conveni personal laboral ajuntament vic

149 resultados para conveni personal laboral ajuntament vic

 • Informació sanitària en llengües de la immigració: estratègies comunicatives de les institucions catalanes durant la COVID-19

  En aquest article examinem la comunicació institucional entre administracions públiques i ciutadania que s’ha produït a Catalunya a conseqüència de la situació d’emergència causada per la COVID-19. Després de revisar el tractament previst per a les minories lingüístiques i culturals en el marc occidental en general i català en particular, estudiem les estratègies de comunicació que han seguit...

  ... inclouen consells sobre la higiene personal, la protecció i la solidaritat, entre d’altres ...-citizens” ( Comitè Consultiu sobre el Conveni Marc per a la Protecció de les Minories ... particulars: pel que fa al món laboral, els ciutadans estrangers presenten una taxa ...; el cap de comunicació de l’Ajuntament de Girona; el cap de comunicació de ...
 • Dossier sobre l'Administració pública i la cura de les persones

  Aquest dossier recull una sèrie de recursos relatius a les principals polítiques, mesures i accions socials dutes a terme (o camí de dur-se a terme) per part de l'Administració abans o arran de la COVID-19 a fi d'atendre les necessitats de la ciutadania en general o de certs col·lectius en particular, sobretot d'aquells que es troben en situacions especialment fràgils i/o en risc d'exclusió...

  ..., de conciliació de la vida familiar i laboral, de concessió de permisos per cuidar i ser ... tipus de relació social, ja sigui personal, política, pública o privada; per tant, no és ... Conveni núm. 189, d’1 de juny de 2011 , sobre les ... Ajuntament de Barcelona. (2020). Pacte per Barcelona. Un ...
 • L'ús distintiu de la majúscula en llengua catalana: anàlisi d'un corpus de fonts convencionals aplicable a la redacció juridicoadministrativa

  La llengua catalana disposa d’un corpus important d’obres sobre convencions gràfiques. La recerca s’ha centrat en el buidatge de fonts que contenen convencions relatives a l’ús de les majúscules, convencions susceptibles d’ésser emprades en l’àmbit de la redacció juridicoadministrativa. Les fonts analitzades estan en molts casos relacionades directament amb aquest tipus de redacció, però s’han...

  ... el Departament de Presidència (de l’Ajuntament de Mataró), indicat com a autor a la ...·lari i s’hi afegís el tractament personal", per al qual regeix el principi general de la min\xC3"...ò que també designa un concepte de dret laboral que s’ha d’escriure en minúscula ( seguretat ... de Protecció contra Incendis ; el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i ...
 • Vigente Llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. (Llei 4/2016, del 23 de desembre)
  ...ó residencial : la situació econòmica personal a què fan referència els apartats 10 i 11 de ... del moment en què s'ha produït, a l'ajuntament del municipi en què està situat l'habitatge i a ... pla d'acompanyament econòmic, social i laboral, adequat a llur situació i orientat a ajudar-les ...
 • Convenio Colectivo de Personal Laboral del Ajuntament de Vic, Barcelona
 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Administració local - Ensenyament i universitats - Funció pública - Generalitat de Catalunya - Normativa laboral - Registres - Sector privat - Terminologia -

  ...ència del coneixement del català al personal de l’Administració de l’Estat, la de ...Edicte de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (dogc núm. 4744, .... 371 . @Normativa laboral. En aquest període han aparegut aquestes sis ... la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Societat ...
 • Crònica legislativa: Catalunya

  1. Catalunya - Activitats audiovisuals - Administració local - Col·legis professionals - Departament de Cultura - Departament de la Presidència - Funció pública - Sector privat - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  .../4244/04287032.htm>), de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sobre aprovació .... @@@Ensenyament. En aquest àmbit de personal al servei de l’Administració cal esmentar ...b. . @@@Normativa laboral. En aquest període han aparegut les disposicions ... la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de l’empresa Utymat, sa, per ...
 • LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
  ... . Títol III. Despeses de personal. Article 23. Àmbit d’aplicació de les normes ...Article 27. Retribucions del personal laboral. Article 28. Retribucions dels membres del Govern ... en el contracte, nomenament, pacte o conveni col·lectiu. Les quanties màximes d'aquestes ..., als terrenys que ja li va cedir l'Ajuntament de Tàrrega (Urgell), uns equipaments amb pista ...
 • Crònica legislativa: Catalunya

  Administració local - Col.legis professionals - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració de justícia - Ensenyament - Generalitat de Catalunya - Normativa laboral - Sector privat - Terminologia - Toponímia - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ... . @@Ensenyament. En aquest àmbit de personal al servei de l’Administració cal esmentar les ... . Base 5.1 i annex 2. . @@Normativa laboral. En aquest període han aparegut les disposicions ... la inscripció i la publicació del Conveni col.lectiu de treball de l’empresa Hermes ...
 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Administració local - Col·legis professionals - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de Justícia - Administració local - Ensenyament - Normativa laboral - Radiotelevisió - Terminologia - Traducció - Toponímia - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ...Edicte de l'Ajuntament de la Conca de Dalt, sobre l'aprovació del ... comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament ha d'emprar preferentment la ... de l'Ajuntament, inclòs el personal laboral, s'ha d'acreditar tant el coneixement de la ...í d'Anoia per als anys 1999-2001 (codi de conveni núm. 0810772):. Acord. regulador de les ...
 • Derrogado Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 (Llei 25/2009, del 23 de desembre)
  ...El títol III, sobre despeses de personal, estableix l'àmbit d'aplicació de les normes en ... a les despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona. d) Els ingressos efectivament ... personal no sotmès a la legislació laboral. 1. Des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de ... individual, si no són regulades amb un conveni col·lectiu. b) A l'efecte de l'emissió de ...
 • Crònica legislativa
  ... de Catalunya, ha acordat dirigir al personal encarregat d'expedirlos la instrucció següent:. ... pot canviar si així ho acorda el seu ajuntament i mitjançant el procediment establert per ...ó, el dipòsit i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses Fomento de ...Accident laboral que s'esdevé anant a la feina o tornant-ne, o ...
 • LLEI 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
  ...Despeses de personal Article 24. Àmbit d'aplicació de les normes ...Retribucions del personal laboral Article 29. Retribucions dels membres del Govern ... en el contracte, nomenament, pacte o conveni col·lectiu. A les quanties màximes d'aquestes ...
 • Vigente Llei D'ordenació Sanitària de Catalunya (Llei 15/1990, de 9 de juliol)
  ...-4 El règim de personal del Servei Català de la Salut se subjecta a les ...ó, protecció i millora de la salut laboral. k) Prestació de productes farmacèutics, ... atès el règim jurídic especial de l'Ajuntament de Barcelona, que emana de la Llei 22/1998, del ...
 • Catalunya

  2.1. Activitat Legislativa del Parlament de Catalunya. 2.2. Disposicions Administratives de la Generalitat de Catalunya.

  ... és integrada pels estudiants, el personal docent i investigador, els investigadors i el ... tipologia nova de professorat contractat, laboral i indefinit, i posar-lo a disposició de les ...ó interadministrativa, mitjançant conveni, quan les urbanitzacions afectades es trobin ... preveu la situació específica de l’Ajuntament de Barcelona, reflectida en la Llei 22/1998, de ...
 • Convenio Colectivo de CESPA Ingeniería Urbana, SA. (serveis de recollida i neteja viària de Vic), Cataluña
 • Derrogado Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril)
  ... a flexibilitzar la composició del personal al servei de les administracions públiques, i re un important camp a la contractació laboral, i el necessari marge d'actuació que cal ... és l'àmbit territorial on l'ajuntament exerceix les seves competències. -2 La ... la comunitat ha d'incloure un projecte de conveni referit als aspectes orgànics i de funcionament. ...
 • Convenio Colectivo de Girbau SA (Vic), Barcelona
 • DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4023, pàg. 23590, de 3.12.2003).
  ...Per mitjà de conveni, el Consell Comarcal pot utilitzar els serveis i ...a) El ple de l'ajuntament ha d'adoptar un acord inicial en què s'expliciti ...d) Exercir la direcció superior del personal. e) Exercir accions judicials i administratives ..., i ratificar l'acomiadament del personal laboral. m) Plantejar conflictes de competències a ...
 • Història del dret privat català

  Introducció. Objectius. 1. La persona. 1.1. La persona física. 1.1.1. La capacitat jurídica. 1.1.2. La capacitat d'obrar i gestionar. 1.1.3. L'estat civil. 1.1.4. La naturalesa. 1.1.5. El domicili. 1.1.6. L'absència. 1.2. La persona jurídica: la universitas i altres institucions. 1.2.1. Concepte. 1.2.2. La universitas. 1.2.3. La societas. 1.2.4. Altres institucions. 2. El matrimoni. 2.1....

  ... família com a institució no tan sols personal, sinó també patrimonial, i el seu dret .... @@@7.5.7. El conveni d'agermanament. El Llibre del Consolat de Mar ...Horta de Sant Joan: Ajuntament d'Horta de Sant Joan. . Bibliografia ...
 • Convenio Colectivo de Personal Laboral de l' Ajuntament de Manlleu, Barcelona
 • Convenio Colectivo de Personal Funcionario del Ayuntamiento de Vic, Barcelona
 • La llei catalana de museus: una aproximació al règim del museu d'art de Catalunya

  I. Plantejament. II. La Llei catalana de museus. 2.1. Àmbit d'actuació. 2.2. Classificació dels museus d'acord amb la Llei de museus. 2.3. La Junta de Museus de Catalunya. III. Els museus nacionals. 3.1. Concepte. 3.2. Gestió dels museus nacionals. IV. El Museu d'Art de Catalunya. 4.1. Naturalesa i objecte. 4.2. Òrgans de govern. 4.3. Finançament. 4.4. Personal. Bibliografia citada.

  ... del qual ha estat detinguda per l'Ajuntament de Barcelona, tot i que compta amb fons ... secció s'han d'articular mitjançant un conveni (article 24.2 LM). Un cop examinada amb caràcter ... els edificis, les instal·lacions i el personal que s'haurien d'adscriure al patronat, com també ... que haurà de ser sota el règim de dret laboral, si bé caldrà respectar els principis ...
 • Derrogado Llei de L'organització Comarcal de Catalunya (Llei 6/1987, de 4 d'abril)
  ... per les tècniques de la delegació i del conveni com a mecanismes ordinaris d'assumpció per la ...a) El ple de l'ajuntament ha d'adoptar un acord inicial en què s'expliciti ...d) Exercir la direcció superior del personal. e) Exercir accions judicials i administratives ..., i ratificar l'acomiadament del personal laboral. m) Plantejar conflictes de competències a ...
 • LLEI 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014.
  ...és importants en diversos àmbits, com el laboral i el fiscal. Tanmateix, aquests pressupostos ...El títol III, sobre despeses de personal, estableix l’àmbit d’aplicació de les ... individual, si no són regulades amb un conveni" col·lectiu. b) A l’efecte de l’emissió de l\xE2"...ó sobre la participació de l’ajuntament en l’ens supramunicipal que correspongui, sobre ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR