contracte d arrendament vivienda

517 resultados para contracte d arrendament vivienda

 • La protecció dels drets fonamentals contra la contaminació acústica en la jurisprudència contenciosa administrativa, civil I penal

  En la nostra societat, tecnològicament avançada i amb una notable densitat de població i un augment dels estàndards de qualitat de vida, el soroll és un problema cada cop més present, al qual la jurisprudència, tant en l’ordre contenciós administratiu com en el civil i en el penal, s’ha hagut d’enfrontar i donar resposta, seguint la línia fixada pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal...

  ... por tales hechos, no significa que la vivienda en cuestión no constituya su domicilio legal o ...é permet a l’arrendador resoldre el contracte quan en l'habitatge hi tinguin lloc activitats ... si escau, l'extinció del contracte d'arrendament o de qualsevol altre que empari als ocupants ...
 • Revistas Españolas
  ... en los contratos de arrendamiento de vivienda», en AC , núm. 6, 2019. . — «Vías de ...
 • STS 651/2014, 24 de Noviembre de 2014

  ARRENDAMIENTO DE INDUSTRIA. DERECHO DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS RECREATIVAS. Se concluye la falta de incidencia del contrato de 1999 en la configuración de los derechos que asisten a la parte arrendataria y, por tanto, la improcedencia de la aplicación del principio de relatividad de los contratos y, en su caso, de la pretendida cesión del contrato; del mismo modo que se observa la improcedencia...

  ... de arrendamiento de uso diferente de vivienda con la actora Sol Medrano y de duración mínima ... deis compareixents d'atorgar aquest contracte d'arrendament, mitjangani aquest document arnb ...
 • Derecho y políticas ambientales en Catalunya (Primer semestre 2016)
  ... de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (art. 1). Asimismo, establece ... finançament per lísing financer o arrendament per rènting d’un vehicle nou o per a ... les diferents tipologies i objectes de contracte, en el marc de la Compra Pública Verda; ...
 • Jurisprudencia ambiental en Illes Balears (Segundo semestre 2019)
  ... suelo rústico protegido asociada a una vivienda ubicada en un edificio protegido bajo la figura ... que va concertar sengles contractes d'arrendament amb tercers. . Igualment, la recurrent negava ... l'Ajuntament de Sant Josep respecte al contracte subscrit entre l'actora i aquesta Corporació i ...
 • La propietat temporal
  ... para facilitar el acceso a la vivienda», publicat en la Revista Crítica de Derecho ... amb caràcter general en qualsevol contracte en què intervingui preu. Potser l’admissió ...
 • STS 151/2014, 14 de Marzo de 2014

  ARRENDAMIENTOS URBANOS. DESALOJO. PLAZO. La arrendataria pretendía prolongar su estancia en la vivienda a la vista del retraso que pudiera producirse como consecuencia de las impugnaciones administrativas, pero esto no interrumpen el proceso de desalojo, sin perjuicio de que si el arrendador no iniciara las obras en el plazo establecido, podrían aplicarse, en su caso, las consecuencias previstas...

  ... , declaro resolts els contractes dŽarrendament existents entre lŽactora i cada un dels ...Ariadna es arrendataria de la vivienda sita en Sabadell, en la AVENIDA000 nº NUM000 , ...
 • Escriptura d'arrendament ad meliorandum

  Model d'escriptura pactant un arrendament anomenat ad meliorandum.

  ... 3.1 En general 3.2 ADMISSIÓ LEGAL 3.3 El contracte" d'arrendament com acte d'administració o de disposició 3.4 Inscripci\xC3"...
 • Venda d'habitatge, local o garatge en règim de propietat horitzontal: entre particulars, amb arrendataris

  Model de venda d'habitatge o local o garatge, que no té Hipoteca, es paga al comptat, però hi ha arrendataris. Tanteig i retracte.

  ... de preferència : si es regeix per contracte anterior abans al 6-6-2013 (entrada en vigor de ... ( Opció 2. - Arrendament a contar del 6-6-2013 i l'arrendatari va ... relacionats els temes: Venta de vivienda a particulares Circunstancias personales de ...
 • Les relacions personals i econòmiques entre els cònjuges. Els capítols matrimonials

  1. Introducció - 2. Disposicions generals sobre el règim econòmic matrimonial primari: singuralitats del domicili familiar - 2.1. Domicili familiar: possibles titularitats jurídiques sobre l’immoble que constitueix l’habitatge familiar - 2.1.1. Determinació i aparença de domicili familiar respecte de tercers - 2.1.2. Propietat i altres formes de titularitat o legitimació per ocupar l’habitatge...

  ... com un dret subjectiu (ja sigui en arrendament, propietat o altres possibles formes de gaudi i ... de mort forma part del contingut del contracte d’arrendament, que és independent del règim ...Si se tratare de la vivienda habitual del matrimonio, el valor será el del ...
 • Escriptura d'arrendament d'habitatge amb inscripció al Registre de la Propietat

  Model d'escriptura d'arrendament d'habitatge amb pacte d'inscripció al Registre de la Propietat.

  ... de 2021 2 Model d'escriptura 3 Comentari 3.1 El contracte d'arrendament com acte d'administració o de disposició 3.2 Termini ... no inscrita, también durarán tres años los arrendamientos de vivienda que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que parezca ...
 • Escriptura elevant a públic un arrendament d'habitatge

  Model d'escriptura que eleva a públic un contracte d'arrendament d'habitatge

  ... 2 Model d'escriptura 3 A).- ESCRIPTURA 4 MODEL DE CONTRACTE PRIVAT 5 Comentari 5.1 El contracte d'arrendament com acte ... no inscrita, también durarán tres años los arrendamientos de vivienda que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que parezca ...
 • L'efectivitat del dret a l'habitatge a Catalunya i el paper del dret urbanístic: esperances en ple drama?

  El present estudi analitza les tècniques jurídiques de potenciació de la bona administració en relació amb el dret a l’habitatge i té en compte la modificació de la Llei 18/2007 operada per la Llei 9/2011, així com les polítiques públiques en el nou context de crisi econòmica. Així, s´analitzen les noves mesures adoptades per protegir els deutors hipotecaris incapaços de satisfer el pagament de...

  ... ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada, consagrado en la Constitución de ... al propietari de l’habitatge l’arrendament d’aquest a l’antic deutor. Pel que fa a la ... sobrevingut de les condicions amb el contracte de compravenda que s’hagi realitzat. En aquest ...
 • Efectes de la nul·litat, la separació i el divorci

  1. Mesures provisionals, acords entre cònjuges i mediació familiar - 1.1. Mesures provisionals - 1.2. Acords entre cònjuges - 1.2.1. Pactes en previsió d’una ruptura matrimonial i pactes fora de conveni regulador - 1.2.2. Conveni regulador - 1.2.3. Manca d’acord o conveni regulador - 1.3. Mediació familiar - 1.3.1. Règim jurídic i caracteristiques - 1.3.2. Referència a la mediació en el Codi...

  ...ència que en qualsevol altre conveni o contracte, han de ser el més clares possibles i han ...En cas d’arrendament o possessió de l’habitatge en virtut d’un ... cual, «la situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y sin fijación de ...
 • L'impacte de la crisi sobre els drets de l'àmbit social

  L’objecte d’aquest treball analitza, sense cap pretensió exhaustiva, l’impacte jurídic que han tingut les mesures preses sobre alguns dels drets de l’àmbit social, mitjançant la legislació d’urgència, per a fer front a la crisi econòmica i financera. En aquest sentit s’estudien els efectes sobre els drets laborals, el dret a l’habitatge i a algunes prestacions socials

  ... cumplimiento de la Función Social de la Vivienda. B) Aquesta desbocada dinàmica d’afrontar les ... —en termes comparatius— a un contracte administratiu d’adhesió que no a una relació ...és a l’habitatge mitjançant l’arrendament, unes mesures aquestes que van dirigides, ...
 • Conveni regulador de separació de consorts segons el Codi civil de Catalunya

  Model de conveni de separació segons el Codi civil de Catalunya.

  ...: «La situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y sin fijación de ... l'ús a un dels cònjuges mitjançant contracte , atribuïda l'habitatge al cònjuge no ... la subrogació en el contracte d'arrendament però sempre que es compleixin els requisits ...
 • Venda de finca rústica arrendada (pagament al comptat)

  Model de venda de finca rústica que està arrendada. Tempteig i retracte.-

  ...3 del Reglament Notarial. Arrendament: La Finca té com a arrendatari rústic el ... dóna per extingit i resolt el contracte d'arrendament i deixa la finca vàcua, lliure i ... derechos de tanteo o retracto cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las ...
 • Escriptura de precari de finca

  Model d'escriptura per la qual s'estableix o reconeix l'existència d'un precari.

