llei urbanisme 1 2010

5947 documentos para llei urbanisme 1 2010

Valoración vLex
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

  ...      SEGONA.      TERCERA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.      DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA.      SEGONA. ANNEX. Text refós de la Llei d'urbanisme TÍTOL PRELIMINAR. De l'objecte i dels principis generals (arts. 1 a 13)      CAPÍTOL I. Objecte de la Llei i atribució de competències (arts. 1 a 2)      ... la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, per la Llei 3/2012, del 22 de febrer , de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 29 de febrer de 2012. Les referències fetes al conseller o consellera "de Política Territorial i Obres Públiques", ...

 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  PREÀMBUL. TÍTOL PRELIMINAR. (arts. 1 a 14) TÍTOL I. Dels drets, deures i principis rectors (arts. 15 a 54)      CAPÍTOL I. Drets i deures de l'àmbit civil i social (arts. 15 a 28)      CAPÍTOL II. Drets en l'àmbit ... Jocs i apostes DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA. Transparència DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Adaptació de les lleis i les normes amb rang de llei DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Vigència de disposicions transitòries anteriors DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de ...Article 6, apartat 1, incís "i preferent", declarat inconstitucional i nul per la Sentència del TC 31/2010, de 28 de juny, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat, el 16 de juliol de 2010. Ver Citas: una sentencia , un artículo doctrinal ARTICLE 7 La condició política de catalans 1. Gaudeixen de ...Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis: a) L'ordenació i la gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local. b) La planificació, la programació i la gestió d'habitatge públic i la participació en la ...

 • Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  PREÀMBUL. TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals (arts. 1 a 3) TÍTOL I. Organització (arts. 4 a 12) TÍTOL II. Competències i serveis metropolitans (arts. 13 a 18)      CAPÍTOL 1. Competències (arts. 13 a 14)      CAPÍTOL 2. � dels serveis metropolitans (arts. 15 a 18) TÍTOL III. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge (arts. 19 a 37) TÍTOL IV. Relacions entre els municipis i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (arts. 38 a 39) TÍTOL V. Finançament (arts. 40 a 45) TÍTOL VI. Personal al servei ... Creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona      SEGONA. Autorització per al desplegament, l'execució i el compliment de la Llei El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut ...Ãrticle 30, apartat 1.e), modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer , de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 29 de febrer de 2012. ARTICLE 31 Competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona sobre la tramitació del planejament ...

 • Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

  TÍTOL I. Mesures fiscals (arts. 1 a 33)      CAPÍTOL I. Tributs propis (arts. 1 a 19)          SECCIÓ PRIMERA. Gravamen de protecció civil (art. 1)          SECCIÓ SEGONA. Taxes (arts. 2 a ...45 a 46)          SECCIÓ TERCERA. Entitats autònomes de caràcter administratiu (art. 47)          SECCIÓ QUARTA. Urbanisme (arts. 48 a 51)          SECCIÓ CINQUENA. Transport públic de viatgers (art. 52)          SECCIÓ SISENA. Ports (art. 53)          SECCIÓ SETENA. ... Servei Català de Trànsit (arts. 56 a 58)          SECCIÓ NOVENA. Sindicatura de Comptes (arts. 59 a 61)          SECCIÓ DESENA. Modificació d'altres lleis (arts. 62 a 65) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Habilitació      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Reconeixement recíproc i expedició de ... Entrada en vigor Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, es presenta aquesta llei de mesures fiscals, financeres i administratives, que s'estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, dedicat a les mesures relatives al ...

 • Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

  PREÀMBUL. TÍTOL I. Mesures fiscals (arts. 1 a 54)      CAPÍTOL I. Tributs propis (arts. 1 a 48)          SECCIÓ PRIMERA. Gravamen de protecció civil (art. 1)          SECCIÓ SEGONA. Cànons sobre la disposició ... Patrimoni (art. 57)          SECCIÓ SEGONA. Altres normes patrimonials (arts. 58 a 60)      CAPÍTOL III. Altres modificacions de lleis substancials (arts. 61 a 63)          SECCIÓ PRIMERA. Entitats de dret públic de la Generalitat (art. 61)          SECCIÓ SEGONA. Renda mínima d'inserció (art. 62)       SECCIÓ TERCERA. Urbanisme (art. 63)      CAPÍTOL IV. Règim jurídic dels centres CERCA i de la ICREA (arts. 64 a 67)          SECCIÓ PRIMERA. Règim general (arts. 64 a 66)          SECCIÓ ...      PRIMERA. Institut Català de Finances      SEGONA. Autoritzacions per a la venda no sedentària anteriors a l'entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010      TERCERA. Autoritzacions per a la venda no sedentària posteriors a l'entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010      QUARTA. Constitució de l'Agència Catalana del Patrimoni ...

 • Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial.

  CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 1 a 3) CAPÍTOL II. El Pla Territorial General (arts. 4 a 11) CAPÍTOL III. Els plans territorials parcials (arts. 12 a 16) CAPÍTOL IV. Els plans territorials sectorials (arts. 17 a ...      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Les referències fetes a Comissió de Coordinació de la Política Territorial s'entendran produïdes a Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, per la Llei 3/2012, del 22 de febrer , de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, publicada al Diari Oficial de la ...

 • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

  ... La nova organització política i territorial que arrenca amb la Constitució espanyola del 1978 permet canviar aquest estat de coses III. La Llei de turisme de Catalunya respon als nous valors inspiradors de la promoció i la gestió del turisme, tots ells expressats en el Congrés de ...2. El Pla de turisme de Catalunya és un pla territorial sectorial, a l'empara del que estableix la Llei d'urbanisme, i ha de justificar expressament el seu grau d'adequació a les directrius del Pla territorial general de Catalunya. 3. El Pla de turisme de Catalunya té com a àmbit d'aplicació tot el territori ...Article 33, apartat 1, modificat pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior , ...

 • LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

  ... . LLEI. Preàmbul. Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, es presenta aquesta llei de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost ... de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia de competència de la Generalitat, que es crea a l’empara de la lletra f de l’article 104 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’imposa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia de competència de la Generalitat, ...Quant a les modificacions proposades amb relació a la Sindicatura de Comptes, comporten la modificació de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb l’objectiu d’esmenar errors materials i duplicitats innecessàries, la qual cosa millora el text normatiu i se simplifiquen tràmits ...

 • Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

  ...8 a 20)          SECCIÓ PRIMERA. Aspectes generals (arts. 8 a 9)          SECCIÓ SEGONA. Assumpció i exercici de les competències municipals (arts. 10 a 11)          SECCIÓ TERCERA. Delegacions de competències (arts. 12 a 16)          SECCIÓ QUARTA. La Comissió d'Espectacles Públics i d'Activitats Recreatives (arts. 17 a ...Aquest Decret té per objecte el desplegament reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol , de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, amb la voluntat de recollir en un únic text normatiu la regulació fins ara dispersa en ...Barcelona, 31 d'agost de 2010 José Montilla i Aguilera President de la Generalitat de Catalunya Joan Saura i Laporta Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació REGLAMENT D'ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS ...En ambdós casos l'ajuntament ha d'emetre l'informe en el termini previst en la normativa d'urbanisme o, si no n'hi ha, en la normativa de procediment administratiu. 2. En els supòsits de sol·licitud de llicència o autorització, si l'informe urbanístic municipal és desfavorable, ...

 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  PREÀMBUL.      I. Consideracions generals      II. Context competencial i normatiu      III. Situació actual i necessitat de la norma      IV. Contingut de la Llei TÍTOL I. Disposicions generals (arts. 1 a 5)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 40 a 41)      CAPÍTOL II. Responsabilitat en matèria d'incendis (art. 5) TÍTOL II. ..., en el sentit que s'insereixen de manera transversal, en major o menor mesura, en diversos àmbits: protecció civil, prevenció i extinció d'incendis, habitatge, indústria, medi ambient, urbanisme, etc. D'acord amb la Constitució espanyola, l'Estatut d'autonomia i la resta de normativa vigent, les competències en prevenció i seguretat en matèria d'incendis corresponen tant a ...Palau de la Generalitat, 18 de febrer de 2010 José Montilla i Aguilera President de la Generalitat de Catalunya Joan Saura i Laporta Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació ...