borsa justicia treball

1133 resultados para borsa justicia treball

 • Valoración vLex
 • Crònica legislativa de les Illes Balears

  El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el segon semestre de 2016.

 • Crònica legislativa de les Illes Balears

  ..., i també per l’adaptació de les relacions de llocs de treball de les administracions de l’àmbit territorial de les Illes ... 2013 per la qual convoca un concurs per formar part de la borsa de responsables d’aula, examinadors i/o correctors de les ... també la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia...

 • Crònica legislativa: Estat espanyol

  Activitats audiovisuals - Administració de justícia - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració local - Ensenyament i universitats - Altres disposicions -

  ...314-317). . Administració de justícia. Resolució de 13 de setembre de 2006 (boe núm. 234, de 30 de ... Superior de Justícia de Catalunya, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a la província de ...

 • Vigente Codi Civil de Catalunya, Llibre Segon relatiu a la Persona i la Família (Llei 25/2010, del 29 de juliol)
 • Normalització lingüística en el dret del treball

  Aquest article té com a finalitat l’anàlisi dels paràmetres de normalització lingüística en el dret laboral. En primer lloc, se centra en la singularitat d’aquesta branca de l’ordenament jurídic i en els condicionaments ideològics i jurídics que la caracteritzen. En segon lloc, la part més extensa de l’article es dedica a l’estudi dels organismes, de les normes convencionals i de les polítiques...

  ...» (incloent-hi, doncs, el laboral, com veurem que fan els departaments de Treball i de Justícia) i en l’etiquetatge, embalatge i instruccions d’ús dels productes distribuïts a Catalunya ... i anglès (http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-0/httpstatus-404/), que detalla la borsa de treball per a la comunitat; i a Flandes, el web neerlandès del servei d’ocupació es pot ...

 • Crònica legislativa: Illes Balears

  ...Els treballs han de ser individuals, originals, inèdits, escrits en prosa, en ...Convocatòria específica per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les ...Innovació, interior i justícia. Ordre de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de ...

 • STSJ Cataluña 7833/2013, 29 de Noviembre de 2013

  CONTRATO DE TRABAJO DE MENORES O INCAPACITADOS. JORNADAS REDUCIDAS. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. PENSIONES CONTRIBUTIVAS. Una vez que el legislador ha optado por un desarrollo concreto del art. 14 CE, que incrementa las garantías precedentes conectándolas con una tutela también reforzada de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, no puede el órgano judicial efectuar una...

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA. CATALUNYA. SALA SOCIAL. NIG : 08019 - 44 - 4 - 2012 - 8025697. ... d'Empresa per la rescissió dels contractes de 46 treballadors de la seva plantilla, d'un total de 93, en base a raons de tipus ... afectats pel present ERO mantinguin el seu estatus dins la borsa de treball de la Generalitat. - La Part Social ACCEPTA els termes ...

 • Crònica parlamentària de Catalunya (2n semestre de 2011)

  ...'ús de la llengua oficial pròpia a l'Administració de justícia (núm. tram. 250-00235/09), (BOPC 97, de 27.06.2011, pàg. 12). ...c) Desenvolupar una borsa de treball amb els criteris que acordin el Comitè d’Empresa ...

 • Construcció/deconstrucció del Dret de societats

  El nostre dret de societats mercantils es troba en una llarga fase de reforma. Des de les vetustes normes vigents del C. de c. de 1885, fins a les més recents de la Llei de Modificacions Estructurals 3/2009 (LME) i del Text refós de la Llei de Societats de Capital (aprovat pel RD Legislatiu 1/2010, TRLSC), aquest dret travessa un "continuat procés de perfeccionament

  ... per raó d’interessos generals o públics (banca, borsa, assegurances..), sinó en el règim general de les companyies. ... societats, seguint el model francès de 1966; però els treballs en aquest sentit no van tenir continuïtat i aviat es van ... de competència entre els Ministeris d’Economia i de Justícia sobre la regulació de les societats cotitzades en els mercats de ...

 • El català a l'Administració de justícia i el nou Estatut

  The reform of the Catalan Statute of Autonomy has made it possible to incorporate at the highest level a range of precepts that might imply a change for the situation of Catalan in the justice system. Despite the years that have gone by since the recognition of the official character of Catalan, the use of Catalan in the justice system continues to be very limited, to the point where the official

  ... és el perfil lingüístic que tenen els diferents cossos o categories de funcionaris que treballen en aquest àmbit. . El segon bloc el dedicarem a analitzar en què innova l’Estatut el règim ... per introduir la necessària acreditació dels coneixements de llengua per formar part de la borsa d’interins. Tanmateix, des d’un primer moment va ser objecte de múltiples impugnacions, amb ...

 • Crònica legislativa: Illes Balears

  Ajuts, subvencions i beques. Ensenyament. Direcció General de Política Lingüística. Consell Social de la Llengua Catalana. Institut Ramon Llull. Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears. Institut d’Estudis Eivissencs. Funció pública. Orientació política general del Govern de les Illes Balears.

  ... Balears, a més dels requisits que per a cada lloc de treball s’especifiquen a les bases d’aquesta convocatòria, els ... de 2008, per la qual convoca un concurs per actualitzar la borsa d’auxiliars examinadors de les proves per a l’obtenció dels ... Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que proclama que «s’ha d’acreditar el ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Col·legis professionals. Ensenyament i universitats. Funció pública. Administració de justícia. Normativa laboral. Terminologia. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  ... de Catalunya de trasllats per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter ... la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a ...28010). Base 7 de l’annex 1. Administració de justícia. Resolució JUS/12/2009, de 7 de gener, de convocatòria de ...

 • L'actiu. béns comuns i privatius

  - L'actiu de la comunitat. 1.1.- L'article 66.1 CF. 1.2.- L'article 67.1 CF. 1.3.- L'article 68.1 CF. 1.4.- Conclusions. 1.5.- Fonament dels patrimonis privatius en un règim de comunitat. 2.- El patrimoni comú. 2.1.- Etapes del patrimoni comú. 2.1.1.- L'etapa de comunicació de béns. 2.1.2.- L'etapa de comunitat. A.- Els fruits dels béns comuns. B.- Guanys, beneficis i lucres obtinguts pels...

  ... dels diferents patrimonis i amb els guanys procedents del treball dels cònjuges i, una vegada dissolt, es liquida i s'adjudica als ... que es deriva d'una activitat empresarial, comercial, borsàtil o especulativa, és a dir, totes aquelles activitats que generen ... ." En efecte, la subrogació real és un mecanisme de justícia per evitar la pèrdua de béns i drets del patrimoni privatiu en ...

 • Crònica legislativa: Illes Balears

  ... per la qual aprova la relació de funcions dels llocs de treball del personal funcionari de la Conselleria d’Educació i Cultura ...Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 21-6-2010 per la qual aprova les bases que han de regir la ... del Consell d’Eivissa de 15-10-2010 pel qual crea una borsa...

 • Convenio Colectivo de Indústria d'Hostaleria i Turisme, Cataluña

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Administració local - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de justícia - Administració local - Ensenyament - Mitjans audiovisuals - Normativa laboral - Sector privat - Toponímia - Altres disposicions

  ...ís escrit de fer constar, en cas de fer-se públic el treball subvencionat, la menció següent: «La traducció d’aquesta ...3644, de 28 de maig), del Departament de Justícia, de convocatòria del procés selectiu de nou accés per proveir ...ícia, i de nivell B per als aspirants a integrar-se a la borsa del cos agents judicials); . Tanmateix, la Secció Quarta de la ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Administració de Justícia - Administració local - Aranès - Assegurances - Col.legis professionals - Departament de Cultura - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració de la Generalitat - Administració de justícia - Administració local - Ensenyament - Normativa laboral - Sector privat - Sociolingüística - Terminologia - Toponímia -...

  ... . Administració de Justícia. Resolució JUI/1430/2003, de 16 de maig (DOGCnúm. 3888, de 21 ... . Article 294 . Provisió de llocs de treball . 294.1. Els llocs de treball reservats a funcionaris s’han de ...òria del procés de selecció per a la constitució de la borsa d’interins del cos de metges forenses al servei de ...

 • Jurisprudència: Tribunal Suprem i Direcció General dels Registres i del Notariat

  Sentència del Tribunal Suprem de 7 de febrer de 2006. Sentència del Tribunal Suprem de 20 de febrer de 2006. Sentència del Tribunal Suprem de 6 de març. Sentència del Tribunal Suprem de 6 de març de 2006. Sentència del Tribunal Suprem de 15 de març de 2006. Sentència del Tribunal Suprem de 8 de maig de 2006. Sentència del Tribunal Suprem de 31 de maig de 2006. Sentència del Tribunal Suprem de 19...

  ... el requisit de coneixement de català per accedir a la borsa de funcionaris interins de l’Administració de justícia. Tot i ...’aprova el Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de ...

 • Catalunya

  ... sense personalitat jurídica adscrita al Departament de Justícia, que ha de promoure la mediació i organitzar el servei públic ... cas, els mediadors han de ser advocats, psicòlegs, treballadors" socials, educadors socials o pedagogs col·legiats i amb l'experi\xC3"... Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a ...

 • Convenio Colectivo de Transports de Mercaderies per Carretera i Logística, Barcelona
 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Col·legis professionals. Departament de Cultura. Departament de la Presidència. Ensenyament i universitats. Etiquetatge. Funció pública. Administració local. Ensenyament. Generalitat de Catalunya. Normativa laboral. Sector privat. Terminologia. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  .../eadop/imatges/4314/05004002.pdf>), del Departament de Justícia, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la ...ó de subvencions a empreses per a l’edició de treballs relacionats amb el patrimoni etnològic de Catalunya ... de català o títol equivalent per formar part d’aquesta borsa de treball. Generalitat de Catalunya. Esmentem, en primer lloc, ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Occità. Col.legis professionals. Convenis. Departament de la Vicepresidència. Ensenyament i universitats. Etiquetatge. Funció pública. Administració de justícia. Administració local. Ensenyament i universitats. Generalitat de Catalunya. Normativa laboral. Sector privat. Registres. Terminologia. Toponímia. Traducció. Altres disposicions dels...

  ... les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a ...Article 1. Funció pública. Administració de justícia. Resolució jus/789/2007, de 5 de març (dogc núm. 4848, de 23 ...

 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals - Administració local - Col·legis professionals - Convenis - Dret civil - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Sector privat - Terminologia - Traducció - Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

  ...ània, per a la creació del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus. . L’article 18.6 estableix que els estatuts, el ... . Funció pública. Administració de justícia. Decret 47/2006, de 28 de març (dogc núm. 4604, de 30 de març, .../eadop/imatges/4635/06129126.pdf), per la qual es crea una borsa de persones interessades en estades de treball o en pràctiques ...

 • Vigente Llei d'Educació (Llei 12/2009, del 10 de juliol)
 • Crònica legislativa: Catalunya

  Catalunya - Activitats audiovisuals - Administració local - Funció pública - Administració de la Generalitat - Sector privat

  ....gencat.net/diari/4114/04077126.htm), del Departament de Justícia, de modificació dels Estatuts del Col.legi d’Advocats de ...òria del procés de selecció per a la constitució de la borsa d’interins del cos de metges forenses al servei de ... ordinari de trasllats per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb ...