estatut dels treballadors

53822 resultados para estatut dels treballadors

 • Elements crítics de la Llei de reducció de la temporalitat a l'ocupació pública: la norma i la seva aplicació pràctica

  L’estabilització del personal temporal que ha endegat la Llei 20/2021, de 28 de desembre, per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, ha iniciat la seva aplicació l’any 2022 i seguirà desenvolupant-se a través de convocatòries durant els anys 2023 i 2024. Aquest article detalla els elements més complexos que ha comportat la posada en marxa de la Llei durant el 2022 i com ha estat...

  ... interins; personal laboral temporal; treballadors indefinits no fixos; abús de la temporalitat ... 1 Introducció ... 2 La prohibició dels processos d’estabilització “restringits” ... de la disposició addicional 17a de l’Estatut bàsic de l’empleat públic ... 10 A mode de ...
 • Transparència, integritat i grups d'interès. Deu lliçons apreses de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre

  Els grups d’interès han de desenvolupar la seva activitat davant les administracions públiques amb transparència i garantint la integritat tant dels servidors públics com dels mateixos grups d’interès, com també la igualtat en el seu accés a les institucions públiques, perquè aquesta activitat pugui tenir un impacte positiu en la presa de decisions públiques i l’elaboració de normes i, en general,

  ... 1 La regulació dels grups d’interès a Catalunya ... 2 Els grups ... que, independentment de la seva forma o estatut jurídic, en interès d’altres persones o ... termes que preveu l’Estatut dels treballadors o en la interlocució en la determinació de les ...
 • Balanç de la legislació lingüística de l'Estat espanyol 1979-2019

  La qüestió lingüística, en un territori plurilingüe com l'Estat espanyol, és tractada directament o indirecta en la normativa estatal que afecta diferents àmbits. Durant el període democràtic comprès entre 1979 i 2019, s'observa una evolució en el tractament d'aquest pluralisme lingüístic en sectors com l'ensenyament, l'Administració pública i de justícia, els mitjans de comunicació i el sector...

  ... lingüístic; Constitució espanyola; estatut d’autonomia ... a review of state ... ò, especialment, es desenvolupa a través dels estatus d’autonomia de les comunitats ... a la capacitació lingüística dels treballadors públics, una de les normes que fan referència ...
 • L'ocupació pública després de la crisi

  Aquest article analitza les mesures preses sobre la funció pública amb la finalitat de superar la crisi econòmica i ofereix una primera valoració sobre els seus efectes, centrats en els aspectes següents: la redefinició de poders per establir les condicions de treball dels empleats públics; l’envelliment i la precarització del personal; el procés de diferenciació, segmentació i desigualtat induït

  ... determinació de les condicions de treball dels empleats públics ... 8 L’envelliment i la ... sobre els salaris més baixos dels treballadors públics i entendre que part d’aquestes mesures ... la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP ...
 • Els debats sobre els serveis públics locals: estat de la qüestió
  ... L’article analitza els debats a l’entorn dels serveis públics en el marc de l’Estat social ... Estatut dels Treballadors (aprovat pel RDLeg 2/2015), ...
 • Jurisprudència del Tribunal Suprem

  El text recull les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua dictades durant el segon semestre de 2016.

  ... norma, que es justifica en l’aplicació dels compromisos internacionals relatius al «dividend ... àmbits –sobretot a partir que l’Estatut d’autonomia de 2006 va pretendre ampliar les ... l’article 51.1 de l’Estatut dels treballadors. Ambdues normes al·ludeixen a la delimitació ...
 • La subrogación laboral ex pliego ante la sucesión de contratas: una posibilidad vedada por la ley
  ... ó del articles 42, 43 i 44 de l´Estatut dels Treballadors ... Col.lecció monogràfica ...
 • Elements crítics de la Llei de reducció de la temporalitat a l'ocupació pública: la norma i la seva aplicació pràctica

  L’estabilització del personal temporal que ha endegat la Llei 20/2021, de 28 de desembre, per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, ha iniciat la seva aplicació l’any 2022 i seguirà desenvolupant-se a través de convocatòries durant els anys 2023 i 2024. Aquest article detalla els elements més complexos que ha comportat la posada en marxa de la Llei durant el 2022 i com ha estat...

