construccio barcelona

17522 resultados para construccio barcelona

 • Valoración vLex
 • Convenio Colectivo de Comerç de Materials de la Construcció, Barcelona
 • L'efectivitat del dret a l'habitatge a Catalunya i el paper del dret urbanístic: esperances en ple drama?

  El present estudi analitza les tècniques jurídiques de potenciació de la bona administració en relació amb el dret a l’habitatge i té en compte la modificació de la Llei 18/2007 operada per la Llei 9/2011, així com les polítiques públiques en el nou context de crisi econòmica. Així, s´analitzen les noves mesures adoptades per protegir els deutors hipotecaris incapaços de satisfer el pagament de...

  ..., la flexibilització dels requisits en els edificis de nova construcció, l’eliminació de determinades reserves urbanístiques i la supressió ... , realitzades a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, els dies 18 y 19 de desembre de 2003. . Vegeu GARCÍA-ALMIRALL, Pilar; ...

 • Comentaris a algunes qüestions d'interès objecte de la recent jurisprudència registral

  ....-Per autoritzar escriptures de declaració d’ obra nova en construcció , els notaris exigiran, per al seu testimoniatge, l’aportació de ...

 • Els catalanoparlants, els diglòssics i els monolingües. Grups sociolingüístics a la franja

  L’estudi presenta una anàlisi multivariant sobre els coneixements i els usos lingüístics de la població de la Franja, i continua amb les anàlisis preliminars de l’enquesta d’usos lingüístics a la Franja de l’any 2003 (Sorolla Vidal, 2005). Els resultats apunten que, a pesar que el concepte de diglòssia resulta excessivament abstracte a l’hora d’analitzar la complexa situació sociolingüística de...

  ... afirmar la tesi de la diglòssia al Principat, i concretament a Barcelona, no pretenc d’assimilar aqueixa situació, més enllà que no ho ... , on s’indica la força de cadascuna de les variables en la construcció dels diferents components. Així, les saturacions amb valors més ...

 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

  ... TIPUS DE CÈDULA D’HABITABILITAT , entre habitatges de nova construcció i habitatges usats o preexistents, als quals corresponien, respectivament, ...

 • STSJ Cataluña 3743/2014, 22 de Mayo de 2014

  DESPIDO DISCIPLINARIO. Aunque la determinación la gravedad exigible es algo extraordinariamente casuístico, en todo caso es preciso que tenga verdadera trascendencia por constituir un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del empresario; habiéndose afirmado a tal efecto que este criterio objetivo de valoración del retraso continuado en el pago de la retribución no es de apreciar...

  ...AZÓN VILAS. ILMO. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ. En Barcelona a 22 de mayo de 2014. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de ...construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2007-2011 i ...

 • STSJ Cataluña 63/2016, 28 de Julio de 2016

  PAREJAS DE HECHO. DISCAPACIDAD. TESTAMENTO. NULIDAD. Contrariamente a lo que entiende el recurrente, la ley no impide ni contraer matrimonio al incapacitado al excluir que las deficiencias o anomalías psíquicas constituyan en sí mismas impedimento para que las personas afectadas por tales deficiencias puedan contraer matrimonio ni tampoco constituir o continuar con la unión estable y prueba de...

  ... Ilma. Sra. Dª. Mª Eugènia Alegret Burgués. Barcelona, 28 de julio de 2016. La Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de ... Escolarització correcta, formació en construcció. Antecedents de accident vascular cerebral amb la seqüela de síndrome ...

 • Doctrina del conseil constitutionnel francès sobre l'impost de solidaritat sobre la fortuna

  Aquest treball analitza el contingut de la doctrina del Conseil Constitutionnel francès en relació amb les successives normes reguladores de l’Impost de solidaritat sobre la fortuna (ISF). Després de descriure els elements bàsics d’aquest impost i de la institució del Conseil Constitutionnel, s’analitzen els principis constitucionals en matèria tributària de capacitat econòmica i d’igualtat...

 • Vigente Estatut d'autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol)

  ... volen prosseguir amb la finalitat de fer possible la construcció d'una societat democràtica i avançada, de benestar i progrés, ...La capital. La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona, que és la seu permanent del Parlament, de la Presidència de la ...

 • Estrada Rius, Albert: Organització institucional i construcció naval a la Corona d Aragó Museo Marítim

  . Estrada Rius, Albert: Organització institucional i construcció naval a la Corona d Aragó Museo Marítim, Barcelona, 2004, 253 pp. Somos bibliográficamente deficitarios en obras sobre las instituciones históricojurídicas referentes al ámbito marítimo. Por eso ...

 • La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o diversitat d'unitats?

  La gestió normativa de la llengua catalana, amb l’adveniment de nous centres codificadors de caràcter regional, està vivint uns moments de desorientació important. Hom podria dir que la institucionalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha inaugurat una nova conjuntura estandarditzadora que es podria catalogar com a pluricèntrica. Tanmateix, la dinàmica politicoideològica que n’ha...

  ...ó a la normativa per part de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona", fet que va tenir com a conseqüència immediata la residualització de l\xE2\x80"...òries que recolzarien en una mena de saber lingüístic en construcció permanent. Aquest saber s’aniria conformant a partir de les ...

 • Normalització lingüística en el dret del treball

  Aquest article té com a finalitat l’anàlisi dels paràmetres de normalització lingüística en el dret laboral. En primer lloc, se centra en la singularitat d’aquesta branca de l’ordenament jurídic i en els condicionaments ideològics i jurídics que la caracteritzen. En segon lloc, la part més extensa de l’article es dedica a l’estudi dels organismes, de les normes convencionals i de les polítiques...

  ... Llibre de subcontractació , obligatori en el sector de la construcció, recollint la previsió de la disposició addicional tercera del Reial ...Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Reus, Manresa, Sabadell, Terrassa i Sant Feliu ...

 • Permuta de solar per finca futura

  Model d'escriptura en què es formalitza una permuta d'un solar essent la contraprestació de l'adquiridor el lliurament de pisos o locals futurs. Estudi fiscal i normativa catalana.

  ... de l'obra, les condicions, els terminis inicial i final de la construcció i la qualitat dels materials emprats.) b ).- La companyia *, haurà ... Defineix aquest contracte la ST 2/2012 del TSJ Catalunya (Barcelona) de 5 de Gener de 2012, [j 14] dient: ha de tenir-se en compte que ...

 • «Si no hi ha creixement, no solucionarem l'atur ni tampoc l'endeutament»

  Joan Hortalà i Arau (Barcelona, 1940) és llicenciat en Dret i doctor en Ciències Econòmiques. Des del 1993 presideix la Borsa de Barcelona, una tasca que compagina amb diverses responsabilitats en l’àmbit acadèmic -és catedràtic de Teoria Econòmica a la Universitat de Barcelona i ha estat Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques en dues etapes anteriors- i amb...

  . Joan Hortalà i Arau (Barcelona, 1940) és llicenciat en Dret i doctor en Ciències Econòmiques. Des del ... creixement substantivament en el sector immobiliari i de la construcció. Això es reflecteix en el conjunt de l’economia i, per tant, a la ...

 • Vigente Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya (Decret 305/2006, de 18 de juliol)

  ... les característiques de les diferents modalitats d'usos i construccions autoritzables en aquesta categoria de sòl, amb l'experiència dels més ...d) La Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona. e) La Direcció General d'Urbanisme. 9.2 La composició de la Comissió ...

 • Ressenya de les principals sentències del Tribunal Suprem

  ...L’AP Barcelona va revocar la sentència del Jutjat i va desestimar la demanda. El ... amb la promotora que havia dirigit el difícil procés de construcció, però els compradors quan s’integren en un procés de ràpida obtenció ...

 • La col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures de servei públic. Revisió crítica I alternatives al marc regulador actual

  L’actual emergència de la col·laboració publicoprivada en la provisió d’infraestructures de servei públic és conseqüència de les tensions de tresoreria de les administracions públiques. Els avantatges d’aquesta tècnica es concreten en el diàleg entre el sector públic i el sector privat per consensuar el finançament i l’execució de projectes, la bona relació qualitat-preu i el tractament en termes

  ... col·laboració publicoprivada (CPP) per al finançament, la construcció, la gestió i l'operació d„infraestructures o equipaments públics s'ha ...WP/09/144 (2009). CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA. «El sistema de peatges a Catalunya. Avaluació d'estratègies». Estudi ...

 • L'«acomodació» de la població escolar amazigòfona a Catalunya

  This article analyzes the set of problems posed by the children of the first generation of Amazig-speaking immigrants joining the Catalan school system, with a view towards laying the groundwork for a psycho-pedagogical proposal for a school model of language coexistence. The analysis is based n the results of a previous study carried out in a specific school environment. A whole...

  ... o inconscient, està immersa en una dinà- mica de (re)construcció de la realitat. De nosaltres depèn que aquesta dinà- mica ens condueixi ... La immigració estrangera a Espanya. Els reptes educatius. Barcelona: Fundació «la Caixa». . Areny i Cirilo, M. D. (1999). Avaluar per ...

 • Vigente Llei Ferroviària de Catalunya (Llei 4/2006, de 31 de març)

  ... és la inauguració de la primera línia ferroviària, entre Barcelona i Mataró, l'any 1848. Aquesta data marca l'inici del transport ferroviari ... Ferroviari de Catalunya esdevé la clau de volta d'aquesta construcció jurídica. El títol I el defineix prenent com a base les infraestructures ...

 • Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió

  En la primera part d’aquest article s’analitza el fenomen de les personificacions instrumentals locals (PIL), tant de les funcionals (organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils locals), com de les cooperatives (mancomunitats, consorcis i societats mercantils constituïdes per diversos ens locals). L’estudi inclou dues dimensions: la quantitativa, que centra el seu...

  ...; així, per als serveis econòmics (abastament d’aigües i construcció i explotació d’habitatges, per exemple), les EPE i SML; per als serveis ..., les vegueries/províncies i l’Àrea Metropolitana de Barcelona resten subjectes a les mesures de redimensionament del sector públic ...

 • Sobre la construcció en les expressions de data. Edició de la polémica entre Joan Coromines i Antoni Rovira i Virgili

  Breu presentado de la polémica.

  ...Tinc a la mà la meva Història de Rússia, publicada per l'Editorial Catalana, de Barcelona, fa prop de trenta anys (exactament l'any 1919), i comprovo que quasi sempre hi apareixen les dates amb l'article davant els anys: «el 5 de gener ...

 • Vint-i-cinc anys de la Revista Catalana de Dret Públic: anàlisi del perfil dels autors que hi han publicat i de la temàtica dels articles

  Aquest article s’insereix dins del número commemoratiu del vint-i-cinquè aniversari de la Revista catalana de dret públic i fa una descripció dels seus orígens duals com a revista dedicada als aspectes territorials de la construcció de l’Estat de les autonomies i com a revista generalista de dret públic. Explica les dues etapes de la Revista (de 1985 a 2004 i de 2005 a l’actualitat) i fa una...

 • Avaluació de la política lingüística. El tractament del rus a Estònia i de l'espanyol a Catalunya

  Estònia i Catalunya comparteixen una situació lingüística similar (posttotalitària) però mostren dues respostes polítiques diferents a aquesta situació, especialment en el seu tractament del rus i el castellà. A Estònia, oficialment monolingüe, el rus és una llengua «estrangera » amb facilitats lingüístiques limitades (incloent-hi escoles en rus); a Catalunya, el castellà és una llengua (co)oficia

  ... of the oral presentation made by the author in the workshop «Barcelona vs. Tallinn: Comparing Language Environment and Policy» at the EAAL ...Aproximació a l’estudi de la construcció de llengües nacionals a l’Europa del segle XX . Vilassar de Mar: ...

 • La accesión inmobiliaria

  ...construcció en terreny aliè però també, i com a novetat, regula la construcció ...D¿ABADAL VINYALS, R. i VALLS TABERNER F., Usatges de Barcelona, Imprenta de la Casa Provincial de la Caritat, Barcelona,1913. . ALVAREZ ...

 • Resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat contra qualificacions de la propietat i mercantils

  ... terminis que consten a l’escriptura i al Registre per a la construcció i venda dels habitatges a construir sobre aquest immoble, perquè la ...La Resolució de 14 de juny de 2012 publica la SAP Barcelona (15a) de 21 de juliol de 2011, que anul·la la següent Resolució, però ...