borsa justicia treball

1416 resultados para borsa justicia treball

 • Crònica legislativa d'Andorra. Primer semestre de 2021

  Aquesta crònica vol ser un recull dels diferents textos legislatius que fan referència a l’ús de la llengua catalana al Principat d’Andorra, impliquen diversos àmbits de la societat i són del primer semestre del 2021. També hi podreu trobar diversos articles, convocatòries i comunicats sobre la llengua del país que ha tingut l’opinió pública andorrana. Paraules clau: Andorra; educació;...

  ... 4 COMUNS ... 5 JUSTÍCIA ... 6 ECONOMIA ... 7 CULTURA ... 8 ... força, fet que ha obligat a regular la borsa de treball de personal docent i a implementar ...
 • Elements crítics de la Llei de reducció de la temporalitat a l'ocupació pública: la norma i la seva aplicació pràctica

  L’estabilització del personal temporal que ha endegat la Llei 20/2021, de 28 de desembre, per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, ha iniciat la seva aplicació l’any 2022 i seguirà desenvolupant-se a través de convocatòries durant els anys 2023 i 2024. Aquest article detalla els elements més complexos que ha comportat la posada en marxa de la Llei durant el 2022 i com ha estat...

  ... ències d’Espanya i del Tribunal de Justícia" de la Unió Europea (TJUE) que sovint “renyaven\xE2" ... plantilles i les relacions de llocs de treball (RLT) de cada administració. Això suposa que la ... i les fundacions i els consorcis hi ha una borsa de treballadors que mai han superat un procés ...
 • Crònica parlamentària de Catalunya. Primer semestre de 2022. 'Consens per defensar el català a l'escola

  Recull comentat d’iniciatives parlamentàries tramitades durant el primer semestre de 2022 per controlar l’acció política i de govern; i altres tipus de procediments parlamentaris relacionats amb el multilingüisme, la llengua i la política lingüística o que fan referència al català, l’aranès i la llengua de signes catalana. En aquest període destaquen principalment els debats sobre el català al...

  ... és tirar endavant sense aquesta eina de treball importantíssima. Trobaríem absurd que un paleta ... la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix el caràcter vehicular ... C2 de llengua catalana per a accedir a la borsa de treball de personal docent o opositar en el ...
 • Crònica legislativa de la Comunitat Valenciana. Segon semestre de 2021

  A la crònica del segon semestre de 2021 mostrem les conseqüències de diverses anul·lacions normatives que han deixat molt minvades les competències de l’Oficina de Drets Lingüístics (ODL) i també l’ús del valencià en les relacions amb els ciutadans. També es reiteren les qüestions de funció pública referides a l’exigència del requisit lingüístic, en concret respecte dels funcionaris interins, o...

  ... üístics; accés i provisió de llocs de treball a l’Administració valenciana; funció pública ... ’octubre de 2019 de la Conselleria de Justícia referida a un procediment de reclassificació ... Consell Rector, per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació ...
 • Crònica legistaltiva de Catalunya. Segon semestre de 2020

  El text recull les principals novetats normatives que afecten els usos, els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua aparegudes al segon semestre de 2020. Amb tot, es constata que durant aquest període no s’adoptà cap disposició de rang legal o reglamentària d’incidència significativa, degut tant al final sobtat de la legislatura com als condicionants propis d’un govern en funcions, com

  ... Segonament, el treball recull l’examen de la principal novetat ... , la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) recaiguda amb motiu de la ... , de 8 de setembre, per la qual es regula la borsa" de treball per a la cobertura amb caràcter inter\xC3" ...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears. Any 2019

  El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant l’any 2019. Paraules clau: Illes Balears; ús de les llengües oficials en l’Administració; Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics; atenció i drets de...

  ... la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües ... ó de l’Estat i l’Administració de justícia amb seu a les Illes Balears, i els organismes que ... de Palma de la plaça i del lloc de treball d’intèrpret en llenguatge de signes ...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears

  El text recull les resolucions del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB) que afecten els usos i els drets lingüístics i el règim jurídic de la llengua, publicades durant el segon semestre de 2016.

  ... per la qual convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües ... qual es modifica la relació de llocs de treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials ... que també defensen la igualtat, la justícia social, la inclusió i la diversitat, i en aquest ...
 • Crònica legislativa de la Comunitat Valenciana. Primer semestre de 2021

  El primer semestre de 2021 ens ofereix un ventall de novetats. El valencià es reconeix com a element determinant del patrimoni cultural immaterial, i la renovació dels membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua dona compliment a les exigències de la Llei 9/2003, per a la igualtat entre dones i homes. Alhora, es reitera la doctrina jurisprudencial envers el requisit lingüístic en la funció...

  ... Judicial, aprovada per la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local en la reunió ... possibilitat de mantindre el seu lloc de treball i triar entre aquells que més s’adeqüen als ... ó educativa i sobre la base d’una “borsa d’ocupació”, o llistat d’aspirants i ...
 • Balanç de la jurisprudència del Tribunal Suprem 1979-2019

  Aquest text recull les principals novetats jurisprudencials del Tribunal Suprem en matèria de dret lingüístic que s'han produït els últims 40 anys

  ... * Aquest balanç recull en part el meu treball: Pou Pujolràs, Agustí. (2017). La ... provisió de places en l’àmbit de la justícia ... 3.7 La no valoració de la llengua oficial ... un nivell de català per accedir a la borsa de funcionaris interins de justícia, sota ...
 • Elements crítics de la Llei de reducció de la temporalitat a l'ocupació pública: la norma i la seva aplicació pràctica

  L’estabilització del personal temporal que ha endegat la Llei 20/2021, de 28 de desembre, per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, ha iniciat la seva aplicació l’any 2022 i seguirà desenvolupant-se a través de convocatòries durant els anys 2023 i 2024. Aquest article detalla els elements més complexos que ha comportat la posada en marxa de la Llei durant el 2022 i com ha estat...

  ... ències d’Espanya i del Tribunal de Justícia" de la Unió Europea (TJUE) que sovint “renyaven\xE2" ... plantilles i les relacions de llocs de treball (RLT) de cada administració. Això suposa que la ... i les fundacions i els consorcis hi ha una borsa de treballadors que mai han superat un procés ...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears. Segon semestre de 2021. 'Les dificultats per consensuar un model estable i de finançament sobre el règim lingüístic en l'ensenyament i la sanitat

  Durant l’interval que comprèn aquesta crònica, els drets i deures lingüístics en l’àmbit de l’educació i de la sanitat han estat, novament, els temes que han generat major controvèrsia. Els principis lingüístics continguts en el Projecte de llei d’Educació que es tramita en el Parlament i els casos de discriminació lingüística en l’àmbit de la salut han tornat a centrar els debats entre les...

  ... Presidència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per reforçar l’ús del ... el Govern d’Espanya a formar un grup de treball; també s’insta la Delegació de Govern, Aena i ... -se a unes oposicions o per accedir a la borsa de treball del Servei de Salut amb els termes que ...
 • Crònica legislativa de les Illes Balears
  ... ’adaptació de les relacions de llocs de treball de les administracions de l’àmbit territorial ... convoca un concurs per formar part de la borsa de responsables d’aula, examinadors i/o ... òria del Tribunal Superior de Justícia ...
 • Crònica legislativa: Estat espanyol

  Activitats audiovisuals - Administració de justícia - Ensenyament i universitats - Etiquetatge - Funció pública - Administració local - Ensenyament i universitats - Altres disposicions -

  ... 314-317) ... @Administració de justícia ... Resolució de 13 de setembre de 2006 ... ícia de Catalunya, per la qual es convoca borsa de treball de secretaris judicials substituts a ...
 • Vigente Codi Civil de Catalunya, Llibre Segon relatiu a la Persona i la Família (Llei 25/2010, del 29 de juliol)
  ... ència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tanmateix, ja no es limita a les ... la compensació econòmica per raó de treball, i es distingeixen els acords en previsió d'una ... de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció ...
 • Vigente Llei d'Educació (Llei 12/2009, del 10 de juliol)
  ... a fonament la igualtat, l'equitat i la justícia social, li ofereix una educació gratuïta i de ... , l'honestedat i la constància en el treball ... f) La capacitació per a exercir ... gestió i els criteris d'ordenació de la borsa de treball ... 3. El primer curs de ...
 • EDICTE del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sobre la borsa de treball de secretaris judicials substituts.
 • Normalització lingüística en el dret del treball

  Aquest article té com a finalitat l’anàlisi dels paràmetres de normalització lingüística en el dret laboral. En primer lloc, se centra en la singularitat d’aquesta branca de l’ordenament jurídic i en els condicionaments ideològics i jurídics que la caracteritzen. En segon lloc, la part més extensa de l’article es dedica a l’estudi dels organismes, de les normes convencionals i de les polítiques...

  ... , el laboral, com veurem que fan els departaments de Treball i de Justícia) i en l’etiquetatge, embalatge i instruccions d’ús dels productes ... be/desktopdefault.aspx/tabid-0/httpstatus-404/), que detalla la borsa de treball per a la comunitat; i a Flandes, el web neerlandès del servei ...
 • Crònica legislativa: Illes Balears
  ... a la provisió de determinats llocs de treball de l’Institut Ramon Llull (núm. de registre de ... òria específica per a la creació d’una borsa de treball per cobrir, amb caràcter interí o ... @Innovació, interior i justícia ... Ordre de la consellera d’Innovació, ...
 • STSJ Cataluña 7833/2013, 29 de Noviembre de 2013

  CONTRATO DE TRABAJO DE MENORES O INCAPACITADOS. JORNADAS REDUCIDAS. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. PENSIONES CONTRIBUTIVAS. Una vez que el legislador ha optado por un desarrollo concreto del art. 14 CE, que incrementa las garantías precedentes conectándolas con una tutela también reforzada de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, no puede el órgano judicial efectuar una...

  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA ... SALA SOCIAL ... NIG : 08019 - 44 - 4 - 2012 - ... , es conservarà preferentment el lloc de treball de les persones que acreditin un major nivell de ... ERO mantinguin el seu estatus dins la borsa de treball de la Generalitat ... - La Part ...
 • Elements i factors que cal tenir en compte
  ... Atès el marc del treball, la meva aportació serà sintètica i ... , dels sistemes de finançament, de la borsa, i l’inquietant paper dels especuladors ... © ... relacions amb l’administració de justícia ... • La justícia i la injustícia social ...
 • Crònica parlamentària de Catalunya (2n semestre de 2011)
  ... oficial pròpia a l'Administració de justícia (núm. tram. 250-00235/09), (BOPC 97, de ... c) Desenvolupar una borsa de treball amb els criteris que acordin el ...
 • El català a l'Administració de justícia i el nou Estatut
  ... • A través de la relació de llocs de treball en què la comunitat pot disposar requisits específics per a determinades ... ària acreditació dels coneixements de llengua per formar part de la borsa d’interins. Tanmateix, des d’un primer moment va ser objecte de ...
 • L'actiu. béns comuns i privatius
  ... i amb els guanys procedents del treball dels cònjuges i, una vegada dissolt, es liquida ... béns per obtenir un benefici (inversor en borsa, inversor immobiliari ... ), el criteri és ... la subrogació real és un mecanisme de justícia per evitar la pèrdua de béns i drets del ...
 • Crònica legislativa: Catalunya

  Activitats audiovisuals. Administració local. Col·legis professionals. Ensenyament i universitats. Funció pública. Administració de justícia. Normativa laboral. Terminologia. Altres disposicions dels departaments de la Generalitat.

  ... trasllats per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació ... instruccions referides a la gestió de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter ... @Administració de justícia ... Resolució JUS/12/2009, de 7 de gener, ...
 • Crònica legislativa: Illes Balears

  Ajuts, subvencions i beques. Ensenyament. Direcció General de Política Lingüística. Consell Social de la Llengua Catalana. Institut Ramon Llull. Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears. Institut d’Estudis Eivissencs. Funció pública. Orientació política general del...

  ... és dels requisits que per a cada lloc de treball" s’especifiquen a les bases d’aquesta convocat\xC3" ... qual convoca un concurs per actualitzar la borsa d’auxiliars examinadors de les proves per a ... Administrativa del Tribunal Superior de Justícia" de les Illes Balears, que proclama que «s’ha d\xE2" ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR