prescripció triennal codi civil català

24 documentos para prescripció triennal codi civil català

Valoración vLex
 • LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya

  ... (arts. 1 a 8) LLIBRE PRIMER. Disposicions generals (arts. 111-1 a 122-5)      TÍTOL I. Disposicions preliminars (arts. 111-1 a 111-9)      TÍTOL II. La prescripció i la caducitat (arts. 121-1 a 122-5)          CAPÍTOL I. La prescripció (arts. 121-1 a 121-2)              SECCIÓ 1ª. Disposicions generals (arts. 121-1 a 121-1) ... La caducitat (arts. 122-1 a 122-5) DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. DISPOSICIÓ FINAL.      PRIMERA.      SEGONA. LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article ... fase, culminada amb la Llei 13/1984, del 20 de març, sobre la Compilació del dret civil de Catalunya, l'objectiu fou adoptar la Compilació de 1960, integrar-la en l'ordenament jurídic català i adaptar-la als principis constitucionals, per a superar els condicionaments polítics del moment històric en què fou dictada. En una segona fase, iniciada paral-lelament i continuada amb més o ...ARTICLE 121-21 Prescripció triennal Prescriuen al cap de tres anys: a) Les pretensions relatives a pagaments periòdics que s'hagin de fer per anys o terminis més breus. b) Les pretensions relatives a la remuneració de prestacions de ...

 • LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya.

  LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya. Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article ... fase, culminada amb la Llei 13/1984, del 20 de març, sobre la Compilació del dret civil de Catalunya, l'objectiu fou adoptar la Compilació de 1960, integrar-la en l'ordenament jurídic català i adaptar-la als principis constitucionals, per a superar els condicionaments polítics del moment històric en què fou dictada. En una segona fase, iniciada paral-lelament i continuada amb més o ...III. El títol II del llibre primer, sota l'epígraf de "Prescripció i caducitat", regula aquestes dues institucions de manera més moderna i dinàmica que el Codi civil espanyol, ancorat encara en concepcions romanistes i vuitcentistes, i en el qual es confonen .... Article 121-21. Prescripció triennal . Prescriuen al cap de tres anys:. a) Les pretensions relatives a pagaments periòdics que s'hagin de fer per anys o terminis més breus. . b) Les pretensions relatives a la remuneració de ...

 • Negoci jurídic

  Introducció. El principal punt d'interès de la part del dret civil que s'inicia aquí gira entorn de la figura del negoci jurídic . El negoci jurídic arrenca des de la part més general dels fets jurídics i comprèn el tractament del fet, l'acte i el negoci ...És recollida doctrinalment a Espanya sobre la base de diverses institucions conegudes al Codi i a les legislacions civils, és a dir: . * Sobre la figura del contracte o negoci jurídic, que es perfecciona pel concurs de l'oferta i l'acceptació (arts. 1.254 i 1.262 Cc). . * I sobre la .... g) Forma del negoci. . h) Causa del negoci. . i) Elements accidentals. . j) Invalidesa i ineficàcia del negoci. . 2. Comprensió de la dinàmica de la prescripció i de les altres figures extintives derivades del transcurs del temps. . 3. Aconseguir que el lector faci una exemplificació suficient d'aquestes categories generals i hi adquireixi sempre certa .... Val a dir, però, que, malgrat la diferència conceptual, la proximitat entre les dues figures és gran en l'ordenament català, no tant per la seva ubicació sistemàtica (títol segon del llibre quart de la Compilació), que també es dóna en el Codi civil (títol XVII del llibre quart), com pel fet de tenir un origen ...1.966 Cc pel que fa a pensions alimentàries i rendes de finques rústiques i urbanes, i a l'art. 9.2 LC en relació amb les pensions degudes per raó d'un cens. . * Una prescripció triennal per al cobrament de crèdits nascuts d'activitats professionals, tal com assenyala l'art. 1.967 Cc. . * Un termini anual per a la reclamació de responsabilitat extracontractual, prescrit pel ...

 • ORDRE AAM/40/2013, de 4 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació i es convoquen els corresponents a l'any 2013.

  ...Consegüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes mitjançant un ajut econòmic en el marc del CGE, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de ...g) Informe de vida laboral d’un codi de compte de cotització quan calgui acreditar tenir o no tenir mà d’obra assalariada (UTA, creació de llocs de treball), en cas que no hagin autoritzat el DAAM perquè obtingui aquesta ..., donació, arrendament, parceria o figures jurídiques anàlogues, sempre que la persona jove agricultora que s’instal·la assumeixi, almenys, el 50% dels riscos i de les responsabilitats civil, fiscal i social de la gestió de l’explotació. f.2) Integració com a soci o sòcia en una entitat associativa o societària amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que ... feromones, la captura massiva ( mass trapping ), l’atracció i mort, la quimioesterilització, els insecticides biològics o també altres de control biològic eficaç i provat, amb la prescripció prèvia de la persona tècnica en producció integrada, en relació amb els conreus i les plagues següents:. Fruiters de llavor: Ceratitis capitata (mosca de la fruita), Cydia pomonella ...- Amb un mínim de periodicitat triennal s’ha de realitzar un dall sense aprofitament posteriorment a l’acabament de les gramínies, per afavorir la renovació del prat i el manteniment de la biodiversitat. - Prohibició de ...

 • Sentencia nº 584/2007 de AP Barcelona, Sección 11ª, 19 de Octubre de 2007

  ...II. Fonaments jurídics:. . Primer. La part actora recorre la sentència d'instància (f. 129 i f. 134 i ss.) pels següents motius: 1er) indeguda aplicació del termini de prescripció, invocant la Llei 29/2002 que aprova el Llibre Primer del Codi Civil de Catalunya, Secció 4a, que estableix un termini de tres anys i no pas d'un ( art. 121-21 d) CCC ) perquè l'acció s'exercita ...Cal dir que del joc de l' art. 121-21 i de la Disp. Trans. Única de la Llei 29/2002 de NUM000 de desembre que aprova el Llibre I del CCC es desprèn, literalment, que el termini triennal de prescripció per a les accions de responsabilitat extracontractual comença a regir per a fets constitutius de dites accions succeïts després de l'entrada. en vigor del Llibre I del CCC, és a ...121-21 és aplicable només en casd e que el CCC reguli la institució a que fa referència o si és aplicable a qualsevol acció, fins i tot d'institucions alienes a la legislació catalana actual. El que succeeix és que entorn de l'anterior regulació de la prescripció a l' art. 344 Comp. -que no feia cap esment a accions clarament pertanyents a institucions no catalanes sinó de ...

 • ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2014.

  ...Consegüentment, valorada la conveniència de continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes mitjançant un ajut econòmic en el marc del CGE, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de ...Les tres ofertes han de provenir d’empreses que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del codi de comerç. c) Còpia dels estatuts o de les normes reguladores del funcionament de l’entitat quan calgui acreditar l’objecte social i/o els membres que la conformen, si s’escau. Si aquesta ..., donació, arrendament, parceria o figures jurídiques anàlogues, sempre que la persona jove agricultora que s’instal·la assumeixi, almenys, el 50% dels riscos i de les responsabilitats civil, fiscal i social de la gestió de l’explotació. g.2) Integració com a soci o sòcia en una entitat associativa o societària amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que ... feromones, la captura massiva ( mass trapping ), l’atracció i mort, la quimioesterilització, els insecticides biològics o també altres de control biològic eficaç i provat, amb la prescripció prèvia de la persona tècnica en producció integrada, en relació amb els conreus i les plagues següents:. Fruiters de llavor: Ceratitis capitata (mosca de la fruita), Cydia pomonella ...– Amb un mínim de periodicitat triennal s’ha de realitzar un dall sense aprofitament posteriorment a l’acabament de les gramínies, per afavorir la renovació del prat i el manteniment de la biodiversitat. – Prohibició de ...

 • Sentencia nº 389/2010 de AP Lleida, Sección 2ª, 28 de Octubre de 2010

  ... lloc, la incongruència omissiva de la sentència atès que tant en l'oposició al monitori com posteriorment en el judici verbal, la primera causa d'oposició a la demanda ha estat la prescripció de l'acció i el jutge a quo res ha resol al respecte. Pel demés nega l'existència del deute i demana es dicti una sentència absolutòria. La part actora apel·lada no ha contestat al recurs i ha ...Pel que fa a la primera qüestió, això és quin seria el termini de prescripció, sembla evident que aquell és un termini triennal, doncs així resulta de l' article 121-21 c) del codi civil català que fa :. "Prescriuen al cap de tres anys:.. c) Les pretensions de cobrament del preu en les vendes al consum.". De fet és una ...

 • Els drets processal i penal a Catalunya abans del Decret de Nova Planta

  Introducció. Dins de la finalitat genèricament formativa de les disciplines iushistòriques, l'estudi del dret català presenta dos vessants. D'una banda, la finalitat de conèi xer l'evolució de les institucions de dret privat (civil) que, més o menys transformades al llarg dels segles, han arribat fins als .... La durada de l'ofici s'establia legalment per als oficis locals de jurisdicció , quasi tots triennals: veguers, sotsveguers, batlles, sotsbatlles, llurs assessors o jutges ordinaris, etc. Les constitucions 1702/43 i 1706/14 van reiterar el principi de la cessació automàtica dels oficials temporals, ..., però, referir l'inici del procediment a la notificació de la demanda al defenent, la qual cosa va tenir importants conseqüències processals i de fons (com la interrupció de la prescripció). . Tot això ens interessa perquè va desembocar en allò que coneixien i van intentar aprofitar els juristes de la Recepció, l'anomenat procediment libel·lari de la compilació justinianea. . ...A continuació, enumerem les notes que defineixen el dret criminal anterior als codis del segle XIX i que avui ens poden sobtar. . El desenvolupament dels conceptes generals del dret penal modern és el resultat de segles d'evolució legislativa i, sobretot, d'especulacions ...

 • Ressenya de les principals sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  . Rescissió per lesió. Per tal que la venda d’un immoble es qualifiqui com a civil i sigui aplicable l’acció de rescissió per lesió ultradimidium , es requereix que el venedor no es dediqui al comerç d’immobles i que el comprador no adquireixi amb la intenció de revendre. ...Aquesta postura pot tenir suport legal a l’article 553-38.2 del Codi civil de Catalunya, en dir que «les despeses ordinàries i extraordinaris de conservació i manteniment dels elements comuns d’ús restringit són a càrrec dels propietaris dels elements ...Prescripció. Normativa aplicable. La prescripció aplicable a les obligacions es regula pel Codi civil de Catalunya i no pel Codi civil espanyol, encara que la pretensió derivi d’una obligació no regulada cara pel Dret català. . Sentència 22/2011, de 26 de maig (ponent: Núria Bassols i Muntada) . Resum: A la reclamació d’un deute derivat d’un arrendament de serveis o d’un contracte d’execució d’obra les parts i el Tribunal utilitzen tots dos termes indistintament), la part demandada oposa la prescripció triennal de l’article 121.21.b del Codi civil de Catalunya, la qual cosa és estimada en primera instància, però no així per l’Audiència, que considera aplicable el període prescriptiu de quinze anys ...

 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

  ..., determina la impossibilitat de continuar l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin. Així mateix, la resolució de l'Administració pública que declari aquestes circumstàncies pot determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació ...4. Els empresaris a què es refereix l'apartat anterior i els que estiguin adherits a codis de conducta, inclosos els elaborats a escala comunitària, o siguin membres d'associacions o organismes professionals que ofereixin sistemes extrajudicials de resolució de conflictes que reuneixin ... concessió, autorització administrativa, declaració responsable, comunicació o inscripció en el Registre corresponent quan sigui procedent o l'incompliment del contingut, prescripcions i condicions d'aquestes quan es posi en risc la garantia de subministrament o perill manifest a les persones, els béns o el medi ambient.». Article 19. Modificació de la Llei 34/1998, de 7 ...c. En municipis fins a 10.000 habitants: 90,15 €. Tarifa 3. Concessió i renovació d'autoritzacions de venda amb recàrrec: Quota classe única: 180,30 € per cada període triennal d'autorització o renovació. Tarifa 4. Trasllats, transmissions, modificacions, reconeixements, revisions i autoritzacions d'expenedories o en expenedories:. Classe 1. Reconeixement de locals en cas ...