarial no parla de dues Actes, i no ho fan els articles 55 i 56 ... sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es el testamento, el contrato sucesorio, el acta ...

 • Venda de finca rústica arrendada (pagament al comptat)

  Model de venda de finca rústica que està arrendada. Tempteig i retracte.-

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ... 4. Para inscribir en el Registro de la propiedad los títulos de adquisición ...

 • Certificat de l'acord de liquidació d'una societat limitada. Junta general universal

  Model de certificat de l'acord de liquidació d'una SL, adoptat en una junta general universal amb estudi de la normativa aplicable a l'acord concret.

  ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ... a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. La instada ante el Secretario judicial ...ència nº 220/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 20 de març de 2013, [j 13] citant l'art. ...

 • Certificat de l'acord de junta general universal de SA renovant el consell

  Model de certificat dels acords de junta universal de SA renovant el consell d'administració.

  ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ..., serà aplicable l'establert en el Codi Civil, com a font supletòria del Dret mercantil ... estuviere inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante ...

 • ATS, 24 de Enero de 2014

  Documentación del denunciante. Cuestión de competencia negativa. Diligencias.

  ...- Con fecha 16 de enero se recibió en el Registro General del Tribunal Supremo oficio remisorio y ... competencia con el de igual clase nº 6 de Parla, D.Previas 2117/12, acordando por providencia de ...ante la Guardia Civil de Pinto, por ser en dicha mercantil donde se ...

 • Escriptura de constitució de SL unipersonal

  Model d'escriptura de constitució d'una societat limitada UNIPERSONAL. Consideracions sobre la unipersonalitat originària.

  ...*, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat) , ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... El vigent Reglamento del Registro Mercantil , en tractar de les circumstàncies de ...

 • Compravenda de finca urbana amb preu ajornat i condició resolutòria

  Model de venda de finca en la qual part del preu s'ajorna i es garanteix el seu pagament amb condició resolutòria.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ... 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra ...

 • Propietat horitzontal tombada: divisió d'un conjunt d'habitatges en filera

  Model d'escriptura en la qual existint o declarant-se diversos habitatges en filera sobre un solar, es procedeix a dividir-les en règim de propietat horitzontal.

  ... Intervé en nom propi i és de veïnatge civil català; es regeix el seu matrimoni per la ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de ... 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra ...

 • Adveració notarial i protocol·lització de testament hològraf

  Model d'acta d'obertura, adveració i protocol·lització d'un testament hològraf.-

  ... ha reformat preceptes del Codigo Civil espanyol i la Llei del Notariat i atribueix al ...·litzar els testaments hològrafs; es parla d'expedient, que podrà concloure o no amb la ... dia envio la pertinent comunicació al Registro General de Actos de última voluntad. Dono fe. ( ...

 • El control político del Parlamento de Andalucía de las contabilidades de los Grupos parlamentarios y la financiación de los Partidos políticos

  La financiación de los Grupos parlamentarios de la Cámara andaluza con cargo a su presupuesto desempeña un doble rol. De una parte, es fundamental para el sostenimiento de los Grupos parlamentarios al objeto de establecer y mantener una infraestructura mínima para el desarrollo de las actividades que les son propias y de asistencia a los diputados y diputadas. Por otro lado, contribuye a la...

  ... las solicitudes de creación de comisiones presentadas en el Registro de la Cámara, únicamente dos de ellas tenían como propósito el ... de los Partidos Políticos" En: Documentos del Foro de la Sociedad Civil, núm. 1. Madrid: CINCA. . Artes Caselles, J. y García Viñuela, E. ...

 • L'actiu. béns comuns i privatius

  1.- L'actiu de la comunitat. 1.1.- L'article 66.1 CF. 1.2.- L'article 67.1 CF. 1.3.- L'article 68.1 CF. 1.4.- Conclusions. 1.5.- Fonament dels patrimonis privatius en un règim de comunitat. 2.- El patrimoni comú. 2.1.- Etapes del patrimoni comú. 2.1.1.- L'etapa de comunicació de béns. 2.1.2.- L'etapa de comunitat. A.- Els fruits dels béns comuns. B.- Guanys, beneficis i lucres obtinguts pels...

  ...L'article 66.1 CF parla dels guanys o beneficis i l'article 67.1 CF es ... escriptura pública inscrita en el Registre Civil i en els altres registres públics que siguin ...El otro inscribe a su favor en el Registro de la Propiedad el bien inmueble y puede disponer ...