  ... 1 Introducció ... 2 La prohibició dels processos d’estabilització “restringits” ... exclosos: personal a temps parcial, treballadors fixos discontinu s i treballadors indefinits no ... de la disposició addicional 17a de l’Estatut bàsic de l’empleat públic ... 10 A mode ...
 • Els debats sobre els serveis públics locals: Estat de la qüestió (CA-EN)
  ... L’article analitza els debats a l’entorn dels serveis públics en el marc de l’Estat social ... Estatut dels Treballadors (aprovat pel RDLeg 2/2015), ...
 • La propietat compartida
  ... dels recursos econòmics necessaris per adquirir el ... Generalitat l’article 147.2 del vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya. N’hi ha prou aquí ... ós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de ...
 • Dossier sobre l'impacte de la crisi econòmica en l'Administració pública

  Aquest dossier recull una selecció de recursos de diferent abast útils per a l’estudi de l’impacte de la darrera crisi econòmica en les administracions públiques. A partir d’una perspectiva eminentment juridicoadministrativa, la selecció s’ha realitzat sense pretensió d’exhaustivitat, amb la voluntat d’incloure el màxim nombre d’enfocaments possible, atenent fonamentalment a fonts estatals i...

  ... de les que es fan addicionalment en cadascun dels apartats corresponents ... D’entrada, cal ... ó contributiva per desocupació a treballadors estrangers no comunitaris que retornen ... reforma del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret ...
 • Jurisprudència del Tribunal Suprem. Segon semestre de 2017

  El text recull el comentari de les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, dictades durant el segon semestre del 2017.

  ... èrpret jurat per la via del reconeixement dels estudis universitaris de traducció jurídica ... altra de ben diferent és que els treballadors que donen suport a aquest procés se’ls ... , en relació amb l’article 51.1 de l’Estatut dels treballadors. Ambdues normes al·ludeixen a ...
 • La influència del procediment legislatiu en la qualitat de les lleis

  La teoria legislativa s'ha encarregat tradicionalment d'estudiar la qualitat de les lleis des del punt de vista de la tècnica que ha de garantir-ne la correcció examinant qüestions com el contingut i la claredat del producte normatiu, també que siguin accessibles als ciutadans, com a condicions necessàries per a garantir la seguretat jurídica, i no tant des de la perspectiva de la influència que...

  ... 4.2 El veto o la limitació dels drets de participació dels parlamentaris en el ... , en el el debat de l’informe sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya o en el de la ... ós de la llei de l’Estatut dels treballadors, a fi i efecte d’enfortir la negociació ...
 • STS 728/2016, 14 de Septiembre de 2016

  LAUDO ARBITRAL. IMPUGNACIÓN. NULIDAD DEL LAUDO. Aún tratándose de actividad en el mar sujeta a normativa específica, especialmente en cuanto a la jornada de trabajo, es razonable jurídicamente la diversidad de la normativa de carácter necesario aplicable, dadas las diferencias existentes entre la actividad realizada por buques mercantes y de pesca y el tiempo de permanencia fuera del puerto base...

  ... Els treballadors afectats han de prestar serveis durant 2.616 ... máxima que estableix l'article 34.1 de l'Estatut dels treballadors; b) Les hores de presència ...
 • El papel actual de la protección por desempleo como mecanismo de transición de los trabajadores maduros de mayor edad hacia la jubilación

  En este artículo se pretende responder a la cuestión de si en la actualidad se ha reestablecido plenamente la tradicional vía de transición desde la pérdida "definitiva" del empleo de los trabajadores maduros, especialmente, de los de mayor edad, hasta el acceso a la pensión de jubilación, es decir, aquella que consiste en combinar prestación más subsidio de desempleo para mayores (ahora) de 52...

  ... estatut ocupacional dels treballadors a ... Revista de ...
 • Razones para la laboralización de la -libre- prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena
  ... Efectivament, excedeix totalment dels límits de mínims de la normativa laboral el fet ... 15 CE). També del Estatut dels Treballadors , quan estableix el dret a la ...
 • La protecció dels drets fonamentals contra la contaminació acústica en la jurisprudència contenciosa administrativa, civil I penal

  En la nostra societat, tecnològicament avançada i amb una notable densitat de població i un augment dels estàndards de qualitat de vida, el soroll és un problema cada cop més present, al qual la jurisprudència, tant en l’ordre contenciós administratiu com en el civil i en el penal, s’ha hagut d’enfrontar i donar resposta, seguint la línia fixada pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal...

