construccio barcelona

17522 resultados para construccio barcelona

 • Valoración vLex
 • Vigente Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals (LLEI 5/2006, de 10 de maig)

  ... de Catalunya, relatiu als drets reals, com un pas més en la construcció del nou sistema jurídic privat català i en el seu procés codificador. ...%, o bé al 10% si es tracta de l'antic territori emfitèutic de Barcelona, calculat sobre el valor total de l'immoble, que comprèn les edificacions ...

 • Estatuts d'un edifici en propietat horitzontal

  Model d'uns estatuts aplicables especialment quan hi ha locals en planta baixa i aparcaments en soterranis.

  ... y del plazo de desenvolvimiento o realización de la construcción) lo que subyace no es un derecho real de los configurados en el ...16/2016 de TSJ Catalunya (Barcelona), Sala civil i Penal, 21 de març de 2016, [j 26] que, amb referència ...

 • STSJ Cataluña 4242/2013, 14 de Junio de 2013

  ...SR. AMADOR GARCIA ROS. IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ. Barcelona, 14 de juny de 2013. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de ...2n. L'empresa es dedica al sector de la construcció i li es d'aplicació el conveni col.lectiu del sector de la construcció i ...

 • Vigente Llei de la Carta Municipal de Barcelona de Catalunya (Llei 22/1998, de 30 de desembre)

  ... en la diversitat, ha projectat al món la seva capacitat d'iniciativa, la seva vocació de modernitat i el seu compromís solidari en la construcció d'un món en pau, basat en el respecte i la tolerància. Barcelona, bressol de cultures, ha estat i vol ésser un exemple en la defensa dels drets ...

 • Notícies corporatives i del món del Dret

  ...De la vida quotidiana a l’economia d’un país (Barcelona i Catalunya, 1550-1714)», a càrrec de l’historiador Albert García ..., inclosa la part de la ciutat desapareguda per causa de la construcció de la Ciutadella, sigui el document que van fer els qui van destruir una ...

 • El nuevo marco institucional ambiental en Chile

  En esta nota se realizan algunos apuntes sobre la Ley 20417, de 26 de enero de 2010, que introduce un nuevo marco institucional ambiental para Chile. En este sentido, se hace una revisión histórica de la protección al medio ambiente en Chile, y la influencia que ha tenido la comunidad internacional en la construcción institucional ambiental en el país, hasta llegar al modelo que propone esta Ley.E

  ..., instrumentos y principios en los que ha apoyado sus construcciones jurídicas de protección del medio ambiente. Como consecuencia, se ha ... de medio ambiente: diez años del Convenio de Aarhus , Atelier, Barcelona, 2008. JORDANO FRAGA, J., La protección del derecho a un medio ambiente ...

 • L'accessió immobiliária i el principi de la bona fe. (Análisi del Projecte de Llei de l'accessió i l'ocupació)

  ...construcció en terreny alié pero també, i com a novetat, es regula la construcció ...i Valls Taberner F., Usatges de Barcelona, Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de la Caritat, 1913. Alvarez ...

 • Els drets socials dels emigrants

  1. Introducció. 2. L'estatut iusfonamental de l'emigrant: el punt d'arribada. 3. El treball com a via d'accés als drets socials dels emigrants. 4. Les llibertats socials dels emigrants. 5. Els drets socials prestacionals. 6. A tall de conclusions: algunes observacions finals.

  ...N'hi ha prou amb veure la construcció jurisprudencial alemanya sobre la «clàusula de reserva del possible», 4 ...ón, Estado social y prestaciones sociales autonómicas , Cedecs, Barcelona, 1999, p. 33-36. . Sánchez-Urán Azaña, Y., «Derecho a la ...

 • Colaboradores

  ... del liberalismo doceañista en España y América (2003), La construcción" del héroe en España y México (2003), El imperio sublevado (2004), Docea\xC3"... Antropología Social e Historia de América de la Universitat de Barcelona, se exilió a Venezuela por haber intervenido en la Caputxinada. Se ...

 • El Dret Ambiental a Catalunya

  ... que els municipis puguin cobrar les taxes i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en aquells supòsits en què la llicència se ...ó de suport als municipis desenvolupada per la Diputació de Barcelona, per tal de facilitar l’aplicació de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Consorci per a la Normalització Lingüística. Dret civil. Ensenyament i universitats. Funció pública. Normativa laboral. Terminologia. Toponímia. Traducció. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  ...ó del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2007-2011 ...

 • La Comissió Jurídica Assessora com a garant de l’autonomia

  En aquest treball, després de recordar-se la funció de construcció de les institucions bàsiques de Catalunya que s’atribuí a la Comissió Jurídica Assessora durant la Segona República i en el moment en què fou restablerta, s’examina el paper que li correspon en l’actualitat com a òrgan consultiu garant de l’autonomia. S’analitzen les característiques definitòries d’aquesta funció de garantia i s’ex

  ..., professor titular de dret administratiu de la Universitat de Barcelona. Comissió Jurídica Assessora, Plaça Nova, 2-3, 08002 Barcelona, ... que en la Segona República assumí un paper cabdal en la construcció de les noves institucions catalanes, en l’actualitat vetlla per llur ...

 • Derrogado Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 (Llei 16/2007, del 21 de desembre)

  ... l'euro; la segona repercuteix directament en el sector de la construcció, que ha tingut un paper molt rellevant en el creixement dels darrers anys. ..., SA Unipersonal 35.692.350,00 Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) 33.952.096,21 Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) ...

 • Polítiques nacionals de reforma dels sistemes universitaris i procés d'integració europea

  Les polítiques nacionals sobre els sistemes universitaris es mostren, més entrecreuades i interdependents del que sembla, a causa del procés d’integració europea. Les direccions cap a les quals s’encaminen són diferents en funció dels seus objectius (docència o investigació), però absolutament convergents cap a la consecució d’una mateixa finalitat: la creació d’un Espai Comú. Es tracta, com és...

  ... es desfaci el camí de les polítiques nacionals alienes a la construcció d’aquest espai. Respecte a l'ensenyament, l'espai comú s'ha anat ... de la investigació: la representada pel Consell Europeu de Barcelona, celebrat dos anys després del de Lisboa, el 15 i 16 de març de 2002. En ...

 • Hipoteca entre particulars, en garantia de deutes o préstecs amb interès variable

  Model d'una hipoteca formalitzada entre particulars en garantia de qualsevol deute. Doctrina de la DGRN. -

  ... la Llei hipotecària i per pacte exprés als edificis de nova construcció on abans no els hagués, sempre que la seva construcció hagi estat ... contra la nota de calificación del registrador de propiedad de Barcelona n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una escritura de ...

 • Revista de revistas

  ...«Comentario a la sentencia de la AP de Barcelona, de 2 de marzo de 2011 (caso Padawan, S. L.)», por Antonio satas ...11. «La STC 31/2010 sobre l’Estatut de Catalunya o la construcció jurisprudencial de l’estat autonómic», por Joan ridao i martín, pág. ...

 • La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011

  En aquest article s’analitzen les propostes en matèria de política lingüística dels grups polítics que van obtenir representació a les Corts Valencianes en les eleccions de maig de 2011, gran part de les quals tenen el seu origen en el document Propostes d’Escola Valenciana per als programes electorals. Des d’una perspectiva sociolingüística, s’estudiarà l’abast de les propostes, dins del marc de

  ... la llengua ni, tot sovint, tampoc de l’acció política de construcció nacional. Per últim, remarquem la proposta EU.ED.08. La proposta, ...(1996) Liberalisme i normalització lingüística. [Barcelona: Empúries]. CASESNOVES, R (2010) "Changing linguistic attitudes in ...

 • STSJ Cataluña 217/2017, 24 de Marzo de 2017

  RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Debemos considerar como actos sujetos a control jurisdiccional los acuerdos o aspectos de la decisión impugnada formulados materialmente como una resolución jurídica. Esto es, los aspectos que tienen un contenido asertivo e incluyen una declaración formal que se proyecta en el estatus jurídico de las instituciones o las personas. Se estima la apelación.

  ...DON EDUARDO PARICIO RALLO. En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. LA SALA DE LO ... de la seva aplicabilitat a les administracions locals, la construcció clàssica dels actes polítics com actes exempts del control ...

