llibre v codi civil catalunya

1000 documentos para llibre v codi civil catalunya

Valoración vLex
 • LLEI 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

  ... Retractes legals      VINTENA. Drets de garantia DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la üent LLEI PREÀMBUL I Finalitat El dret civil té un paper clau en la configuració de Catalunya com a societat moderna perquè permet d'adaptar el marc jurídic a la realitat d'avui i satisfer les necessitats quotidianes dels ciutadans, que, ...Les fites més rellevants han estat l'aprovació del Codi de successions, per la Llei 40/1991, del 30 de desembre ; del Codi de família, per la Llei 9/1998 , i de la Llei 10/1998 , d'unions estables de parella, ambdues del 15 de juliol, i de la Llei ...La finalitat d'aquesta llei és aprovar el llibre cinquè del Codi civil de Catalunya , relatiu als drets reals, com un pas més en la construcció del nou sistema jurídic privat català i en el seu procés codificador. II Els principis Aquest ...

 • LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

  PREÀMBUL. (art. ÚNIC)      I. Finalitat      II. Principis      III. Estructura i contingut      IV. Part final de la Llei (art. ÚNIC) LLIBRE SEGON. La persona i la família (arts. 211-1 a 240-7)      TÍTOL I. La persona física (arts. 211-1 a 212-7)          CAPÍTOL I. Personalitat civil i capacitat (arts. ... Relacions convivencials d'ajuda mútua DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Modificació del llibre primer del Codi civil de Catalunya      SEGONA. Modificació del llibre quart del Codi civil      TERCERA. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya      QUARTA. ...

 • LLEI 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

  ... Successió intestada      VI. Llegítima i quarta vidual      VII. Adquisició de l'herència      VIII. Part final article ÚNIC. Aprovació del llibre quart del Codi civil de Catalunya TÍTOL I. Disposicions generals (arts. 411-1 a 412-8)      CAPÍTOL I. La successió hereditària (arts. 411-1 a 411-9)      CAPÍTOL II. La ...

 • Sentencia nº 496/2012 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 20 de Julio de 2012

  ...L'actual regulació de la impugnació d'acords comunitaris ve contemplada en l' art. 18.1 LPH , en tant aquest cas no està sotmès encara al nou Codi civil català (que va entrar en vigor el 1 de juliol de 2006, Llei 5/2006, de 10 maig, Llibre V del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals). Aquest precepte diferencia entre (a) els acords ...

 • LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

  PREÀMBUL. (art. ÚNIC)      I.      II.      III.      IV.      V. (art. ÚNIC) LLIBRE TERCER. Persones jurídiques (arts. 311-1 a 336-4)      TÍTOL I. Disposicions generals (arts. 311-1 a 315-8)          CAPÍTOL I. La personalitat jurídica i els seus ...(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5170, pàg. 53507, de 10.7.2008). El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'Article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent REÀMBUL I Seguint el procés d'elaboració del Codi civil de Catalunya emprès per la Llei 29/2002, del 30 de desembre, aquesta llei n'aprova el llibre tercer, relatiu a les persones jurídiques. Aquest llibre té com a primer objectiu refondre, ...

 • Decret legislatiu 1/1984, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Compilació del Dret Civil de Catalunya.

  TÍTOL PRELIMINAR. De l'aplicació del Dret civil de Catalunya (arts. 1 a 3) LLIBRE I. De la família (arts. 4 a 96)      TÍTOL I. De la filiació (arts. 4 a 5)      TÍTOL II. De les mesures de protecció dels menors ...Primera llei del Codi civil de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 13 de gener de 2003, per la disposició final primera de la mateixa. Ver Citas: 123 sentencias , 30 artículos ...

 • Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  ...6-1 a 6-1)      CAPÍTOL II. Taxa per la verificació prèvia a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya (arts. 6-2 a 6-2)      CAPÍTOL III. Taxa per la verificació prèvia a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya (arts. 6-3 ...21-1 a 21-1)      CAPÍTOL XIX. Taxa per l'obtenció del llibre de control de residus sanitaris (arts. 21-1 a 21-1)      CAPÍTOL XX. Taxa per la formació higiènica dels manipuladors d'aliments d'alt risc (arts. 21-2 a 21-2)      CAPÍTOL XXI. ... Taxa pel servei d’emissió del certificat d’habilitació en la professió sanitària (arts. 21 a 21) TÍTOL XXII. Seguretat privada, formació de personal policial i de protecció civil, cos de mossos d'esquadra, cos de bombers de la Generalitat, i actuacions i serveis del Servei Català de Trànsit (arts. 22-1 a 22-6)      CAPÍTOL I. Taxa per la prestació de serveis i la ...; en aquest punt, i intentant solucionar el problema de numeració a dalt explicat, s'opta per emprar la tècnica legislativa utilitzada en la Llei 29/2002, de 30 de desembre , primera Llei del Codi Civil de Catalunya. D'aquesta manera, els articles duen tres números, el primer correspon al títol, el segon (separat per un punt del primer) al capítol, i, el tercer (separat dels anteriors per ...

 • Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família

  ... Entrada en vigor En aquest text s'hi han afegit les modificacions introduïdes per la Correcció d'errades de la Llei 9/1998, de 15 de juliol , del Codi de família. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 33.2 ..., en el si de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, d'una ponència conjunta, amb l'objectiu d'elaborar una proposició de llei d'adequació de la Compilació del dret civil especial de Catalunya a la realitat actual. La Ponència va establir un calendari de treball basat en l'establiment de dues etapes ben definides: la primera, dedicada a l'adaptació de la ... per a cada una de les branques cabdals del nostre dret: el de família, el de successions i el patrimonial, comprensiu, aquest darrer, en termes generals, de les matèries de què tracten els llibres tercer i quart de la Compilació ; susceptibles, a més, aquests tres textos, de refondre's altra vegada en un cos legal unitari: el Codi de dret civil de Catalunya. Seguint aquesta metodologia, el ...

 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

  ... Creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana      VUITENA. Consell de la Qualitat, la Sostenibilitat i la Innovació      NOVENA. Llibre de l'edifici      DESENA. Cèdula d'habitabilitat i inspecció tècnica dels edificis      ONZENA. Habitatges sobreocupats      DOTZENA. Promotors socials      TRETZENA. ... Contractes de copropietat      VINTENA. Catàleg d'incentius a l'ecoeficiència      VINT-I-UNENA. Cessió de sòl de propietat del Govern de l'Estat a Catalunya      VINT-I-DOSENA. Règim especial del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial del municipi de Barcelona      VINT-I-TRESENA. Suspensió temporal d’obligacions ... de sobrepreu en les transmissions d'habitatges amb protecció oficial i, com a element important, es posa fi als problemes derivats de la contradictòria jurisprudència dictada per la Sala Civil del Tribunal Suprem respecte de la nul·litat o no de les clàusules contractuals que estableixin el sobrepreu en la transmissió d'habitatges amb protecció oficial. La nova regulació declara la l·litat de ple dret de les estipulacions referides al sobrepreu, d'acord amb l'article 6.3 del Codi civil d'àmbit estatal, sens perjudici que aquesta actuació pugui, a més, constituir una infracció administrativa. La mateixa previsió es fa per al cas de sobrepreu en la renda de lloguer, en la ...

 • EDICTO sobre anuncio de subasta.

  ... Boi de Llobregat, domiciliat al carrer Eusebi Güell, número 98, poso de manifest: Que davant meu, acta número 392/2013, es segueix procediment d'execució de prenda de l'article 569-20 del llibre V del Codi Civil de Catalunya, sobre els següents béns:. 1. 343.917 participacions socials, numeradas de la 3.101 a la 347.017, ambdós incloses de valor nominal cada una 1 euro, de la societat ...