  ...ó al caràcter gratuït d'aquest contracte el propietari té dret a reclamar la possessió ... com a precarista: Exemple: acabat l'arrendament, sense dret a cap pròrroga, l'arrendatari encara ...ón cautelar del derecho de uso sobre una vivienda que era propiedad del padre de uno de los ...
 • Escriptura de reducció capital de S.L per a restituir aportacions en junta convocada

  Model d'escriptura de reducció de capital, per a retornar aportacions, disminuint el valor nominal de les participacions o amortitzant-les. Regles generals segons els diversos supòsits. JUNTA CONVOCADA.

  ... a) No hi ha problema en el cas d'arrendament urbà, ja que no és venda de què parla l?art. ...ó als arrendataris en qualsevol contracte diferent de la compravenda. a.2.2. Els que ... prohibido el contrato de cesión de vivienda a título oneroso, aunque en él se comprenda ...
 • Contracte de compravenda d'habitatge de Protecció Oficial entre particulars (segona transmissió)

  Model de venda, segona o ulterior transmissió, d'habitatge de Protecció Oficial, sense hipoteca formalitzada entre particulars. Preus màxims. Dret de preferència de l'administració. Normes per a la seva desqualificació.

  ... civiles» i, especialment, estan relacionats els temes: Vivienda de protección oficial en Cataluña Notas sobre la compraventa en ... decret, quan els habitatges es van destinar amb anterioritat a arrendament o van estar ocupats pels qui les van promoure. Si són de promoció ...
 • Escriptura de dació o adjudicació en pagament d'un deute

  Model de dació o adjudicació en pagament de deute: supòsit: una societat és deutora d'una altra i adjudica una finca amb hipoteca al creditor en pagament del deute. Beneficis fiscales en cas de particulars.

  ... [j 3] la dació en pagament com «un contracte onerós en el qual existeix cessió d'una cosa a ...án solicitar la dación en pago de su vivienda habitual en los términos previstos en este ... Així: 1.- ARRENDAMENT RÚSTICS: Deia l'article 22 de la derogada ...
 • Hipoteca entre particulars, en garantia de deutes o préstecs amb interès variable

  Model d'una hipoteca formalitzada entre particulars en garantia de qualsevol deute. Doctrina de la DGRN.

  ... la part deutora, en virtut del present contracte, s'hauran de fer en el domicili social de la part ... escriptura quan la finalitat de l'arrendament és causar disminució del valor de la finca ... acreedora sobre el carácter de única vivienda habitual atribuido a las dos fincas hipotecadas ...
 • Escriptura de liquidació de S.L amb béns i efectiu a repartir en junta universal

  Model d'escriptura de liquidació d'una societat limitada, per acord de la junta general. Repartiment en béns i efectiu. Junta universal.

  ...ó als arrendataris en qualsevol contracte diferent de la compravenda. 1.2. Els que es ... planteja el problema de si vigent un arrendament concertat a l'empara de la Llei del 2003 (per ..., de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda...
 • Escriptura de fusió simplificada o per absorció de dues societats anònimes amb un únic soci

  Model d'escriptura de fusió per absorció en la qual la societat absorbent és l'únic soci de l'absorbida. Requisits legals i fiscals. Comentari per a altres casos de fusió per absorció.

  ... d'aquesta i les tingui cedides en arrendament són: A).- Casos en què la societat que es ...ó als arrendataris en qualsevol contracte diferent de la compravenda. a.2.2. Els que ... prohibido el contrato de cesión de vivienda a título oneroso, aunque en él se comprenda ...
 • Renda vitalícia. Cessió del ple domini d'un immoble a canvi d'una pensió vitalícia

  Model d'escriptura de renda vitalícia: se cedeix una finca a canvi d'una pensió vitalícia. Es garanteix amb condició resolutòria expressa. Llei 6/2000 de 19 de juny.- Doctrina de la DGRN.

  ... 1.- Actes a títol onerós: el típic contracte aleatori de renda vitalícia o violari regulat pe ... 3.- En relació a l'arrendament s'ha manifestat que la finca està lliure ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR