registro civil parla

3838 resultados para registro civil parla

 • Valoración vLex
 • Escriptura de compravenda de participacions socials per la mateixa societat per a la seva amortització

  Model d'escriptura per la qual una societat limitada adquireix participacions dels socis que desitgen vendre i, com que la societat no ha ofert adquiridor, procedeix a la reducció de capital. Normativa legal.

  ..., El SENYOR * , major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, professió o activitat), de ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... la reducción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, salvo que antes del vencimiento de ...

 • Certificat de l'acord de reducció de capital d'una societat limitada per tal de restituir aportacions. Junta universal d'una SL.

  Model de certificat de l'acord de reducció de capital per restituir aportacions, adoptat en una junta general universal d'una SL, amb estudi de la normativa aplicable a l'acord concret.

  ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ... de publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en la página web de la sociedad ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ...

 • Revista de Revistas

  .... @@Número 257 (Abril-Mayo 2010). «El Registro Municipal de Solares y Edificios a rehabilitar. ... marco de la Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, de fomento ... NORMA: EL ARTÍCULO 2.501.BIS DEL CÓDICE CIVILE ITALIANO COMO PRECEDENTE INMEDIATO. 2. LA ...

 • La comunitat especial per raó de mitgeria

  I. Introducció. II. Concepte legal de la mitgeria de càrrega. III. Constitució de la mitgeria de càrrega. 1. La mitgeria de càrrega és de constitució voluntària. 2. Les mitgeries de càrrega existents abans de l'entrada en vigor del Llibre cinquè. 3. Els elements personals i formals de la mitgeria de càrrega. IV. Contingut: drets i obligacions i extinció de la mitgeria de càrrega. 1. El dret de...

  ... . En aquesta matèria el Codi Civil de Catalunya ha incorporat bàsicament la ... anteriorment, més pròpiament hauríem de parlar, com diu PUIG FERRIOL, «d'una situació de ...ón de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 27 de junio de 2006 10 . . . ...

 • Escriptura de constitució de S. L. amb aportacions dineràries, no telemàtica

  Model de constitució de societat limitada sense acollir-se al sistema de constitució telemàtica que regula la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización» en les seves dues modalitats d'estatuts tipus i sense estatuts tipus.

  ... la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público). ...*, major d'edat. * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat) , ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ...

 • ATS, 8 de Julio de 2014

  Despachada ejecución. Cuestión negativa de competencia. Incompetencia territorial. Partido judicial.

  ... la misma la finca registral NUM000 del Registro de la Propiedad de Illescas, continuando el ... del Registro de la Propiedad nº 2 de Parla. . TERCERO.- Por diligencia de ordenación de 11 ...

 • Escriptura de fusió simplificada o per absorció de dues societats anònimes amb un únic soci

  Model d'escriptura de fusió per absorció en la qual la societat absorbent és l'únic soci de l'absorbida. Requisits legals i fiscals. Comentari per a altres casos de fusió per absorció.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... del proyecto común de fusión en el Registro Mercantil correspondiente a cada una de las ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ...

 • Escriptura voluntària d'elevació a públic d'un contracte privat de compravenda

  Model d'escriptura per la qual els atorgants d'un document privat de compravenda ho eleven a públic.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ...:{ {quote|« serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad ...

 • Escriptura de societat civil que passa a ser societat civil professional. Estatuts.

  Model d'escriptura en la qual una societat civil decideix regir-se per la llei de societats professionals. Model d’estatuts

  ... en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i ... ha modificat, entre d'altres, l'art.414.1 del Reglament del Registro Mercantil (RRM) , ampliant el termini tradicional de dos mesos de ...

 • Adveració notarial i protocol·lització de testament hològraf

  Model d'acta d'obertura, adveració i protocol·lització d'un testament hològraf.-

  ... ha reformat preceptes del Codigo Civil espanyol i la Llei del Notariat i atribueix al ...·litzar els testaments hològrafs; es parla d'expedient, que podrà concloure o no amb la ... dia envio la pertinent comunicació al Registro General de Actos de última voluntad. Dono fe. ( ...

 • Certificat de l'acord adoptat en una junta general UNIVERSAL de SL renovant el consell

  Model de certificat dels acords de junta universal SL, renovant el consell d'administració.

  ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ..., serà aplicable l'establert en el Codi Civil, com a font supletòria del Dret mercantil ... estuviere inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante ...

 • Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada

  Model genèric de certificat d'acords de SA adoptats en junta universal, amb estudi de les normes a tenir en compte en qualsevol expedició de certificats: no hi ha hagut convocatòria, facultat de certificar, facultat d'elevar a públics acords socials i contingut del certificat.

  ... publicado en el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil' y en uno de los diarios de mayor ...La llei parla d'un mes, i 30 dies no són sempre un mes, com ... Sentència nº 784/2010 de TS, Sala 1a, del Civil, 9 de desembre de 2010 [j 31] afirma que pel ...

 • Administració i disposició dels béns

  1.- Introducció. - Béns comuns i béns privatius. - Actes d'administració i actes de disposició. 2. Administració i disposició del patrimoni comú. 2.1- Possibilitat de pactar un règim propi. 2.1.1.- El principi d'igualtat com a límit a la llibertat de pacte. a) El pacte que atribueix a tots dos cònjuges, individualment o solidària, facultats per a l'administració i disposició dels béns comuns. b)...

  ...Els principis de llibertat civil i de llibertat de pacte presideixen la regulació ... el del Codi de comerç, mentre el primer parla de "professió, indústria o comerç", el segon ... que "es preferible que acceda al registro una titularidad claudicante, que no que nos ...

 • Escriptura d'adaptació de societat civil a societat professional

  Model d'escriptura d'adaptació d'una societat civil a la Llei de societats professionals.

  ... su inscripción, o la de la adaptación en su caso, en el Registro Mercantil, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de ésta. 2.- ... d'admetre's una societat professional unipersonal; la Llei sempre parla de «socis» en plural i la Disposició Addicional Segona de la llei ...

 • Propiedad horizontal. Junta y acuerdos

  ... posibles determinados asientos en el Registro de la Propiedad, en concreto notaciones ... nº 422/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 24 de Junio de 2016, [j 9] compete a la Junta ... por el registrador de la propiedad de Parla n.º 2, por la que se suspende la cancelación la ...

 • Segregació i venda de solar

  Model de compravenda de finca urbana, sense arrendataris, prèvia segregació de la matriu. Llicència de Parcel·lació. Iva en venda de solar procedent de reparcel·lació.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra ...

 • Escriptura de reducció de capital d'una S.L per a restituir aportacions en junta universal

  Model d'escriptura de reducció de capital, per a retornar aportacions, disminuint el valor nominal de les participacions o amortitzant-les. Regles generals segons els diversos supòsits. Junta universal.

  ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... de publicarse en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en la página web de la sociedad ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ...

 • Venda d'una finca propietat d'un incapacitat pel seu tutor sense subhasta pública

  Model de compravenda de finca d'un incapacitat que realitza el seu tutor, especialment autoritzat per a no haver de formalitzar subhasta pública. Estudi sobre la necessitat, o no, de la subhasta pública i solucions de la Jurisprudència.-

  ...ó de referència en el Registre Civil i l'acceptació del càrrec de tutor, segons ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra ...

 • Cancel·lació de condició resolutòria per caducitat

  Model d'acta notarial en la qual el comprador d'una finca subjecta a la condició resolutòria pel cas de falta de pagament del preu al·lega la caducitat de la condició. Doctrina de la DGRN.

  ...) El senyor *, major d'edat, * ( estat civil, professió o activitat i si està casat: règim ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... ser satisfecha en su totalidad según el Registro, siempre que dentro del año siguiente no ...

 • Declaració d'obra nova acabada

  Model d'escriptura per la qual uns cònjuges, casats en règim legal de separació de béns, declaren sobre solar propi una edificació ja finalitzada. Assegurança decennal. Doctrina de la DG.

  ...Exhibeixen DNI/NIF * i *. De veïnatge civil català. Intervenen en nom propi. Els ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... correspondiente actividad, sin que del Registro" de la Propiedad resulte la existencia de resoluci\xC3"...

 • Estatuts d'una societat limitada professional amb diverses opcions d'administració

  Model d'estatuts de societat limitada professional, (Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, modificada per Llei 25/2009 de 22 de desembre).

  ... publicarà en el "Boletín Oficial del Registro" Mercantil\" i en un dels diaris de major circulaci\xC3"... professional unipersonal; la llei sempre parla de «socis» en plural i la Disposició ... forma social, fins i tot la de societat civil, sent la inscripció en el Registre mercantil ...

 • Escriptura de liquidació de S.L amb béns i efectiu a repartir en junta universal

  Model d'escriptura de liquidació d'una societat limitada, per acord de la junta general. Repartiment en béns i efectiu. Junta universal.

  ..., si escau), major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat) , ...'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política ... a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil. La instada ante el Secretario judicial ...

 • Registro de la Propiedad

  ... PRORROGADA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 1/2000, DE 7 DE ENERO. . . . Frente al criterio aislado de la ...Registro de la Propiedad de Parla, número 1. . . . @@ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO. PRÓRROGA. ...

 • Certificat de l'acord adoptat en una junta general CONVOCADA de SL, renovant el consell

  Model de certificat dels acords de junta convocada de SL renovant el consell d'administració.

  ...ón de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ..., serà aplicable l'establert en el Codi Civil, com a font supletòria del Dret mercantil ... estuviere inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante ...

 • Venda de béns d'un menor amb autorització judicial

  Model de compravenda de finca D'UN MENOR D'EDAT, formalitzada pels seus pares amb autorització judicial. Estudi dels casos que exigeixen l'autorització judicial i efectes de la venda sense autorització. Diferents legislacions de l'Estat.

  ..., de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els ... d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener , de ... 2009, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por ...