 • STS, 9 de Diciembre de 2014

  Recurso contencioso administrativo. Justiprecio del suelo de las fincas. Valor en venta de vivienda de protección oficial. Producto inmobiliario de vivienda libre.

  ... acuerdo del Jurado de Expropiación de Cataluña, Sección de Barcelona, de 18 de julio de 2008, y por el Ayuntamiento de Manresa, ahora ...: 1.974.118,71 euros por el suelo; 190.847,66 euros por las construcciones y 106.410,33 euros por premio de afección, una vez descontados 36.759,32 ...

 • STSJ Cataluña 4462/2016, 8 de Julio de 2016

  DESPIDO. La trasgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de...

  ...AZÓN VILAS. ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ. En Barcelona a 8 de julio de 2016. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de ... serveis integrals als seus clients des de la planificació, construcció i instal.lació definitiva de sistemes de generació eòlica fins al ...

 • Declaració d'obra de rehabilitació

  Model d'escriptura per la qual uns cònjuges, casats en règim legal de separació de béns, declaren la rehabilitació d'un edifici. Assegurança decennal. Doctrina de la DG. Canvi d'ús. La fiscalitat de la rehabilitació.

  ...ó d'obra nova acabada Declaració d'obra nova en construcció Pel que fa a l'assegurança decennal es comenta després. A Catalunya ... García, frente a la negativa del registrador de la propiedad de Barcelona n.º 16, a inscribir una escritura de cambio de uso de departamento. . ...

 • Vigente Llei D'urbanisme de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost)

  ...Barcelona, 3 d'agost de 2010. José Montilla i Aguilera. President de la Generalitat ... indemnització per l'ordenació urbanística de terrenys i construccions. L'ordenació urbanística de l'ús dels terrenys i de les construccions, ...

 • La jurisprudència constitucional sobre l'organització territorial de l'Estat autonòmic i bibliografia sobre la incidència d'aquesta jurisprudència.

  A la primera part de l’article es destaca la rellevància de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre els aspectes vinculats a l’organització territorial de l’Estat autonòmic, doctrina que reflecteix el camí seguit per l’Alt Tribunal per a dotar de contingut les indefinicions que presenta el títol viii de la Constitució espanyola. Es ressalta de forma especial la jurisprudència constitucional

  ... també en positiu , duent a terme aportacions pròpies a la construcció de l’Estat autonòmic. Finalment, l’exercici de la tasca del Tribunal ... Pi-Sunyer, Materias competenciales y Tribunal Constitucional , Barcelona, Ariel Derecho, 1989. . Manuel Aragón, «¿Estado jurisdiccional ...

 • L’expressió de la data en català a Mallorca al llarg de la història

  The Expression of Dates in Catalan in Majorca through History Antoni I. Alomar i CanyellesWe find significant differences in the use of centuries, however, hasbeen that which illusprepositions when comparing the current, trates the date asal (o als) 25 desembre 2008 generally used system for expressing dates in (December 25, 2008). These structures are the Catalan and those used in earlier...

  ... regla, per exemple el Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona («dia en xifres + de + mes en minúscula + de(l) + any en xifres i ...èsdeterminar les dates inicial i final d’aparició de cada construcció. Després del processament d’aquestes dades, un cop començada l’etapa ...

 • La STC 31/2010 i la contribució de la jurisprudència constitucional a la configuració d'un Estat compost a Espanya: elements de continuïtat i ruptura, i incidència en les perspectives d'evolució de l'Estat autonòmic

  La STC 30/2011 ha suposat una ruptura del pacte constituent amb base al qual es va desenvolupar l’estructura de l’Estat dins de les possibilitats i límits fixats en l’esmentat pacte. El nucli essencial d’aquest és el dret a l’autonomia previst a l’article 151 la CE. A la STC 30/2011, el TC s’ha enfrontat per primera vegada amb aquest nucli essencial del pacte constituent i ho ha fet en uns termes

  ...construcció d'una estructura políticament descentralitzada com un procés de ...Roger la seva crònica des de Barcelona en El País (8 d'abril de 2011), informant que el president Mas i vuit ...