llei 18 2007 28 diciembre generalitat catalunya

530 documentos para llei 18 2007 28 diciembre generalitat catalunya

Valoración vLex
 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

  PREÀMBUL. TÍTOL PRELIMINAR. (arts. 1 a 14) TÍTOL I. Dels drets, deures i principis rectors (arts. 15 a 54)      CAPÍTOL I. Drets i deures de l'àmbit civil i social (arts. 15 a 28)      CAPÍTOL II. Drets en l'àmbit polític i de l'Administració (arts. 29 a 31)      CAPÍTOL III. Drets i deures lingüístics (arts. 32 a 36)      CAPÍTOL IV. Garanties ...39 a 54) TÍTOL II. De les institucions (arts. 55 a 94)      CAPÍTOL I. El Parlament (arts. 55 a 66)      CAPÍTOL II. El president o presidenta de la Generalitat (art. 67)      CAPÍTOL III. El Govern i l'Administració de la Generalitat (arts. 68 a 72)          SECCIÓ PRIMERA. El Govern (arts. 68 a 70)          SECCIÓ SEGONA. ...78 a 79)          SECCIÓ TERCERA. La Sindicatura de Comptes (arts. 80 a 81)          SECCIÓ QUARTA. Regulació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (art. 82)      CAPÍTOL VI. El govern local (arts. 83 a 93)          SECCIÓ PRIMERA. Organització territorial local (arts. 83 a 85)          SECCIÓ SEGONA. El municipi ... De les relacions institucionals de la Generalitat (arts. 174 a 200)      CAPÍTOL I. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes (arts. 174 a 183)          SECCIÓ PRIMERA. Col·laboració amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes (arts. 175 a 178)          SECCIÓ SEGONA. Participació en institucions i en ... Jocs i apostes DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA. Transparència DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Adaptació de les lleis i les normes amb rang de llei DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. Vigència de disposicions transitòries anteriors DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Es deroga la Llei orgànica 4/1979, del 18 de ...

 • Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

  ... Taxes (arts. 3 a 39)              SUBSECCIÓ PRIMERA. Taxa per la verificació prèvia a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya (art. 3)              SUBSECCIÓ SEGONA. Taxa per les reproduccions de documents de l'Arxiu Nacional de Catalunya, dels arxius històrics provincials i dels arxius comarcals (art. 4) ...10)              SUBSECCIÓ NOVENA. Taxa per l'ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat adscrits al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (art. 11)              SUBSECCIÓ DESENA. Taxa per l'ocupació de camins ramaders classificats ... Taxa per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat (art. 17)              SUBSECCIÓ SETZENA. Taxa per a la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges (art. 18)              SUBSECCIÓ DISSETENA. Taxa per la prestació de serveis en matèria de joc i apostes (art. 19)              SUBSECCIÓ DIVUITENA. Taxa per la prestació de ...27)              SUBSECCIÓ VINT-I-SISENA. Taxa per l'execució d'obres, d'edificacions i d'instal·lacions en el domini públic portuari (art. 28)              SUBSECCIÓ VINT-I-SETENA. Taxa per la tramitació de concessions en el domini públic portuari (art. 29)              SUBSECCIÓ VINT-I-VUITENA. Taxa per la ... Patrimoni (art. 57)          SECCIÓ SEGONA. Altres normes patrimonials (arts. 58 a 60)      CAPÍTOL III. Altres modificacions de lleis substancials (arts. 61 a 63)          SECCIÓ PRIMERA. Entitats de dret públic de la Generalitat (art. 61)          SECCIÓ SEGONA. Renda mínima d'inserció (art. 62) ...f) El règim de funcionament intern. g) L’aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 1514/2007, del 16 de novembre , o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els plans parcials que es dictin per raó del desplegament del dit reial decret. A més, han d’incorporar mecanismes de ...

 • Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

  PREÀMBUL. CAPÍTOL 1. Mesures administratives CAPÍTOL 2. Serveis mediambientals (arts. 4 a 9)      SECCIÓ 1. Modificació de la Llei 6/1988, del 30 de març , forestal de Catalunya (arts. 4 a 6)      SECCIÓ 2. Modificació de la Llei 9/1995, del 27 de juliol , de regulació de l'accés motoritzat al medi natural (arts. 7 ... Modificació de la Llei 2/1997, del 3 d'abril, sobre serveis funeraris (arts. 11 a 17) CAPÍTOL 4. Serveis per a infants i joves CAPÍTOL 5. Serveis comercials i publicitaris (arts. 28 a 65)      SECCIÓ 1. Modificació del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la Llei 1/1983, de 18 de febrer , i la Llei 23/1991, de 29 de novembre , aprovat pel Decret ... DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tota la ciutadania que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el ...

 • Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

  ... Llista de municipis      QUARTA. Entrada en vigor ANNEX. Llista actualitzada dels municipis on se celebren festes tradicionals amb bous El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ulgo la següent LLEI PREÀMBUL Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les celebracions populars d'un bon nombre de poblacions de Catalunya. Els primers indicis de la festa daten del segle ...Aquestes infraccions són objecte de les sancions regulades per aquesta llei. 2. En tot allò que no estableixen expressament aquest article i els articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 són aplicables les normes de procediment sancionador de l'Administració de la Generalitat. ARTICLE 12 Infraccions molt greus Són infraccions molt greus: a) Organitzar, practicar o celebrar ...

 • Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut.

  ...1 a 6)      SECCIÓ SEGONA. Distribució de competències (arts. 7 a 19) CAPÍTOL II. Instruments de planificació: el Pla nacional de joventut de Catalunya (arts. 20 a 30)      SECCIÓ PRIMERA. Pla nacional de joventut de Catalunya (arts. 20 a 27)      SECCIÓ SEGONA. Vinculació de l'activitat de les administracions amb el Pla nacional de joventut de Catalunya (arts. 28 a 30) CAPÍTOL III. Professionals i instruments d'execució de les polítiques de joventut (arts. 31 a 37) CAPÍTOL IV. Participació juvenil (arts. 38 a 45)      SECCIÓ PRIMERA. ... Reglament del Cens d'equipaments i serveis juvenils      SETENA. Reglament de la Xarxa nacional d'emancipació juvenil DISPOSICIÓ MODIFICATIVA. Modificació de la Llei 38/1991 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. Derogació del Decret 116/1983 DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el ...ARTICLE 18 Col·laboració administrativa 1. Els ens i òrgans que componen el sistema institucional de la Generalitat col·laboren en l'aplicació de les polítiques de joventut, d'acord amb les competències ...

 • Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

  ...12 a 14) CAPÍTOL IV. Exercici de competències i funcions (arts. 15 a 25) CAPÍTOL V. Règim jurídic, de personal, econòmic i de contractació (arts. 26 a 28) DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      PRIMERA. Successió de l'Agència Catalana de Protecció de Dades      SEGONA. Procediment sancionador      TERCERA. Vigència de l'Estatut ...      PRIMERA. Estatuts de l'Autoritat      SEGONA. Desplegament dels procediments      TERCERA. Creació, modificació i supressió de fitxers El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ulgo la següent Llei PREÀMBUL La recollida i el tractament d'informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que els encomana l'ordenament jurídic, ha ... dades és reconegut pel Conveni 108, del 28 de gener de 1981, del Consell d'Europa, per la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 24 d'octubre de 1995, i també per l' article 18.4 de la Constitució espanyola i l' article 31 de l'Estatut d'autonomia. Regulat en l'àmbit estatal per la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter ...

 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

  ...      SEGONA.      TERCERA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.      DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA.      SEGONA. ANNEX. Text refós de la Llei d'urbanisme TÍTOL PRELIMINAR. De l'objecte i dels principis generals (arts. 1 a 13)      CAPÍTOL I. Objecte de la Llei i atribució de competències (arts. 1 a 2)      ...14 a 23)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 14 a 15)      CAPÍTOL II. Òrgans urbanístics de la Generalitat (arts. 16 a 21)      CAPÍTOL III. Entitats urbanístiques especials i condició d'administració actuant (arts. 22 a 23) TÍTOL SEGON. Del règim urbanístic del sòl (arts. 24 a ...152 a 155)      CAPÍTOL V. Ocupació directa (art. 156) TÍTOL CINQUÈ. Dels instruments de la política de sòl i d'habitatge (arts. 157 a 186)      CAPÍTOL I. Actuacions estratègiques d'interès supramunicipal (arts. 157 a 157)      CAPÍTOL II. Reserves de terrenys de possible adquisició (arts. 158 a 159)      ... Autorització per modificar les comissions territorials d'urbanisme i la composició de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya Les referències fetes a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya s'han d'entendre referides a la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, per la Llei 3/2012, del 22 de febrer ... en vigor, refongui el text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, i les modificacions introduïdes en l'esmentat text refós per la Llei 2/2007, del 5 de juny , del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , pel Decret llei 1/2007, del 16 d'octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i per la mateixa Llei 26/2009 abans ...'aprova s'han d'entendre complementades, en matèria d'habitatge, pel que estableixen els articles 15, 16, 17, 18, 20 i 31 i les disposicions addicionals cinquena i sisena de la Llei 18/2007, del 28 de desembre , del dret a l'habitatge, amb relació, respectivament, a la delimitació d'àrees subjectes als drets de tempteig i retracte, a les directrius per al planejament urbanístic respecte els ...

 • Llei 28/2010, del 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.

  ... Compensació econòmica als titulars de drets subjectius     SEGONA. Efectes econòmics DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor El President de la Generalitat de CatalunyaSia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següentLLEIPREÀMBULL'any 1988, Catalunya va aprovar la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, que va ésser capdavantera en el nostre entorn. Aquesta llei, que prohibia la construcció de noves places de toros, ha estat actualitzada i ..., aprovat pel Reial decret 145/1996, del 2 de febrer.Recollint la inquietud de la societat catalana, a l'empara dels articles 148 i 149 de la Constitució , i dels articles 46, 116, 141, 144 i 189 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es formula aquesta llei.ARTICLE PRIMER Addició d'una lletra a l'apartat 1S'afegeix una lletra, la f, a l'apartat 1 de l'article 6 del text refós de la Llei ...

 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  ... Aplicació dels requisits per al silenci administratiu desestimatori regulats per normes preexistents      CATORZENA. Interpretació de la Llei conforme al dret europeu      QUINZENA. Reconeixement mutu d'actuacions administratives d'altres estats membres de la Unió Europea DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Règim transitori d'actuacions ...      PRIMERA. Reproducció de legislació bàsica      SEGONA. Adaptació de les administracions públiques de Catalunya per a la incorporació de mitjans electrònics i per a l'exercici dels drets dels ciutadans      TERCERA. Modificació de la Llei 13/2008, del 5 de novembre , de la presidència de la itat i del Govern      QUARTA. Títol competencial      CINQUENA. Desplegament de la Llei      SISENA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ... són les més significatives la Llei de l'Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i la Llei de l'Estat 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Les previsions estatutàries i el desenvolupament de la legislació bàsica, d'acord amb l'article 159.2 de l'Estatut ... la composició, les funcions i el funcionament per les normes específiques o els convenis que els creen o regulen, i els són d'aplicació preferent les disposicions dels articles 14.2, 17.4 i 5, 18.4 i 19.3. En defecte de regulació pròpia, es regeixen per la resta de normes contingudes en aquest capítol. 2. El funcionament dels òrgans col·legiats i les comunicacions i la documentació ...Ver Citas: una sentencia , 2 disposiciones normativas ARTICLE 28 Dret a una informació veraç i de qualitat 1. Els ciutadans tenen dret a obtenir informació veraç i de qualitat, qualsevol que sigui el suport o mitjà de distribució o difusió de la ...

 • Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

  PREÀMBUL. TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals (arts. 1 a 3) TÍTOL I. Organització (arts. 4 a 12) TÍTOL II. Competències i serveis metropolitans (arts. 13 a 18)      CAPÍTOL 1. Competències (arts. 13 a 14)      CAPÍTOL 2. Gestió dels serveis metropolitans (arts. 15 a 18) TÍTOL III. Ordenació del territori, urbanisme i habitatge (arts. ... Dissolució del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona      SISENA. Rondes de Barcelona      SETENA. Comissió mixta amb l'Administració de la Generalitat      VUITENA. Comissions mixtes amb els municipis i les comarques      NOVENA. Constitució de la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona      DESENA. ... Creació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona      SEGONA. Autorització per al desplegament, l'execució i el compliment de la Llei El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut ...6. L'aprovació definitiva de les modificacions del Pla d'ordenació urbanística metropolità correspon a la Comissió d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. ARTICLE 28 Programes d'actuació urbanística municipal 1. Els municipis metropolitans poden formular els programes d'actuació urbanística municipal propis. 2. Els programes d'actuació urbanística ...

 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

  PREÀMBUL. TÍTOL I. Disposicions generals (arts. 1 a 4) TÍTOL II. De la cooperació i la col·laboració en l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (arts. 5 a 8) TÍTOL III. De la informació del sector públic i la participació dels ciutadans i les empreses per mitjans electrònics (arts. 9 a 18)      CAPÍTOL I. Difusió de la ...19 a 24) TÍTOL V. De la promoció del model català d'administració electrònica entre el sector públic de Catalunya (arts. 25 a 28) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      PRIMERA. Extensió de l'ús de la signatura electrònica entre els empleats de les administracions públiques catalanes      SEGONA. Actuació del i Administració Oberta Electrònica de Catalunya amb relació al compliment dels drets dels ciutadans que disposa la Llei de l'Estat 11/2007      TERCERA. Aplicació de la Llei als ens locals de Catalunya      QUARTA. Informació sobre el grau de compliment dels drets i les obligacions      CINQUENA. ... Terminis per a la tramitació i la resolució electròniques dels procediments que afecten les empreses, els quals són competència de l'Administració de la Generalitat i el sector públic vinculat i existeixen en el moment d'entrar en vigor aquesta llei El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha ...

 • LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

  PREÀMBUL. (art. ÚNIC)      I. Finalitat      II. Principis      III. Estructura i contingut      IV. Part final de la Llei (art. ÚNIC) LLIBRE SEGON. La persona i la família (arts. 211-1 a 240-7)      TÍTOL I. La persona física (arts. 211-1 a 212-7)          CAPÍTOL I. Personalitat civil ... Relacions convivencials d'ajuda mútua DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Modificació del llibre primer del Codi civil de Catalunya      SEGONA. Modificació del llibre quart del Codi civil      TERCERA. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya      QUARTA. Remissions de la Llei /2000      CINQUENA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo ...A més, va abordar realitats més concretes, com en la Llei 19/1998, del 28 de desembre, sobre situacions convivencials d'ajuda mútua, i problemes específics de determinats àmbits, com en la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la ...L'exercici de les funcions de protecció és un deure i té caràcter personalíssim. Només se n'admet l'excusa en els casos a què fa referència l'article 222-18. 2. Les persones titulars de les funcions de protecció només poden atorgar poders especials per a actes concrets o per a diversos actes de la mateixa naturalesa o referits a la mateixa activitat ...SETENA Supervisió del règim de relacions personals per la xarxa de serveis socials o el punt de trobada familiar 1. D'acord amb la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, l'autoritat judicial pot confiar la supervisió del règim de relacions personals a la xarxa de serveis socials, si hi ha una situació de risc social o de ...

 • Llei 24/2010, del 22 de juliol, d'aprovació de l'escala autonòmica de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

  PREÀMBUL. (art. ÚNIC) DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor El President de la Generalitat de CatalunyaSia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo ... de les persones físiques s'incrementen els tipus de gravamen de la base liquidable general a partir d'uns imports determinats, que identifiquen aquesta major capacitat contributiva.Aquesta llei conté un sol article i una disposició final.En el marc de les competències normatives establertes per l'article 46.1 de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el ... a (euros)(euros)Fins a (euros)Percentatge (%)0017.707,201217.707,202.124,8615.300,001433.007,204.266,8620.400,0018,553.407,208.040,8666.593,0021,5120.000,2022.358,3655.000,00 23,5175.000,2035.283,36En endavant25,5DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigorAquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2011.Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu ...

 • Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.

  ...341-1 a 341-8)          CAPÍTOL II. Multes coercitives (arts. 342-1 a 342-3)      PRIMERA. Informes d'avaluació      SEGONA. Modificació de la Llei 9/2004 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      PRIMERA. Procediments en tramitació i aplicació de la legislació més favorable      SEGONA. Adaptació d'empreses i entitats      ...DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Referències a les lleis 1/1998 i 1/1990      SEGONA. Desplegament reglamentari      TERCERA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ...A banda d'això, cal tenir en compte que els drets de les persones que gaudeixen de la condició de consumidores i usuàries estan protegits, d'acord amb el que disposen els articles 28 , 34 i 49 de l'Estatut d'autonomia. L' article 51 de la Constitució també disposa que els poders públics han de garantir la defensa dels consumidors i dels usuaris i han de protegir-ne ...Fins i tot, un instrument normatiu tan important com la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, del 1999, que s'ha integrat al Tractat de Lisboa, del 2007, estableix expressament que les polítiques de la Unió han de garantir un alt nivell de protecció dels consumidors. Així doncs, el procés d'integració europea ha donat al dret del consum una ...ARTICLE 126-18 Formació en consum El Govern ha de garantir la formació contínua i permanent de les persones consumidores, amb l'impuls i el foment dels tipus de formació següents: a) La formació permanent ...

 • Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

  ...5 a 8) CAPÍTOL III. Règim administratiu (arts. 9 a 25)      SECCIÓ PRIMERA. Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya (arts. 9 a 11)      SECCIÓ SEGONA. Qualificació i publicitat de les obres cinematogràfiques i audiovisuals (arts. 12 a 13)      SECCIÓ TERCERA. Certificat de nacionalitat espanyola ... DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Desplegament reglamentari      SEGONA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ulgo la següent LLEI PREÀMBUL I L'objecte d'aquesta llei és establir el marc normatiu que regeix la indústria cinematogràfica i audiovisual pel que fa, entre altres, a la producció, la distribució, la ...Fins a l'entrada en vigor d'aquesta llei, la normativa catalana de cinematografia ha quedat restringida bàsicament al Decret 267/1999, del 28 de setembre, sobre règim administratiu de la cinematografia i l'audiovisual. El marc normatiu anterior a aquesta llei s'ha de completar amb alguns preceptes de la Llei 22/2005, del 29 de desembre , ...Així mateix, l'Estat ha dictat la Llei 55/2007, del 28 de desembre , del cinema, i el Reial decret 2062/2008, del 12 de desembre , que la desplega. La Llei del cinema es fonamenta en dos pilars de referència. D'una banda, el nou marc ..., sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions, sempre que compleixin les condicions següents: a) Complir l'obligació de distribució establerta per l'article 18. b) Respectar la normativa aplicable en matèria de defensa de la competència. A aquest efecte, l'Institut Català de les Indústries Culturals ha de vetllar perquè no es vegi alterada la lliure ...

 • Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.

  ... Organització (art. 6)      CAPÍTOL II. El Ple (arts. 7 a 13)      CAPÍTOL III. La Comissió de Govern (arts. 14 a 17)      CAPÍTOL IV. Els síndics (arts. 18 a 27)      CAPÍTOL V. El síndic o síndica major (arts. 28 a 30)      CAPÍTOL VI. La Secretaria General (arts. 31 a 32)      CAPÍTOL VII. Les unitats de suport i el Registre (arts. 33 a 34) TÍTOL III. Dels procediments (arts. 35 a 47)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 35 a 38)      CAPÍTOL II. L'informe del Compte general de la Generalitat i altres informes dels ens que formen part del sector públic de la Generalitat (arts. 39 a 40)      CAPÍTOL III. L'informe del Compte general de les corporacions locals i els informes dels ns del sector públic local i d'altres ens del sector públic de Catalunya (arts. 41 a 44)      CAPÍTOL IV. Altres procediments (arts. 45 a 47) TÍTOL IV. Del personal de la Sindicatura (arts. 48 a 52) TÍTOL V. Del règim pressupostari de la Sindicatura ... a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI PREÀMBUL Com a desplegament i a l'empara de l'Estatut d'autonomia de l'any 1979, la Llei 6/1984, del 5 de març , va regular la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Tenint en compte que la ... que no es creïn els cossos a què fa referència l'article 51.4, aquests es continuen regulant d'acord amb la norma de creació de cossos aprovada per la Mesa del Parlament el 2 d'octubre de 2007. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 1. Resta derogada la Llei 6/1984, del 5 de març , de la Sindicatura de Comptes. 2. Resten derogades les disposicions de rang igual o inferior al d'aquesta llei que la ...

 • Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions.

  ... Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni cultural (arts. 25 a 26)          SECCIÓ DESENA. Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni natural (arts. 27 a 28)          SECCIÓ ONZENA. Reducció per sobreimposició decennal (art. 29)          SECCIÓ DOTZENA. Reducció addicional (art. 30)          SECCIÓ TRETZENA. Dret ... Abast de determinats conceptes      TERCERA. Impost sobre la renda de les persones físiques      QUARTA. Modificació del títol XXVI del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      PRIMERA. Aplicació de la normativa sobre gestió de l'impost      SEGONA. Ajornament ...L'impost sobre successions i donacions, juntament amb l'impost sobre la renda de les persones físiques ¿del qual és complementari, tal com ho determina la Llei de l'Estat 29/1987, del 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions¿, constitueix un element important per a garantir la progressivitat d'aquest sistema, alhora que contribueix a la redistribució de la riquesa, ...f) L' article 16 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol , de mesures fiscals i financeres. g) Els articles 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 i 16 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre , de mesures fiscals i financeres. h) Els articles ...

 • Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

  ...     PRIMERA. Comissió tècnica en matèria de documentació clínica     SEGONA. Desplegament reglamentari     TERCERA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de CatalunyaSia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següentLLEIPREÀMBULLa Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica, es va dictar amb la finalitat de completar les prescripcions en ...

 • Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.

  ... Principis rectors (arts. 5 a 20)      CAPÍTOL III. Planificació i coordinació (arts. 21 a 27) TÍTOL II. Dels drets dels infants i els adolescents (arts. 28 a 73)      CAPÍTOL I. Drets i llibertats civils i polítics (arts. 28 a 36)      CAPÍTOL II. Drets en l'àmbit familiar (arts. 37 a 40)      CAPÍTOL III. Benestar material i ... Integració de la Comissió interdepartamental de coordinació de les actuacions de l'Administració de la Generalitat adreçades als infants i als adolescents amb discapacitats o risc de tenir-ne a les taules territorials d'infància      QUARTA. Terminis de revisió o impugnació de resolucions de ent DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Desplegament i execució      SEGONA. Modificació de la Llei 13/2006      TERCERA. Modificació de la Llei 13/1997 i de la denominació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció      QUARTA. Entrada en vigor El President de la neralitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la ...Finalment, en aquest títol V es dóna resposta també a la problemàtica complexa que planteja la remissió que els articles 3, 7.9, 18, 27 i 33 de la Llei orgànica 5/2000, del 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors, fan a les normes civils sobre protecció dels infants i els adolescents. Es concreten les ... per a complir les mesures de protecció dels infants o els adolescents en situació de risc o desemparament tenen el caràcter de prestacions garantides als efectes establerts per la Llei 12/2007 , de l'11 d'octubre, de serveis socials. ARTICLE 16 Difusió dels drets dels infants i els adolescents 1. Els poders públics han de donar a conèixer àmpliament, per mitjans eficaços i adequats, ...

 • Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

  ... Sectors productius      OBJECTIU 15. Administracions públiques      OBJECTIU 16. Turisme      OBJECTIU 17. Sector exterior      OBJECTIU 18. Indicadors conjunturals dels sectors productius      OBJECTIU 19. Serveis de provisió mixta i protecció social      OBJECTIU 20. Societat de la informació      OBJECTIU 21. ... Estadístiques de síntesi      OBJECTIU 26. Estadística territorial      OBJECTIU 27. Comunicació, promoció i divulgació de l'estadística El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ulgo la següent LLEI PREÀMBUL La Llei 23/1998, del 30 de desembre , d'estadística de Catalunya desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en l'àmbit de l'estadística, que ja reconeixia l'anterior ...�stica i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l'apartat 4, es derivés la realització d'algun dels estudis d'opinió que esmenta l' article 2.b de la Llei 6/2007, del 17 de juliol , del Centre d'Estudis d'Opinió, l'Idescat ho ha de retornar a l'organisme promotor i, alhora, informar-ne el Centre d'Estudis d'Opinió perquè la proposta de l'estudi d'opinió ...ARTICLE 28 Col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya amb entitats d'àmbit autonòmic, estatal, europeu i internacional 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya es pot adreçar a l'Institut ...

 • Llei 11/2010, del 19 de maig, de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball.

  ...      PRIMERA. Adscripció del personal i dels béns, els recursos i els mitjans      SEGONA. Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya      TERCERA. Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      PRIMERA. Personal tècnic habilitat pel Departament de Treball en virtut del ... Totes les referències que la normativa es refereix a l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball s'ha d'entendre que es fan al departament competent en matèria d'inspecció de treball, per la Llei 2/2014, de 27 de gener , de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 30 de Gener de 2014. El President de la ...ARTICLE 18 Pressupost Article 18, derogat pel Decret Llei 5/2013, de 22 d'octubre, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya, publicat en ...'establir els sistemes de selecció, els requisits i les condicions per a l'ingrés al Cos de Subinspectors de Seguretat i Salut en el Treball de la Generalitat, d'acord amb la Llei de l'Estat 7/2007, del 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i la normativa sobre funció pública de la Generalitat. Per a accedir-hi es requereix, com a mínim, una diplomatura universitària, un ...

 • Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

  PREÀMBUL.      I. La immigració a Catalunya      II. Titularitat del dret d'accés al servei      III. L'acollida en el marc de la política europea      IV. Acollida i integració      V. Responsabilitat a i competències      VI. Sistema d'organització      VII. Contingut de la Llei TÍTOL I. Disposicions generals sobre acollida      CAPÍTOL I. Objecte, definicions, sistema i principis      CAPÍTOL II. Servei de primera acollida      CAPÍTOL III. Programes ... Planificació, coordinació i col·laboració      CAPÍTOL III. Finançament TÍTOL III. De l'organització de l'Administració de la Generalitat en matèria d'immigració      CAPÍTOL I. Organització administrativa      CAPÍTOL II. Òrgan competent en matèria d'immigració, Comissió Interdepartamental d'Immigració i Taula de ...En el mateix sentit, el Govern aprovà, el 28 de juny de 2005, el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008. Aquest pla, en sintonia amb l'Estatut d'autonomia i anticipant-se al que aquest va establir, es refereix al principi de "ciutadania ...Posteriorment fou també considerada, ara ja com a compromís de govern, en el Pla de govern 2004-2007, del setembre del 2004, compromís que començà ja a prendre cos amb el Pla de ciutadania i immigració 2005-2008, concretament amb l'epígraf IV.1 sobre polítiques d'acollida. La creació del ... catalans emigrats i de llurs descendents, amb la Llei 25/2002, del 25 de novembre , de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996 . Les estructures administratives corresponents van ésser adscrites a la Secretaria per a la Immigració durant la setena legislatura. Sembla oportú, per raons d'eficiència, sistematització ...

 • Llei 7/2010, del 21 d'abril, de modificació de la Carta municipal de Barcelona.

  PREÀMBUL. (art. ÚNIC) DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor El President de la Generalitat de CatalunyaSia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo ... de la Carta municipal han fet palesa la necessitat de consolidar i millorar la posició institucional del Consell Econòmic i Social reflectint-ne l'existència en una norma amb rang de llei.Per tot això, cal modificar la Carta municipal de Barcelona per a incorporar-hi la regulació d'aquest òrgan, un òrgan que gaudeix de plena autonomia i independència funcional en les seves ...

 • Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum.

  PREÀMBUL. TÍTOL I. Disposicions generals (arts. 1 a 9) TÍTOL II. De les consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya (arts. 10 a 30)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 10 a 14)      CAPÍTOL II. Consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya d'iniciativa institucional s. 15 a 20)          SECCIÓ PRIMERA. Iniciativa del Govern i del Parlament (arts. 16 a 18)          SECCIÓ SEGONA. Iniciativa municipal (arts. 19 a 20)      CAPÍTOL III. Consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya d'iniciativa popular (arts. 21 a ... Temps gratuït en els mitjans de comunicació de titularitat pública DISPOSICIONS TRANSITÒRIES,.      PRIMERA. Remissions a la llei electoral      SEGONA. Registre de consultes populars per via de referèndum DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA,. DISPOSICIÓ FINAL. Aplicació i desplegament Suspesa la vigència i l'aplicació ...1 a 30, 43 i 45 pel Recurs d'inconstitucionalitat número 8912-2010, per Acte del Ple del Tribunal Constitucional de 9 de juny de 2011. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ... a l'àmbit municipal, les consultes populars per via de referèndum ja eren regulades per la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i pel Decret 294/1996, del 23 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de consultes populars ...

 • Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

  PREÀMBUL.      I. Consideracions generals      II. Context competencial i normatiu      III. Situació actual i necessitat de la norma      IV. Contingut de la Llei TÍTOL I. Disposicions generals (arts. 1 a 5)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 40 a 41)      CAPÍTOL II. Responsabilitat en matèria d'incendis (art. 5) TÍTOL II. ... Disposicions generals (arts. 1 a 4)      CAPÍTOL II. Competències municipals (arts. 7 a 8)      CAPÍTOL III. Competències de l'Administració de la Generalitat (arts. 9 a 11)      CAPÍTOL IV. Relacions interadministratives (art. 12) TÍTOL III. De condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, tures i edificis (arts. 13 a 18) TÍTOL IV. Del règim d'intervenció administrativa en prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (arts. 19 a 39)      CAPÍTOL I. ... Establiments d'ús industrial sotmesos al control preventiu de l'Administració de la Generalitat El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la ...ARTICLE 28 Actes d'inspecció 1. S'ha d'estendre una acta de cada inspecció, amb el contingut mínim següent: a) La identificació de l'empresa. b) La identificació de l'establiment, l'activitat, la ...

 • Llei 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes.

  ...24 a 36)          SECCIÓ PRIMERA. Mesures tècniques de gestió i conservació (arts. 24 a 28)          SECCIÓ SEGONA. Mesures de protecció i de regeneració dels recursos (arts. 29 a 33)          SECCIÓ TERCERA. Altres mesures de protecció (arts. 34 a 36)      ...85 a 87)      CAPÍTOL V. Comercialització (arts. 88 a 95) TÍTOL IV. Del Registre de Pesca i Aqüicultura de Catalunya (arts. 96 a 97) TÍTOL V. Del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya (arts. 98 a 100) TÍTOL VI. De la formació nauticopesquera (arts. 101 a 107)      CAPÍTOL I. Formació ... Sancions (arts. 146 a 155) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      PRIMERA. Registres      SEGONA. La llicència de pesca recreativa en aigües continentals, regulada per la Llei 22/2009, del 23 de desembre , d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals, habilita també per a practicar la pesca marítima recreativa en la modalitat de costa, sempre que es tingui ... Desplegament reglamentari      QUARTA. Regulació específica de les activitats de turisme pesquer i aqüícola El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ...ARTICLE 18 Efectes de la manca d'activitat de marisqueig per causa no justificada 1. La manca d'activitat de marisqueig sense causa justificada, durant un període de dos anys continuats, a banda d'impedir la ...

 • Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

  ... Tributs propis (arts. 1 a 19)          SECCIÓ PRIMERA. Gravamen de protecció civil (art. 1)          SECCIÓ SEGONA. Taxes (arts. 2 a 18)              SUBSECCIÓ PRIMERA. Beneficis fiscals de les taxes (art. 2)              SUBSECCIÓ SEGONA. Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris ...15)              SUBSECCIÓ QUINZENA. Taxa per la prestació del servei del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya (art. 16)              SUBSECCIÓ SETZENA. Taxa per la concessió de les autoritzacions de treball per a les persones estrangeres (art. 17)              ... Servei Català de Trànsit (arts. 56 a 58)          SECCIÓ NOVENA. Sindicatura de Comptes (arts. 59 a 61)          SECCIÓ DESENA. Modificació d'altres lleis (arts. 62 a 65) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Habilitació      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Reconeixement recíproc i expedició de ..."f) Aeronaus amb capacitat entre 301 i 400 passatgers: 183,55 euros. "g) Aeronaus amb capacitat entre 401 i 500 passatgers: 233,55 euros. "h) Aeronaus amb capacitat de 501 passatgers o més: 283,55 euros. "i) Aeronaus de càrrega: 11,55 euros. "Quart. Les preses hidràuliques: la base del gravamen s'ha de constituir amb la capacitat de la presa, expressada en metres cúbics. El tipus és de ... o que hi estan vinculats, i que tenen la consideració de poders adjudicadors, i també dels ens locals de Catalunya, als efectes del que estableix l'article 4.1.n de la Llei de l'Estat 30/2007, del 30 d'octubre, de contractes del sector públic. En conseqüència, l'Institut Cartogràfic de Catalunya està obligat a portar a terme, en l'àmbit de les funcions que estableix aquesta llei, ...

 • Llei 23/2009, del 23 de desembre, del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció.

  ... Adaptació funcional DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Aprovació dels estatuts      SEGONA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ulgo la següent LLEI PREÀMBUL L'article 168.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència executiva de la legislació de l'Estat en matèria penitenciària, que inclou en tot cas ...�ria, i des de l'1 de gener de 1984 exerceix competències en aquesta matèria d'una manera efectiva, ja que té els mitjans i els serveis penitenciaris transferits pel Reial decret 3482/1983, del 28 de desembre , sobre traspassos de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'administració penitenciària. L' article 25.2 de la Constitució espanyola reconeix a les ... s'ha incrementat en un 1.200% el volum econòmic i, per tant, el de gestió; el nombre d'interns ocupats ha augmentat i s'ha establert l'objectiu de crear mil llocs de treball nous entre el 2007 i el 2010, i s'ha assolit experiència en tasques de formació per a l'ocupació i d'inserció sociolaboral. Aquests fets fan necessària la reforma de la Llei 5/1989, del 12 de maig , de creació ...f) Proposar les directrius per a fixar de manera individualitzada les tarifes de referència per a les activitats del Centre que hi estiguin subjectes, d'acord amb l'article 18.2.b. g) Nomenar el secretari o secretària del Consell d'Administració. h) Crear òrgans consultius o taules sectorials en matèria d'inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures ...

 • Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.

  ...5 a 7) TÍTOL I. De la protecció i la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals (arts. 8 a 17) TÍTOL II. De la protecció, la conservació i el foment d'espècies (arts. 18 a 23)      CAPÍTOL I. Classificació i regulació de les espècies de peixos i de crustacis (arts. 18 a 21)      CAPÍTOL II. Introduccions, reintroduccions, Repoblacions i ... Actualització de sancions i d'indemnitzacions      TERCERA. Dotació de mitjans materials, econòmics i personals      QUARTA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ulgo la següent LLEI PREÀMBUL Durant els darrers anys, ha augmentat sensiblement la preocupació de la societat catalana pels problemes relatius a la conservació dels ecosistemes aquàtics i la biodiversitat. ...Pel que fa al dret estatal, cal destacar la Llei 42/2007, del 13 de desembre , del patrimoni natural i de la biodiversitat, i el Reial decret 1614/2008 , del 3 d'octubre, relatiu als requisits zoosanitaris dels animals i dels productes de l'aqüicultura, ...ARTICLE 28 Zona de pesca controlada 1. Una zona de pesca controlada és el curs, el tram de curs o la massa d'aigua en què es limita la pesca per a contribuir a desenvolupar un model d'aprofitament sostenible ...

 • Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.

  ...26)      CAPÍTOL II. Legitimació per a actuar davant el Síndic de Greuges (art. 27)      CAPÍTOL III. Forma i caràcter de les actuacions (arts. 28 a 32) TÍTOL V. Tramitació dels procediments (arts. 33 a 54)      CAPÍTOL I. Procediments de queixa i actuacions d'ofici (arts. 33 a 41)          SECCIÓ PRIMERA. Presentació ...84) TÍTOL X. Organització i règim intern (arts. 85 a 89) DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      PRIMERA. Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei      SEGONA. Vigència de les normes bàsiques del Síndic de Greuges      TERCERA. Manteniment en funcions del personal      QUARTA. Aprovació del Reglament d'organització i ... Inaplicabilitat de la Llei 14/2005      TERCERA. Interpretació del Decret legislatiu 1/2005 DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ... de les Nacions Unides contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumans o degradants, adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la Resolució 57/199, del 18 de desembre de 2002, i ratificat per Espanya el 3 de març de 2006. El segon article de la Llei, que defineix la naturalesa i els principis d'actuació del Síndic de Greuges, estableix que el ...

 • Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010.

  ...36 a 42) TÍTOL V. Normes tributàries (arts. 43 a 46) TÍTOL VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat (arts. 47 a 53) TÍTOL VII. Normes de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes (arts. 54 a 55) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ... Entrada en vigor Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010 s'elaboren en el context d'una crisi econòmica d'abast mundial, que ha fet caure l'activitat fins a assolir unes taxes negatives que no s'havien vist des de la crisi del 1929. L'origen ... situar-lo en el sector financer nord-americà, amb la desconfiança que es va generar arran de l'explosió de la crisi dels préstecs hipotecaris d'alt risc en el mercat interbancari l'estiu del 2007. La conseqüència va ésser una notable restricció del crèdit i greus problemes de liquiditat. A hores d'ara, i des dels darrers mesos del 2008, la crisi ja afecta l'economia real. La principal ...Pel que fa al marc normatiu, els pressupostos de la Generalitat per al 2010 s'elaboren d'acord amb el que estableix el capítol II del títol VI de l'Estatut d'autonomia, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol. A més, cal esmentar també un altre conjunt de normes que en determinen el marc d'elaboració. En primer lloc, el text refós de la Llei de finances públiques ..., la normativa dictada a l'empara del pacte d'estabilitat i creixement europeu: el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2007, del 28 de desembre , i la Llei orgànica 5/2001, del 13 de desembre, complementària a la Llei general d'estabilitat pressupostària, modificada per la Llei 3/2006, del 26 de maig, de reforma de la Llei ... de Salut 9.709.389.100,00 Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural 455.598.700,00 Departament de Treball 876.077.905,81 Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 1.720.180.561,11 Departament d'Acció Social i Ciutadania 2.147.979.199,99 Departament de Medi Ambient i Habitatge 645.759.330,00 Fons no departamentals   Pensions 4.585.725,00 Deute 2.914.726.574,50 Despeses ...

 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

  ... Comissió d'Avaluació i Seguiment per a l'aplicació d'aquesta llei      DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. Harmonització del règim jurídic i fiscal de les llicències ambientals      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA. Bonificacions per a les ... Informes preceptius en matèria de medi ambient L' article 46 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. ...D'acord amb aquests preceptes, l'article 144.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que corresponen a la Generalitat la competència compartida en matèria de medi ambient i la competència per a dictar normes addicionals de protecció. S'hi afegeix que aquesta competència inclou, entre d'altres, la prevenció, la ... els règims d'intervenció ambiental a la regulació establerta, concretament, a la Llei 16/2002, de l'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, a la Llei 27/2006, del 18 de juliol , reguladora dels drets d'accés a la informació, de participació pública i accés a la justícia en matèria de medi ambient, i al Reial decret legislatiu 1/2008 , de l'11 de gener, ...La Llei 34/2007, del 15 de novembre , de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera ha derogat, d'una manera expressa, el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, aprovat pel Decret ...3. Si es determina que cal sotmetre l'activitat projectada a una avaluació d'impacte ambiental, s'ha de seguir el procediment establert pels articles 16 a 28. En cas que es determini que no cal sotmetre l'activitat a una avaluació d'impacte ambiental, s'ha de seguir el mateix procediment pel que fa als documents i als tràmits relatius a l'autorització ...

 • Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.

  ... Campanyes de divulgació i sensibilització ciutadanes      SETENA. Reconeixement de gossos d'assistència de fora de l'àmbit de Catalunya      VUITENA. Accessibilitat universal      NOVENA. Procediments d'adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de gos d'assistència DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      ... Adaptació de les ordenances municipals DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Desplegament, aplicació i compliment de la Llei      SEGONA. 1      TERCERA. Pròrroga de l'habilitació dels professionals de l'ensinistrament      QUARTA. Actualització de les sancions pecuniàries      CINQUENA. rada en vigor de la Llei El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ...L'article 166.1 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials. Aquesta competència va permetre l'aprovació de la Llei 12/2007 , de l'11 d'octubre, de serveis socials, que configura els serveis socials com un conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans, prestant atenció ...Aquest carnet ha d'ésser presentat per l'usuari o usuària a requeriment de les persones autoritzades per a demanar-lo, de conformitat amb el que estableix l'article 18. b) Un distintiu d'identificació, de caràcter oficial, a determinar pel departament competent en matèria de serveis socials, que el gos ha de portar en un lloc visible. Ver Citas: una ...b) Les infraccions greus, amb una multa de 601 a 3.000 euros. c) Les infraccions molt greus, amb una multa de 3.001 a 9.000 euros. ARTICLE 28 Graduació de les sancions 1. Per a determinar les sancions s'han de tenir en compte les circumstàncies següents: a) L'existència d'intencionalitat o de negligència en els infractors. b) La ...

 • Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

  ...1 a 5) TÍTOL II. De les polítiques en matèria de salut pública (arts. 6 a 11) TÍTOL III. (arts. 12 a 53)      CAPÍTOL I. Administració de la Generalitat (arts. 12 a 14)      CAPÍTOL II. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (arts. 15 a 39)          SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals (arts. 15 a 18) ... Adscripció de personal a l'Agència de Salut Pública de Catalunya      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. Procediments de la Llei 7/2003 amb relació al personal que exerceix funcions en l'àmbit de la salut pública DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. Modificació de ...Més recentment, la Llei de l'Estat 16/2003, del 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, ha inclòs les prestacions de salut pública en el catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut. Aquestes prestacions són ... de Catalunya, i la de les disposicions transitòries segona i setena de la Llei 7/2003, del 25 d'abril, de protecció de la salut, la primera de les quals ja havia estat modificada per la Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l'Institut Català de la Salut. I, finalment, estableixen el manament al Govern per al desplegament reglamentari i l'entrada en vigor de la Llei. TÍTOL I Disposicions generals ...

 • LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació

  ... TÍTOL PRELIMINAR . Objecte i principis (arts. 1 a 2) TÍTOL I. Dret a l'educació i sistema educatiu (arts. 3 a 8) TÍTOL II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya (arts. 9 a 18) TÍTOL III. De la comunitat educativa (arts. 19 a 41)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 19 a 20)      CAPÍTOL II. L'alumnat (arts. 21 a 24)      �TOL III. Les famílies (arts. 25 a 27)      CAPÍTOL IV. El professorat (arts. 28 a 29)      CAPÍTOL V. La convivència (arts. 30 a 38)      CAPÍTOL VI. Educació en el lleure (arts. 39 a 41) TÍTOL IV. Servei d'Educació de Catalunya (arts. 42 a 50)      ... Competències en matèria d'educació de les diverses administracions (arts. 158 a 161)      CAPÍTOL III. Relacions entre l'Administració educativa de la Generalitat i els ens locals (arts. 162 a 165)      CAPÍTOL IV. Cooperació amb altres administracions, organismes i institucions (arts. 166 a 170)      CAPÍTOL V. El Consell Escolar de Catalunya ...198 a 203)      CAPÍTOL III. Finançament dels centres (arts. 204 a 205) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      PRIMERA. Calendari d'aplicació de la Llei      SEGONA. Efectivitat de l'accés i la integració en els nous cossos      TERCERA. Consell escolar de la ciutat de Barcelona      QUARTA. Revisió i actualització de ...Han d'ésser objecte de negociació en aquesta mesa sectorial les matèries detallades en l' article 37 de la Llei de l'Estat 7/2007, del 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, amb relació als funcionaris docents, sempre que no hagin estat objecte de decisió de la mesa general de negociació de la Generalitat. ...

 • Llei 15/2008, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009.

  ...36 a 41) TÍTOL V. Normes tributàries (arts. 42 a 45) TÍTOL VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat (arts. 46 a 52) TÍTOL VII. Normes de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes (arts. 53 a 54) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ... Estudi sobre els problemes de comportament dels infants i els adolescents      DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA. Promoció d'una llei de la infància i l'adolescència      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA. Increment del personal al servei de les universitats públiques catalanes      DISPOSICIÓ ADDICIONAL ... Entrada en vigor Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 s'elaboren en un entorn econòmic molt diferent del dels darrers anys. En efecte, després d'un dels episodis més llargs de creixement continu de l'economia de Catalunya, el clima en ...Els episodis d'incertesa en aquests mercats que van posar-se de manifest l'estiu del 2007, originats per la titulització de les hipoteques de baixa qualitat atorgades per les entitats financeres nord-americanes, van anar minant la confiança dels mercats majoristes de diner, amb ... estatal dictada a l'empara del pacte d'estabilitat i creixement europeu: el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària, aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2007, del 28 de desembre , i la Llei orgànica 5/2001, del 13 de desembre, complementària a la Llei general d'estabilitat pressupostària, en la redacció que en fa la Llei 3/2006, del 26 de maig. Aquestes ....000.000,00 927.627.847,19 5.122.010.221,50 650.714.779,76 9.246.742.831,00 454.722.588,87 683.288.059,97 1.589.069.609,04 1.706.244.852,00 530.538.802,74 Fons no departamentals 4.575.000,00 1.614.184.148,78 199.155.681,28 Participació dels ens locals de Catalunya 2.917.182.000,00 110.000.000,00 29.730.757.464,54 b) Els pressupostos del Servei Català de la Salut, l'Institut Català de la Salut i ...

 • Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  ... vigor La iniciativa de crear una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, amb el nom d'Oficina Antifrau de Catalunya, neix amb la intenció que sigui una de les eines per a reforçar les bones pràctiques de l'Administració pública i del sector públic que s'hi a. Així, aquesta llei crea l'Oficina Antifrau amb l'objectiu de prevenir i investigar possibles casos d'ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin ...L' article 2.3 de l'Estatut disposa que els ens locals integren també el sistema institucional de la Generalitat, juntament amb el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern. D'aquesta manera s'estableix una relació preferent entre la Generalitat i els ens locals que és coherent amb el principi ...d) Acordar, a l'efecte de garantir la indemnitat de les dades que es puguin recollir, de fer fotocòpies adverades dels Ver Citas: una disposición normativa ARTICLE 18 Confidencialitat de les investigacions i accés al procediment 1. Les actuacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya s'han de portar a terme i han d'ésser tramitades assegurant en tot cas la reserva ...

 • Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

  TÍTOL PRELIMINAR. (arts. 1 a 3) TÍTOL I. Del president o presidenta de la Generalitat (arts. 4 a 12)      CAPÍTOL I. Elecció, nomenament, suplència, substitució i cessament del president o presidenta de la Generalitat (arts. 4 a 7)      CAPÍTOL II. Estatut ...10 a 12) TÍTOL II. Del Govern (arts. 13 a 41)      CAPÍTOL I. Composició del Govern (arts. 13 a 16)      CAPÍTOL II. Nomenament i cessament del Govern (arts. 17 a 18)      CAPÍTOL III. Estatut personal dels consellers (arts. 19 a 22)      CAPÍTOL IV. Organització del Govern (arts. 23 a 25)      CAPÍTOL V. Atribucions del Govern (arts. 26 a 27)      CAPÍTOL VI. Funcionament del Govern (arts. 28 a 35)          SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals (arts. 28 a 32)          SECCIÓ SEGONA. Òrgans d'assistència i suport al Govern (arts. 33 a 34)          ... Còmput dels terminis DISPOSICIONS MODIFICATIVES.      DISPOSICIÓ MODIFICATIVA PRIMERA. Modificació de la Llei 13/1989      DISPOSICIÓ MODIFICATIVA SEGONA. Modificació de la Llei 5/2005      DISPOSICIÓ MODIFICATIVA TECERA. Modificació de la Llei 13/2005 DISPOSICIONS ...Així mateix, determinats articles de la Llei 13/1989, del 14 de desembre , d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que regulaven aspectes concrets de l'organització i el funcionament del Govern, queden derogats i s'incorporen, amb les modificacions pertinents, a l'articulat de la llei present. La regulació del ...

 • Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial.

  ...21 a 24) TÍTOL IV. Del règim jurídic dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial (arts. 25 a 38)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 25 a 28)      CAPÍTOL II. Els organismes de control (arts. 29 a 33)          SECCIÓ PRIMERA. Condicions generals (arts. 29 a 30)          SECCIÓ SEGONA. Règim ... Òrgans competents i procediment sancionador (arts. 49 a 50) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Aplicació concurrent d'aquesta llei      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Règim d'autorització dels operadors de la inspecció habilitats      DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Actes dictats a l'empara del Decret ...A Catalunya, durant aproximadament els darrers vint anys, el règim regulador dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial que es va escollir legalment va ésser el règim de concessió, ...En aquest sentit, l'Administració de la Generalitat va actuar com a pionera i el model català va ésser un referent en tot l'Estat. Malgrat això, les noves necessitats, el creixement del mercat d'aquests serveis d'inspecció en matèria de seguretat ... sobre organització i règim jurídic del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles a Catalunya, modificada per l'Ordre del 9 de juliol de 1982 i l'Ordre del 28 de desembre de 1999; el Decret 186/1986, del 9 de juny, pel qual es regula l'ampliació de la xarxa de reconeixement de vehicles de Catalunya; el Decret 361/2001, del 18 de desembre, pel qual es regula el funcionament i activitats a ...

 • Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

  ... Exigibilitat dels gravàmens establerts pels articles 15 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. La Llei 16/2003, del 13 de juny , de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus regula el règim de cooperació econòmica entre els ens locals i la Generalitat per a la implantació d'infraestructures de gestió de residus municipals, d'acord amb el que estableix el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya. Així mateix, la Llei 16/2003 va ...3. Es fixa el tipus de gravamen de 7,40 euros per tona de rebuig de residus municipals que s’incinera. 4. Es fixa el tipus de gravamen de 18,60 euros per tona de rebuig de residus municipals que s’incinera procedents dels ens locals que no han iniciat el desenvolupament de la recollida selectiva de la fracció orgànica, d’acord amb ...

 • LLEI 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions.

  ... Llegítima i quarta vidual      VII. Adquisició de l'herència      VIII. Part final article ÚNIC. Aprovació del llibre quart del Codi civil de Catalunya TÍTOL I. Disposicions generals (arts. 411-1 a 412-8)      CAPÍTOL I. La successió hereditària (arts. 411-1 a 411-9)      CAPÍTOL II. La capacitat successòria (arts. 412-1 a ...442)          SECCIÓ QUARTA. La successió dels col·laterals (arts. 442-9 a 442-1)          SECCIÓ CINQUENA. La successió de la Generalitat de Catalunya (arts. 442-1 a 442-1)      CAPÍTOL III. La successió en cas d'adopció (arts. 443-1 a 443-5)      CAPÍTOL IV. La successió de l'impúber (art. 444) TÍTOL V. Altres atribucions successòries determinades per la llei (arts. 451-1 a 452-6)      CAPÍTOL I. La llegítima (arts. 451-1 a 451-2)          SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals (arts. 451-1 a 451-2)          SECCIÓ SEGONA. ...b) Que es presenti davant el jutge o el funcionari competent a fi que sigui adverat i se n'ordeni la protocol·lització. ARTICLE 421-18 Adveració 1. El jutge o el funcionari competent per a adverar el testament n'ha de comprovar l'autenticitat d'acord amb la llei. 2. Si resulta que el testament és autèntic, se n'ha d'acordar la ...ARTICLE 426-28 Conservació i administració 1. La conservació i l'administració dels béns fideïcomesos són funcions obligades del fiduciari, el qual en respon personalment amb la diligència que cal ...

 • Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  ...2-1 a 2-3)      CAPÍTOL I. Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat (arts. 2-1 a 2-1)      CAPÍTOL II. Taxa pel servei de realització de fotocòpies (arts. 2-2 a 2-2)      CAPÍTOL III. Taxa per la venda d'impresos (arts. 2-3 a 2-3) TÍTOL III. ...6-1 a 6-1)      CAPÍTOL II. Taxa per la verificació prèvia a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya (arts. 6-2 a 6-2)      CAPÍTOL III. Taxa per la verificació prèvia a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya (arts. 6-3 ...7-2 a 7-2) TÍTOL VII BIS. Consum (arts. 7 a 7)      CAPÍTOL I. Taxa per l’emissió d’informes preceptius      Capítol I, afegit per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades a establiments turístics, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de ...17 a 17) TÍTOL XVIII. Política lingüística (arts. 18-1 a 18)      CAPÍTOL I. Taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística (arts. ...D'altra banda, les successives lleis de pressupostos han previst actualitzacions anuals de les taxes de quantia fixa. Posteriorment, la Llei 21/2001, de 28 de desembre , va establir l'obligació per a tots els departaments de la Generalitat de publicar durant el primer trimestre de 2002 una relació de les taxes amb els seus imports convertits en euros. ...El legislador va voler donar, però, un pas més i, així, en la Llei 5/2007, del 4 de juliol , de mesures fiscals i financeres, va autoritzar el Govern perquè refongués en un sol text tota la regulació de les taxes, autorització que va ser ampliada en la disposició ...

 • LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

  ... Comptes anuals de les fundacions      QUARTA. Funcions del protectorat DISPOSICIONS DEROGATÒRIES.      PRIMERA. Derogació de diversos preceptes de la Llei 7/1997      SEGONA. Derogació de diversos preceptes de la Llei 5/2001 DISPOSICIONS FINALS.      PRIMERA. Ineficàcia d'estatuts i d'altres regles de règim intern ...(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5170, pàg. 53507, de 10.7.2008). El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'Article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo ... refondre, sistematitzar i harmonitzar, d'acord amb les exigències pròpies de la tècnica codificadora, la legislació catalana d'associacions i fundacions, continguda en la Llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions, i la Llei 5/2001, del 2 de maig, de fundacions. Alhora, però, s'ha aprofitat l'impuls codificador per a formular unes disposicions generals que contenen l'estatut bàsic de ... de les especialitats que conté llur normativa específica, a les associacions següents: a) Associacions juvenils, regulades parcialment, pel que fa a llur composició, pel Decret 116/1983, del 28 de març. b) Associacions d'alumnes, regulades pel Decret 197/1987, del 19 de maig. c) Associacions de pares d'alumnes, regulades pel Decret 202/1987, del 19 de maig. d) Associacions de consumidors i ...

 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge

  ...16 a 21) TÍTOL III. De la qualitat del parc immobiliari d'habitatges (arts. 22 a 44)      CAPÍTOL I. Qualitat del parc immobiliari i requisits exigibles als habitatges (arts. 22 a 28)      CAPÍTOL II. Conservació i rehabilitació del parc immobiliari residencial (arts. 29 a 40)          SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals (arts. 29 a 34)          ...127 a 129)      CAPÍTOL IV. Competències en el procediment sancionador (arts. 130 a 131) TÍTOL VII. De la col·laboració dels notaris i els registradors en l'aplicació de la Llei (arts. 132 a 136) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      PRIMERA. Pla territorial sectorial d'habitatge      SEGONA. Memòria econòmica anual      TERCERA. Compliment del Pla ... Contractes de copropietat      VINTENA. Catàleg d'incentius a l'ecoeficiència      VINT-I-UNENA. Cessió de sòl de propietat del Govern de l'Estat a Catalunya      VINT-I-DOSENA. Règim especial del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial del municipi de Barcelona      VINT-I-TRESENA. Suspensió temporal d’obligacions ... Els plans locals d'habitatge      NOVENA. Termini de protecció DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ...Ver Citas: 6 disposiciones normativas ARTICLE 18 Els habitatges dotacionals públics 1. Els municipis que estan obligats segons la legislació urbanística a fer reserves per a la construcció d'habitatges amb protecció pública també han de ...SETZENA Habitatges amb protecció oficial Els habitatges amb protecció oficial anteriors al Decret 454/2004, del 14 de desembre de desplegament del Pla per al dret a l'habitatge 2004-2007, es regeixen per la normativa específica corresponent, llevat del règim sancionador, que és l'establert per aquesta llei. DISSETENA Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial ...

 • Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008.

  ...13 a 19) TÍTOL III. Despeses de personal (arts. 20 a 32)      CAPÍTOL I. Retribucions del personal (arts. 20 a 27)      CAPÍTOL II. (arts. 28 a 32) TÍTOL IV. Operacions financeres i línies d'actuació del crèdit públic (arts. 33 a 38) TÍTOL V. Normes tributàries (arts. 39 a 42) TÍTOL VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat (arts. 43 a 48) TÍTOL VII. Normes de gestió pressupostària del Parlament i d'altres institucions i organismes (arts. 49 a 50) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ... Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència      DISPOSICIÓ ADDICIONAL CATORZENA. Prestacions econòmiques derivades de la Llei de l'Estat 39/2006 en l'àmbit territorial de Catalunya      DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUINZENA. Cartera de serveis socials      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETZENA. Prestació per ..., pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i, en segon lloc, la normativa estatal dictada a l'empara del Pacte d'estabilitat i creixement europeu: la Llei 18/2001, del 12 de desembre , general d'estabilitat pressupostària, en la redacció que en fa la Llei 15/2006, del 26 de maig , de reforma de la Llei 18/2001, i la Llei orgànica 5/2001, del 13 de ...La guia de ruta de la planificació estratègica per al Govern de la Generalitat és el Pla de Govern 2007-2010. En el marc d'aquest pla, la planificació estratègica de l'acció de govern es completa amb els plans específics d'àmbit sectorial o interdepartamental que elaboren els diversos ...

 • Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

  ... Mesures de caràcter social (art. 26)      CAPÍTOL IV. Procediment i règim administratiu (art. 27)      CAPÍTOL V. Tarifes i prestacions patrimonials públiques (arts. 28 a 29)      CAPÍTOL VI. Modificacions en matèria d'organització i personal (arts. 30 a 32) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Torns especials de ... Règim de formalització dels negocis jurídics de béns patrimonials dels ens locals      DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Modificació de la Llei 8/2006      DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Oficina pressupostària del Parlament DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Compensacions fiscals DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS ...Així, incorpora els preceptes que, amb vocació de permanència, estan relacionats essencialment amb l'ingrés i la despesa o amb l'administració del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, el qual es considera part integrant de la hisenda de la Generalitat. Per aquest motiu, aquesta llei es limita a introduir les modificacions imprescindibles que comporta una norma ..."b) Reg agrícola: 0,1. "6. Per als usos d'aigua per a reg agrícola produïts fins al 31 de desembre de 2007, el tipus de gravamen s'afecta d'un coeficient 0 per als subjectes passius que acreditin, abans d'aquesta data, la instal·lació d'un sistema que permeti mesurar quantitativament el consum amb ... fill que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa." Ver Citas: una disposición normativa ARTICLE 18 Tipus de gravamen en l'adquisició de l'habitatge habitual per a minusvàlids Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 21/2001, del 28 de desembre , de mesures fiscals i administratives, ...

 • Llei 2/2007, del 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

  ... Digitalització dels diaris oficials històrics      DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya      DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA. Difusió del dret vigent a Catalunya DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Manteniment provisional de l'estructura ... Període transitori per a l'edició en suport paper DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. Modificació de la Llei 15/1997, del 24 de desembre , de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Modificació del Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol, pel qual ...Aquesta data no pot ésser en cap cas posterior al 31 de desembre de 2007. 2. L'edició en suport paper a què es refereix l'apartat 1 ha de tenir el mateix contingut i s'ha de publicar el mateix dia que l'edició en suport digital. Això no obstant, les normes ...

 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.

  ...12 a 15) CAPÍTOL III. Concessió i gestió de les prestacions socials de caràcter econòmic (arts. 16 a 18) CAPÍTOL IV. Prestacions socials de caràcter econòmic (arts. 19 a 30)      SECCIÓ PRIMERA. Prestacions de dret subjectiu (arts. 19 a 23)      SECCIÓ SEGONA. Prestacions ... Quantia mensual de la prestació per l'acolliment de menors tutelats per la Generalitat      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SETENA. Normativa aplicable per als procediments en tràmit      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA VUITENA. Pròrroga de prestacions i ajuts de convocatòries ... l' article 41 de la Constitució , sempre que la Generalitat apreciï una situació real de necessitat en la població beneficiària dels ajuts assistencials de la Seguretat Social.Aquesta llei té la finalitat de determinar el règim jurídic propi de les prestacions socials de caràcter econòmic, en el marc del bloc de la constitucionalitat; així, estableix drets subjectius per a ...La present llei esdevé un dels instruments de lluita contra la pobresa a Catalunya. Els estudis sobre la qüestió indiquen que aquesta realitat està escassament relacionada amb el cicle econòmic i que, en canvi, ho està molt amb l'existència d'actuacions de les administracions ... la situació de pobresa arriba a uns nivells d'intensitat i gravetat molt alts -un 80% per sobre de la mitjana-, de manera que el percentatge de persones grans que són pobres a Catalunya (28,5%) pràcticament dobla el pes poblacional d'aquest grup (15,9%). Per això és molt important establir ajuts assistencials per a les persones amb pensions molt baixes, una bona part de les quals ...Apartat 2 afegit per art. 26.1 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol , de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4984, pàg. 35578, de 9.10.2007). Ver Citas: 2 disposiciones normativas ARTICLE 5 Caràcter de les ...

 • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental.

  CAPÍTOL I. Modificació de la Llei 22/2003, del 4 de juliol , de protecció dels animals, i de la Llei 3/1988, del 4 de març , de protecció dels animals (arts. 1 a 9) CAPÍTOL II. Modificació de la Llei 12/1985, del 13 de ...13 a 17) CAPÍTOL IV. Mesures sobre el procediment d'avaluació d'impacte ambiental de projectes (arts. 18 a 20) CAPÍTOL V. Modificació de la Llei 4/2004 , de l'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de ...D'una banda, s'atribueix la competència per a adoptar els acords i les decisions que estableix l'article 5.2 del Reial decret legislatiu 1302/1986, del 28 de juny , a la ponència ambiental a què fa referència la Llei 3/1998, del 27 de febrer , de la intervenció integral de l'Administració ambiental; i de l'altra, es fixa el termini en què s'ha ... d'un any perquè les activitats incloses en l'annex 2.2 de la Llei 3/1998 puguin fer llur procés d'adequació, el qual, segons la Llei 4/2004 , ha d'haver finalitzat abans de l'1 de gener de 2007. En les disposicions addicionals, entre altres qüestions, s'estableix un règim d'ajuts tècnics i econòmics perquè les corporacions locals puguin executar les tasques que els encomana la Llei ...Les persones propietàries o posseïdores d'animals de companyia que provinguin d'altres comunitats autònomes o de fora de l'Estat i que esdevinguin residents a Catalunya han de validar-ne la identificació i registrar-los d'acord amb el procediment que s'estableixi per reglament." 4. Es modifica l'apartat 3 de l'article 15 de la Llei 22/2003, que resta redactat de la ...DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. ...

 • Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

  ...Aquesta llei, que es dicta en exercici de la competència que atribueix a la Generalitat de Catalunya l' article 9.23 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, s'emmarca en aquesta tendència i regula les ...ARTICLE 18 Infraccions greus Ver Citas: una sentencia , 17 disposiciones normativas SÓN INFRACCIONS GREUS: A) LA VULNERACIÓ DE LES NORMES ESSENCIALS DE L'EXERCICI I LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALS. B) ...ARTICLE 28 Mesures provisionals Durant la tramitació de l'expedient sancionador es poden adoptar les mesures cautelars provisionals que siguin imprescindibles per a assegurar l'eficàcia de la resolució ...

 • LLEI 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

  ... Extinció i cancel·lació dels censos anteriors a 1990      CATORZENA. Redempció dels censos constituïts d'acord amb la legislació anterior a la Llei 6/1990      QUINZENA. Terminis d'usucapió i de prescripció de censos, lluïsmes i pensions      SETZENA. Drets de servitud      DISSETENA. Drets de vol      ... Retractes legals      VINTENA. Drets de garantia DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. Entrada en vigor El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ...Les donacions amb caràcter benèfic es regeixen per les normes de les donacions remuneratòries. ARTICLE 531-18 Donació amb càrrega o modal 1. Els donants poden imposar als donataris gravàmens, càrregues o modes, a favor dels mateixos donants o de terceres persones. 2. Si els gravàmens, les càrregues o ...3. La renúncia al temps transcorregut d'una usucapió en curs equival a la interrupció de la possessió per a usucapir. ARTICLE 531-28 Al·legació Poden al·legar la usucapió les persones següents: a) La persona que ha usucapit o els seus hereus. b) Tota persona interessada en el fet que es declari que la persona que usucapeix ...2. Els titulars d'una rabassa morta inscrita en el Registre de la Propietat abans del 18 d'abril de 2002 n'han d'acreditar la vigència abans del 18 d'abril de 2007, la qual cosa s'ha de fer constar en una nota marginal. 3. La rabassa morta s'acredita per mitjà d'una sol·licitud signada pel seu titular registral, adreçada al Registre de la Propietat on està ...

 • Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.
 • Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.

  ...1 a 2) TÍTOL II. Òrgans (arts. 3 a 7) TÍTOL III. Funcions (arts. 8 a 9) TÍTOL IV. Procediment (arts. 10 a 15) TÍTOL V. Règim econòmic i de personal (arts. 16 a 18) TÍTOL VI. Retribucions (arts. 19 a 20) TÍTOL VII. Memòria i difusió dels dictàmens (arts. 21 a 22) DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. ... Règim dels expedients sotmesos a consulta abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. Renovació dels membres de la Comissió DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. El Decret del 17 d'octubre de 1978 va restablir la ...�rgan consultiu del Govern, amb la funció principal de controlar preventivament la legalitat de les disposicions de caràcter general i de determinats actes tant de l'Administració de la Generalitat com de les administracions locals. Posteriorment, en compliment del que estableix l'article 78 de la Llei 3/1982, del 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu, es va aprovar ... en vigor d'aquesta llei, la Comissió Jurídica Assessora era regulada pel Decret legislatiu 1/1991, del 25 de març, que va aprovar la refosa de les lleis 3/1985, del 15 de març, i 21/1990, del 28 de desembre, que modificava l'anterior; per la Llei 1/2000, del 30 de març, de modificació del Decret legislatiu 1/1991, i per la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i ... per quinze membres, els quals han d'ésser juristes de reconegut prestigi que es distingeixin en el camp professional, científic o acadèmic i que tinguin veïnatge administratiu a Catalunya. 2. Són membres nats de la Comissió Jurídica Assessora el director o directora del Gabinet Jurídic de la Generalitat i el director o directora de l'Institut d'Estudis Autonòmics. Els membres ...

 • Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

  ...15 a 23)      CAPÍTOL I. Modificacions del Decret legislatiu 3/2002 (arts. 15 a 17)      CAPÍTOL II. Mesures de control del sector públic (arts. 18 a 19)      CAPÍTOL III. Tarifes i preus en matèria de ports (arts. 20 a 22)      CAPÍTOL IV. Despeses en matèria de prevenció de riscs laborals (art. 23) DISPOSICIONS ... DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. Autorització de refosa de la legislació sobre taxes de la Generalitat      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Entrada en vigor de la taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments      DISPOSICIÓ FINAL TERCERA. Entrada n vigor de determinats preceptes del text refós de la legislació en matèria d'aigües      DISPOSICIÓ FINAL QUARTA. Entrada en vigor Mitjançant la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, es va fer una opció decidida a favor de la reducció dels continguts no estrictament o no predominantment financers de les anomenades ... de la normativa legal del cànon de l'aigua -en concret, del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya-, entre les quals cal destacar la nova regulació de la tributació dels usos domèstics de l'aigua. D'una banda, s'abaixa el tipus impositiu i s'estableix un consum bàsic per habitatge de 10 metres ... tasques que duu a terme el Departament de Medi Ambient i Habitatge en l'àmbit del comerç d'emissions de gasos com a conseqüència del Pla nacional d'assignació de drets d'emissió 2005-2007. A més, s'incorporen trenta-set nous fets imposables en taxes ja vigents. Entre d'altres, i a títol d'exemple, en les taxes que gestiona el Departament d'Interior s'estableix una quota per ...Apartat 4.1.4 de la tarifa E-1, utilització de maquinària i utillatge portuaris: Hora de grua de menys de 6 tones: 55,28 euros. Hora de grua de més de 6 tones: 71,53 euros. Hora de grua de més de 12 tones: 106,09 euros. Bàscula: 3,48 euros. Carretons: 18,41 euros. Apartat 4.2.4 de la tarifa E-2, utilització de ...

 • Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials.
 • Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

  ... Entrada en vigor El procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental o que poden afectar el medi, la salut i la seguretat de les persones a les determinacions de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, tal com estableix la disposició transitòria primera d'aquesta Llei, ha originat tot un conjunt de disfuncions ... de medi ambient, la vulnerabilitat del medi potencialment afectat i la tipologia i el nombre de les activitats afectades.b) El procés d'adequació ha de finalitzar abans de l'1 de gener de 2007, llevat del cas de les activitats de l'annex 2.2, per a les quals el procés d'adequació ha de finalitzar abans de l'1 de gener de 2008.Les activitats d'aquest darrer annex que disposen d'una ... Programa d'adequació a què fa referència aquesta Llei.DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigorAquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de ...

 • Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

  ... Mesures de conciliació de la vida familiar i la vida laboral (arts. 22 a 27)      CAPÍTOL I. Àmbit de les institucions i les administracions públiques de Catalunya (arts. 22 a 24)      CAPÍTOL II. Àmbit del sector privat (arts. 25 a 27) TÍTOL V. Prestacions de serveis i altres mesures de suport a la família (arts. 28 a 44)      ... Mesures destinades a famílies amb persones en situació de risc d'exclusió social (arts. 40 a 44) TÍTOL VI. Mesures administratives per a l'aplicació d'aquesta Llei i per a la participació de la societat civil en l'actuació de l'Administració de la Generalitat (arts. 45 a 47) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. ...(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5669, pàg. 53961, de 13.7.2010 i en el DOGC núm. 5716, pàg. 68167, de 16.9.2010). Ver Citas: 2 disposiciones normativas ARTICLE 18 Criteris per a l'aplicació de les mesures referents a taxes i preus públics Les mesures de suport fiscal que estableixen els articles 19, 20 i 21 van destinades a famílies amb càrregues ...

 • Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

  ...123 a 132) TÍTOL XI. De les organitzacions associatives d'ens locals (arts. 133 a 136) TÍTOL XII. De la delegació i l'assignació de competències de la Generalitat als ens locals (arts. 137 a 143)      CAPÍTOL I. Delegació de competències (arts. 138 a 140)      CAPÍTOL II. Assignació de competències (arts. 141 a 142)      CAPÍTOL III. ... Denominació i tractaments (art. 169)      CAPÍTOL IV. Mitjans de suport (art. 170) TÍTOL XVI. Del règim jurídic i de la impugnació d'actes i acords (arts. 171 a 183)      CAPÍTOL I. Règim jurídic (arts. 171 a 179)      CAPÍTOL II. Impugnació d'actes i acords (arts. 180 a 183) TÍTOL XVII. De l'assistència de la Generalitat als ens locals i ...184 a 194) TÍTOL XVIII. De les finances locals (arts. 195 a 198) TÍTOL XIX. Del patrimoni, les obres, les activitats, els serveis i la contractació (arts. 199 a 281)      CAPÍTOL I. El patrimoni (arts. 199 a 233)      CAPÍTOL II. Obres, activitats i serveis (arts. 234 a 272)      CAPÍTOL III. Contractació (arts. 273 a 281) TÍTOL XX. ...     DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.      DISPOSICIÓ FINAL TERCERA . La Llei 8/1987 , de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, va esdevenir una peça clau i fonamental en la construcció d'un nou règim local català, d'acord amb les previsions de l'Estatut ...

 • Llei 7/2003, de 25 d'abril, de protecció de la salut.

  ...12 a 44)      CAPÍTOL I. De l'Agència de Protecció de la Salut (arts. 12 a 41)      CAPÍTOL II. De les competències de l'Administració de la Generalitat (arts. 42 a 44) TÍTOL V. Els serveis dels ens locals en matèria de protecció de la salut (arts. 45 a 46) TÍTOL VI. Règim sancionador (arts. 47 a 57)      CAPÍTOL I. De les ...A grans trets, els dos primers concentren les actuacions de restabliment de la salut i el tercer eix concentra les actuacions de prevenció de malalties i de foment de la salut. La Llei 15/1990, del 9 de juliol , d'ordenació sanitària de Catalunya, va ordenar el sistema sanitari públic, d'acord amb els principis d'universalització, integració de serveis, simplificació, ... en l'àmbit de protecció de la salut, del Consell General d'Aran, segons el que disposen la Llei 16/1990, del 13 de juliol , sobre el règim especial de la Vall d'Aran, i el Decret 354/2001, del 18 de desembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d'Aran en matèria de sanitat. L'aplicació del model de protecció de la salut que aquesta ...Ver Citas: una disposición normativa ARTICLE 27 Estructura dels serveis regionals [No vigent] Article derogat per DD.1.c de la Llei 18/2009 , del 22 d'octubre, de salut pública. ARTICLE 28 Els consells regionals [No vigent] Article derogat per DD.1.c de la Llei 18/2009 , del 22 d'octubre, de salut pública. ARTICLE 29 Funcions dels consells regionals [No vigent] Article derogat per ...Disposició transitòria modificada per DF 1a.1 de la Llei 8/2007, de 30 de juliol , de l'Institut Català de la Salut. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA 1. Els funcionaris dels cossos de metges i practicants titulars que hagin optat per no integrar-se als equips ...

 • Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  ...16)          SECCIÓ SEGONA. Destinació dels ingressos de l'impost sobre grans establiments comercials (art. 17)          SECCIÓ TERCERA. Cànon de l'aigua (arts. 18 a 19)          SECCIÓ QUARTA. Taxes (arts. 20 a 27)      CAPÍTOL V. Normes de gestió (arts. 28 a 34)          SECCIÓ PRIMERA. Obligacions formals (arts. 28 a ... Prescripció (art. 34) TÍTOL II. Mesures administratives (arts. 35 a 92)      CAPÍTOL I. Mesures amb relació a les finances i el patrimoni de la Generalitat (arts. 35 a 37)          SECCIÓ PRIMERA. Mesures en matèria de contractació (art. 35)          SECCIÓ SEGONA. Mesures patrimonials (arts. 36 a 37)      ...50 a 58)          SECCIÓ SISENA. Gestió d'Infraestructures, SA (art. 59)          SECCIÓ SETENA. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (art. 60)          SECCIÓ VUITENA. Institut Català d'Energia (art. 61)          SECCIÓ NOVENA. Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials (art. 62) ...�diques i Sanitàries i els seus òrgans, han d'entendre que es fan a l'òrgan o òrgans del departament competent en matèria de salut que es determinin en la norma que aprovi el Govern, per la Llei 2/2014, de 27 de gener , de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 30 de Gener de 2014. Les referències a ...4269, de 26.1.2010, en el DOGC núm. 5567, pàg. 10390, de 15.2.2010 i en el DOGC núm. 5718, pàg. 69078, de 20.9.2010). Apartats 1.1, 1.3, 2 modificats per art. 13 , 14 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol , de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4984, pàg. 35578, de 9.10.2007). Article 1 , apartats 1.7, 2, i 3 modificats per la Llei 7/2011, del 27 de ...

 • LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya

  ...121-2 a 121-2)          CAPÍTOL II. La caducitat (arts. 122-1 a 122-5) DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. DISPOSICIÓ FINAL.      PRIMERA.      SEGONA. LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom ...ARTICLE 121-18 Al-legació de la suspensió La suspensió de la prescripció no pot ésser tinguda en compte d'ofici pels tribunals, sinó que ha d'ésser al-legada per la part a qui beneficia, llevat de la ...

 • Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

  ...26 a 31) CAPÍTOL VI. Protecció i defensa (arts. 32 a 39) CAPÍTOL VII. Responsabilitats i sancions (arts. 40 a 42) La disposició final segona, apartat 3, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre , de mesures fiscals i administratives, va autoritzar el Govern perquè, en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, elabori un text refós de a Llei 11/1981, de 7 de desembre , de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb la incorporació de les modificacions que s'hi introdueixin mitjançant aquesta Llei i les introduïdes per les lleis de pressupostos posteriors a l'entrada en vigor de l'esmentada ...4. L'acceptació d'herències sempre s'ha d'entendre que es fa a benefici d'inventari. Article 12 Apartat 2 modificat per art. 25.1 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol , de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 4984, pàg. 35578, de 9.10.2007). Article 12 modificat per art. 16 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre ...CAPÍTOL IV Alienació i cessió ARTICLE 17 Els béns de domini públic de la Generalitat són inalienables, imprescriptibles i inembargables. ARTICLE 18 1. L¿aprovació dels expedients d¿alienació dels béns immobles no afectats a l¿ús general o al servei públic correspon al conseller o consellera d¿Economia i Finances si el valor del bé, ...

 • Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

  ...1 a 6) CAPÍTOL II. Els ingressos (arts. 7 a 15) CAPÍTOL III. Endeutament (arts. 16 a 22) CAPÍTOL IV. Les obligacions (arts. 23 a 26) CAPÍTOL V. El pressupost de la Generalitat (arts. 27 a 53)      SECCIÓ PRIMERA. Contingut i aprovació (arts. 27 a 34)      SECCIÓ SEGONA. Règim dels crèdits pressupostaris de la Generalitat i entitats autònomes de ... La comptabilitat (arts. 72 a 82) CAPÍTOL VIII. Responsabilitats (arts. 83 a 86) CAPÍTOL IX. Les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya (arts. 87 a 108)      SECCIÓ PRIMERA. Principis generals (arts. 87 a 91)      SECCIÓ SEGONA. De les bases reguladores, les convocatòries i la concessió (arts. 92 a 96)      ... DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. DISPOSICIÓ FINAL. La disposició final segona, apartat 1, de la Llei 21/2001, de 28 de desembre , de mesures fiscals i administratives, va autoritzar el Govern perquè, en el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor de la Llei, elaborés un nou Text refós de ...Ver Citas: una disposición normativa ARTICLE 18 1. Les operacions de crèdit que la Generalitat concerti amb persones físiques o jurídiques per un termini de reemborsament superior a un any han de complir els requisits fixats en la Llei de ...Article 52 Apartats 3, 4 afegits per art. 18.1 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre , de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5070, pàg. 11818, de 14.2.2008). Ver Citas: una disposición normativa ARTICLE 53 Els convenis que la ...

 • Llei 23/2002, de 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

  ...     Departament de Treball.      Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació. El règim jurídic de l'Administració de la Generalitat es regula avui per la Llei 13/1989, del 14 de desembre , d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, text que va significar un avenç important ...Normativa reguladora: Decret 284/1996, del 23 de juliol, i Decret 176/2000, del 15 de maig. Termini màxim de resolució i notificació: 6 mesos. Efecte del silenci administratiu: desestimatori. Núm. 2 Denominació del procediment ...Núm. 5 Denominació del procediment administratiu: autoritzacions per a encendre foc i altres autoritzacions de prevenció d'incendis forestals. Normativa reguladora: Decret 187/1994, del 26 de juliol, i Decret 64/1995, del 7 de març. Termini màxim de resolució i notificació: 1 mes. Efecte del silenci administratiu: desestimatori. Núm. 6 Denominació del procediment ...Efecte de la inactivitat administrativa: caducitat del procediment sancionador. Annex modificat per art. 22 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre , de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5070, pàg. 11818, de 14.2.2008). 1. S'afegeix un nou supòsit a l'annex corresponent al Departament ...

 • Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives.

  ...1 a 5)      CAPÍTOL II. Constitució i registre (arts. 6 a 16)      CAPÍTOL III. Règim social (arts. 17 a 27)      CAPÍTOL IV. Òrgans de la societat (arts. 28 a 53)          SECCIÓ PRIMERA. L'assemblea general (arts. 28 a 38)          SECCIÓ SEGONA. Administració de la cooperativa (arts. 39 a 50)          SECCIÓ ... Impuls, potenciació i consolidació de la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació en el funcionament del Registre General de Cooperatives de Catalunya DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. Adaptació dels estatuts socials de les cooperatives als preceptes d'aquesta Llei      DISPOSICIÓ ...Article 11, apartat 1, lletra l), modificat pel Decret Llei 1/2011, de 15 de febrer , de modificació de la Llei 18/2002, de 5 de juliol , de cooperatives de Catalunya, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 17 de Febrer de 2011. Ver Citas: una sentencia , 3 disposiciones normativas ...

 • Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

  I. La situació geogràfica de Catalunya, la diversitat dels seus recursos i el caràcter obert del poble català han determinat que el nostre territori hagi estat històricament un lloc de pas visitat per pobles i persones d'altres països i cultures II. La nova organització política i territorial que arrenca amb la Constitució espanyola del 1978 permet canviar aquest estat de coses III. La Llei de turisme de Catalunya respon als nous valors inspiradors de la promoció i la gestió del turisme, tots ells expressats en el Congrés de Turisme de Catalunya, que tingué lloc a Tarragona el ... Disposicions generals (arts. 1 a 3) TÍTOL II. Els recursos turístics (arts. 4 a 28)      CAPÍTOL I. Règim general dels recursos turístics (arts. 4 a 12)      CAPÍTOL II. Pla de turisme de Catalunya (arts. 13 a 17)      CAPÍTOL III. Municipis turístics ts. 18 a 22)      CAPÍTOL IV. Declaració d'interès turístic (arts. 23 a 26)      CAPÍTOL V. Promoció dels recursos turístics (arts. 27 a 28) TÍTOL III. Els subjectes turístics ... de la representació conferida pel Patronat Nacional de Turisme espanyol, en un moment en què les autoritats centrals mostraven llur escepticisme envers les possibilitats del turisme, la Generalitat constitueix l'Oficina de Turisme de Catalunya, la qual desenvolupa amb molt pocs recursos una tasca d'eficàcia remarcable. Amb aquests i altres instruments, la Generalitat porta a terme una tasca ...

 • Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  ...21 a 22) TÍTOL II. Mesures administratives (arts. 23 a 64)      CAPÍTOL I. Mesures en relació amb les finances i el patrimoni de la Generalitat (arts. 23 a 32)          SECCIÓ PRIMERA. Modificacions del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol (arts. ...26 a 27)          SECCIÓ TERCERA. Finançament d'obres públiques (art. 28)          SECCIÓ QUARTA. Mesures patrimonials (arts. 29 a 32)      CAPÍTOL II. Mesures sobre el sector públic (arts. 33 a 44)          SECCIÓ PRIMERA. ...(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5336, pàg. 20238, d'11.3.2009). Apartat 1.d modificat per art. 12 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre , de mesures fiscals i financeres. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 5070, pàg. 11818, de 14.2.2008). Apartats 1.a, 1.b, 1.d modificats per art. 3 , 4 , 5 , 6 de la ei 31/2002, de 30 de desembre , de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3805, pàg. 1192, de 22.1.2003, en el DOGC núm. 3824, pàg. 3127, de 18.2.2003 i en el DOGC núm. 3855, pàg. 6730, d'1.4.2003). Ver Citas: 3 sentencias , 2 formularios , 20 disposiciones normativas ARTICLE 3 Tarifa Article derogat per DD.1.b de la Llei 19/2010, ...

 • Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

  ...En aquest sentit, cal tenir en compte que l'ús eficient dels recursos és un dels principis bàsics de desenvolupament sostenible a què aspira Catalunya. Igualment, cal tenir present que el Parlament ja s'ha pronunciat, en diverses resolucions, sobre la necessitat de dur a terme les actuacions adequades per a afrontar la problemàtica derivada de la ...Totes aquestes raons, unides a la progressiva conscienciació ciutadana vers la protecció del medi, justifiquen la necessitat de regular, mitjançant aquesta Llei, mecanismes que permetin donar resposta a la problemàtica que planteja un enllumenament nocturn inadequat, i a les formes de contaminació lumínica que en derivin, sense oblidar en cap moment la ...Article 3, apartat 1, lletra g) afegida per la Llei 9/2011, de 29 de desembre , de promoció de l'activitat econòmica, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 30 de desembre de 2011. Ver Citas: 2 disposiciones normativas ARTICLE 4 Definicions 1. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén per: a) Contaminació lumínica: l'emissió de flux ...ARTICLE 17 Responsabilitat Són responsables de les infraccions d'aquesta Llei les persones físiques i jurídiques que han participat en la comissió del fet infractor. ARTICLE 18 Procediment sancionador El procediment administratiu aplicable per a la imposició de les sancions fixades per aquesta Llei és el que estableix la normativa vigent reguladora del procediment ...

 • Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions.

  ...7 a 14) CAPÍTOL III. Govern de la fundació (arts. 15 a 26)      SECCIÓ PRIMERA. El patronat (arts. 15 a 17)      SECCIÓ SEGONA. Els patrons (arts. 18 a 24)      SECCIÓ TERCERA. Accions i procediment (arts. 25 a 26) CAPÍTOL IV. Règim econòmic (arts. 27 a 39)      SECCIÓ PRIMERA. Règim comptable i presentació de ... DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Aquesta Llei es dicta en ús de la competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre les fundacions de caràcter docent, cultural, artístic, beneficoassistencial, esportiu i similars que exerceixen ...Ver Citas: 3 disposiciones normativas ARTICLE 28 Legalització de llibres [No vigent] Article derogat per DD 2a de la Llei 4/2008, de 24 d'abril , del llibre tercer del Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques. (Correcció ...

 • Llei 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001.

  ...10 a 21)      CAPÍTOL I. Normes sobre gestió pressupostària (arts. 10 a 17)      CAPÍTOL II. Normes sobre despesa pública (arts. 18 a 21) TÍTOL III. Despeses de personal (arts. 22 a 33)      CAPÍTOL I. Retribucions del personal (arts. 22 a 29)      CAPÍTOL II. Altres disposicions en matèria de despeses ... Operacions financeres (arts. 34 a 37) TÍTOL V. Normes tributàries (arts. 38 a 40) TÍTOL VI. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat (art. 41)      DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. Parlament de Catalunya      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Consell Consultiu      ... Indemnització de les persones incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre      DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA. Gestió tributària      DISPOSICIÓ ADDICIONAL DOTZENA. Tributació del joc      DISPOSICIÓ ADDICIONAL ... dels nivells dels llocs de treball, que és el següent, referit a dotze mensualitats: Nivell Pessetes Nivell Pessetes 30 1.732.416 15 585.504 29 1.553.964 14 545.376 28 1.488.600 13 505.200 27 1.423.224 12 465.012 26 1.248.612 11 424.908 25 1.107.792 10 384.744 24 1.042.428 9 364.692 23 977.100 8 344.544 22 ...

 • Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials.

  ...     DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. I El sector del comerç a Catalunya és integrat, majoritàriament, per petites i mitjanes empreses, que es distribueixen de forma homogènia per tota la trama urbana, una circumstància que singularitza el model de ciutat propi dels ... de la xarxa viària a causa de la seva sobreutilització, actuacions totes les quals han de dur a terme les administracions públiques competents' Tenint en compte aquesta situació, la Llei 1/1997, del 24 de març, d'equipaments comercials, va avançar en l'objectiu de fomentar un sistema de distribució eficient que assegurés el proveïment dels consumidors amb el millor nivell de ... pels nous emplaçaments de grans equipaments comercials' Aquesta previsió es va concretar en la disposició addicional segona de la Llei 3/2000, del 19 de maig, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2000, en la qual el Parlament encomana al Govern que li presenti un estudi, i, si escau, un projecte de llei sobre l'establiment d'un tribut que repercuteixi les despeses i les ...Ver Citas: 18 sentencias ARTICLE 8 Base liquidable 1. La base liquidable s'obté d'aplicar a la base imposable el coeficient que correspongui d'entre els establerts per l'apartat 2 i, sobre el resultat obtingut, ...

 • Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

  ... Modificació del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (art. 12)      CAPÍTOL II. Mesures en relació amb el règim jurídic de les finances de la Generalitat (arts. 13 a 16)          SECCIÓ . Modificacions del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (arts. 13 a 15)          SECCIÓ SEGONA. Mesures de control financer permanent (art. 16)      CAPÍTOL III. Mesures en relació amb el �gim jurídic del patrimoni de la Generalitat (art. 17)          SECCIÓ ÚNICA. Normes patrimonials (art. 17)      CAPÍTOL IV. Mesures sobre el sector públic (arts. 18 a 24)          SECCIÓ PRIMERA. Modificació de la Llei 4/1985, del 29 de març , de l'estatut de l'empresa pública catalana (art. 18)          SECCIÓ SEGONA. El ... automàtics aptes per al joc, la quota aplicable s'ha de determinar en funció de la classificació de les màquines establerta pel Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 28/1997, del 21 de gener, del Consell Executiu de la Generalitat. D'acord amb aquesta classificació, són aplicables les quotes següents: a) Les màquines tipus "B" o recreatives amb premi: una quota ...

 • Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica.

  ... drets relatius a la informació clínica i l'autonomia individual dels pacients pel que fa a la seva salut, ha estat objecte d'una regulació bàsica en l'àmbit de l'Estat, per mitjà de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat. D'altra banda, la Llei 15/1990, de 9 de juliol , d'ordenació sanitària de Catalunya, malgrat que fixa bàsicament l'atenció en l'establiment de ...

 • Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal.

  ...      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. Els deu anys transcorreguts des de l'aprovació i l'entrada en vigor de la Llei 6/1988, de 30 de març , forestal de Catalunya, han permès constatar els grans avenços obtinguts amb la vigència i l'aplicació d'aquesta Llei. En especial, cal destacar la introducció del ...Apartat 2 modificat per art. 28 de la LLEI 4/2000, de 26 de maig , de mesures fiscals i administratives. Ver Citas: una disposición normativa ARTICLE 2 Seu La seu central del Centre de la Propietat Forestal es fixa a Santa ...63 de la LLEI 31/2002, de 30 de desembre , de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3805, pàg. 1192, de 22.1.2003, en el DOGC núm. 3824, pàg. 3127, de 18.2.2003 i en el DOGC núm. 3855, pàg. 6730, d'1.4.2003). Apartat j afegit per art. 63.4 de la LLEI 31/2002, de 30 de desembre , de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el ..., i emetre els corresponents informes tècnics en relació amb el Pla general de política forestal i els plans de producció forestal elaborats pels departaments de l'Administració de la Generalitat. c) Prestar suport tècnic i econòmic per a elaborar els instruments d'ordenació forestal i vetllar perquè s'executin. d) Tramitar i aprovar els instruments d'ordenació forestal que afectin ...

 • Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

  TÍTOL I. Mesures administratives (arts. 1 a 28)      CAPÍTOL I. Mesures en matèria de personal (arts. 1 a 6)      CAPÍTOL II. Mesures en matèria d'organització i sector públic (arts. 7 a 14)      CAPÍTOL III. Agència Catalana de l'Aigua (arts. 15 a 21)      CAPÍTOL IV. Mesures en relació amb les finances de la Generalitat (arts. 22 a 28)          SECCIÓ PRIMERA. Mesures sobre contractació administrativa (arts. 22 a 23)          SECCIÓ SEGONA. Mesures patrimonials (art. 24) ...36 a 39)          SECCIÓ ÚNICA. Cànons (arts. 36 a 39)      CAPÍTOL V. Taxes (arts. 40 a 46)          SECCIÓ PRIMERA. Modificacions de la Llei 15/1997, de 24 de desembre , de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (arts. 40 a 46)          SECCIÓ SEGONA. ARTICLE 47 TÍTOL III. Mesures d'adaptació a l'euro ... contra els actes administratius dictats pel directos o directora de l'Agència catalana de l'Aigua Ver Citas: 5 sentencias , un artículo doctrinal , 2 disposiciones normativas ARTICLE 18 El personal de l'Agència Catalana de l'Aigua Article derogat per DD del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de ...

 • Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona.

  ... DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. DISPOSICIÓ FINAL. Barcelona, capital de Catalunya, ha estat sempre un símbol de llibertat i de progrés. Ciutat de convivència, feta en la pluralitat i en la diversitat, ha projectat al món la seva capacitat d'iniciativa, la seva vocació de ...És per això que, considerant la voluntat expressada per l'Ajuntament de Barcelona i la proposta de la Comissió Mixta, prevista per la disposició transitòria primera de la Llei 8/1987 , de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, s'aprova la següent Carta municipal de Barcelona TÍTOL PRELIMINAR ARTICLE 1 1. La ciutat de Barcelona és la capital de Catalunya. ... 7 L'Ajuntament de Barcelona té legitimació per a recórrer directament davant el Tribunal Constitucional contra les lleis i les disposicions amb força de llei de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya i, si escau, les disposicions de rang inferior, quan contravinguin a l'autonomia local, garantida per l' article 140 de la Constitució , d'acord amb el procediment i els termes ...3. Els presidents de les comissions són nomenats pel Plenari del Consell Municipal d'entre els regidors que les integren. ARTICLE 18 1. Cada grup municipal designa el portaveu que l'ha de representar en les seves relacions amb tots els òrgans municipals. Cada grup pot designar també un portaveu adjunt. 2 . Els portaveus dels ...ARTICLE 28 Pot exercir la iniciativa ciutadana per a proposar a l'Ajuntament l'aprovació d'una disposició municipal de caràcter general un nombre mínim d'un u per cent dels empadronats més grans de setze ...

 • LLEI 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella.

  PREÀMBUL. CAPÍTOL I. Unió estable heterosexual (arts. 1 a 18) CAPÍTOL II. Unió estable homosexual (arts. 19 a 35) DISPOSICIÓ ADICIONAL. DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA. DISPOSICIÓ FINAL.      PRIMERA.      SEGONA.      TERCERA. Llei /1998, de 15 de juliol , d'unions estables de parella, derogada per la Llei 25/2010, de 29 de juliol , del llibre segon del Codi civil de Catalunya , relatiu a la persona i la família, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 5 de Agost de 2010. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que ... de la reducció, i pot ésser sotmesa a les condicions que per reglament s'estableixin per als càrrecs de comandament Ver Citas: 2 artículos doctrinales , 3 disposiciones normativas ARTICLE 28 Disposició de l'habitatge comú. 1. El convivent titular de l'habitatge comú o dels mobles d'ús ordinari no pot portar a terme cap acte d'alienació, de gravamen o, en general, de disposició del ...

 • Llei 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de família

  ...167 a 258)      CAPÍTOL I. Disposicions generals (arts. 132 a 136)      CAPÍTOL II. La delació de la tutela (arts. 172 a 182)          SECCIÓ PRIMERA. La delació voluntària (arts. 172 a 177)          SECCIÓ SEGONA. La tutela dativa (arts. 178 a 182)      CAPÍTOL III. Desenvolupament de la ... Regla d'integració DISPOSICIÓ FINAL.      PRIMERA. Dret vigent      SEGONA. Habilitació del Govern      TERCERA. Projecte de llei reguladora de la mediació familiar      QUARTA. Entrada en vigor En aquest text s'hi han afegit les modificacions introduïdes per la Correcció d'errades de la Llei 9/1998, de 15 de ol , del Codi de família. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ...ARTICLE 28 Extinció de l'usdefruit L'usdefruit universal convingut en capítols matrimonials s'extingeix per les causes generals. També s'extingeix quan l'usufructuari incompleix els deures que li ...

 • Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.

  ... Taxes per les activitats i els serveis prestats pel Servei Català de Trànsit (arts. 13 a 17) TÍTOL II. Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (arts. 18 a 20)      CAPÍTOL I. Creació, composició i funcionament (arts. 18 a 19)      CAPÍTOL II. Funcions (art. 20) TÍTOL III. La Comissió Interdepartamental per a la Millora ... La creació de l'Institut Català de Seguretat Viària, l'any 1991, amb l'objectiu de reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de trànsit a Catalunya, i amb la finalitat d'avançar i d'incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció i la disminució dels accidents de trànsit i llurs víctimes, va significar donar un nou impuls ...La transferència de les facultats d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit ha estat una reivindicació històrica de la Generalitat de Catalunya. La creació, l'any 1983, de la policia autonòmica de Catalunya, amb les funcions, entre altres, de la protecció de persones i béns i el manteniment de l'ordre públic, fa que la ralitat disposi de l'instrument necessari per a assumir les tasques inherents a la gestió i la regulació del trànsit. En aquest sentit, l' article 12.1.s isè de la Llei 10/1994 , d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, estableix que corresponen al cos de mossos d'esquadra les funcions que siguin transferides o delegades per la via de l' ...Apartat 3 afegit per art. 47.1 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre , de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2810, pàg. 772, de 21.1.1999 i en el DOGC núm. 2892, pàg. 6766, de 19.5.1999). Ver Citas: 52 disposiciones normativas ARTICLE 8 Règim de personal 1. El personal del Servei és, amb caràcter ...

 • Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

  ... DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.      DISPOSICIÓ FINAL TERCERA.      DISPOSICIÓ FINAL QUARTA. Llei 10/1997, de 3 de juliol , de la renda mínima d'inserció, desenvolupada pel Decret 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol , de la renda mínima d'inserció, licat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 31 agost 2011. I Els problemes de la pobresa i la marginació evolucionen al llarg del temps i presenten avui dia un perfil diferent del passat immediat. Aquest perfil varia també ...A més, la Llei 3/1991, del 18 de març , de formació d'adults, reconeixent que l'educació és fonament de progrés i condició prèvia de tota prosperitat i benestar social, i que la formació ha d'ésser atesa i promoguda ...Per tots aquests motius, el 28 de maig de 1990 es va establir, mitjançant el Decret 144/1990, el Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció (PIRMI), que té com a finalitat principal la inserció social i laboral ...

 • Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions.

  ...33 a 35) CAPÍTOL IX. Consell Català d'Associacions (arts. 36 a 38)      DISPOSICIÓ ADDICIONAL. DISPOSICIONS FINALS. Finalitat de la Llei L'any 1978 es va aprovar, per referèndum, la Constitució espanyola, l'article 22 de la qual reconeix com a dret fonamental el dret d'associació. Malgrat això, no hi ha hagut des d'aquesta data a regulació específica de les associacions no lucratives que tenen un lloc important en el nostre teixit social. Cal un marc jurídic nou que posi fi a la vigència a Catalunya d'una llei tan obsoleta com la del 1964. La legislació de l'Estat és preconstitucional i ha estat parcialment derogada per la Constitució. Sens perjudici de la llei orgànica corresponent, aquesta Llei té com a finalitat establir un marc general a Catalunya per a les associacions sobre les quals la Generalitat té competència exclusiva. Catalunya té una gran tradició associativa manifestada pels milers d'associacions inscrites. El fet associatiu català ha estat decisiu per a la defensa i l'acreixement ...Recurs d'inconstitucionalitat 3914/1997. Promogut pel President del Govern respecte a la Llei del Parlament de Catalunya 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. Competències sobre associacions, igualtat bàsica, legislació processal i civil i procediment administratiu; reserva de llei orgànica: règim jurídic de les associacions ...(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5170, pàg. 53507, de 10.7.2008). ARTICLE 28 Operacions de liquidació Article derogat per DD 1a de la Llei 4/2008, de 24 d'abril , del llibre tercer del Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques. (Correcció d'errada en ...

 • Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

  ... Estructura organitzativa de la protecció civil (arts. 39 a 64)      SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals (arts. 39 a 40)      SECCIÓ SEGONA. L'Administració de la Generalitat (arts. 41 a 46)      SECCIÓ TERCERA. Les administracions locals (arts. 47 a 51)      SECCIÓ QUARTA. Els serveis d'autoprotecció (arts. 52 a 53)      SECCIÓ CINQUENA. El ...65 a 71) CAPÍTOL VI. Infraccions i sancions (arts. 72 a 77) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA. El Pla de salvament marítim de Catalunya      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. Centrals nuclears      DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. Els municipis afectats per riscs      DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA. Els plans ...L'única eferència amb incidència en aquesta matèria és la recollida per l' article 30.4 de la Constitució , quan estableix que mitjançant una llei podran regular-se els deures dels ciutadans en els casos de risc greu, de catàstrofe o de calamitat pública. El Tribunal Constitucional ha resolt el buit competencial integrant la protecció civil ..., d'aquesta manera, amb la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la delimitació de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes, segons les sentències 123/1984, del 18 de desembre, i 133/1990, del 19 de juliol. L'acomodament a les regles constitucionals i estatutàries de distribució de competències és encara reforçat en la mesura que aquesta Llei salva ...4. La desactivació dels plans de protecció civil ha d'ésser declarada formalment per llurs directors o directores, seguint el mateix procediment de l'activació. ARTICLE 28 Activació dels plans d'autoprotecció 1. Els directors o directores dels plans dautoprotecció o les persones assenyalades subsidiàriament pels mateixos plans tenen l'obligació de comunicar-ne ...

 • Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l'habitatge.

  DISPOSICIÓ ADDICIONAL. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.     DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.     DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. La Llei de l'Estat 29/1994, del 24 de novembre, d'arrendaments urbans, en l'exposició de motius, estableix que té com a finalitat última contribuir a potenciar el mercat d'arrendaments urbans com a peça ... creació d'un Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer ha de permetre disposar d'una informació adequada sobre la situació del parc d'habitatges en lloguer.Així mateix, la Llei de Catalunya 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge, ja establia en l'article 24 l'obligació de dipositar la fiança que amb caràcter obligatori s'ha de constituir en la formalització dels contractes de ...�, s'estableix el dipòsit d'una fiança proporcional al termini de durada del contracte.Cal destacar, finalment, que en el marc de la política d'habitatge de competència exclusiva de la Generalitat els rendiments generats pels dipòsits queden afectats a inversions destinades al foment de l'habitatge i a la millora de l'entorn urbà.ARTICLE 1 Registre de Fiances dels Contractes de Lloguer de ...�culos doctrinales, 13 disposiciones normativasARTICLE 5 Documentació acreditativaL'arrendador ha de lliurar a l'arrendatari una còpia de laVer Citas: 127 sentencias, 2 artículos doctrinales, 18 disposiciones normativasARTICLE 6 ExecutivitatL'Institut Català del Sòl pot utilitzar la via executiva per a l'ingrés de les fiances no dipositades i de les sancions que en derivin en cas ...61.1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3556, pàg. 1078, de 18.1.2002, en el DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002 i en el DOGC núm. 3600, pàg. ...

 • Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

  ... Cos de Mossos d'Esquadra (arts. 17 a 29)          SECCIÓ PRIMERA. Disposicions generals (art. 66)          SECCIÓ SEGONA. Accés i promoció (arts. 20 a 28)          SECCIÓ TERCERA. Formació (art. 29)      CAPÍTOL III. Relació de llocs de treball i provisió dels llocs (arts. 30 a 38) TÍTOL TERCER. Del règim estatutari (arts. ...      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL.      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. I La Policia de la Generalitat fou creada per la Llei 19/1983, del 14 de juliol . Es tractava aleshores de la refosa d'una policia que adoptava com a nucli inicial el Cos de Mossos d'Esquadra, denominació històrica que es ...'aquesta manera s'establia el vincle de continuïtat de l'actual Policia de la Generalitat amb un cos que data de finals del segle XVII i que fou la primera força de policia professional a Catalunya i pionera a tot l'Estat. D'altra banda, cal tenir presents, com a precedent històric immediat en l'àmbit de la policia, les competències de la Generalitat republicana, de conformitat amb l' ...Ver Citas: una sentencia , un artículo doctrinal , 435 disposiciones normativas ARTICLE 18 El Cos de Mossos d'Esquadra s'estructura jeràrquicament en les escales i les categories següents: a) Escala bàsica, que comprèn les categories de mosso i de caporal. b) Escala intermèdia, que ...

 • Llei 16/1993, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994.

  ...      DISPOSICIÓ FINAL TERCERA.      DISPOSICIÓ FINAL QUARTA.      DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA.      DISPOSICIÓ FINAL SISENA. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994 s'insereixen en una situació de crisi econòmica que obliga a conjugar el desenvolupament i foment de l'economia productiva, la creació d'infraestructures i la formació i ...La gestió dels pressupostos està regulada per les disposicions vigents en matèria de finances públiques, i per les normes que al respecte es contenen en aquesta Llei. Entre aquestes últimes s'han de destacar les que tenen com a finalitat assegurar majoritàriament l'eficiència i l'eficàcia de la despesa pública amb vista a les actuacions patrimonials del ...-2 En l'estat de despeses de la Generalitat es concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les seves obligacions, per un import de 1.530.289.938.217 pessetes. Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant l'exercici sumen un import de 1.530.289.938.217 pessetes. -3 Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals el ... jurídic privat en què la Generalitat participa directament, totalment o majoritàriament, són les següents:   Dotacions Recursos Ferrocarrils de laGeneralitat deCatalunya 18.237.040.067 18.237.040.067 Institut deRecerca iTecnologiaAgroalimentàries 1.880.550.000 1.880.550.000 Laboratori Generald?Assaigs iInvestigacions 2.430.000.000 ...

 • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català

  ...7 a 14)      CAPÍTOL II. Béns catalogats (arts. 15 a 17)      CAPÍTOL III. Els restants béns integrants del patrimoni cultural català (arts. 18 a 20) TÍTOL SEGON. Protecció del patrimoni cultural català (arts. 21 a 53)      CAPÍTOL I. Règim comú dels béns mobles i immobles (arts. 21 a 30)          SECCIÓ ...21 a 24)          SECCIÓ SEGONA. Règim aplicable als béns culturals d'interès nacional i als béns catalogats (arts. 25 a 28)          SECCIÓ TERCERA. Règim aplicable als béns culturals d'interès nacional (arts. 29 a 30)      CAPÍTOL II. Règim de protecció dels béns immobles (arts. 31 a 39) ... Mesures de foment i difusió (arts. 54 a 66)      CAPÍTOL I. Foment (arts. 54 a 59)      CAPÍTOL II. Difusió (arts. 60 a 66) TÍTOL QUART. Execució d'aquesta Llei i règim sancionador (arts. 67 a 79)      CAPÍTOL I. Mesures per a l'execució d'aquesta Llei (arts. 67 a 70)      CAPÍTOL II. Règim sancionador (arts. 71 a 79) TÍTOL ...La protecció, la conservació, l'acreixement, lainvestigació i la difusió del coneixement del patrimonicultural és una de les obligacions fonamentals que tenenels poders públics. La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l' article 9 de l'Estatut d'autonomia i sens perjudicide les competències que l'article 149.1.28 de laConstitució assigna a l'Estat, té competència exclusiva ...

 • Llei 40/1991, de 30 de desembre. Codi de successions per causa de mort en el dret civil de Catalunya.

  ... La substitució pupil-lar (arts. 171 a 174)          SECCIÓ III. La substitució exemplar (arts. 175 a 179)      CAPÍTOL VII. Els fideïcomisos (arts. 180 a 249)          SECCIÓ I. Els fideïcomisos en general, llurs classes i llur interpretació (arts. 180 a 205)          SECCIÓ II. Els efectes del fideïcomís mentre esta ...252 a 307)          SECCIÓ I. Els llegats i llurs efectes (arts. 252 a 272)          SECCIÓ II. La reducció dels llegats i la quarta falcídia (arts. 273 a 283)          SECCIÓ III. Les classes de llegats (arts. 284 a 305)          SECCIÓ IV. La ineficàcia dels llegats (arts. 306 a 307)      CAPÍTOL X. Els marmessors ...338 a 340)          SECCIÓ V. La successió en el cas d'adopció (arts. 341 a 346)          SECCIÓ VI. La successió de la Generalitat de Catalunya (arts. 347 a 348)      CAPÍTOL III. La successió de l'impúber (art. 349) TÍTOL V. Altres atribucions successòries determinades per la Llei (arts. 350 a 391)      ...

 • Llei 31/1991, de 13 de desembre, d'ordenació farmacèutica de Catalunya.

  ...15 a 16) TÍTOL CINQUÈ. De la formació continuada dels farmacèutics (art. 17) TÍTOL SISÈ. Del règim d'incompatibilitats (art. 18) TÍTOL SETÈ. De la promoció i la publicitat dels medicaments (art. 19) TÍTOL VUITÈ. Del règim sancionador (arts. 20 a 23) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL ... farmacèutica, partir de la base queaquesta atenció no pot ésser considerada d'una maneraaïllada, sinó que cal inscriure-la en el concepte més amplid'atenció sanitària, recollit en la Llei d'OrdenacióSanitària de Catalunya. És, precisament, en l'àmbit de l'atenció sanitària quel'Organització Mundial de la Salut ha fixat tot un seguitd'objectius que els Estats membres d'allò que ...En primer lloc, i no podia ésser d'una altra manera,s'ha pres com a punt de partença l'apartat dinovè del'article novè de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, queatorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèriad'ordenació farmacèutica, sens perjudici de les bases i dela coordinació general de la sanitat que fixi l'Estat. Han estat presents, també, per la ...Article modificat per art. 62 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre , de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3556, pàg. 1078, de 18.1.2002, en el DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002 i en el DOGC núm. 3600, ...

 • Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

  ...14 a 15)      CAPÍTOL 2. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals i els altres òrgans col·legiats (arts. 16 a 17)      CAPÍTOL 3. Abast de la coordinació (arts. 18 a 20)      CAPÍTOL 4. La col·laboració i la cooperació entre les policies locals (arts. 21 a 23) TÍTOL 3. De l'estructura i de l'organització de les policies locals (arts. 24 a 27) ...24 a 25)      CAPÍTOL 2. El cap del cos de la policia local (arts. 26 a 27) TÍTOL 4. De l'accés i de la promoció (arts. 28 a 33)      CAPÍTOL 1. Normativa aplicable (art. 28)      CAPÍTOL 2. Règim d'accés a les policies locals (arts. 29 a 32)      CAPÍTOL 3. La carrera professional (art. 33) ...DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. I L' article 9.8 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunyaatribueix a la Generalitat la competència exclusiva enmatèria de règim local, sens perjudici d'allò que disposal' article 149.1.18 de la Constitució , i l'article 13.3 liatorga les competències en ... a desenvolupament d'aquests articles, el Parlamentde Catalunya marcava els criteris i els límits en què calenquadrar la dita coordinació, mitjançant l'aprovació, el 5de març de 1984, de la Llei de Coordinació de les PoliciesLocals de Catalunya, la qual, mantenint criteris similars,ha quedat refosa en aquesta Llei. La Llei Orgànica 2/1986, del 13 de març, de Forces iCossos de Seguretat, ...

 • Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc.

  ...      DISPOSICIÓ FINAL 2. I Com a desplegament de la competència exclusiva en matèria de casinos, jocs i apostes que l' article 9.32 de l'Estatut d'Autonomia reconeix a la Generalitat, es va aprovar la Llei 15/1984, del 20 de març , del Joc, que va ésser la primera norma legal autonòmica dictada en aquesta matèria. L'objectiu primordial de la Llei esmentada era permetre al ...-3 Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Apartat 2 modificat per art. 56.1 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre , de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3556, pàg. 1078, de 18.1.2002, en el DOGC núm. 3569, pàg. 2397, de 6.2.2002 i en el DOGC núm. 3600, ...f) Importar, fabricar, distribuir, vendre, instal·lar o explotar, de la manera que sigui, màquines o elements de joc destinats a ésser utilitzats en el territori de Catalunya que no hagin estat inscrits prèviament en el registre de models, que hi siguin inscrits en una altra forma o que corresponguin a inscripcions cancel·lades, o acomplir les dites activitats una ...

 • Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

  ...4 a 34)      CAPÍTOL 1. Principis generals (arts. 4 a 7)      CAPÍTOL 2. Els òrgans centrals (arts. 8 a 17)      CAPÍTOL 3. Els òrgans territorials (arts. 18 a 20)      CAPÍTOL 4. Els òrgans consultius (arts. 21 a 23)      CAPÍTOL 5. Els òrgans actius (arts. 24 a 26)      CAPÍTOL 6. El funcionament dels òrgans ...87)      CAPÍTOL 8. Les reclamacions prèvies i l'exercici d'accions (arts. 88 a 89) DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA. DISPOSICIÓ FINAL. Aquesta Llei, reguladora de l'organització, el procediment i el règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu millorar al màxim la prestació dels serveis al ciutadà ...(Correcció d'errada en el DOGC núm. 5718, pàg. 69079, de 20.9.2010). Ver Citas: 13 disposiciones normativas ARTICLE 28 Article 28 derogat per DD 1a de la Llei 26/2010 , del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5718, ...

 • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

  ...16 a 19) TÍTOL III. De la conservació i la millora dels terrenys forestals (arts. 20 a 45)      CAPÍTOL I. De les disposicions i les mesures de caràcter general (arts. 20 a 28)      CAPÍTOL II. De la prevenció de plagues i incendis forestals (arts. 29 a 41)      CAPÍTOL III. De les Zones d'Actuació Urgent (arts. 42 a 45) TÍTOL IV. Dels ...      PRIMERA.      SEGONA.      TERCERA. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.      PRIMERA.      SEGONA. DISPOSICIÓ FINAL. EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l' article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la üent LLEI Les particularitats de la silvicultura a Catalunya fan aconsellable l'exercici de les competències que, en el marc del que disposen els articles 148 i 149 de la Constitució Espanyola, ...Ver Citas: 25 disposiciones normativas ARTICLE 18 Article 18 derogat per la Llei 7/1999, de 30 de juliol , del Centre de la Propietat Forestal, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 9 d'Agost de 1999. Ver Citas: 7 ...

 • Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

  ...      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. Els articles 9.8 i 10.1.1 de l'Estatut d'Autonomia atribueixen a la Generalitat, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat, el desenvolupament legislatiu i l'execució de tot el que fa referència al règim estatutari dels funcionaris públics. La Llei 17/1985, del 23 de ...c) El personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels organismes, ens i corporacions de dret públic que depenen d'aquella, I el personal de les entitats gestores de la Seguretat Social. d) El personal al servei de les corporacions locals i dels ...34 de la LLEI 7/2004, de 16 de juliol , de mesures fiscals i administratives. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 4218, pàg. 16815, de 14.9.2004 i en el DOGC núm. 4312, pàg. 1808, de 31.1.2005). Ver Citas: 10 disposiciones normativas ARTICLE 8 -1 Correspon al Consell Executiu o, si s'escau, al ple de la corporació local de determinar amb caràcter general els llocs de ...

 • Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.

  TÍTOL PRELIMINAR. (arts. 1 a 4)      CAPÍTOL I. De l'objecte i les finalitats de la Llei (art. 1)      CAPÍTOL II. De l'àmbit d'aplicació (art. 2)      CAPÍTOL III. De les classes de transport de viatgers per carretera (art. 3)      CAPÍTOL IV. El Pla e Transports de Viatgers de Catalunya (art. 4) TÍTOL PRIMER. (arts. 5 a 9)      CAPÍTOL I. Dels transportistes (art. 5)      CAPÍTOL II. Dels operadors de transport (art. 6)      CAPÍTOL III. De les ... De la capacitat econòmica (art. 14) TÍTOL TERCER. (arts. 15 a 30)      CAPÍTOL I. De la concessió de serveis regulars interurbans (arts. 15 a 28)          SECCIÓ PRIMERA. De les concessions de serveis regulars interurbans (arts. 20 a 23)          SECCIÓ SEGONA. De les concessions de serveis zonals (arts. 24 a 28) ...L' article 9.15 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya determina la competència exclusiva de la Generalitat sobre els transports terrestres que transcorren íntegrament pel territori de Catalunya, la qual cosa inclou, a més dels transports pròpiament intracomunitaris, els urbans, la competència sobre ...Ver Citas: una sentencia ARTICLE 18 -1 L'Administració, per raons d'interès públic, pot modificar les condicions d'atorgament d'una concessió, respectant-ne sempre l'equilibri econòmic. -2 Quan hom sol·licita la modificació ...

 • Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

  ... El terme municipal (arts. 11 a 24)      CAPÍTOL II. Les demarcacions comarcals (art. 25)      CAPÍTOL III. La Comissió de Delimitació Territorial (arts. 26 a 28)      CAPÍTOL IV. Els canvis de denominació i de capitalitat (arts. 29 a 34)      CAPÍTOL V. Els símbols dels ens locals (arts. 35 a 37) TÍTOL III. De la població ...117 a 117) TÍTOL XI. De les organitzacions associatives d'ens locals (arts. 118 a 121) TÍTOL XII. De la delegació i l'assignació de competències de la Generalitat als ens locals (arts. 122 a 128)      CAPÍTOL I. Delegació de competències (arts. 123 a 125)      CAPÍTOL II. Assignació de competències (arts. 126 a 127)      ...164 a 167) TÍTOL XVII. De l'assistència de la Generalitat als ens locals i de la cooperació amb aquests (arts. 168 a 177) TÍTOL XVIII. De les finances locals (arts. 178 a 182) TÍTOL XIX. Del patrimoni, les obres, les activitats, els serveis i la contractació (arts. 183 a 289)      CAPÍTOL I. El patrimoni (arts. 183 a 217)      CAPÍTOL II. ...      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. El municipi constitueix el nivell bàsic i essencial de l'organització territorial de Catalunya, que permet fer més efectiva la participació dels ciutadans en l'adopció de les decisions públiques que els afecten més directament. La Constitució i l'Estatut proclamen el principi de ...Aquesta Llei reprodueix, per raons de coherència interna del text, la normativa bàsica de la Llei de Bases de Règim Local de l'Estat. A la vegada, però, aprofundeix en el procés de potenciació de la ...

 • Llei 6/1987, de 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya.

  ...      DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. DISPOSICIONS FINALS.      DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. ANNEX. Amb aquesta Llei s'introdueix una important innovació en la nostra Administració local en institucionalitzar la comarca com a entitat territorial dotada d'autonomia i de personalitat jurídica pròpia. Es tracta, er tant, de donar compliment al manament estatutari que atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària de l'organització territorial de Catalunya, juntament amb el municipi. La comarca ha estat un element permanentment lligat a la història recent de Catalunya, els antecedents més rellevants de la qual els podem trobar a les Bases de Manresa ...Així, si a les Bases de Manresa s'apunta cap a la naturalesa local del nou ens, aquest no és el cas de la divisió decretada per la Generalitat republicana, en la qual la comarca és tractada com una simple divisió administrativa. L'Estatut d'Autonomia és explícit sobre aquesta qüestió i s'inclina clarament per la comarca com a ens ...15 de la Llei 8/2003, de 5 de maig , de tercera modificació de la Llei 6/1987 , del 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya. Ver Citas: 17 disposiciones normativas ARTICLE 18 -1 El ple del consell comarcal determina el nombre i la denominació de les comissions d'estudi, d'informe o de consulta, i també el nombre dels seus membres. Es poden constituir també comissions ...Ver Citas: una sentencia , un artículo doctrinal , una disposición normativa ARTICLE 28 [No vigent] Article derogat per DD de la Llei 8/2003, de 5 de maig , de tercera modificació de la Llei 6/1987 , del 4 d'abril, de l'organització comarcal de Catalunya. Ver Citas: una ...

 • Llei 26/1985, de 27 de desembre, de Serveis Socials.

  ... Competències de les administracions públiques (arts. 8 a 13)      SECCIÓ SEGONA. Participació (arts. 14 a 17)      SECCIÓ TERCERA. Finançament (arts. 18 a 22)      SECCIÓ QUARTA. Infraccions administratives (arts. 23 a 25) DISPOSICIONS ADDICIONALS.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA.      DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. DISPOSICIÓ FINAL. L'Estatut d'Autonomia atorga a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'assistència social, joventut i de fundacions i associacions de caràcter benèfico-assistencial. D'acord amb aquestes competències i tenint en compte les que s'atribueixen a la Generalitat en matèria de Seguretat Social i de règim local, amb aquesta Llei s'estableixen a Catalunya els fonaments d'una política global i integrada de serveis socials. Els costums, les estructures i el dinamisme de la societat contemporània són causa de desagregació ...

 • Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

  TÍTOL I. De l'objecte de la Llei (arts. 1 a 3) TÍTOL II. De les mesures preventives generals (arts. 4 a 7) TÍTOL III. De les mesures de prevenció i assistència de la dependència de drogues no institucionalitzades ...20 a 23) TÍTOL V. De les mesures de control de la promoció del tabac i altres mesures (arts. 24 a 30)      CAPÍTOL I. De les mesures limitatives (arts. 24 a 28)      CAPÍTOL II. D'altres mesures (arts. 29 a 30) TÍTOL VI. D'altres dependències (arts. 31 a 32) TÍTOL VII. De les mesures d'ordenació i altres mesures generals (arts. 33 ...      DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA. La dependència originada pel consum de diversos tipus de substàncies psicoorgànicament actives és avui a Catalunya un fenomen social amb caràcter epidèmic, sobre el qual els poders públics i tota la societat han d'actuar amb fermesa per alleujar-ne els efectes nocius, tant pel que fa a la salut individual com ...�ant mesures preventives i mitjançant les prestacions i els serveis necessaris, i es promulga com a desplegament de les competències que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atorga a la Generalitat en matèria d'higiene, de sanitat, d'assistència social, de règim local, de joventut, de comerç interior, d'institucions penitenciàries, de publicitat, d'estadística i d'investigació. TÍTOL I ...3. Es prohibeix la publicitat de les activitats promocionals a què fa referència l'apartat 2 feta per qualsevol mitjà. Apartat 2 modificat per DF 1a de la Llei 18/2009 , del 22 d'octubre, de salut pública. Apartat 3 afegit per DF 1a de la Llei 18/2009 , del 22 d'octubre, de salut pública. Article modificat per art. 5 de la Llei 10/1991, de 10 de maig , ...

 • Llei 17/1985, de 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat.

  TÍTOL I. De l'objecte i l'àmbit de la Llei (arts. 1 a 2) TÍTOL II. De les classes de personal (arts. 3 a 9) TÍTOL III. Dels òrgans superiors en matèria de personal (arts. 10 a 15)      CAPÍTOL I. Dels òrgans ...21 a 22)      CAPÍTOL III. Del Registre General de Personal (arts. 23 a 27)      CAPÍTOL IV. De la mobilitat dels funcionaris (arts. 28 a 30)      CAPÍTOL V. De l'oferta d'ocupació pública (arts. 31 a 32)      CAPÍTOL VI. De les condicions per a la selecció del personal (art. 33)      CAPÍTOL VII. De ... TÍTOL I De l'objecte i l'àmbit de la Llei ARTICLE 1 1. L'objecte d'aquesta Llei és l'ordenació i la regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat en exercici de les competències fixades per l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 2. La funció pública és un dels instruments per a la gestió i la realització dels interessos públics que té ...Ver Citas: 6 sentencias , 3 disposiciones normativas ARTICLE 18 Les lleis de creació dels cossos i escales han de determinar: a) La denominació del cos. b) Les escales del cos, si s'escau. c) La definició de les funcions que han de desenvolupar els membres del ...

 • Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

  ...      DISPOSICIÓ FINAL SEGONA.      DISPOSICIÓ FINAL TERCERA. I. Hi ha dos aspectes que caracteritzen molt especialment el medi natural a Catalunya. Un és l'extraordinària varietat que presenta, gens habitual en països d'extensió similar, de tal manera que, com han destacat els especialistes, una gran part de les estructures de paisatge que ...III. Les competències que l'Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat en diverses matèries permeten, als efectes esmentats en el paràgraf anterior, l'elaboració d'aquest text legal, en absència del qual el Parlament de Catalunya ha aprovat diverses lleis dirigides ...f) La definició dels beneficis tècnics i financers per a la població de la zona i les seves activitats. Ver Citas: una sentencia ARTICLE 18 1. En els espais delimitats pel Pla d'Espais d'Interès Natural s'aplica d'una manera preventiva el règim del sòl fixat pels articles 85 i 86.1 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación ...El termini a què fa referència l'article 19.2 és de dos anys. ARTICLE 28 1. A fi d'assegurar la salvaguarda dels valors naturals la protecció dels quals és en tramitació, i mentre no es produeix la resolució definitiva, es poden adoptar les mesures següents: a) La ...

 • Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

  ...EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. I. Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El Tribunal Constitucional, ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de ...Consecuentemente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 regula únicamente, junto a su contenido necesario aquellas disposiciones que, respetan la doctrina del Tribunal constitucional sobre el contenido eventual. Estos Presupuestos Generales del Estado ...Igualmente se tiene presente la reciente Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales, para la mejora de los Servicios Públicos. La distribución de los fondos atiende, en cambio, a la finalidad perseguida con la realización del gasto, ...Mejora y Modernización del regadío en el Pla de Gimenells, de la Comunidad de Regantes Gimenells-Pla de la Font, TT.MM. Gimenells y Pla de la Font (Lleida). b) Obras de transformación en regadío:. Castilla-La Mancha:. Transformación en regadío de la zona Vega de El Picazo, TT.MM. de El Picazo, Pozorrubielos de la Mancha, Villanueva de la Jara y ...Disposición adicional quincuagésima séptima. Cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya. 1. Durante el primer trimestre de 2007, la Comisión bilateral Estado-Generalitat establecerá y pondrá en marcha la metodología a utilizar para determinar el cumplimiento de la Disposición ...

 • Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

  ...PREÁMBULO. I. Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible ... para que incremente la misma, con la limitación de que el saldo vivo de dicha Deuda a 31 de diciembre del año 2014 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2014 en más de 72.958.280,98 miles de euros, permitiendo que dicho límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio previa autorización del Ministerio de Economía y Competitividad y estableciendo los supuestos en que ... habitual, se establece también la subvención estatal anual para gastos de funcionamiento y seguridad de partidos políticos para 2014, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. Asimismo se establecen las condiciones del patrocinio de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.A. con entidades que ... por el Estado a favor de otras Administraciones Públicas; se autorizan además los pagos a cuenta a Renfe-Operadora por los servicios de cercanías y regionales traspasados a la Generalitat de Cataluña. Respecto de la financiación de los Entes Territoriales, quedan fijados los criterios para el cálculo del índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado a que se refiere ... de los presupuestos de los Entes mencionados en los apartados a), b), c), d) y e) del artículo anterior, se aprueban créditos en los Capítulos económicos I a VIII por importe de 354.626.077,18 miles de euros, según la distribución por programas detallada en el Anexo I de esta Ley. La agrupación por políticas de los créditos de estos programas es la siguiente:   Miles de ... del Transporte Metropolitano de Barcelona-Autoritat del Transport Metropolità (ATM), aprobados por el Decreto 151/2002, de 28 de mayo, de la Generalidad de Cataluña-Generalitat de Catalunya. – Islas Canarias: Ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Tres. Los libramientos se efectuarán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias e importes:. – Madrid: ...Cataluña. — Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia. — Vic. Catedral de Sant Pere. — Girona. Catedral de Santa María. — Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Nova. — La Seu d'Urgell. Catedral de Santa María. — Solsona. Catedral de Santa María. — Tarragona. Catedral de Santa María. — Tortosa. Catedral de Santa ...

 • Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 17 de Octubre de 2013

  ...Teresa Blasi Gacho, en nombre y representación del SINDICAT METGES DE CATALUNYA, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 22 de marzo de 2011 (demandas 32/2010 y 33/2010 acumuladas), en actuaciones seguidas por UNIO CATALANA ... del contenido de la Disposición Adicional 1ª del Convenio Colectivo de los centros sociosanitarios y / o salud mental de Cataluña con actividad concertada, en relación con el Decret Llei 3/2010 de Catalunya, declarando correcta la inaplicación parcial del convenio colectivo consistente en reducción salarial del 5%, y, subsidiariamente, si se considera que esa inaplicación parcial ... ajustada a derecho la decisión de las empresas afectadas por el presente conflicto, con forma jurídica de ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, CONSORCIOS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE LA GENERALITAT, FUNDACIONES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE LA GENERALITAT y CONSORCIOS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE AYUNTAMIENTOS U ORGANISMOS AUTÓNOMOS LOCALES, de proceder a la reducción, a partir de 1 ... D'ENTITATS DE SALUT, han negociado y firmado el Convenio Colectivo de Centros socio-sanitarios y/o de salud mental de Cataluña con actividad concertada con el Servei Català de la Salut 2007-2008, publicado en el DOGC de 18 de junio de 2008, representando a la práctica totalidad de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del referido convenio. . Segundo.- Las empresas ... del convenio colectivo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínico, de Cataluña, que finalizó su vigencia el 31 de diciembre de 2006, y que es conocido coloquialmente como Convenio de la Sanidad Privada, y, por otra parte, acreditar unos ingresos habituales y continuados superiores al 50% de su facturación provenientes de ... - UGT.- Motivo único, al amparo del art. 205.e) de la Ley de Procedimiento Laboral por vulneración del derecho a la negociación colectiva, reflejados en los arts. 28 y 37.1 CE . . - CC.OO.- Motivo único, al amparo del art. 205.e) de la Ley de Procedimiento Laboral por infracción de los arts. 28.1 y 37.1 de la CE , en relación con los arts. 3.1.b ) y 82 del ET ...

 • Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

  ... ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda. Preámbulo. I. La vivienda es una de las preocupaciones más importantes para la ciudadanía catalana, que ve como desde hace años los precios de ...El Plan territorial sectorial de vivienda debe ser aprobado por el Gobierno en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya». Disposición adicional segunda. Memoria económica anual. El Gobierno debe presentar cada año una memoria económica que debe ser incluida en el proyecto de ley de presupuestos de la ...

 • LEY 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.

  ...PREÁMBULO. I. Los Presupuestos Generales del Estado fundamentan su marco normativo básico en nuestra Carta Magna, la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, así como en la Ley General Presupuestaria y en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. El Tribunal Constitucional ha ido precisando el contenido posible de la ley anual de ...El objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2008-2010, fijado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2007, se aprobó por los Plenos del Congreso y del Senado en sus sesiones de 14 y 19 de junio de 2007. Este Acuerdo proyecta una senda de superávit para el conjunto de las Administraciones Públicas que ...Igualmente se tiene presente la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias Estatales para la mejora de los Servicios Públicos. La distribución de los fondos atiende, en cambio, a la finalidad perseguida con la realización del gasto, ...a) Obras de modernización y consolidación de regadíos:. Aragón-Cataluña:. Modernización de la zona regable del Canal de Aragón y Cataluña (Huesca-Lleida). Canarias:. Modernización y mejora de la zona sudeste de la isla de La Palma, Fase II, TT.MM de Breña Alta, Breña Baja, Mazo y Fuencaliente (La Palma). Galicia:. Mejora y acondicionamiento de las ...Disposición adicional quincuagésima sexta. Aplicación de la metodología para el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Acordada en la Comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya la metodología para determinar el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Catalunya, ...

 • Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 25 de Mayo de 2011

  SENTENCIA. En la Villa de Madrid, a veinticinco de Mayo de dos mil once. Visto por la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo el Recurso de Casación número 5136/2007 interpuesto por DOÑA María , representada por la Procuradora Dª Ana Barallat López y asistida de Letrado; siendo parte recurrida la GENERALITAT DE CATALUNYA , representada y defendida por Abogado ...SEXTO .- Por providencia de 12 de mayo de 2011 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 18 de mayo de 2011, fecha en la que, efectivamente, tuvo lugar. SÉPTIMO .- En la sustanciación del juicio no se han infringido las formalidades legales esenciales. Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. ... l`abocament d`aigües residuals en superfície, motivat en tots els casos per l`incompliment en sòl urbà de les determinacions urbanístiques sobre els mínims d`urbanització que imposa la Llei i el Planejament. En aquest cas concretades en la necessària canalització de les aigües negres fins a la xarxa general" . b) En relación con la infracción que se mantiene (Apartado c de la ... para destinarlo a uso de vivienda plurifamiliar sin licencia municipal y habiendo desobedecido la orden de suspensión de las obras dictada por resolución de la Alcaldía de fecha 23 de diciembre de 2002. Las obras realizadas no son legalizables dado que el edificio está fuera de ordenación" ) en el Fundamento Jurídico Quinto de la sentencia de instancia se razona en los siguientes ... urbanístico en curso, Plan General de Ordenación Municipal aprobado definitivamente el 12 de febrero de 1992 y Plan Especial de Reforma Interior de Can Villà, aprobado definitivamente el 28 de septiembre de 1979, se refiere la clasificación y calificación del suelo como urbano, clave 15.2, zona cuidad jardín extensiva y clave 3, red viaria básica. En cuanto a los usos se expresa en ...

 • Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y financieras.

  ... de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 16/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Financieras. PREÁMBULO. Junto con la Ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2009 se presenta la presente ley de medidas fiscales y financieras, que se ...En primer lugar, la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas; en segundo lugar, la Ley 24/1987, de 28 de diciembre, de creación de la Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad de Cataluña; en tercer lugar, la Ley 6/2007, de 17 de julio, del Centro de Estudios de ...El anteproyecto de la presente ley fue sometido a la consideración del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Catalunya, el cual, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2.1.a.primero de la Ley 7/2005, de 8 de junio, del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, debe emitir un dictamen con carácter ...c) El valor propuesto se somete a información pública por un plazo de quince días, anunciada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si no se presentan alegaciones, el valor del canon se considera aprobado automáticamente cuando finaliza el plazo de información pública. En caso de que se hayan presentado ...Subsección 8.ª Tasa por la presentación de anuncios en el DOGC. Artículo 18. Cuotas y exenciones. Se modifica el artículo 19.1-4 del capítulo I del título XIX del texto refundido aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, que queda redactado del siguiente modo:. ...

 • Sentencia nº 821/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 7 de Noviembre de 2011

  ... fecha 8 de octubre de 2009, dictada en grado de apelación, rollo n.º 155/2009, por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 14 .ª, dimanante de procedimiento de juicio ordinario n.º 49/2007, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Sant Feliu de LLobregat . Habiendo comparecido en calidad de partes recurridas el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y ...«Primero.- La parte actora ejerce la acción de protección civil del derecho al honor contra el Molt Honorable Senyor Luis Angel , y contra Jesús Ángel , al amparo del art. 18.1 CE y normativa que la desarrolla, fundamentalmente, Ley Orgánica 1/1982 y textos concordantes, para terminar suplicando al juzgado que:. 1.- Se declare en sentencia la violación del derecho ...Luis Angel tiene como causa la carta remitida por Higinio , asesor cultural del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, por encargo de quien fuera Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, en la cual se acusaba recibo de otra misiva dirigida por la Sra. Virginia . La carta se dirigía a ...También puede ser atentatorio contra el honor el tratamiento exteriorizado de un menosprecio, por un acto expreso o un hecho simbólico, o como dice el TS "gestual" (S. 28-11-1985 ). Es preciso como cualquier acto humano del que se debe responder que concurra una peculiar intención o ánimo, el propósito de ofender a la persona destinataria, también llamado "animus ... Supremo como del Constitucional y que señala "El insulto no es compatible con la Constitución la cual no reconoce en modo alguno un pretendido derecho al insulto ( SSTC 223/2002, 9 diciembre y TS 13 febrero 2004 ). Fuera del ámbito de protección de la libertad de expresión se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se ...«S'accepten els fonaments de la sentència. »Primer.- L'actora apel·la la sentència desestimatòria de la demanda instada, a l'empara de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, demanant que es declari que el seus drets fonamentals i llibertats ...

 • LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

  LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. JUAN CARLOS I. REY DE ESPAÑA. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en ... contribuyentes con la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como son los arrendatarios y adquirentes de vivienda habitual respecto a los establecidos en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En el ámbito del Impuesto de Sociedades, las medidas incluidas son, al igual que en el Impuesto sobre la Renta de las ...El límite máximo de cobertura para nueva contratación, que puede asegurar y distribuir CESCE en el ejercicio 2006 se eleva a 4.547,28 millones de euros, excluida la modalidad de Póliza Abierta de Gestión de Exportaciones (PAGEX), Póliza 100 y Póliza Master. La dotación de los fondos de fomento de la inversión española en el ...Uno. Se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda a comprometer gastos con cargo al ejercicio de 2007, hasta un importe máximo equivalente a la dozava parte de los créditos consignados en el Presupuesto para 2006, destinados a satisfacer las entregas a cuenta de la participación en tributos del ...Catedral de La Laguna, Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Cataluña. Barcelona. Catedral de Santa Creu i Santa Eulàlia. Vic. Catedral de Sant Pere. Girona. Catedral de Santa María. Lleida. Catedral de Santa María de la Seu Nova. La Seu d'Urgell. Catedral de Santa María. Solsona. Catedral de Santa María. Tarragona. Catedral de Santa María. Tortosa. Catedral de Santa María. Lleida. ...Buque Oceanográfico Sarmiento de Gamboa. Buque de Investigación Oceanográfica Hespérides. Bases Antárticas españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla. Planta de Química Fina de Catalunya. Red de centros propios y concertados del Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentàries (IRTA), de la Generalitat de Catalunya. SECCIÓN 01. Sin modificaciones. SECCIÓN 02. CORTES GENERALES. ...

 • DICTAMEN 2/2013, de 21 de febrer, sobre la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica.

  ...DICTAMEN. Sol·licitat pel Govern de la Generalitat i per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, sobre la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses ures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica (BOE núm. 312, de 28 de desembre de 2012). ANTECEDENTS. 1. El dia 23 de gener de 2013 va tenir entrada en el Registre del Consell de Garanties Estatutàries un escrit de la vicepresidenta del Govern, de 22 de gener de ...13), i de diferents tributs locals (art. 14 i 15). Així mateix, modifica la regulació del cadastre immobiliari (art. 16) i del règim econòmic i fiscal de Canàries (art. 17 i 18). Finalment, l’article 19 regula un nou tribut, l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.  . D’acord amb la disposició final onzena de la Llei 16/2012, aquesta s’aprova a ... entre la hisenda estatal i les hisendes de les comunitats autònomes, amb la finalitat d’assegurar-ne l’autonomia financera, constitucionalment garantida per l’article 156.1 CE (STC 13/2007, de 18 de gener, FJ 6), i, d’acord amb l’article 157.3 CE, fixar a través d’una llei orgànica el marc i els límits dins dels quals l’autonomia financera ha d’actuar (STC 179/1987, de 12 ... las diversas instancias de poder territorial” y “constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada” (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 11), y tiene una específica proyección en la materia financiera, tal como se recoge en las normas vigentes que integran el bloque de constitucionalidad en esta materia» (STC 109/2011, de 22 de ...