  ... Així, per exemple, l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, en el capítol I (dedicat als ... El treballadors que han d’obeir les ordres no són còmplices. VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., ...
 • La llengua catalana al Principat després de quaranta anys d'autonomia política. Un balanç des de la perspectiva jurídica

  La reforma de l’Estatut amplià la regulació lingüística en el context de l’objectiu de millora de l’autogovern, tot i no comportar una innovació especial en l’estatus jurídic de les llengües i en el catàleg de drets i deures ja presents a la legislació lingüística i sectorial. Amb tot, cal reconèixer que l’Estatut dotà les garanties legals preexistents de major rang, tutela i estabilitat. La STC 3

  ... La reforma de l’Estatut amplià la regulació lingüística en el context ... és la d’incorporar en les constitucions dels estats compostos i plurilingües un principi ... en relació amb els titulars i treballadors. Precisament, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, ...
 • Introducció a la secció monogràfica sobre els reptes de l'ocupació pública (CA-ES)

  La secretària del Comitè Editorial de la Revista Catalana de Dret Públic (RCDP), Clara Isabel Velasco Rico, introdueix la secció monogràfica sobre els reptes de l'ocupació pública que encapçala el número 65 de l'RCPD. Segons constata, la gestió de la pandèmia i de la postpandèmia ha posat de manifest o ha fet aflorar determinades mancances, algunes d’històriques, en el funcionament de les...

  ... ó aborda, des de diferents prismes, un dels temes centrals de la discussió acadèmica i ... ’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP), i quinze ... sobre la capacitació digital dels treballadors públics, i s’han alçat veus que advoquen per ...
 • Jurisprudència del Tribunal Suprem. Primer semestre de 2016

  El text recull les resolucions del Tribunal Suprem que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua dictades durant el primer semestre de 2016.

  ... recurrent pretén el reconeixement del dret dels seus fills a l’escolarització en castellà i ... per ús d’idioma a un conjunt de treballadors que havien d’usar l’idioma matern a la feina ... ó espanyola, sinó l’article 5 de l’Estatut d’autonomia de Galícia, que també ...
 • La creació del dret als regnes peninsulars a l'edat mitjana. L'alta edat mitjana i el renaixement dels estudis jurídics a Bolonya. Els drets propis i el dret comú als diferents regnes hispanics
  ... ó de caràcter general, com una excepció a una constitució o estatut ... Com sabem, totes les cartes del comte tenien la mateixa força, ja ...
 • La regulación del Registro de grupos de interés en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

  La actividad de los lobbys y su compatibilidad con el sistema democrático ha sido objeto de consideración desde hace décadas, particularmente en los países de common law que han sido los primeros a regularla. A pesar de haberse propuesto en diversas ocasiones, no ha sido hasta diciembre de 2014 que se ha aprobado en España la primera regulación, de alcance autonómico, dado que se ha tramitado en...

  @1 Introducció ... L’activitat dels lobbys i la seva compatibilitat amb el sistema ... , compreses en els títols II i III de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, relacionades a les ... de governs, empresaris i treballadors sobre qüestions d’interès comú relacionades ...
 • Evolució de la regulació lingüística en els mitjans de comunicació audiovisual en l'Estat espanyol

  L'article analitza l'evolució de la legislació reguladora dels mitjans de comunicació audiovisual a l'Estat espanyol, des dels seus antecedents "en l'època de la dictadura franquista" fins els nostres dies. S'estudien les competències estatals i autonòmiques, així com la concreció normativa existent, dins la regulació d'aquest sector, al voltant de les qüestions lingüístiques i l'ús de les...

  ... l’evolució de la legislació reguladora dels mitjans de comunicació audiovisual a l’Estat ... és la Llei 4/1980, de 10 de gener, d’Estatut de la ràdio i la televisió (BOE núm. 11, de 12 ... la Generalitat a readmetre els treballadors. La desaparició d’aquest servei es va ...
 • Jurisprudència i bibliografia sobre la funció pública

  L’article analitza les novetats jurisprudencials i doctrinals aparegudes amb posterioritat a l’aprovació de Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP). En aquest sentit, s’inicia un recorregut amb les darreres sentències del Tribunal Constitucional respecte del dret fonamental a l’accés a la funció pública, passant pels requisits d’accés a la funció pública, les garanties del procediment de...

  ... funció pública, així com fer esment dels últims treballs publicats per la doctrina ... Llei 7/2007, de 12 de abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), ja que ... ència d’un nombre més elevat de treballadors públics en règim laboral, ha comportat ...
 • L'ocupació pública als petits municipis: especificitats i necessitats de regulació (CA-ES)

  Els municipis petits arrosseguen un problema d’incapacitat –o dificultats– en l’exercici de les seves competències i de prestació de serveis obligatoris, que s’han afrontat generalment a través de la prestació de serveis per altres ens locals o recorrent a fórmules associatives. El debat sobre la planta local i sobre la despoblació se centra en general en les dificultats de prestació –i accés–...

  ... 1.3 La regulació dels petits municipis al règim local ... 1.4 Un ... 3.2 Els mecanismes proposats per l’Estatut de municipis de menor població i municipis en ... Els treballadors eventuals són pràcticament inexistents als ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR