els bens dels ens locals

10293 resultados para els bens dels ens locals

 • La protecció dels drets fonamentals contra la contaminació acústica en la jurisprudència contenciosa administrativa, civil I penal

  En la nostra societat, tecnològicament avançada i amb una notable densitat de població i un augment dels estàndards de qualitat de vida, el soroll és un problema cada cop més present, al qual la jurisprudència, tant en l’ordre contenciós administratiu com en el civil i en el penal, s’ha hagut d’enfrontar i donar resposta, seguint la línia fixada pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal...

  ...ènci a a un altre supòsit concret: l a celeb ració de festes locals. III . La protecció en l’àmbit civil. IV . La prot ecció en ... el dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en els seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que ...
 • La propietat horitzontal
  ... coexistien elements privatius (pisos o locals) amb una sèrie d’elements comuns presentaven ... Aquesta ref orma no suposa una modicació dels principis que van inspirar el règim de la ... altres dades físiques i jurídiques dels béns que integr en la comunitat. Si bé és cert que ...
 • Situacions de comunitat: la comunitat ordinaria indivisa
  ...í doncs , quan diferents persones aporten béns per constituir una societat, una associació o ... no hi ha comunitat, perquè la titularitat dels béns només correspon a la persona jurídica. ...
 • Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició
  ... . i adquirir bens, cal, a més del títol d’adquisició, la realització, si escau, de la ... que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que tenen la consideració de subjecte passiu en les ...
 • Bon govern, transparència i rendició de comptes. Reforçant i completant la legitimitat democràtica dels poders públics

  Aquest treball té per objecte l’anàlisi dels conceptes de bon govern, transparència i rendició de comptes. Es tracta d’examinar si el recurs a aquestes nocions respon a uns canvis estructurals en la política legislativa adoptada els darrers anys mitjançant textos com la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei 19/2014, de transparència, accés a la...

  ... han incidit molt especialment en càrrecs governatius autonòmics i locals— 17 i de nançament irregular dels partits polítics, han ... i la prevenció dels conictes d’interès —declaració de béns i activitats, codis de conducta 81 dels alts càrrecs, 82 règim ...
 • Principals novetats en la contractació pública dels ens locals

  La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que va entrar en vigor el 9 de març d’enguany, ha comportat un canvi de model en la mesura que impulsa l’ús instrumental de la contractació pública per a la consecució de diversos objectius d’interès públic com la sostenibilitat, la innovació, la responsabilitat social i el foment de la contractació a petites i mitjanes...

  ...béns...
 • La crisi econòmica i la seva incidència a la gestió dels serveis públics

  La crisi econòmica ens ha portat a deu anys de retorn a la casella inicial del benestar social. En aquest article analitzem com els impactes de la crisi s’han traslladat al finançament del sector públic i, alhora, a la manera en què els diferents serveis s’han gestionat i transformat. Tot i la duresa de la crisi -doble recessió el 2011- viscuda per Espanya des del 2007, la despesa social no s’ha «

  ... essencialment en les comunitats autònomes (CA) i els ens locals, que hi han contribuït en un 68,3% de l’ajust (41,8% i 26,5%, ...ó es produeix d’acord amb el fet que les valoracions dels béns intercanviats entre individus, vist que les seves relacions marginals de ...
 • Derecho y políticas ambientales en Catalunya
  ... del Codi penal: novetats en la regulació dels delictes contra els recursos naturals i el ...ó de la Ge neralitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat ...òria per qualsevol privació en els béns i drets patrimonials, en particular sobre ...
 • La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes

  En aquest treball es descriu i s’analitza la situació actual de la hisenda local a Catalunya, especialment la dels municipis, per tal d’identificar quins són, a dia d’avui, els principals reptes que caldria afrontar. La realitat a la qual han de fer front actualment els ajuntaments és ben diferent, en molts aspectes, de la que hi havia quan es van aprovar les principals lleis que determinen tant...

  ... hisenda local a Catalunya, especialment la dels" municipis, \xEE\x81"... de Catalunya: 39,9 % Governs locals: 14,2 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % ...
 • La hisenda local a Catalunya: evolució recent, situació actual i principals reptes

  En aquest treball es descriu i s’analitza la situació actual de la hisenda local a Catalunya, especialment la dels municipis, per tal d’identificar quins són, a dia d’avui, els principals reptes que caldria afrontar. La realitat a la qual han de fer front actualment els ajuntaments és ben diferent, en molts aspectes, de la que hi havia quan es van aprovar les principals lleis que determinen tant...

  ... hisenda local a Catalunya, especialment la dels" municipis, \xEE\x81"... de Catalunya: 39,9 % Governs locals: 14,2 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % ...
 • Els debats sobre els serveis públics locals: Estat de la qüestió (CA-EN)

  L’article analitza els debats a l’entorn dels serveis públics en el marc de l’Estat social (CE, 1.1) i la funció que desenvolupen els governs locals en la seva prestació com agents de benestar. Els debats se centren al voltant dels eixos següents: l’extensió de l’activitat de servei públic en el subsistema local; si la seva prestació s’ha de caracteritzar per l’exclusivitat en la intervenció d’ent

  ...-Alonso Camps ** Resum L’article analitza els debats a l’entorn dels serveis públics en el marc de l’Estat social (CE, 1.1) i la funció que ...
 • Principals novetats en la contractació pública dels ens locals (CA-EN)

  La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que va entrar en vigor el 9 de març d’enguany, ha comportat un canvi de model en la mesura que impulsa l’ús instrumental de la contractació pública per a la consecució de diversos objectius d’interès públic com la sostenibilitat, la innovació, la responsabilitat social i el foment de la contractació a petites i mitjanes...

  ...béns...
 • Les mesures de disciplina administrativa en relació al fenomen del top manta

  El present treball té com a objecte l’estudi de les diferents mesures de disciplina administrativa que preveu l’ordenament jurídic que poden ésser d’aplicació en els supòsits de l’exercici de la venda ambulant sense autorització. S’efectua una anàlisi de les sancions administratives, les mesures provisionals i les mesures sumaríssimes, així com també la interrelació d’aquestes mesures amb el dret

  ...Responsable dels serveis jurídics de l’Ajuntament del ... obtinguts 4.2.2 La retirada dels béns i la seva destrucció 4.3 Les mesures ... el Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL, en endavant). El fet que aquesta ...
 • Transparència, integritat i grups d'interès. Deu lliçons apreses de l'aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre

  Els grups d’interès han de desenvolupar la seva activitat davant les administracions públiques amb transparència i garantint la integritat tant dels servidors públics com dels mateixos grups d’interès, com també la igualtat en el seu accés a les institucions públiques, perquè aquesta activitat pugui tenir un impacte positiu en la presa de decisions públiques i l’elaboració de normes i, en general,

  ...ència i garantint la integritat tant dels servidors públics com dels mateixos grups ... 2014 algunes comunitats autònomes, ens locals i autoritats reguladores han impulsat diverses ...
 • Els debats sobre els serveis públics locals: estat de la qüestió

  L’article analitza els debats a l’entorn dels serveis públics en el marc de l’Estat social (CE, 1.1) i la funció que desenvolupen els governs locals en la seva prestació com agents de benestar. Els debats se centren al voltant dels eixos següents: l’extensió de l’activitat de servei públic en el subsistema local; si la seva prestació s’ha de caracteritzar per l’exclusivitat en la intervenció d’en

  ...-Alonso Camps ** Resum L’article analitza els debats a l’entorn dels serveis públics en el marc de l’Estat social (CE, 1.1) i la funció que ...
 • Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició
  ... UIS P RADOS DRET CIVIL CATALÀ IV | DRETS REALS i adquirir bens, cal, a més del títol d’adquisició, la realització , si escau, de la ... s’apro va el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que tenen la consideració de subjecte passiu en les transmissi- ...
 • L'accés a la informació pública en la legislació espanyola de transparència: crònica d'un canvi de paradigma

  En aquest treball s’exposen l’evolució històrica i els trets bàsics de la regulació espanyola del dret d’accés a la informació pública vigent, així com l’abast real que aquest dret presenta en la seva aplicació pràctica, prenent com a exemple la doctrina establerta en els seus dos primers anys de funcionament per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), l’autoritat

  ... diferent, com el tradicional dret d’accés dels interessats a l’expedient. I com la seva ... central i autonòmic i dels ens locals") d’accés a la informació necessària per a l\xE2\x80"... comporti un perjudici per a algun dels béns protegits pels límits legalment establerts, 33 ...
 • Els conceptes tributaris de l'establiment permanent i els punts de connexió en relació amb l'adveniment d'Internet of Things

  La internet de les coses, o Internet of Things (IoT), obre un nou paradigma tecnològic en què no solament molts dels objectes quotidians estan connectats a internet, sinó que, a més, aquests tenen delegades facultats per prendre decisions de compra. Tanmateix, els algorismes d'intel·ligència artificial que prenen aquestes decisions normalment no estan ubicats dins de l'electrònica dels objectes...

  ... tecnològic en què no so - lament molts dels objectes quotidians estan connectats a int ernet, ...ïts sense violar les normes tributàries locals ni internacio - nals. Davant d’aques ta ... suficient per poder realitz ar compres de béns i serveis digitals o físics. Aquest fet deix a ...
 • Soroll, drets i tribunals: una visió transversal. La protecció en l'àmbit internacional i constitucional

  La necessitat de protegir la persona davant del soroll ha motivat l’articulació de tota una sèrie d’instruments de protecció, tant en l’àmbit internacional (sobretot amb la tasca efectuada pel Tribunal Europeu de Drets Humans) com en l’ordenament intern, amb la recepció d’aquesta jurisprudencia pel Tribunal Constitucional espanyol. Com que el soroll constitueix un problema multifactorial (amb una

  ...ó: l’impacte del soroll 2 La protecció dels drets fonamentals contra el soroll en el marc del ..., que prohibeix fumar a l’interior dels locals (en aquest sentit, vegeu l’Informe al Parlament ... nacional i els drets dels propietaris dels béns subjacents». Amb posterioritat a aquesta ...
 • Situacions de comunitat: la comunitat ordinaria indivisa
  ...í doncs, quan diferents persones aporten béns per constituir una societat, una associació o ... no hi ha comunitat, perquè la titularitat dels béns només correspon a la persona jurídica. b) ...
 • Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana

  En aquest article s’analitza l’evolució dels governs locals intermedis estructurats segons el model napoleònic, i es posa de manifest la recent ruptura dels seus elements definidors en alguns països del sud d’Europa. En el cas d’Espanya i de Catalunya es posen de manifest els efectes perversos que han tingut els intents de reformulació profunda del sistema així com les possibilitats de reforma...

  ...às Font i Llovet * Resum En aquest article s’analitza l’evolució dels governs locals intermedis estructurats segons el model napoleònic, i es ...
 • Evolució de la regulació lingüística en els mitjans de comunicació audiovisual en l'Estat espanyol

  L'article analitza l'evolució de la legislació reguladora dels mitjans de comunicació audiovisual a l'Estat espanyol, des dels seus antecedents "en l'època de la dictadura franquista" fins els nostres dies. S'estudien les competències estatals i autonòmiques, així com la concreció normativa existent, dins la regulació d'aquest sector, al voltant de les qüestions lingüístiques i l'ús de...

  ... l’evolució de la legislació reguladora dels mitjans de comunicació audiovisual a l’Estat ... va ordenar la regulació de les emissores locals, però va ser el Plan transitorio de ondas ...
 • Democràcia directa local: Consideracions sobre les consultes municipals (CA-EN)

  En aquest article partim de constatar com, després de dues dècades d’experiències municipals de participació ciutadana, a Catalunya —com a molts altres llocs d’Europa— estan emergint noves pràctiques de consultes ciutadanes. Aquestes noves pràctiques, exercides a través del vot, s’inscriuen dins el marc de la democràcia directa i necessiten ser contextualitzades, conceptualitzades i analitzades....

  ...è i al com de les consultes ciutadanes locals. Paraules clau: Democràcia directa; consultes ... i el vot 2.3 Els límits i els potencials dels referèndums 3 De referèndums i consultes: ...
 • L'ocupació pública després de la crisi

  Aquest article analitza les mesures preses sobre la funció pública amb la finalitat de superar la crisi econòmica i ofereix una primera valoració sobre els seus efectes, centrats en els aspectes següents: la redefinició de poders per establir les condicions de treball dels empleats públics; l’envelliment i la precarització del personal; el procés de diferenciació, segmentació i desigualtat induït

  ... per establir les condicions de treball dels empleats públics; l’envelliment i la ... comunitats autònomes i les entitats locals, entenent que l’esmentada mesura no ..., les llibertats públiques i els béns constitucionalment protegits, cosa que albira un ...
 • La regulación del Registro de grupos de interés en la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

  La actividad de los lobbys y su compatibilidad con el sistema democrático ha sido objeto de consideración desde hace décadas, particularmente en los países de common law que han sido los primeros a regularla. A pesar de haberse propuesto en diversas ocasiones, no ha sido hasta diciembre de 2014 que se ha aprobado en España la primera regulación, de alcance autonómico, dado que se ha tramitado en...

  . @1 Introducció. L’activitat dels lobbys i la seva compatibilitat amb el sistema ... al domini i altres drets reals sobre béns immobles. D’altra banda, l’article 2 disposa, ... el lliurament de targetes d’accés als locals del Parlament a les persones que representen o ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR