resultats les proves nivell c catala

4769 documentos para resultats les proves nivell c catala

Valoración vLex
 • Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  ... Taxa per l'expedició de certificacions oficials per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)      CAPÍTOL VII. Taxa per productes emparats (arts. 4-7 a 4-7)      CAPÍTOL VIII. Taxes del Consell Català de la Producció Integrada (arts. 4-8 a 4-8) ...6-5 a 6-5)      CAPÍTOL VI. Taxa per la prestació del servei de resultats específics per l’explotació d’estadístiques d’interès de la Generalitat (arts. 6 a 6) TÍTOL VII. Comerç (arts. 7-1 a 7-2)      CAPÍTOL I. Taxa per la tramitació de la ...9-1 a 9-1)      CAPÍTOL II. Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció dels certificats oficials (arts. 9-2 a 9-2)      CAPÍTOL III. Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de ...2. Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho justifiquin, es poden fixar preus públics de nivell inferior de l'indicat en l'apartat 1, un cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per cobrir la part de cost subvencionat. ARTICLE 1-3-5 Exigibilitat 1. Els preus públics poden ...

 • Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut.

  ... Transferència de béns i serveis      DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Incompatibilitats DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. Exercici de funcions pel Servei Català de la Salut DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. Sistema d’assignació de les funcions de cap de servei dels serveis jerarquitzats de l’Institut Català de la Salut DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA. ... aliances i acords de col·laboració i cooperació amb altres institucions sanitàries de cobertura pública, i pugui descentralitzar, tant com sigui possible, la presa de decisions en els nivells d'assistència més propers als ciutadans, fent compatible l'aplicació del principi de subsidiarietat amb la definició d'uns serveis corporatius centrats en l'estratègia i l'avaluació de ... - que es posen al servei dels ciutadans - , en un procés dinàmic de presa de decisions, i també en la introducció de nous instruments i mecanismes d'avaluació dels objectius i els resultats de la gestió, més transparents, eficaços i moderns. Així, l'activitat de l'Institut Català de la Salut s'ha de sustentar en els valors de la simplicitat organitzativa, l'autonomia dels centres, ...�nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, ha de superar un procediment selectiu, en torn restringit, per mitjà de la realització de proves específiques del sistema de concurs oposició que han de versar sobre els continguts propis de les funcions a desenvolupar i sobre els aspectes pràctics i organitzatius corresponents. Aquest ...

 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  ...El poble català continua proclamant avui com a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat d'avançar per una via de progrés que asseguri una ...4. L'ensenyament és gratuït en totes les etapes obligatòries i en els altres nivells que s'estableixin per llei. 5. Totes les persones tenen dret a la formació professional i a la formació permanent, en els termes que estableixen les lleis. 6. Totes les persones tenen dret a ...3. Les proves dels concursos i les oposicions regulats per aquest article, si tenen lloc a Catalunya, poden fer-se en qualsevol de les dues llengües oficials, a elecció del candidat. Article 101, apartat 1, ...d) La regulació i la formació professional del personal investigador i de suport a la recerca. e) La difusió de la ciència i la transferència de resultats. 2. Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la coordinació dels centres i les estructures de recerca de Catalunya. 3. Els criteris de col·laboració entre l'Estat i la ...

 • Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

  ... Règim jurídic de les entitats del sector públic de la salut (arts. 68 a 70)      CAPÍTOL VI. Entitats culturals (arts. 71 a 85)          SECCIÓ PRIMERA. L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (arts. 71 a 77)          SECCIÓ SEGONA. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (arts. 78 a 85)      CAPÍTOL VII. Estabilitat pressupostària (art. 86) ...Ensenyaments d'idiomes: "3.4.1. Certificat avançat d'idiomes: 57,25 euros. "3.4.2. Ensenyaments d'idiomes, certificat dels cursos d'actualització i especialització referits als nivells C1 i C2 del Consell d'Europa: 57,25 euros." 2. S'afegeix un nou apartat, el 3.6, a l'article 9.1-5 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, amb el text següent: "3.6. Títol de graduat ... aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactada de la manera següent: "Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció dels certificats oficials" 2. Es modifica l'article 9.2-1 del text refós aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, que resta redactat de la manera següent: "Article 9.2-1. Fet ... bases reguladores, la justificació de les subvencions o els ajuts ha d'estar integrada per una memòria tècnica, que ha d'especificar amb el màxim de detall els objectius assolits, els resultats obtinguts i les activitats realitzades, sobre els quals ha d'aportar dades rellevants i fonts de verificació objectives, s'han d'establir els criteris per a l'avaluació tant dels processos ...

 • Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

  ... Activitats estadístiques del Pla CAPÍTOL V. Execució del Pla CAPÍTOL VI. Marc de col·laboració institucional en l'execució del Pla CAPÍTOL VII. Difusió de resultats estadístics DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. Model territorial ANNEX 1. Regles d'identificació normalitzada de les activitats estadístiques ANNEX 2. Relació d'activitats ... Pla pressuposa que l'Administració garantirà una correcta adequació dels recursos humans, financers i informàtics per a donar una resposta adequada a les necessitats reals de la societat catalana en matèria d'estadística. En l'àmbit professional i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en matèria de funció pública, el Pla ha de definir les condicions i els requisits ccés a l'ofici estadístic, els quals han de tenir en compte l'alt nivell d'especialització necessari, el perfil professional, la formació i la selecció adequats per a la funció estadística. En l'àmbit dels objectius informacionals, el Pla impulsa decididament la ... locals de Catalunya Descripció: elaboració de les estadístiques bàsiques sobre accidents de trànsit amb víctimes en vies urbanes i interurbanes a Catalunya i sobre el resultat de les proves d'alcoholèmia i toxicològiques dutes a terme, fent servir les dades facilitades per la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya. Cost: moderat Estadística ...

 • LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

  ... de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI PREÀMBUL La societat catalana aspira a proporcionar la millor educació a les noves generacions i, més enllà, a continuar donant oportunitats educatives a tothom durant tota la seva vida. Aquesta aspiració es correspon amb la ...L'escola ha estat vista com una oportunitat per a oferir a les noves generacions de ciutadans uns nivells més elevats de cultura i de benestar individual i col·lectiu. Així mateix, quan Catalunya ha disposat d'institucions pròpies de govern, l'educació ha experimentat avenços molt notables, fruit ... de complir tots els agents del sistema educatiu i determina els sistemes d'avaluació i d'inspecció, els quals, més enllà de l'anàlisi del compliment de la norma, han d'informar dels resultats i dels processos i han de verificar l'adequació als objectius. La Llei orgànica d'educació defineix el servei públic d'educació com un servei essencial de la comunitat que pot ésser prestat ... no presencial els ensenyaments postobligatoris, els ensenyaments que no condueixen a titulacions o certificacions amb validesa a tot l'Estat, els cursos de formació preparatòria per a les proves d'accés al sistema educatiu, la formació en les competències bàsiques, la formació per a l'ocupació i la formació permanent. També s'hi poden impartir, excepcionalment, ensenyaments ...

 • Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

  ...El Tractat d'Amsterdam és l'hereu de tota la política comunitària duta a terme des del 1972 i recull que, per a garantir els interessos dels consumidors i assegurar-los un alt nivell de protecció, la Comunitat ha de promoure la protecció de llur salut, seguretat i interessos econòmics, i també de llur dret a la informació, a l'educació i a organitzar-se per a vetllar per ...I La creació de l'Agència Catalana del Consum, mitjançant la Llei 9/2004, del 24 de desembre , atorga un nou enfocament a la problemàtica del consum. Aquest enfocament deriva del propi àmbit de competència, de les funcions i dels ... sobre seguretat, salut, higiene i intimitat personal i de les altres disposicions fixades per la normativa específica de la matèria, sens perjudici de la possibilitat de comprovar els resultats que s'hagin ofert i de la informació dels riscos que la prestació del servei comporti. Quant als serveis sobre els béns, adquireixen rellevància les obligacions relatives a la informació i a la ..., que es fixa en dotze mesos comptats des de la data d'iniciació del procediment sancionador, amb la possibilitat de suspendre el termini en cas de sol·licitud o pràctica de determinades proves. Finalment, el capítol II regula les multes coercitives i estableix la possibilitat de reiterar-les en cas d'incompliment de les ja ordenades. El Codi de consum incorpora diverses disposicions ...

 • Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

  ... Supressió de les cases de socors DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Funcions de l'Agència de Protecció de la Salut i de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Adscripció de personal a l'Agència de Salut Pública de Catalunya      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. ...La Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, va crear el Servei Català de la Salut amb l'objectiu últim de mantenir i millorar el nivell de salut de la població. El Servei Català de la Salut està configurat per tots els centres, serveis i establiments sanitaris públics i de cobertura pública als quals corresponen, entre altres ...La comunicació comprèn l'explicació dels resultats de l'avaluació del risc i dels fonaments de les decisions preses en el marc de la gestió del risc. g) Control sanitari: el conjunt d'actuacions de les administracions sanitàries, pel que fa a la ...b) Fer les proves, les investigacions, la presa de mostres, els exàmens o els controls físics, documentals i d'identitat necessaris per a comprovar el compliment de les disposicions vigents en matèria de salut ...

 • Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001.

  ... Cessions de domini en matèria de temps lliure      DISPOSICIÓ ADDICIONAL DINOVENA. Cessió de domini al Servei Català de la Salut      DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA. Cooperació al desenvolupament      DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINT-I-UNENA. Pla director d'inversions locals      DISPOSICIÓ ... Programa plurianual per a la creació, el foment i la consolidació d'un col·lectiu de científics d'alt nivell      DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUANTA-QUATRENA. Finançament de la Fira de Barcelona      DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUANTA-CINQUENA. Subvenció a la Cambra d'Associacions de ...c) En la secció 09 (Departament de Política Territorial i Obres Públiques): Primer. El crèdit 09.03.226.09, destinat al pagament de les despeses derivades de la realització de les proves de capacitació professional per a l'exercici de les activitats de transport, en funció dels ingressos que es produeixin en concepte de la taxa per la inscripció en les proves esmentades ( Llei ...6. En la secció 20 (Departament de Benestar Social), els crèdits que s'hagin d'ampliar a partir dels ingressos que es produeixin en la Tresoreria de la Generalitat provinents dels resultats de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat com a conseqüència dels beneficis obtinguts de la recaptació total, un cop deduïts totes les despeses d'explotació, els premis i les ...

 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

  ...167 a 171) ANNEX I. ANNEX II. ANNEX III. Sistemes de control d'aforament ANNEX IV. Rètols i plaques normalitzades ANNEX V. Centres, mòduls, temari i proves per a l'habilitació de personal de control d'accés D'acord amb l'article 141.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria ... la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives amb la distribució següent: Tres vocals, com a mínim, a proposta de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Tres vocals, com a mínim, a proposta de la Federació de Municipis de Catalunya. Un o una vocal, com a mínim, a proposta de l'Ajuntament de Barcelona. e) La persona ...b) Contingut de la llicència, l'autorització o la comunicació prèvia, inclosa la possibilitat d'obtenir-ne una còpia. c) Actuacions fetes per l'Administració i els resultats d'aquestes davant queixes o reclamacions presentades per persones presumptament afectades per molèsties ocasionades per establiments, espectacles o activitats regulats en aquest Reglament. 2. La ...c) D'informació amb l'avís sobre els nivells sonors a l'interior del local d'acord amb la normativa aplicable. d) D'informació del control d'aforament autoritzat, i de l'ús de càmeres de seguretat, si s'escau. e) De disposició al servei del ...